Sosialistene bygger ned eldreomsorgen?

Jens Stoltenberg fra Arbeiderpartiet ønsker full sykehjemsdekning men det eneste han og sosialistene oppnår er faktisk 69 færre sykehjemsplasser, og det er første gang SSB har registrert en nedgang fra ett år til et annet. Dette var året 2008 til 2009.

I 2009, etter fire år med rødgrønt flertallsstyre og kraftig økning i pengeoverføringene til kommunene, var fasiten 41052 plasser ved norske syke- og aldershjem. Det innebærer at AP, SP og SV, som gikk til valg for å sikre velferdsstaten, bare maktet å skaffe til veie 25 flere plasser i hele sin første regjeringsperiode under ett.

Etter at sosialistene vant valget uttalte Jens Stoltenberg at med 4 nye år skulle det bli mer penger til eldreomsorg og mer penger til skole. Flere lærere og full sykehjemsdekning. Det betyr også at Regjeringen kommer til å være opptatt av å gjøre noe med klimaproblemene – at Norge skal være en pådriver for å sikre en sterk og god klimaavtale før jul.

Aldri før har en regjering hatt så mange milliarder kroner mer å fordele ut til gode formål enn akkurat nå. Aldri før har velgerne blitt lurt opp i stry som akkurat nå. Hva er det som gjør sosialistene er så dårlige til å fordele penger, vi har vel penger i Norge ?

Sykehjemsdekning

Vist 380 ganger. Følges av 6 personer.

Kommentarer

Da må du i all anstendighet komme med alternative forslag,men til det savner du vel kunnskap.Er det ytterligere privatisering av offentlig sektor som er ditt alternativ?Det er fint at du er ombudsman for alle som er lurt opp i stry.De stemmer FRP og Høyre

Jeg støtter de borgerlige partiers forslag om eldreomsorg.

Du er i den aldersklasse som stadig rykker nærmere et tilbud i eldreomsorgen. Det ville vært meget dumt for deg hvis du var nr.26 på ventelisten.

Man trenger ikke å være ombudsman for alle som er lurt opp i stry, det holder bare med å diskutere på Origo og andre steder hvor politikk diskuteres.

En ting er å være uenig i politikk, men her er det direkte usannheter i trådstarters innledning.
Løftene det refereres til var i forbindelse med valget i 2009.
Det var da Jens Stoltenberg snakket om full sykehjemsdekking.
Som kjent er det alltid noe treghet før effekten av vedtak merkes, det skal planlegges, reguleres, etc. og kommunene som skal iverksette dette er ulikt styrt og engasjert.
Det er ikke regjeringen som bygger og driver sykehjem.
Regjeringen legger forholdene til rette økonomisk.
Det er kommunene som driver sykehjemmene.

I forhold til hvordan situasjonen er i dag og utviklingen de siste årene, sier tall fra SSB, noe annet enn det som påstås i innledningen.

I 1998 var det 136562 som fikk hjemmesykepleie og praktisk bistand
40534 bodde i boliger til omsorg og pleie og (i 1994 30260)
40534 i institusjon for heldøgns omsorg og pleie
81711 fikk hjemmesykepleie

I 2008 var det totalt 260 604 personer som mottok hjelp hjemme, (alle typer og aldre)
derav var det 167442 som fikk hjemmesykepleie og praktisk bistand.
51462 bodde i boliger til omsorg og pleie og
42293 i institusjon for heldøgns omsorg og pleie
111313 fikk hjemmesykepleie

I tiårs perioden har 22,6 % fler fått hjelp.
Økningen i hjemmesykepleie er 36,2 %

Det er riktig at det i en periode har vært en vridning over på mer hjemmesykepleie fra institusjon.
Det var faktisk bred enighet om dette, rett og slett fordi en oppdaget at personer som meget godt kunne klart seg hjemme havnet på institusjon mot sitt ønske.
Med noen tjenester i hjemmet ville de greie seg godt hjemme.
Folk vil generelt helst være hjemme, eller et sted de kan ha det hjemlig.
Nå er hjemmesykepleiebehovet dekket og vi ser at behovet for sykehjemsplasser har tatt igjen utviklingen.
Derfor er dette satsingsområdet nå.
Vi greide barnehagedekking og skal nå greie sykehjemsdekking.
Tregheten i kommunene vil være forbigående.

Til avslutting er det viktig å minne om at det i de aller fleste kommunene er god sykehjemsdekking i dag.
Oppslag som dette er kun egnet til å skremme folk som i det store og hele blir godt ivaretatt.
Jeg helt enig i, at der det er mangler er dette fullstendig uakseptabelt, uansett politisk flertall i kommunen.

Der du Stig.Der fikk du et motargument som heter duga,men han er jo bare sosialist.Ellers er det mange på Origo som er lurt opp i stry.Jeg er ikke blant dem

Ja uff Lars, der fikk jeg et motargument.

Thor Steinar svarte ikke helt på mitt spørsmål og han kom med et innlegg som ikke helt samsvarer med med mitt. Hvis han leser linken så kan han svare ut fra det.

Jens Stoltenberg fra Arbeiderpartiet ønsker full sykehjemsdekning men det eneste han og sosialistene oppnår er faktisk 69 færre sykehjemsplasser, og det er første gang SSB har registrert en nedgang fra ett år til et annet. Dette var året 2008 til 2009.

I 2009, etter fire år med rødgrønt flertallsstyre og kraftig økning i pengeoverføringene til kommunene, var fasiten 41052 plasser ved norske syke- og aldershjem. Det innebærer at AP, SP og SV, som gikk til valg for å sikre velferdsstaten, bare maktet å skaffe til veie 25 flere plasser i hele sin første regjeringsperiode under ett.
Thor Steinar er inne på noe at ting tar tid og må planlegges. Hvor mange byråkrater trenger sosialistene til å planlegge full dekning når de bare klarte 25 plasser med 3000 byråkrater ?

Når sant skal sies klarte ikke sosialist-regjeringen full barnehagedekning. Daværende Finansminister Kristin Halvorsen var fast bestemt på å slutte i politikken dersom ikke barnehagekøene er borte innen 2007. Halvorsen er en løgner !!!

Statsminister Jens Stoltenberg sier regjeringen kanskje ikke når målet om full barnehagedekning i 2007. Kristin Halvorsen trekker seg neppe av den grunn. Det Halvorsen sa var at det skal bli full dekning i 2007. Men det er ingen som blir kvitt meg dersom det mangler full dekning i en kommune eller to, sier Halvorsen. I ettertid innrømmer Halvorsen at hun har angret på det hun sa.

Det viste seg at flere foreldre måtte gå ned i stilling for å kunne passe barna. Løftebrudd !!!!

“Ingen barnehageplass til Jonas ":http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/artikkel.php?artid=170221

Hvorfor ble det ingen full barnehage dekning ? Det ble trikset litt med når på året et barn var født. De som var født etter en viss dato måtte vente til året etter. Derfor måtte foreldrene til Jonas gå ned i stilling for å kunne passe ham.

Ja ja Stig, jeg tok en tur til SSB igjen jeg og supplerer min tidligere kommentar med følgende direkte kopiert fra SSB. (VG er selektiv i sine utvelgelser)

Her er hele originalteksten, som også er grunnlaget for VG

Færre sjukeheimsplassar

__Det var 69 færre sjukeheimsplassar i 2009 enn i 2008, viser pleie- og omsorgsstatistikken. Nedgangen er liten, men dette er første gongen SSB registrerer ein slik reduksjon._

Sjølv om det er viktig å understreka at tala er førebelse, er det likevel klart at ein del kommunar legg ned sjukeheimsplassar eller omdefinerar dei til kommunalt disponerte omsorgsbustader. Dette vert til ein viss grad reflektert i at talet på bebuarar i bustad med heildøgns bemanning har auka tilsvarande. Heildøgnstilbodet (talet på institusjonar og bustader med bemanning heile døgnet) vert dermed tilnærma uendra. I mange tilfelle er det berre delar av sjukeheimen som vert omgjord, ikkje heile. Ein del av nedgangen kan òg forklarast med omgjering til einerom og auka standard elles.

Medan rundt 80 kommunar hadde nedgang i talet på plassar, hadde 70 oppgang. Talet på plassar i aldersheimar held fram med å minska. No utgjer dei berre 4,4 prosent av institusjonsplassane totalt, medan dei i 1996 stod for heile 20 prosent. Den private delen av institusjonane viser ein liten auke, til 10,5 prosent.

Mottakarar av heietenester, etter alder. 1992-2009
Fleire mottakarar

Totalt auka talet på heimetenestemottakarar med 4 prosent frå 2008. Auken var jamt fordelt mellom dei som tek imot både praktisk bistand og heimesjukepleie, og dei som berre får heimesjukepleie. Talet på mottakarar av berre praktisk bistand hadde ein liten nedgang.

Framleis fleire yngre

Talet på yngre mottakarar av heimetenester, altså dei under 67 år, stig framleis. Frå 2008 til 2009 var auken på 9 prosent. Noko av veksten kan skuldast endra registreringspraksis i kommunane. Delen yngre mottakarar aukar i høve til både talet på heimetenestemottakarar og talet på innbyggjarar i same aldersgruppe. Om lag 38 prosent av mottakarane er no under 67 år. Dei yngre får dessutan langt meir hjelp enn dei eldre. I gjennomsnitt får dei yngre 13 timar per veke, mot litt over 4 timar for dei eldre. Til ein viss grad kjem forskjellen av at dei fleste eldre med høgt bistandsbehov bur på institusjon.

Meir midlar over til heimetenesta

Brutto driftsutgifter til pleie og omsorg kom på 75 milliardar kroner i 2009, ein auke på nær 6 prosent frå året før. Samstundes auka talet på årsverk med 2 prosent, til om lag 123 500. Både tal for utgifter og årsverk stadfestar at det er ein viss omfordeling av ressursar frå institusjon til heimeteneste.

Videre:
Bebuarar i institusjonar for eldre og funksjonshemma (totalt)
2007 2008 2009
42 293 42 106 44 408

Så kan jeg også gå videre på den enkelte kommune sin disponering av midler.
Det er fult mulig for en kommune å sabotere et statlig vedtak og i neste omgang beskylde politiske motstandere for løftebrudd.
Når det gjelder barnehager er det påtagelig hva mange greide og andre ikke fikk til.
Jeg kan jo også fortsette på sykehjemsdekningen i Oslo.
Der er det nedgang på tross av at det er Frp som styrer denne sektoren.

Kanskje det hadde värt bedre med Meritokrati, som er en styreform hvor intelligens, kompetanse og ytelse gir grunnlaget til maktfordeling og sosial status. Kan i praksis minne om andre styreformer som demokrati, men makt og autoritet tildeles etter evner og ferdigheter og ikke etter popularitet som i et demokrati.

Det er kanskje så enkelt og beskrive Höyre politikk, eller hva sier du Stig E, er det dette som er kjernen i din politiske oppfatning…..?.

Norge og regjeringen disponere enorme summer og har problemer med å finne prosjekter pengene kan investeres i, derfor begynner statens pengeforvaltere å kjøpe opp den engelske dronningens eiendommer i London.
Eldreomsorgen er ikke bra i Norge og mange kommuner sliter med å få pengene til å strekke til på grunn av regjeringen som pålegger kommunene mer ansvar, men det følger ikke penger med dette ansvaret. Er kommunen en såkalt snill kommune etter regjeringens normer vanker det mer penger.
Mange av oss har ved gjentatte anledninger sett reportasjer på TV og lest i avisen (ikke SA) om eldreomsorg som er uverdig og ikke holder mål, mange ganger sitter man med tårer i øynene etter slike reportasjer.
Hvorfor investerer vi ikke mer penger på nødvendige ting, hvorfor investerer vi så mye i utlandet og bygger opp andre land med mine og dine penger, for det er det regjeringen gjør når de kjøper aksjer og eiendommer i andre land.

Har Siv Jensens utskremte kommet på banen?Diskutere mot fakta er aldrig lett Stig.Hvorfor disponerer Norge enorme summer Hallvard.Hvis FRP og Høyre hade styrt den gangen hade vi ikke hatt et oljefond å krangle om Hallvard og Stig.Dette er sosialistpolitikk det.Hurra for det kan vi si i dag.Så er det et annet spørsmål hvordan vi skal disponere olje/pensjonsfondet.De var jaggu gode å ha når finanskrisa herja.Ikke Sant Hallvard og Stig, eller er vi lurt opp i stry nå igjen?

Lars det er ingen som har sakt at vi skal legge ned pensjonsfondet utland, men å investere mer penger på fornuftige ting i Norge vil gi mangfold igjen og antagelig mer enn aksjer og eiendommer i utlandet. Vi har i mange innlegg beskrevet ting som trenger å oppgraderes og forbedres i Norge, så det behøver jeg ikke gjøre. Penger vil flomme inn i pensjonsfondet utland (oljefondet) i mange tiår om vi vil det eller ikke. Så hva skal regjeringen med alle disse pengene når vi ikke kan bruke de i Norge. Mye forfaller og fremtidige generasjoner kommer heller ikke til å få mye av de pengene, for mye vil ha mer. Under denne sosialistiske regjering styrt av Arbeiderpartiet (SV, SP) har de fattige blitt fattigere og de rike rikere i følge en artikkel i dagens Dagblad.

Mine muslimske venner gleder seg til muslimene kommer i flertall i vårt demokratiske Norge. Hvorfor vet jeg egentlig ikke, for noe lystigere enn en drøss med jomfruer er det eneste de ønsker seg?

Thor Steinar. Jeg fortsetter å diskutere linken som jeg henviser til. Å si at det er direkte usannheter i trådstarters innledning er å strekke strikken litt langt. Kan det være at du ikke har lest innlegget godt nok fra topp til tå ?

Om du mener at VG er selektiv så får det så være men tallene er klare. Du må holde deg til tema som er årene med sosialist-regjering og hva de har fått til, ikke diskuter tall fra 1998.

Hvordan vil du kommentere at det er første gang SSB har registrert en nedgang fra ett år til et annet. Dette var året 2008 til 2009.

Etter fire år med rødgrønt flertallsstyre og kraftig økning i pengeoverføringene til kommunene, var fasiten 41052 plasser ved norske syke- og aldershjem. Det innebærer at AP, SP og SV, som gikk til valg for å sikre velferdsstaten, bare maktet å skaffe til veie 25 flere plasser i hele sin første regjeringsperiode under ett.

Sosialist-regjeringen vil bruke minst 24 milliarder kroner mellom 2008 og 2015 neste årene for å sørge for 12 000 nye sykehjemsplasser og omsorgsboliger. Hvor mange av disse plassene vil vi finne i bøttekott og i korridorene ? Året 2008 til 2009 viste en nedgang. Så får vi se da fra 2009 til 2010 om det var en forbedring ?

Hvordan skal Norge få full sykehjemsdekning og 12.000 nye plasser innen 2015 når de bare fikk til 25 på 4 år? Dette kan umulig være et løfte men en fantasi. Har vi hender nok i Norge til alle disse plassene ? Hva med alle hjelpepleierne som blir skøvet ut i kulden ? Skal vi importere arbeidskraft fra andre land slik at disse land ikke har hender til sin egen eldreomsorg ? Jens har diskutert moralen opp i alt dette så vi får vente å se hva som skjer.

Jeg gjør som Gro Harlem Brundtland fra Arbeiderpartiet. Jeg velger meg private tjenester når den tid kommer !

Stig, jeg viser til mitt forrige innlegg med tall fra SSB:

Bebuarar i institusjonar for eldre og funksjonshemma (totalt)
2007 2008 2009
42 293 42 106 44 408

Brutto driftsutgifter til pleie og omsorg kom på 75 milliardar kroner i 2009, ein auke på nær 6 prosent frå året før.

Et utvalg gjort av media i en “agurktid”, VG først, deretter henger de andre seg på, er nødvendigvis ikke sannheten, men et middel til salg.
Tallene i SSB er tilgjengelige for alle og viser et mer nyansert bilde.
Som kjent er ikke positive nyheter salgsfremende, en kan dermed unnlate å ta med hele sannheten.
Som det står i mitt “klipp og lim” fra SSB gikk antallet sykehjemsplasser ned, men det står mer, det forklarer faktisk noe om hvorfor og hvordan.
Fra 2008 til 2009 økte beboere i institusjoner for eldre og funksjonshemma med 2302 personer.
Frp har ansvaret for sykehjem i Oslo, kan du forklare den negative utviklingen der, eller velger du å glemme den igjen?

Det er riktigt at mye forfaller på grunn av fravær av vedlikehold,men det gjelder samtlige regjeringer av ulike farvevalører.Det er den typiske norske tenkinga,eller mangel på sådan som er årsaken.F.eks. under Bondevik 2 var det viktigere med skattelettelser for de rike (30 miljarder) viktigere.Nedslakting av NSB,som var en de viktigeste årsakane til togkrisa i vintres.Jeg er slettes ingen tilhenger av dagens Arbeiderparti,men alternativene er skremmende.Jern-Erna og Siv med hendene på rattet er et ytterst dårligt senario.Jeg lar meg ikke bli lurt opp i stry

Lars, fortell mer om nedslakting av NSB. Det virker som at du vet mer enn hva andre gjør?
Fortell oss hva sosialistene har gjort med NSB i de årene de har sittet med makten.

Thor, innlegget er ikke om Oslo, slutt å avspore debatten.
SSB har registrert en nedgang fra ett år til et annet. Dette var året 2008 til 2009. Det er det vi, iallefall jeg snakker om

Har stengt oppläring i samfunnskunnskap

Trenger ingen opplæring kun en kommentar

Annonse