Den R/G plattformen prioriterer ikke fattigdomsproblemet!

Under valgkampen ble fattigdomsproblemet svært aktuelt da det ble klart at problemet har vokst under de R/G, men i regjeringens politiske plattform kan en ikke se spor av prioritering.
Jeg mener en må innføre statlig minstenorm for sosialhjelpssatser, og få det inn i en forskrift at barnetrygd og kontantstøtte holdes utenom sosialhjelpen.
Ingen skal ha mindre igjen pr. mnd enn kr. 9000,- pr. person for enslige når husleie og strøm er trukket ifra og kr. 8000 ved samboerskap/ektefelle og et tilegg for hvert barn.
Foreldrebetalingen i barnehage/SFO forsterkes ved at forsørgere med inntekt under 2G maks skal betale 40 % av gjeldene makstakst.
Økt engangsstønad ved fødsel vil være et målrettet tiltak for å bedre familie økonomien for barnefamilier med svak økonomi.
Det pågår et arbeid for å utvikle et gratis, kreditorfinsansiert lavterskel rådgivingstilbud til personer som sliter med gjeldsproblemer, eller vil forebygge dette. Det må også bli mulighet til å få gratis advokathjelp intill 20 timer slik at det er mulig å få juridisk hjelp, dette kan da være et suplemang til det lovpålagte ansvaret kommunene har for å tilby gjeldsrådgiving.
Økte inntektsgrenser for ordningen med fri rettshjelp vil forsterke rettssikkerheten. Inntektsgrensen for fri rettshjelp for enslige bør ligge på ca. kr 255 000.
Fra 1. januar 2010 blir det endringer i inkassokostnadene, som har som formål å styrke stillingen til gjeldsoffere.
For vanlige forbrukere vil inkassokostnadene bli redusert med mellom 20 og 50 %, avhengi av hvor stort kravet er.
F.eks. et krav på kr. 2500 blir kostnadene redusert fra kr. 1180 til kr. 590 og det skal også ta 14 dg lenger før den makstaksten trer i kraft.
Dette alene vil ikke kunne gjøre hverdagen lettere men det vil hjelpe noe slik at forbrukeren kan få det litt lettere å komme ut av uføre.
Disse forslagen mener jeg, viss det er politisk vilje til det, kan igangsettes fra 1. januar 2010.
Jan A Falla
Uavhengig varamedlem
Østfold Fylkesting

Vist 199 ganger. Følges av 1 person.
Annonse