De R/G manglende vilje for å bekjempe fattigdoms problemet.

Krf. utformet et 15 punkts forslag til løsning fattigdoms problemet med en kostnadsramme på kr 2,7 milliarder føre valget. Det var et forslag som i utgangspunktet virket som et godt arbeidsforslag. Karin Andersen SV kjemper en fortvilet kamp innad i den R/G plattformen når det gode forslag til løsninger, men vinner kanskje ikke gehør. Det budsjett forslaget plattformen har kommet med når det gjelder fattigdoms problemet er ikke noe å rope høyt om. Her er forslaget så da kan dere bedømme selv:
Fattigdom – Handlingsplan mot fattigdom
Regjeringen la sammen med forslaget til statsbudsjett for 2007 fram en handlingsplan mot fattigdom. Handlingsplanen er fulgt opp i statsbudsjettene for 2008 og 2009. Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2010 en videre økning av den særlige innsatsen mot fattigdom med 1 028,6 millioner kroner.
Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til kvalifiseringsprogrammet med 209 millioner kroner i 2010 som følge av at tilbudet blir tilgjengelig for stadig flere. Det foreslås bevilget 17 millioner kroner for å styrke tilbakeføringen av innsatte og domfelte til samfunnet. Regjeringen foreslår å bevilge 178 millioner kroner til gratis leksehjelp, og 58 millioner kroner til tiltak for økt gjennomføring av videregående opplæring. Utgiftene til bostøtte økes netto med 427 millioner kroner, som følge av omleggingen og utvidelsen av ordningen fra 1. juli 2009. Av 150 millioner kroner til sluttføringen av satsingen i Opptrappingsplan for rusfeltet vil 124 millioner kroner være tiltak som inngår i en samlet innsats mot fattigdom. Regjeringen foreslår å styrke lavterskeltilbud for rettshjelpssøkende med 5 millioner kroner. Fylkesmannens bevilgning økes med 10,5 millioner kroner som følge av at tilsynsansvaret utvides til også å omfatte tilsyn med økonomisk stønad og kvalifiseringsprogram/ kvalifiseringsstønad. Med Regjeringens forslag til 2010-budsjett er de årlige bevilgningene til tiltak mot fattigdom økt med 3,9 milliarder kroner i årene 2006-2010 ut over det som lå i Bondevik II-regjeringens budsjettforslag for 2006.
Jan A Falla
Uavhengig varamedlem, Østfold Fylkesting

Vist 87 ganger. Følges av 1 person.
Annonse