De R/G og avgift på sykdom!

Føre valget i 2005 gikk Stoltenberg og Hanssen ut og proklamerte at avgift på sykdom var en uting og at den skulle kuttes ned til minimum. Siden har egenandelene på sykdom økt hvert år, men nå kalles det for prisjustering. Årets budsjett forslag fra de R/G er heller ikke noe unntak og her er forslaget så kan jo dere bedømme det selv:
Programområdet omfatter folketrygdens bidrag til finansiering av helsetjenester, blant annet lege- og psykologhjelp, fysioterapi, legemidler og sykepleieartikler på blå resept og reiser i forbindelse med behandling.
Refusjon av legemidler på blå resept er den største posten på stønadsbudsjettet for helsetjenester. Samlet betales om lag 2/3 av legemiddelutgiftene gjennom blåreseptordningen av helseforetakene og av folketrygden. Folketrygdens utgifter til refusjon for legemidler var om lag 7,3 mrd. kroner i 2008. På bakgrunn av utviklingen på området hittil i år, ser utgiftsnivået ut til å holde seg relativt stabilt fra 2008 til 2009. Det forventes imidlertid at utgiftene vil øke til knapt 8 mrd. kroner i 2010. Det er lagt til grunn en volumvekst på 8 pst. fra 2009 til 2010.
I 2008 ble det utstedt 879 000 frikort under ordningen med utgiftstak for egenandeler ved legehjelp, psykologhjelp, legemidler og sykepleieartikler på blå resept og reiser i forbindelse med behandling (egenandelstak 1). Folketrygdens utgifter til ordningen var i overkant av 3,3 mrd. kroner i 2008, en økning på om lag 70 mill. kroner fra 2007.
Det foreslås å heve aldersgrensen for gratis helsetjenester under egenandelstak 1 fra 12 år til 16 år fra 1. januar 2010. Samtidig foreslås det å frita alle brukere for betaling av egenandeler ved voldtektsmottak og å innlemme visse typer medisinsk forbruksmateriell i blåreseptordningen fra 1. januar 2010.
Det foreslås å innføre automatisk frikort i 2010. Dette medfører at den enkelte bruker vil få tilsendt frikort når egenandelstak 1 er nådd. Dette fører til at flere brukere vil få oppfylt sine refusjonsrettigheter.
For 2010 foreslås det at egenandeler under egenandelstak 1 oppjusteres med om lag 4,0 pst. Dette gjelder imidlertid ikke maksimal egenandel på blå resept, som foreslås beholdt uendret på 520 kroner, mens den prosentvise egenandelen på blå reseptekspedisjoner oppjusteres fra 36 pst. til 38 pst. Forslaget innebærer at egenandelsjusteringene på pasienttransport og blå resept trer i kraft fra 1. januar 2010. Øvrige egenandeler som omfattes av tak 1, legehjelp, poliklinikk og psykologhjelp, foreslås oppjustert med om lag 4,0 pst. fra 1. juli 2010.
Det foreslås videre at beløpsgrensen for frikort for egenandelstak 1 heves fra 1 780 kroner til 1 840 kroner fra 1. januar 2010. I sin helhet innebærer budsjettforslaget en nominell reduksjon i brukernes samlede egenbetaling med om lag 155 mill. kroner, knyttet til ovennevnte tjenester.
Det foreslås bevilget 22 053,4 mill. kroner under programområde 30 Stønad ved helsetjenester i 2010, som innebærer en økning i forhold til saldert budsjett 2009 på 455,7 mill. kroner, eller 2,1 pst.
Jan A Falla
Uavhengig varamedlem
Østfold Fylkesting

Vist 170 ganger. Følges av 1 person.
Annonse