INNFØRING AV ROTAVIRUSVAKSINE TIL NYFØDTE BARN .

TIL
HELSEMINISTER JONAS GAHR STØRE, Mysen 28.09.13
POSTBOKS 8011 DEP
0030 OSLO.

Det er med sjokk og forferdelse at jeg ser at regjeringen ønsker å ta i bruk Rotavirusvaksine mot små barn .
Sitat>

En vaksine mot rotavirus, som kan forhindre at norske barn får alvorlig omgangssyke, skal nå inn i det norske barnevaksinasjonsprogrammet. Det har regjeringen besluttet.

Vaksinen skal tilbys nyfødte som en del av vaksinasjonsprogrammet ved seks uker og tre måneders alder. Fungerende klinikkleder ved kvinne – og barneklinikken ved Ullevål, Bjørn Busund, sier dette var på tide.

– Dette er en vaksine som har vært på markedet i mange år. Den forhindrer 90 prosent av alle sykdomsutbrudd. Den finnes i flere europeiske land. Så dette er viktig, sier han.
– Hvis ungene kan slippe å bli så syke som de blir av sykdommen er det bra for ungene. Det er det viktigste, men det vil også gjøre at sykehusene får bedre kapasitet. Og det er god samfunnsøkonomi fordi det vil forhindre at foreldrene er borte fra jobb på grunn av syke barn, sier Støre

Hvor alvorlig er Rotavirusinfeksjon ,

Rotavirus
Omgangssyke hos barn skyldes som regel virus, og det aller vanligste viruset er rotavirus. Viruset fører til akutt mage- og tarminfeksjon særlig hos barn i alderen tre måneder til fem år. De fleste barn har gjennomgått minst én infeksjon før de når fem års alder. Barn som har hatt omgangssyke tidligere, blir delvis immune mot smitte senere. Hos barn som legges inn med omgangssyke på norske sykehus, påvises rotaviruset hos rundt halvparten.

Slik unngår du smitte
Viruset er svært smittsomt, og smitter lettest via avføring. Det oppstår ofte epidemier på steder med mange barn tett sammen, f.eks. i barnehagen. God håndhygiene og gode rutiner ved bleieskift er viktig for å redusere smitte. Bruk engangshansker ved stell, og fjern synlig forurensing på stellebordet med Klorin eller desinfeksjonsmiddel.

Viruset kan også smitte via spytt på f.eks. spisebestikk og leker. Leker og spiseredskaper bør derfor vaskes ofte. Barn med symptomer skal holdes hjemme fra barnehage eller skole.

Det aller viktigste er å få i barnet nok væske. Det anbefales å få barnet til å drikke små mengder av gangen, men hyppig; for å unngå at barnet at barnet kaster opp enda mer. Dersom barnet ikke vil drikke, må det få væske på skje eller sprøyte, et par ml hvert femte minutt. Dette er en stor jobb for foreldrene, men ofte nødvendig hos de aller minste for å unngå alvorlig uttørring. Spedbarn bør ammes så ofte som mulig

Camilla Stoltenberg

Gjennom historien har vi lœrt at sykdommen opptrer etterat vaksiner blitr gitt .
Dr. Jonas Salk var komitemedlem av WHO – Verdens helseorganisasjon og vaksinen har fått hans navn- Salk-vaksinen.

Nye tilfeller av polio dukket opp der barna først var vaksinerte for denne sykdommen.

Den samme Dr. Salk innrømmet ved ett senere tidspunkt at vaksinasjon var en direkte årsak til at barn fikk denne sykdommen, at vaksinen dehydrerte cellene, tappet kalsium fra nerver, muskler, bein og celler.

Etterhvert forandret poliovaksinen karakter, det medførte til en økning til ME- utmattelsessyndrom, fordobling av kreft og Guillian Barre- syndromet.
Rotavirus er det siste tilskudd på barnevaksiner, og dette er en vaksine mot omgangssyke, som visstnok skal gi 75- 80 % beskyttelse, slik at foreldrene skal unngå å være hjemme fra jobb p.g.a syke barn.

Denne vaksinen forårsaker noe som er langt farligere enn en uskyldig omgangssyke.

Muligheter for å fa KAWASAKI- syndromet er overhengende, og det kan resultere i betennelse i kroppens blodårer – vaskulitt, alvorlige febersykdommer, slimhinneforandringer og lymfeknuteforandringer.

Virkestoffet i denne vaksinen er PHENOL, som er ett giftig, etsende stoff, som utvinnes av kull og tjære, som igjen blir brukt i desinfeksjonsmidler, fargestoffer, legemidler og konserveringsmidler og dette skal norske forskere sørge for at små barn skal bli ødelagt med

2010 skal FDA (food and drug-administration i USA) ha gjort grisete funn i både rotateq Ò og rotarix Ò, som er aktuelle vaksiner for Norge.

Produsentene tar det hele med stor ro, og selv om de ikke vet hvordan grisevirus havnet i vaksinen tror de ikke det er farlig.
Tilfeller av Kawasakis syndrom som følge av vaksinering er påvist.

Kawasakis syndrom er en febersykdom hos barn, med utslett, slimhinneforandringer og lymfeknuteforstørrelse. Det foreligger betennelse i kroppens blodårer (vaskulitt). Tilstanden er selvbegrensende og går over av seg selv. Selv om tilstanden går over av seg selv, kan man få senvirkninger uten behandling. Det utvikles utposninger (aneurismer) på hjertets kransårer (koronararteriene) hos 20-25% dersom man ikke får behandling. På sikt kan slike utposninger gi alvorlige komplikasjoner. Sykdommen ble første gang beskrevet i Japan på 1960-tallet.
Sykdommen rammer barn i alderen fra tre måneder til 12 år, 85% er under fem år. Enkelttilfeller hos voksne er beskrevet. I Sverige har man funnet en årlig forekomst på 6,2 tilfeller per 100.000 under fem år. Forekomsten av sykdommen varierer i løpet av året, med topper vinter og vår. Syndromet er hyppigst hos asiater, litt sjeldnere blant fargede og lavest blant hvite.* Forekomsten i Vesten er imidlertid økende. *I forbindelse med vaksinering kanskje ?

Arbeidsgruppen som ønsker innføring av vaksinen er sammensatt av 8 personer. Av de åtte skal to ha betydelige interessekonflikter i form av betalte foredrag sponset av legemiddelfirmaer, deltakelse på kongresser i utlandet betalt av legemiddelprodusenter, osv. Dette i følge folkehelseinstituttet. Se detaljert liste under:

Astrid Realfsen, helsesøster, Bergen (Landsgruppen for helsesøstre, Norsk sykepleierforbund). Ingen interessekonflikter.

Dianne Steenberg, kommuneoverlege i Oppegård (Lege i samfunnsmedisinsk arbeid). Ingen interessekonflikter.

Astrid Rojahn, overlege, Oslo universitetssykehus, Barneklinikken, Ullevål, (Norsk barnelegeforening). Mulige interessekonflikter: Fra 2008 medlem av styret for Infeksjonsforum Øst-Norge, et forum sponset av GSK og Pfizer via ViiV healthcare. Har holdt betalte foredrag i Infeksjonsforum og for GSK. Har deltatt på kongresser i utlandet betalt av Wyeth, Pfizer og GSK. Tilbud om deltagelse i kongressene ble gitt til arbeidsgiver, Oslo Universitetssykehus.

Henrik Døllner, seksjonsoverlege dr. med./førsteamanuensis, Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs hospital og Institutt for laboratoriefag, barne- og kvinnesykdommer, Norges teknisk naturvitenskapelige universitet, Trondheim (Norsk barnelegeforening). Mulige interessekonflikter: 2001-2006 medlem av styret for Infeksjonsforum Midt-Norge, et forum som var sponset av GSK. Har holdt betalte foredrag.

Elmira Flem, overlege, PhD, Avd. for infeksjonsovervåkning, Folkehelseinstituttet. Ingen interessekonflikter.

Kirsti Vainio, Seniorforsker dr. scient., Avd. for virologi, Folkehelseinstituttet. Ingen interessekonflikter.
Kine Willbergh, cand. Pharm., Avd. for vaksine, Folkehelseinstituttet. Ingen interessekonflikter.
Synne Sandbu, overlege, spesialist i barnesykdommer, Avd. for vaksine, Folkehelseinstituttet. Ingen interessekonflikter

Med disse funn viser det seg at fem av åtte eksperter i arbeidsgruppen har betydelige interessekonflikter etter en nøktern skala.. Hvis det tas utgangspunkt i folkehelseinstituttet sine interessekonflikter – siden de forvalter forskningsprosjekter i millionklassen, hvor et av dem går ut på å jobbe med innføring av rotavirusvaksiner i andre land, er det naturlig å anta og et godt salgsargument at vaksinen først er blitt innført i eget land.

Det Rockefeller-etablerte FHI lever tross alt av å medisinere friske menensker

Flere undersøkelser viser at uvaksinerte barn er adskillig friskere enn vaksinerte barn

Unicef har laget en studie for å kartlegge foreldre som nekter å vaksinere sine egne barn

Vi har nok eksempler på hvor mange liv som er ødelagte på grunn av diverse vaksineeksperimenter

Homøopat Rolf Erik Hanssen www.naturmedisinske.no har skrevet en bombe av en bok som han kaller VAKSINASJON. Hva er sannheten om vaksiner?

Ingen i Norge har før ham skrevet en bok, som er i nærheten av dette, hva angå det å avsløre de løgner og bedrag som ligger bak to hundre års virksomhet med vaksinering over hele verden. Aldri har noen våget, ei heller maktet å sette bjella på katten, og til de grader klart å kle av vaksineskammen, som det Hanssen har gjort i denne boken. Han dokumenterer og påviser med nitid etterrettelighet det bedrag som vaksinene representerer. Han stiller nådeløse spørsmålstegn som ingen, verken leger, helsesøstre, helsemyndigheter eller farmasøytisk industri er i stand til å svare

Vist 1868 ganger. Følges av 3 personer.

Kommentarer

Skal helsesøstrene overkjøres , her er brevet de skrev,
Helsesøstrene er imot vaksinen. Skal de overkjøres?
Her er brevet som de har skrevet:

Til Folkehelseinstituttet, Arbeidsgruppe vedr. rotavirusvaksine v/Synne Sandbu
Vår saksbehandler:
Vår ref: asr

FHI/rotavirus
Vår dato:
Deres ref.: 241011
MERKNAD TIL RAPPORT VEDR. INNFØRING AV ROTAVIRUSVAKSINE I BARNEVAKSINASJONSPROGRAMMET.
Som angitt i de fortløpende diskusjonene i arbeidsgruppen og i e-post til arbeidsgruppens leder 30.09.10, har Landsgruppen av helsesøstre NSF (LaH NSF) hatt behov for å avklare endelig standpunkt til innføring av rotavirusvaksine i Barnevaksinasjonsprogrammet. Vi har opplevd en klar forventning om å konkludere med en positiv innstilling til innføring av denne vaksinen, noe som i seg selv ikke er uproblematisk når en arbeidsgruppe skal foreta en objektiv vurdering.
Etter en grundig vurdering, både i LaH NSF og i Norsk Sykepleierforbund, har vi kommet til at vi ikke ønsker å støtte arbeidsgruppens forslag. Som en følge av dette, ønsker vi i rapportens kapittel 10 (og kap. 1 som er en kopi av kap. 10), tilføyd følgende:

Mindretallet bestående av Landsgruppen av helsesøstre NSFs representant, støtter ikke anbefalingen om innføring av rotavirusvaksine i Barnevaksinasjonsprogrammet.
Vår begrunnelse for dette er i korte trekk:
. Vår oppfatning er at hensynet til barnets beste skal veie tyngre enn de evt. samfunnsøkonomiske gevinstene. Vi vet at det å ligge på sykehus er en påkjenning for barn (og foreldre), med risiko for senere psykiske problemer. 1.
Vaksinasjon innebærer imidlertid også en stressituasjon for både barn og foreldre. Her må man vurdere 900 sykehusinnleggelser årlig opp mot nesten 185.000 vaksinesituasjoner årlig, og hva som er ”barnets beste”.
. Vi kan ikke se at dokumentasjonen på samfunnsøkonomisk gevinst er så entydig at det er et godt nok argument for innføring av vaksinen.
. Vi mener man ikke kan vurdere denne sykdommen og denne vaksinen isolert. Vi vet at det foreligger og vil komme forslag om andre vaksiner som ønskes tatt inn i Barnevaksinasjonsprogrammet, eks. hepatitt B. Undersøkelser i regi av FHI har vist at småbarnsforeldre er positive til vaksine, men det er ikke spurt spesifikt om holdninger til rotavirusvaksine kontra andre vaksiner.
1. Robertson, Bowlby: Krisereaksjoner hos barn.
Hospitalisering i barnealder: risiko for langvarige følelses-/adferdsmessige vansker (Douglas ’75, Quinton og Rutter’76).

Vi opplever større skepsis både blant foreldre og helsesøstre til å innføre stadig nye vaksiner. Debatten rundt innføring av HPV- vaksinen og den siste tidens dokumentasjon på alvorlige bivirkninger av svineinfluensavaksinen har forsterket dette.
For å lykkes med en vaksinestrategi er man avhengige både av motiverte foreldre og helsesøstre, sistnevnte er de som både skal informere, motivere og gjennomføre alle vaksinasjoner i Barnevaksinasjonsprogrammet.
. Vi er også spørrende til om denne vaksinen bør prioriteres innført med de betydelige kostnadene det innebærer, sett i lys av andre alvorlige helseutfordringer blant barn og unge, eksempelvis overvekt/fedme, psykiske helseplager osv.
. Vi spør oss om det hadde det vært rimeligere og mer hensiktsmessig med en systematisk opplysningskampanje i forhold til smitte, håndhygiene osv?
Bedre håndhygiene og enkle smitteverntiltak vil ha effekt også utover forebygging av rotavirus, og vil slik kunne gi en folkehelsemessig og samfunnsøkonomisk gevinst.
Erfaringer fra svineinfluensapandemien tyder på at dette kan være en klok strategi.
. Produsentene av vaksinene har underveis i vurderingsprosessen redusert prisen på vaksinene betraktelig, og hevder at vaksinasjon dermed også er kostnadseffektivt i et helsetjenesteperspektiv. Vi tenker det er viktig å ha de sterke kommersielle interessene i mente når en konklusjon skal trekkes.
. Vi er klar over at det er utenfor arbeidsgruppens mandat å vurdere etiske/globale forhold relatert til innføring av denne vaksinen i Norge. Vi har imidlertid sett det riktig å diskutere etiske problemstillinger knyttet til at Norge som et av verdens rikeste land skal innføre vaksine mot en sykdom som etter vår vurdering er et begrenset problem her til lands.

I en rekke fattige land er rotavirusgastroenteritt et reelt og alvorlig folkehelseproblem og medfører hyppig død blant sped- og småbarn.
Et viktig etisk aspekt for oss, har vært at innføring av vaksinen i Barnevaksinasjonsprogrammet kan bidra til utjevning av sosial ulikhet i helse, ved at vaksinen tilbys alle barn kostnadsfritt for familien. Det vil imidlertid være et argument som er gyldig i forhold til alle vaksiner som vurderes inntatt i Barnevaksinasjons-programmet.
V foreslår også en tekstendring i kap. 8.3 hvor det påstås at sykdommen er et folkehelseproblem. Et folkehelseproblem er så langt vi har kunnet finne en presis definisjon på, når en lidelse rammer minst 1% av befolkningen. Ut fra fremlagt dokumentasjon i rapporten, kan vi ikke se at dette er tilfelle hva gjelder rotavirusinfeksjon.
Med vennlig hilsen
Astrid Seim Realfsen
Astrid Grydeland Ersvik
LaH NSFs representant i arbeidsgruppen
Leder Landsgruppen av helsesøstre NSF
;es mer

Hvis man ser bort fra alle de feilaktige standardargumentene fra antivaksinekonspirasjonsteoretikerne som går igjen i dette innlegget, så slår det meg at illustrasjonene som er utvalgte er talende for nivået. De er nemlig laget av David Dees, en mann som er hovedsakelig kjent for å lage antisemittiske og rasistiske tegninger som er populære hos Holocaustfornektere, nazister og andre høyreekstreme. Og åpenbart May-Harriet Seppola.

Bare dette gjør Seppolas innlegg enkelt å ignorere. Jeg er særdeles overrasket over at Sarpbsorg Arbeiderblad godtar slikt som dette på sine debattsider.

… og om man tenker litt i stedet for å henge seg opp i bilder, vil man huske at de som advarte mot svineinfluensavaksinen Pandemrix ble møtt med tilsvarende argumentasjon. Så langt har den ødelagt livet til hundrevis av barn i Norden – og ingen vet hva det endelige skadeomfanget vil bli.

Hvor mange liv reddet Pandemrix da, Øystein P? Har du tenkt noe over det? Har du også tenkt over muligheten for at vaksinen hindret narkolepsitilfeller, siden influensaen, som vaksinen hindret, kan være en kilde for slikt?

Det er helt klart på sin plass med kritikk av Pandemrix, men skal man bedrive slik kritikk også av vaksinene mot rotaviruset, så gjør man det enkelt for sine motstandere ved å argumentere slik Seppola gjør det. Det er så mange feil og overdrivelser i det hun skriver at man ikke vet hvor man skal begynne. Hun lener seg f.eks. tungt på Rolf Erik Hanssen, også kalt Norges største nett-troll. En man som har eksakt null kvalifikasjoner for å uttale seg om noe som helst rundt temaet vaksiner.

Billedbruken viser bare at Seppola bruker de ressurser hun finner for å få frem sitt skremselsbudskap, uten tanke på hvor det kommer fra, og hvor korrekt det er. Dees er som nevnt hoffillustratøren for ymse nazi-gruperinger.

Igjen, jeg er skremt over at SA tar inn innlegg som legger seg på dette nivået.

Vel, jeg er ikke lettskremt. Men helsedirektoratets påståelighet og manglende kunnskap om Pandemrix fikk øynene opp hos flere enn meg.

Det er irrelevant hvor mange liv Pandemrix reddet. Det fantes andre vaksiner som ikke inneholdt de fatale tilsetningsstoffene.

“Det er irrelevant hvor mange liv Pandemrix reddet.”

Wow.

Ja, det er fullstendig irrelevant. Myndighetene hadde flere vaksiner å velge fra, men trosset advarslene og valgte Pandemrix. De kunne eksempelvis valgt Focetria, slik Sveits gjorde. Helsedirektoratet var også klar over at Sveits ikke godkjente Pandemrix for bruk på barn, gravide og eldre fordi bivirkningene ikke var godt nok dokumentert. Samtidig var det allment kjent i markedet at adjuvansen i Pandemrix var forbudt i USA siden det var sterke indikasjoner på at denne hadde bidratt til det såkalte “Golf-syndromet”. Dette syndromet er sammensatt og omfatter flere sykdommer, bl.a sovesyke og ME.

Ok, la oss for syns skyld si at jeg godtar alt det, hva har det med Seppolas konspirasjonsfantasier å gjøre? Som nevnt, man kan helt sikkert diskutere ymse aspekter rundt pandemrix, men når personer som Seppola er motstander av rotavirusvaksinen, så skader de bare sin egen sak med måten de debatterer på.

Det hun skriver om Jonas Salk for eksempel, eller om phenol. Eller at hun viser til “undersøkelsen” på vaccineinjury.info, en undersøkelse som mest er god for å illusterere hvordan vi ikke skal drive slike undersøkelser, den er latterlig svak. For å gi et lite hint om hvor svak undersøkelsen er, så er katten min med i materialet. Den kan ikke lese, så jeg krysset av for dysleksi.

Jeg kan fortsette i lang tid, kildene, konklusjonene, illustrasjonene er preget av en person som har en sterk tendens til konspirasjonstenking, og det skader bare hva nå enn hennes budskap er. Man kan rett og slett ikke diskutere alvorlige temaer på dette nivået.

“Samtidig var det allment kjent i markedet at adjuvansen i Pandemrix var forbudt i USA siden det var sterke indikasjoner på at denne hadde bidratt til det såkalte “Golf-syndromet”. Dette syndromet er sammensatt og omfatter flere sykdommer, bl.a sovesyke og ME.”

Dette kan du godt underbygge en smule med kilder. Det du påstår er at myndighetene bevisst brukte pandemrix selv om de hadde sterke indikasjoner til at den førte til sterkt negative konsekvenser. Det tror jeg rett og slett ikke noe på.

Og jeg vil ha solide kilder, ikke av den typen Seppola bruker. Ta den tiden du trenger.

Det trenger jeg ikke mye tid på. Temaet var heftig debattert internasjonalt lenge før norske helsemyndigheter tok den fatale beslutningen.

For å ta det første først : Adjuvans er synonymt med tilsetning som brukes for å forsterke effekten av antistoffene i vaksinen. I Pandemrix ble det brukt en adjuvans som heter “squalene”, også referert til som ASO3. Dette er den samme adjuvansen som ble brukt i Anthrax vaksinen som amerikansk militærpersonell fikk under Golf-krigen i 90-91.

Som kjent ble svært mange soldater og annet militært personell rammet av det såkalte “Golf-syndromet”. Som følge av dette ble det gjort ulike studier for å finne ut hva som forårsaket dette. En som ledet an i arbeidet var Professor R. F. Garry, som etter hvert påviste en sammenheng mellom squalene og sykdommene som rammet soldatene. En føderal domstol forbød Pentagon videre bruk av squalene allerede i 2004. Senere ble dette “adoptert” av FDA (Federal Drug Administration).

Det finnes mye dokumentasjon på dette. En av de bedre sammenstillingene jeg har sett, er ført i pennen av Dr. Anders Bruun Laursen, og finnes her. Hans artikkel inneholder også referanser og linker til kildene.

Det er endel studier som viser at uvaksinerte barn er mye friskere enn vakeinerte barn
I september 2011 ble en tysk studie som sammenligner helsa til vaksinerte opp mot uvaksinerte publiserte. Undersøkelsen pågår fortsatt, pr nå er over 11.000 barn mellom 0 og 19 år inkludert. Data samles ved selvrapportering fra foreldre, hvor et flertall av respondentene er amerikanske. Tallene sammenlignes videre med den tyske helseundersøkelsen KIGGS. Andreas Bachmair som står bak studien er utdannet homeopat.

2-5 ganger hyppigere forekomst av sykdom hos de vaksinerte:

I den sammenlignende studien ble det sett på en lang rekke lidelser og sykdommer som astma, allergi, atopisk eksem, ADHD, konsentrasjonsproblemer, autisme, øre-nese-halsproblematikk, diabetes, epilepsi, stoffskiftesykdom ol. Den generelle tendensen viste at de vaksinerte barna var 2-5 ganger hyppigere rammet enn de uvaksinerte. Grafen kan gjenfinnes i denne linken:

Henning, når det gjelder angrepet ditt på Seppola, vil jeg for øvrig tilføye at det er flere måter å lese et innlegg på. I debattsoner som dette deltar folk med ulik bakgrunn og forskjellig ståsted. Noen skriver nøytralt mens andre spisser budskapet. Jeg leser innlegget hennes slik at hun er svært bekymret over trenden med stadig flere vaksiner, spesielt for barn, og at hun er kritisk til rolleblandingen mellom den farmasøytiske bransjen, politikere og helsetopper.

Seppola, du skriver: "I september 2011 ble en tysk studie som sammenligner helsa til vaksinerte opp mot uvaksinerte publiserte. Undersøkelsen pågår fortsatt, pr nå er over 11.000 barn mellom 0 og 19 år inkludert. "

Denne “studien” er den jeg henviser til over. Den er en katastrofalt dårlig utført undersøkelse. Den er selvrapporterende, og er spredd i mijløer med stor tro på alternativ behandling og sterk mistro til vanlig medisinsk behandling, inkl. vaksiner.

Den drar også fullstendig feil konklusjoner, og rapporterer f.eks. lav insidens av dysleksi ved å se på tall i aldersgrupper da man ikke ennå har konstatert dysleksi. Hvor mange 2-åringer har fått betegnelsen som dyslektikere.

Undersøkelsen er som sagt basert på selvrapportering, og katten min er altså med som et datapunkt. Det bare er med og illustrerer hvor svak den er.

“Den generelle tendensen viste at de vaksinerte barna var 2-5 ganger hyppigere rammet enn de uvaksinerte. "

Nei, det viser den generelle tilstanden slett ikke. Man kan ikke trekke noen konklusjoner overhodet ut fra denne studien, utenom at Andreas Bachmair ikke aner noe om hvordan man utfører en slik undersøkelse.

Den langt mer seriøse KiGGS-studien viser ingen forskjell i sykdomsforekomsten mellom vaksinerte og uvaksinerte barn, med unntak av det de er vaksinerte mot. Der er det selvfølgelig en forskjell i favør av de vaksinerte.

Bachmairs “studie” fremmes stadig vekk i anti-vaksine-miljøer, og den ivrige Ragnhild Marie Madsen, som driver bloggen nyinjeksjon, som henvist til over, er den som sprer den oftest. Det virker ikke å bite på henne at “studien” er avslørt som helt uhyggelig svak.

“Henning, når det gjelder angrepet ditt på Seppola”

Jeg har da slett ikke angrepet Seppola. Jeg har angrepet hennes argumenter, og det hun skriver, og de bildene hun velger som illustrasjon. Det er en forskjell.

Angående din dokumentasjon om skvalen, som det heter på norsk, så virker det jo ikke akkurat som dette er så klart som du påpker. Man behøver ikke å gå lengre enn wikipedia for å finne:

“there is no clear evidence or epidemiological studies on Gulf War veterans linking the vaccine to Gulf War Syndrome. Combining this with the lack of symptoms from current deployments of individuals who have received the vaccine led the Committee on Gulf War Veterans’ Illnesses to conclude that the vaccine is not a likely cause of Gulf War illness for most ill veterans”

Dette er omtrent 180 grader motsatt av det du påstår.

Kilden er blant annet: “http://www.va.gov/gulfwaradvisorycommittee/docs/GWIandHealthofGWVeterans_RAC-GWVIReport_2008.pdf”

Din kilde, Anders Bruun-Laursen er vel så vidt jeg vet øyenlege, og har dermed ingen spesiell kompetanse rundt hverken vaksiner eller gulfkrigssyndromet. OG ikke minst, plassen han har skrevet artikkelen, globalresarch.ca, er en ganske spesiell side, som er sterkt preget av konspirasjonsteorier. Det er omtrent som nyhetsspeilet.no i penere klær. http://rationalwiki.org/wiki/Globalresearch.ca
Bruun-Laursen selv er involvert i anti-NWO-arbeid og andre konspirasjonsteorier.

Hvorfor, hvis du har en god sak, må du bruke så svake kilder?


Det som virkelig tar knekken på argumentene dine har jeg dog spart til slutt. Les på wikipediasiden for skvalen
http://en.wikipedia.org/wiki/Squalene#Health_controversy

Der finner vi denne juvelen:

“It has also been determined that the anthrax vaccines given to those US military personnel did not use squalene as an adjuvant.”

Det står selvfølgelig kilder til disse konklusjonene der. Dette er jo allmenn kjent, og dette trodde jeg du visste. Vaksinene inneholdt ikke skvalen.

Så, Øystein P, hvis vaksinene mot miltbrann gitt til amerikanske tropper under gulfkrigen ikke inneholdt skvalen, så kan neppe det være årsaken til gulfkrigssyndromet, kan det?

Da faller vel også din argumentasjon om at dette var så allmenn kjent i forkant av bruken av Pandemrix. Jeg vil generelt oppmuntre til litt større grad av kildekritikk. Argumentene du bruker er en samling som går igjen i antivaksinemiljøene, og dere må rett og slett slutte å tro på hverandre.

Det ble nylig påvist levende H5N1-virus, eller fugleinfluensa i vanlige influensavaksiner, etter å ha blitt testet ved tyske, tsjekkiske og slovenske laboratorium. 1
Vaksinene kommer fra den amerikanske legemiddelgiganten Baxter. Vaksinene skulle distribueres til 18 land. H5N1 er den farlige utgaven av fugleinfluensa som smitter mellom mennesker, med en dødelighet på over 60 %.
Baxter nektet å kommentere funnet i begynnelsen, fordi det var snakk om ”forretningshemmeligheter”, men etter massivt press gikk de ut og sa at rene H5N1-virusbeholdere ble sendt ut ved en feiltagelse.
Men tsjekkiske aviser spør seg nå om dette kan ha vært gjort med vilje, for å skape en pandemi. (Global epidemi). H5N1-viruset var nemlig blandet ut med et vanlig influensavirus, H3N2. Når disse kombineres, øker spredningseffekten dramatisk fordi H5N1 er mindre luftbåren og har dermed et mindre spredningsfelt. Men kombinert med det vanlige influensaviruset, skjer det en voldsom økning av rekkevidden

Vel, Henning. Jeg aner ikke hva bakgrunnen eller motivene dine er. For den som ikke er spesielt innsatt i emnet fra før, er dr Laursens artikkel en grei gjennomgang av problemstillingen. Men dersom målet ditt er å lete etter artikler som forsøker å ufarliggjøre skvalen, AS03, er ikke dette vanskelig å finne. Temaet anses merkelig nok som kontroversielt, men skyldes trolig at det er sterke krefter som ønsker å motbevise de negative effektene. Wikipedia er i denne sammenhengen neppe noe godt sannhetsvitne. Her kan nær sagt hvem som helst skrive og oppdatere artiklene, og som en annen debattant fra universitetsmiljøet konkluderte for en tid tilbake, ville hans studenter stryke dersom Wikipedia ensidig ble lagt til grunn for en konklusjon.

Siden du hoppet over kildene som virkelig er interessante i denne saken, tyder mye på at du også er mer opptatt av budbringeren enn budskapet. Dersom du ønsker innsikt, bør du legge ned litt tid på den offisielle uttalelsen Robert F. Garry, Ph.D., professor ved avdeling for mikrobiologi og immunologi ved Autoimmune Technologies ga til høringen i Representantenes Hus, datert 24. Januar 2002. Her finner du også forklaringen på hvorfor temaet anses som kontroversielt.

Artikkelen i Der Spiegel belyser flere sider av problemene knyttet til Pandemrix. Men viktigst av alt, viser den at helsemyndighetene rundt omkring i Europa var fullt ut klar over risikoene og manglene i forkant av vaksineringen. Noen land, slik som Sveits, tok konsekvensen av dette og valgte vaksine uten skvalen. Andre, bl.a Norge, lukket øynene og tok risikoen. Resultatet taler for seg selv.

Jeg tilhører for øvrig ikke noe “antivaksinemiljø”. Mine barn har fått vaksiner, og jeg har selv tatt flere – hvorav en ganske nylig. Men vaksiner skal være utprøvd og brukes med fornuft. Vaksiner er ikke ufarlige eller risikofrie – og spesielt ikke ovenfor barn som ikke er ferdig utviklet. Noen ganger er de også ren dårskap – slik det var med Pandemrix. Derfor fikk da heller ikke mine barn denne vaksinen – hvilket jeg er veldig glad for i dag.

Forslaget om massevaksinering av nyfødte mot Rotaviruset er ikke medisinsk begrunnet. Argumentasjonen til helseministeren er utelukkende knyttet til samfunnsøkonomi. Da synes jeg vi skal la det eksperimentet ligge.

Det fantastiske nå er at du fortsetter å legge frem dine kilder for at skvalen forårsaket gulfkrigssyndromet, slik som R.F. Garry, etter at jeg påviste at det ikke var skvalen i de aktuelle vaksinene.

Jeg er helt fascinert over at det går an. Er du helt sikker på at dette er kursen du vil velge å fortsette langs? Jeg hoppet altså ikke over noen kilder, men for å gjenta meg selv, det er ikke så interessant å se på kilder for at skvalen forårsaket gulfkrigssyndromet når det ikke fantes noe skvalen i de aktuelle vaksinene.

R.F. Garry mente han hadde funnet antistoffer for skvalen, ikke skvalen selv. Og hvis du titter litt rundt, vil du finner studier som tilsier at en del av oss har disse antistoffene helt naturlig, uten noen sammenheng med vaksiner. Du har falt ned i enkelt-studie-fella, en annen klassiker fra antivaksmiljøet.

Bivirkningene fra pandemrix var så sjeldne at de aldri ville blitt oppdaget i vanlig testing. Det å hevde at man var klar over dette på forhånd og at dette var “helt klart” er en blanding av Kaptein Etterpåklokskap og fordreining av sannheten. Når man baserer seg på særdeles suspekte kilder, og som påvist, på helt ukorrekte konklusjoner, forsterkes dette inntrykket. Som nevnt, hvis du hadde hatt en god sak, ville du klart deg uten slike.

Og ja, nevnte jeg at vaksinene under gulfkrigen ikke inneholdt skvalen? Har det sunket inn nå, eller skal du komme med flere kilder som jeg skal se på?

Seppola, dette du skriver om Baxter har du skrevet før. Ordrett.

Du har også blitt korrigert tidligere. Se f.eks. http://tjomlid.com/2013/01/06/fugleinfluensavirus-funnet-i-vaksiner-vent-litt-ikke-sa-fort/

Kortversjonen er at det du skriver ikke er korrekt. Jeg vil råde deg til å lese artikkelen i linken min, og så ev. argumentere mot den, om du mener den ikke stemmer. Du har jo kommentert i diskusjonen under artikkelen, så jeg vet jo du har lest den før, men det som står der sank åpenbart ikke inn, siden du nå klipper inn det samme på nytt. Det du forsvarte deg med var å antyde at Tjomlid hadde økonomiske interesser i det han skriver. Du hadde ingen ting å stille opp med, mot det han skrev.

Det er ikke slik man driver argumentasjon rundt et alvorlig tema, Seppola. Det har blitt påvist for deg at du tar feil, og du bare fortsetter ufortrødent lengre inn i konspirasjonslandskapet.

Henning, det eneste du har påvist er at du enten ikke har lest eller forstått materialet. Skvalen finnes naturlig mange steder, men ikke i store konsentrerte mengder i blodbanen. Dersom du hadde lest og tenkt litt, ville du sikkert også ha forstått at det er litt vanskelig å teste vaksiner som ble satt i soldater flere år tidligere.
Det mest fantastiske er imidlertid at du overser det beste – og mest udiskutable – beviset av alle når det gjelder effekten av Pandemrix og skvalen – nemlig alle de barna som faktisk har fått autoimmune sykdommer av skvalen. Om du bestrider dette, vil jeg gjerne vite hvilken annen komponent i Pandemrix du mener kan ha forårsaket dette. For det må du vel vite siden du er så skråsikker på at det ikke var Skvalen ? Eller tror du hundrevis av barn i Norden later som de har fått sovesyke, kanskje ? Så langt er 45 barn tilkjent erstatning i Norge. 119 saker er fortsatt ikke ferdigbehandlet. Det nye er at det også er begynt å dukke opp saker med voksne som også har fått narkolepsi. Så langt er 4 av disse bekreftet å skyldes Pandemrix.

Dette har heller ikke noe med etterklokskap å gjøre. Jeg var kjent med denne problemstillingen flere år før vaksinasjonen kom på tale i Norge, og ble overrasket over den manglende kunnskapen i helsevesenet. Jeg tok selv flere initiativ ovenfor helsesøstre, leger m.v. De kjente ikke til dette, og det fantes ingen informasjon om skvalen i materialet de hadde fått fra helsedirektoratet. Jeg skrev da innlegg i lokalpressen og informerte om denne siden av saken. I familien besluttet vi å droppe vaksinen – til tross for betydelig påtrykk både hos helsesøster, barnehage og arbeidsplasser. Min bedre halvdel og hennes forskerkollegaer droppet også vaksinen. De reagerte også på den manglende kunnskapen eller villedningen som fant sted fra Folkehelseinstituttet. Dette kommer bl.a til uttrykk i denne artikkelen i Aftenposten rett forut for vaksineringen, hvor forsker Christian Syvertsen sammenligner skvalen i blodbanen med å spise en skje med olivenolje (!) Han føyde like gjerne til : – … Kliniske forsøk med tett oppfølging av over 50.000 mennesker har vist at det (skvalen,) ikke utløser autoimmune sykdommer… Jeg lurer på hva han sier i dag ?

Du har for øvrig fortsatt ikke skjønt at Pandemrix var en eksperimentell vaksine. Selvfølgelig er bivirkninger sjeldne når vaksinen knapt er utprøvd. Det var ikke bare sveitsiske, tyske og franske myndigheter som reagerte på dette. Flere norske leger og spesialister uttrykte bekymring. Du kan jo for eksempel lese denne artikkelen i Tidskriftet for den norske legeforening.

Men for all del Henning. Vi lever i et fritt land. I allefall enda. Hvis du vil stappe Pandemrix i deg og familien din, er det fritt opp til deg. Jeg avstår. Og om du lurer, kan jeg fortelle at den “forrige” rotavirusvaksinen allerede er trukket fra markedet grunnet alvorlige bivirkninger..

“Dersom du hadde lest og tenkt litt, ville du sikkert også ha forstått at det er litt vanskelig å teste vaksiner som ble satt i soldater flere år tidligere. "

Du mener at gulfkrigssyndromet skyldes skvalen i vaksiner de har tatt tidligere, og som tilfeldigvis slo ut akkurat da de var samlet i Gulfen i 91? Tilfeldigvis? Jeg synes jo dine hypoteser strekker seg langt nå.

Når det gjelder det andre du skriver, så er det tydelig at du har et forenklet syn på årsaksmekanismene her. Autoimmune sykdommer har man gjerne en genetisk predisposisjon for. Det man da tror er årsaken til sykdommen er heller bare en utløsende faktor. Sannsynligheten er altså stor for at de som, trist nok, fikk narkolepsi i etterkant av vaksineringen ville fått den uansett. Merk at det er tilnærmet kun unge som har fått narkolepsi, siden andre antagelig har fått den utløst allerede.

En annen mulig utløsende faktor for narkolepsi er en infeksjon, for eksempel en virusinfeksjon som influensa. Det kan dermed argumenteres med styrke for at vi ville hatt mer narkolepsi hvis man ikke hadde vaksinert halve befolkningen, siden det reduserte antall influensatilfeller. Den artikkelen du henviser til i Tidsskriftet blir jo plukket totalt fra hverandre i kommentarspalten. Du kan jo lese der, om du ikke allerede har gjort det. Jeg vil anbefale kildene som oppgis der.

Og ja, man berget helt klart en hel del liv gjennom vaksineringen. En kjedelig bivirkning av svineinfluensaen er nemlig å dø, noe som hovedsakelig rammet yngre personer, langt yngre enn under vanlige influensabølger.

Man utløste altså noen få narkolepsitilfeller tidligere enn det ellers ville blitt gjort, mot at man berget en del liv. Alt har bivirkninger, og når man altså vaksinerer halve befolkningen er det ikke rart at noe dukker opp. Det å bruke bilbelte er også forbundet med risiko, og når du tar barna dine med på biltur, så utsetter du dem for langt større risiko enn ved noen vaksine. Har du tenkt over det noen gang?

Det gjør at det for meg blir litt vasete med hele denne diskusjonen, der man påstår at man vil minske faren for bivirkninger, uten a) å tenke på at sykdommen man da utsetter seg for også har “bivirkninger”, og b) at faren for alvorlige bivirkninger er så liten at man like godt bør tilbringe livet i en bunker hvis man er så bekymret.

Når man da i tillegg diskuterer ut i fra fullstendig feilaktige premisser, slik du gjør med skvalen og gulfkrigssyndromet, eller med fullstendig tøvete og voldsomme virkemidler, som Seppola, så blir det hele senket ned på et fryktelig lavt nivå. Og da gjør dere det vanskelig med en saklig og redelig debatt rundt temaet. Dere ødelegger altså for dere selv.

Dette er innholdet i Pandemrix:

1. THIOMERSAL er ett av de giftigste metaller som finnes, bare overgått av Plutonium og settes i forbindelse med autisme, MS- Multippel Sklerose, og det er meget skadelig for hjernevev og nervevev. 2. Videre finner vi POLYSERBAT 80, dette benyttes som emulgeringsmiddel i kosmetiske preparater, og brukes også i HPV- vaksinen GARDASIL, som forårsaker spontanaborter, epileptiske anfall og sterilitet. 3. OCTYCYNOL 10 er ett rensemiddel som skal hindre skumdannelse, dette stoffet er meget skadelig for cellemembranen og svekker celleaktiviteten. 4. GlaxoSmitKline har i tillegg spandert en dose H5N1, som er ett av de farligste fugleinfluensavirus som finnes av Vietnamstammen. 5. Sist , men ikke minst har vi SQUALEN, som fremskynder autoimmuniteten.

Squalen finnes naturlig i kroppens eget sentralnervesystem, men ved injeksjon sparkes det hele i høygear, slik at det pirrer immunforsvaret i kroppen til å gå til angrep på den naturlige forekomsten av squalen vi har i kroppen.

Dette gjelder spesielt sentralnervesystemet og medvirker ellers til leddgikt, MS og Lupus.

Som eksempel kan nevnes at under Gulf-krigen ble de amerikanske soldatene vaksinerte mot Anthrax – milltbrann, der squalen var en viktig bestanddel av vaksinen.

Av 697000 vaksinerte soldater, ble 25 % av disse rammet av Gulf- Syndromet.

Disse soldatene hadde også 200 % større sjanser for å få Lou Geriugs sykdom, MS, Lupus, hjertebetennelse, ryggmargbetennesle, synsnervebetennelse og nyrebetennelse.

Spanskesyken, som herjet mellom 1918- 1919, tok millioner mennesker. Forskerne for det amerikanske senter – CDC- Center for Disease Control and Prevention har klart å rekonstruere viruset som forårsaket Spanskesyken.

Allerede i 2004 søkte legemiddelfirmaet Novartis patent på splittet influensavaksine med adjuvant, og denne patenten ble innvilget 19. februar 2009- US PATENT 20090047353A.1

Ett splittet virus er en kombinasjon av flere virus, og svineinfluensaviruset ble laget av en livsfarlig coctail av fugleinfluensavirus H5N1, svineinfluensavirus H1N1 og vanlig influensa H3N2.

Dette ble sanksjonert av FN-organet WHO 13. juli 2009. Mye tyder på at denne vaksinen ble laget i laboratoriene til Fort Derrick i Maryland, der også HIV- viruset ble laget.

Novartis International AG har hovedkvarter i Basel, Sveits og er en av verdens ledende legemiddelprodusenter med en økonomisk avkastning i 2008 på 300 milliarder

http://www.norgespartiet.no/leserinnlegg/271—vaksiner-arsak-og-virkning.html

“Som eksempel kan nevnes at under Gulf-krigen ble de amerikanske soldatene vaksinerte mot Anthrax – milltbrann, der squalen var en viktig bestanddel av vaksinen.”

Følg med litt da. Les det vi andre skriver. Det var ikke skvalen i denne vaksinen. Det stemmer ikke. Det er ikke korrekt.

Resten av det du skriver er, unnskyld språkbruken: konspirativt vas.

Kjapt eksempel: du hevder thiomersal er satt i forbindelse med autisme. I USA har de ikke brukt thiomersal i vaksiner på mange år. Hvis det var en sammenheng mellom det og autisme, burde nå antall nye autismetilfeller gått ned. Gjør de det? Dette er eldgamle argumenter, tilbakevist for lenge siden. Det nye er at antivaksere angriper det at man gir mange vaksiner på kort tid. Et eller annet må de jo finne på, siden de ikke lar seg affektere av fakta.

Denne skrekklisten med ingredienser er også tøvete. Det er som å nevne at bordsalt inneholder klor, som er svært giftig. Alt handler om dosering. Dette er altså gammeldags antivaks-virksomhet, som jeg trodde vi var kvitt.

Og så skriver du: “Mye tyder på at denne vaksinen ble laget i laboratoriene til Fort Derrick i Maryland, der også HIV- viruset ble laget.”

Da er vi over i la-la-land. Tror du på dette selv?

Igjen, dere ødelegger et hvert håp dere måtte ha om å bli tatt alvorlig når dere driver på slik.

Følg med litt da. Les det vi andre skriver. Det var ikke skvalen i denne vaksinen. Det stemmer ikke. Det er ikke korrekt.

Hvordan vet du det? Soldatene fikk ikke vite hva de ble vaksinert og det var obligatorisk, uten vaksnie ingen tur i Gulfen.
Mange soldater ble syke og det er vel ikke sikkert at innholdet som var i vaksinene den gangen, er det innholdet som etterhvert ble oppgitt å ha vært i vaksinene.

Det vet jeg pga en rekke studier som konkluderer med at de aktuelle vaksinene ikke inneholdt skvalen. Se f.eks. på denne: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0731708502000092
Dette er altså ikke basert på noen innholdsfortegnelse, men på målinger, der man har lett, og lett nøye, etter skvalen i vaksinene.

Nei, Henning. Du er så opptatt av å kverulere at du ikke engang tar deg bryet med å lese det andre bruker tid på å finne frem til deg.

Du skriver eksempelvis ; “Du mener at gulfkrigssyndromet skyldes skvalen i vaksiner de har tatt tidligere, og som tilfeldigvis slo ut akkurat da de var samlet i Gulfen i 91? Tilfeldigvis? Jeg synes jo dine hypoteser strekker seg langt nå.”

Du har altså ikke en gang fått med deg at studien til Professor R.F Garry og hans team ble gjort etter at Golf-syndromet var et faktum. Altså flere år etter krigen. De hadde selvfølgelig ikke mulighet til å teste de vaksinedosene som faktisk ble satt på soldatene flere år tidligere. Igjen, dersom du kan engelsk – og gidder å lese – beskriver han også de utdfordringene teamet hans møtte på veien – bl.a motstanden fra Pentagon.

Når det gjelder det du påstår er mine “hypoteser” om årsaken til de autoimmune sykdommene i kjølvannet av Pandemrixskandalen, er de ikke mer hypotetiske enn at årsakene er fastslått av så vel norske, svenske og finske helsemyndigheter og at de norske ofrene derfor er blitt tilkjent erstatning.

Det burde kanskje også forundre deg at FDA fortsatt ikke tillater skvalen brukt i vaksiner i USA. Men du vet vel bedre enn FDA også..

Henning, til sist vil jeg bare påpeke at linken i ditt forrige innlegg er til en webshop som selger vitenskaplige publikasjoner og rapporter. Siden viser et abstrakt utdrag, og ikke rapporten i seg selv. Så dette var nok en side du i all hast googlet for å finne noe som passet argumentasjonen din. Det interessante er imidlertid at dersom du hadde lest litt mer på samme side, hadde du funnet svaret på spørsmålet du stilte meg. I ruten til høyre henvises det til studien som ble utført av professor R.F Garry og hans team. Oppsummeringen viser hvordan de testet soldatene for antistoffer og hvordan de kom frem til konklusjonen.

“Du har altså ikke en gang fått med deg at studien til Professor R.F Garry og hans team ble gjort etter at Golf-syndromet var et faktum. Altså flere år etter krigen. De hadde selvfølgelig ikke mulighet til å teste de vaksinedosene som faktisk ble satt på soldatene flere år tidligere. Igjen, dersom du kan engelsk – og gidder å lese – beskriver han også de utdfordringene teamet hans møtte på veien – bl.a motstanden fra Pentagon.”

Jeg er litt usikker på hvem som ikke leser hva den andre skriver her. Jeg er klar over at Garry gjorde sine undersøkelser etter krigen. Nødvendigvis. Og det han fant var antistoffer mot skvalen. Ikke skvalen selv. Antistoffer, noe som en hel del av oss har naturlig i kroppen.

For å klargjøre, er din påstand fortsatt at det var skvalen i vaksinene brukt i gulfkrigen?

Du sier også at man ikke kan teste de vaksinene som faktisk ble gitt til soldatene, men det er altså feil. Studiene jeg henviser til har gjort akkurat det, testet de samme produksjonsenhetene som ble gitt til soldatene, og de har ikke funnet noe skvalen. Trodde du de testet vilkårlige vaksiner? Disse studiene er også utført senere enn Garrys studie.

Så igjen, det ble ikke brukt skvalen i miltbrannvaksinen under gulfkrigen, og da faller hele ditt argument om at alt var “så klart” på forhånd. Ingen visste, eller kunne forutse hva som skjedde. Og når man altså ser stort på det, så er dette en uhyggelig sjelden bivirkning, av en vaksine som var mer eller mindre identisk med vaksiner som var brukt i 20 år. En bivirkning som også like gjerne kunne vært påført av influensaen selv. Som tok en hel del liv.

Jeg bestrider ikke at en del personer har fått utløst narkolepsi av skvalen i pandemrix, jeg bestrider din påstand i et av de første innleggene der du skrev: “Samtidig var det allment kjent i markedet at adjuvansen i Pandemrix var forbudt i USA siden det var sterke indikasjoner på at denne hadde bidratt til det såkalte “Golf-syndromet”.”

Det du driver med er sterke beskyldninger mot helsemyndighetene, og etterpåklokskap i stor skala. Hvis helsemyndigheten ikke hadde gjort noe, ville 20-30 unge personer vært døde nå. Det er også en ganske alvorlig bivirkning. Igjen, hvis du hadde hatt en sak, ville dine kilder vært bedre.

“Henning, til sist vil jeg bare påpeke at linken i ditt forrige innlegg er til en webshop som selger vitenskaplige publikasjoner og rapporter. Siden viser et abstrakt utdrag, og ikke rapporten i seg selv. Så dette var nok en side du i all hast googlet for å finne noe som passet argumentasjonen din. "

Webshop? Hjelpesmeg, vet du i det hele tatt hvordan dette systemet fungerer? Det er helt normalt at man selger opptrykk av fulltekstartikler til de som ikke har full tilgang. Tilgang får man f.eks. ved abonnement eller gjennom en utdannings- eller forskningsinstitusjon. Dette er altså den vanlige måten å gjøre det på. Man finner bare unntaksvis gratis fulltekstartikler.

Science Direct, “webshopen” jeg “i all hast googlet meg frem til” er siden til Elsevier, ett av de aller største vitenskapelige forlagene.

Det er altså ikke min skyld at DU ikke har tilgang til teksten og bare får opp det du synes er en “webshop”. Gå til hvilket som helst anerkjent tidsskrift og du vil oppleve akkurat det samme. Prøv f.eks. å gå til Harvard Business Review og arkivet der.

Og ja, jeg har sett på studien til Garry, og han fant altså antistoffer. Senere, mer oppdaterte studier, har vist at det ikke var skvalen i vaksinene. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg skal gjenta meg selv før det går inn.

Vet du forresten hva artikkelen til Garry avsluttes med? Jo: “It is important to note that our laboratory-based investigations do not establish that squalene was added as adjuvant to any vaccine used in military or other personnel who served in the Persian Gulf War era.”

Uansett ble dette tatt alvorlig, og man satte i gang de studiene som jeg henviser til, som påviser at det ikke var noe skvalen i vaksinene. Der gjentok jeg meg selv enda en gang gitt. Du baserer deg altså på en enkelt studie, noe som er typisk antivaks, mens jeg baserer meg på senere, og mer oppdaterte studier, med bedre metoder.

Garrys artikkel er fra 2002. Det er vitenskapelig sett en evighet siden. Langt nyere arbeider er altså utført.

Forsøk å google “R F Garry Squalene.” Det du da i stor grad får opp er konspi- og høyreekstreme sider som fortsatt fremhever den artikkelen uten å forholde seg til det som har kommet senere, siden de ødelegger poenget de forsøker å gjøre.

Vanlig opptreden i en slik debatt er da å følge den vitenskapelige utviklingen, og legge mer vekt på de senere studiene enn den enkeltstudien man startet med. Du får gjøre akkurat som du vil. Hvis du vil forholde deg til utdaterte studier, konspi-sider som Global Research og danske leger som ser etter NWO under buskene, så kjør i vei, det er et fritt land. Jeg velger litt mer solid materiale.

@ Henning Tveit.
Fra en svensk nettside;

Skvalen i H1N1-vaksinen gir ubotelige sykdommer
Kvinnelige amerikanske soldater som fikk miltbrannvaksinen med skvalen ble rådet til ikke å bli gravide før etter 18 måneder på grunn av svangerskapsproblemer og fosterskader."

“Skvalen (MF 59) enzym är inte godkänd för användning i livsmedel, men tydligen är det helt OK att använda i H1N1-vaccinet.”

“Farorna med skvalen har varit kända sedan 1956, då Dr Jules Freund, skaparen av denna oljeadjuvant, varnade för att djur som injiceras utvecklar fruktansvärda och obotliga sjukdomar som allergisk aspermatogenesis (spermieproduktionen upphör), experimental allergic encephalomyelitis (djurs version av multipel skleros, MS), neurit (inflammation i nerver som kan leda till förlamning) samt andra allvarliga autoimmuna sjukdomar.”

I denne rapporten skrives det at skvalen ble brukt under Golfkrigen.

“The report reveals that the FDA has found trace amounts of squalene in the anthrax vaccine.”
SQUALENE FOUND IN ANTHRAX VACCINE

Elisabeth Hanssen, kilden din der er en svært tendensiøs blogg. Han blander f.eks. den europeiske varianten MF59 med den amerikanske AS03, og han bruker, la oss kalle det, suspekte kilder. Det virker også som han tror at skvalen er et helt nytt, syntetisk stoff(gift), og at han ikke vet at det er helt naturlig, og at vi har det i kroppen fra før.

I tillegg er den rapporten du henviser til nederst, og som svensken bruker, helt utdatert. Den er fra 2000, og baserer seg på Asa og Garrys funn. Som jeg skriver over så er det flere nyere studier som har kommet senere og som viser helt andre ting.

Det svensken skriver er altså feil.

Henning, har vi skvalen naturlig i kroppen, så kan jo ikke tester flere år etter bevise at det ikke fantes skvalen i vaksinene. Så med tanke på alle dem som ble syke i ettertid og advarslene de kvinnelige soldatene fikk er det vel noe som ikke har gått helt redelig for seg.
Så ergo faller dine bevis for at skvalen ikke ble bruk, helt bort.

Det er ikke første gang amerikanske soldater har vært prøvekaniner.
De norske er ikke så langt etter de heller, soldatene har fått mang en _vaksine _ soldatene ikke engang ble fortalt innholdet i (selv på forespørsel),_ ganske enkelt fordi vaksinene stod mellom det å få reise ut i feltet eller ikke. (Flyene stod ute og ble lastet.) Det kalles visstnok frivillig tvang.

“Henning, har vi skvalen naturlig i kroppen, så kan jo ikke tester flere år etter bevise at det ikke fantes skvalen i vaksinene.”

Jo, man kan teste vaksinene. Hvis de ikke inneholdt skvalen, så kan heller ikke skvalen i vaksiner være årsaken til noe som helst. Og det er nettopp det som ble gjort. Man testet vaksinene.

Men hvilken garanti hadde man for at det man testet flere år etter, var det som ble gitt før Golfkrigen?
Absolutt ingen!
Som kjent så er alt tillatt i krig og kjærlighet.:-)

Man testet de samme lotene som det heter, altså produksjonsenhetene. Sikrere blir man ikke.

Problemet Henning er at det vet vi ingen ting om. Vi blir fortalt at dette er riktig, men det gis ingen garanti. Så da er jo ståa like langt.

Men da blir en hver debatt om noe er skadelig fullstendig meningsløs og absurd. Og da har dere absolutt ingen argument rundt ev. bivirkninger fra vaksiner. Det kan jo være at narkolepsitilfellene i Norge skyldes gulrøtter. Eller aliens. Hvem vet?
Vi vet jo ingenting helt sikkert, i følge deg.

Så hvis det er linja dere vil legge dere på, så klem i vei. Hvis du mener at flere studier som med stadig bedre metoder viser at det ikke var skvalen i de vaksinene gjør at vi “er like langt”, så kan dere i alle fall ikke hevde at det helt sikkert var skvalen der. Og det er det som var argumentet. Dette er altså ingen 50-50-situasjon.

Det blir som å si at vi kan jo aldri være heeeeelt sikre på at jeg ikke har en enhjørning som bader i diamanter i kjelleren min, men å påstå at det gjør at vi er “like langt” mellom påstanden at jeg har akkurat det, og at jeg ikke har det, er vel å strekke det litt langt. Eller?

Jeg vet at vitenskapen, selv om den ikke er en perfekt metode, er rimelig nådeløst selvkorrigerende. Hvis noen andre hadde testet disse produksjonsenhetene og funnet helt andre resultater, ville de første forskerne vært arbeidsledige.

Professoren ved det annerkjente instituttet sier at “regjeringer verden over er blitt lurt til å bruke skattebetalernes penger på noe, som ut fra hva vi vet, ikke er bedre enn en aspirin”

For noen dager siden stod professor Peter C. Gøtzsche fram på svensk TV og hevdet at Tamiflu var en bløff og et gigantisk tyveri av skattebetalernes penger.

Befolkningen i Norge og mange andre land har fått høre at Tamiflu skulle hindre influensavirus å spre seg i kroppen, og har valfartet til apotek for å kjøpe vidundermiddelet. Siden 2011 har WHO sett på Tamiflu som en av verdens viktigste medisiner.

Siden Tamiflu kom på markedet har det solgt for over 80 milliarder svenske kroner.

Produsenten Roche har (ifølge SVT) markedsført medisinen som noe som skulle kunne forhindre mennesker fra å bli smittet ved en influensapandemi, samt minske risikoen ved alvorlige komplikasjoner av influensa og lungebetennelse.

I følge professor Gøtzsche har ikke Cochrane instituttet klart å bekrefte at det som Roche påstår om Tamiflu, faktisk stemmer.

Her er en uttalelse fra professor Gøtzsche (fra intervjuet i SVT):

“Så vidt vi kan se finnes det ingen støtte til disse påstandene. Roche sier at det finnes i upubliserte studier, men vi er jo ikke så dumme at vi tror at disse fantastiske effektene finnes i upubliserte studier. For dersom det var tilfellet ville Roche ha publisert studiene. De hadde jo vært verdifulle i markedsføringen

Beklager Seppola, men jeg går ikke inn i noen detaljdiskusjon med noen som presenterer Tamiflu som en vaksine, slik du gjør i din artikkel, og som hevder HIV er produsert i en lab. Det blir for smakløst og dumt rett og slett, og jeg akter ikke å senke meg ned på det nivået.

Du får bare holde på med konspiranoiaen din mot en av menneskehetens største og viktigste oppfinnelser, nemlig vaksiner, som har reddet milliarder av liv de siste 200 år.

Den samme Dr. Salk innrømmet ved ett senere tidspunkt at vaksinasjon var en direkte årsak til at barn fikk denne sykdommen, at vaksinen dehydrerte cellene, tappet kalsium fra nerver, muskler, bein og celler.

Etterhvert forandret poliovaksinen karakter, det medførte til en økning til ME- utmattelsessyndrom, fordobling av kreft og Guillian Barre- syndromet.

I Norge startet poliovaksinen i 1957 og mellom 1957- 1963 ble ca.1million barn vaksinerte.

Poliovaksinen viste seg å inneholde serum fra afrikanske grønne aper – SV 40 og forårsaket misdannelser, leukemi og kreft

Jeg tror det noen kaller konspirasjoner etterhvert får ett annet navn, nemlig sannhet. Trond Skaftesmoe har fått samme œrestittel, forfatteren av boken Folkefiender
Dr. Wakefield satte spørsmålstegn ved økningen av autiske i forbindelse med trippelvaksinen , detet kostet nesten hans kone livet og hans karriere .
Det er mektige folk bak vaksineprodusentene som går over liv for å tjerne penger, så du må gjerne kalle meg konspirasjonsteoretiker , jeg har sett nok eksempler på hvordan unge menensker har fått livet sitt ødelagt fordi de har stolt påautoriteteer.

Henning, igjen lurer jeg virkelig på hva motivene dine er for å delta i denne debatten ? Jobber du for GSK eller lignende kanskje ? Du hopper rundt og klipper sammen det reneste vrøvl i et forsøk på å bevise at enhver kritikk av vaksineringshysteriet er basert på konspirasjonsteorier. Hvorfor det ?

Litt fakta du har gått glipp av i googlingen din : Skvalen finnes naturlig mange steder i naturen, og kan også finnes i uhyre små mengder i mage/tarm eller på huden. Men i blodbanen finnes den ikke naturlig. Antistoffer er heller ikke noe vi “naturlig” har i kroppen. Litt enkelt forklart, bygger kroppen opp antistoffer når den blir utsatt for angrep av fremmedelementer. Slik bygger kroppen opp et forsvar helt fra vi blir født – til vi går i graven. Dette er naturfag på ungdomsskolenivå, så jeg har litt vondt for å tro at du ikke er kjent med denne mekanismen.

Når det blir injisert Skvalen i blodbanen din, vil kroppen bygge opp antistoffer. Derfor ble dette også benyttet for å teste de amerikanske soldatene. Man testet soldatene for antistoffer i blodet. Dersom du hadde lest rapporten til Garry, ville du også ha funnet ut at ikke alle vaksinepartiene inneholdt Skvalen. Garry og hans team greide å koble vaksinen til bestemte partier/produksjonsserier (Lot/Lots er terminologien de bruker på dette i USA).

Skvalen brukes når man har en “dårlig” vaksine. Det vil si at den immuniserende virkningen er for lav. Skvalen har en forsterker-effekt (booster) som kompenserer for dette, og har derfor blitt brukt når man har ønsket å produsere større mengder vaksine enn man egentlig har “råmaterialer” til. Flere vaksinedoser kan produseres med den samme mengden virusstammer. Dette tydde man til når man plutselig måtte levere større mengder Anthrax vaksiner til det amerikanske forsvaret enn man hadde på lager. Det samme gjorde GSK med Pandemrix.

I sin rapport av Juni 2011, konkluderte det svenske Läkermedelverket bl.a :

”81 cases of narcolepsy with cataplexy with an onset of symptoms during the study period January 1st 2009-December 31st 2010 were ascertained, of whom 69 (85%) had been vaccinated with Pandemrix before symptom …." og videre “The population incidence rates peaked during the last quartile of
2009 and first quartile of 2010 to a highest level of 6.58/100 000 – in parallel with the H1N1 pandemic activity and the population wide vaccination campaign…” , videre :“A retrospective cohort study of vaccinated and non-vaccinated children/adolescents followed subjects from the beginning of the pandemic period October 1st 2009 until the end of 2010; it revealed an almost seven-fold higher incidence of narcolepsy with cataplexy in those vaccinated compared to those who were not vaccinated…”

Studien til det svenske legemiddelverket slo altså fast at risikoen for narkolepsi ble syvdoblet hos de som ble vaksinert. I Finland slo myndighetene fast at risikoen ble 9-doblet. I begge land fortsatte antall barn som fikk narkolepsi å øke etter at disse rapportene ble fremlagt.

Den 21. Juli 2011 konkluderte EU’s egen komite for legemidler for mennesker (Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP)) at risikoen for narkolepsi økte med 9 til13 ganger etter vaksinering med Pandemrix, og trakk sin anbefaling av generell vaksinering til barn og unge. Da var det selvfølgelig for sent.

I den mangelfulle testingen av Pandemrix i forkant av vaksineringen, fremkom det en rekke bivirkninger knyttet til Skvalen. Dette til tross for lavere Skvalen innhold enn det som ble benyttet i den endelige vaksinen. Dyreforsøk avdekket bl.a forstørret milt, betennelsesreaksjoner i blod, økning i fibrinogen og antall hvite blodceller.

Kanskje ikke så rart at leveringsavtalen (som også norske myndigheter signerte) for Pandemrix inneholdt en klausul hvor GSK frasa seg alt ansvar. Det burde om ikke annet trigge ryggmargsrefleksen hos et normalt tenkende menneske.

Øystein P, takk for en meget verdifull informasjon.
On April 12, 1955 Jonas Salk’s polio vaccine was first licensed for public use in the U.S. In the years afterwards 90 million Americans were vaccinated in the largest mass vaccination campaign ever. Polio virtually disappeared from the continent and Jonas Salk became a hero

Øystein P, du skriver:

“igjen lurer jeg virkelig på hva motivene dine er for å delta i denne debatten ? Jobber du for GSK eller lignende kanskje ?”

Gjesp. Dette er så standard. Det øyeblikket noen sier i mot det udokumenterte vaset deres, så må det være fordi man er betalt av industrien. Hvor arrogante er det mulig å være? Det kan jo ikke være fordi det dere sier er feil? Det er jo utenkelig. Vær litt original da, dette er brukt før.

Du skriver så:

Skvalen finnes naturlig mange steder i naturen, og kan også finnes i uhyre små mengder i mage/tarm eller på huden. Men i blodbanen finnes den ikke naturlig.”

La meg da sitere http://www.fda.gov/ohrms/DOCKETS/dockets/80n0208/80n-0208-c000037-15-01-vol151.pdf :

“Squalene is a naturally occurring substance found in plants, animals, and humans. Squalene is manufactured in the liver of every human body and circulates In our bloodstreams. Squalene is present in the oil left by human fingerprints (Asano et al, 2002). Humans cannot live without squalene, because we use squalene as an essential building block to make hormones and other substances in our bodies.”

Oops. Det er mulig du burde googlet litt mer enn du gjør, selv om det virker som du ser negativt på akkurat det.

Du fortsetter:

“Antistoffer er heller ikke noe vi “naturlig” har i kroppen. Litt enkelt forklart, bygger kroppen opp antistoffer når den blir utsatt for angrep av fremmedelementer. Slik bygger kroppen opp et forsvar helt fra vi blir født – til vi går i graven. Dette er naturfag på ungdomsskolenivå, så jeg har litt vondt for å tro at du ikke er kjent med denne mekanismen.”

La meg sitere Wikipedia om “squalene”. Du liker vel ikke det, men poenget er å se på kildene det henvises til.

“A later study reported that about one in ten people have squalene antibodies in their blood, regardless of whether or not they received squalene from a vaccination.32 A later study confirmed this result, and also showed that vaccination with squalene-containing vaccines do not alter the levels of these naturally-occurring antibodies.26 A third study showed that these naturally-occurring antibodies were no more common in Gulf war veterans than in the general population.33

Kildene som brukes er da:

“Matyas, G; Rao, M; Pittman, PR; Burge, R; Robbins, IE; Wassef, NM; Thivierge, B; Alving, CR (2004). “Detection of antibodies to squalene III. Naturally occurring antibodies to squalene in humans and mice”. Journal of Immunological Methods 286 (1–2): 47–67"

“Phillips, Christopher J.; Matyas, Gary R.; Hansen, Christian J.; Alving, Carl R.; Smith, Tyler C.; Ryan, Margaret A.K. (2009). “Antibodies to squalene in US Navy Persian Gulf War veterans with chronic multisymptom illness”. Vaccine 27 (29): 3921–6."

Jeg vet ikke hva du lærte i naturfagen på ungdomsskolen som overgår det? Det må ha vært interessante timer i så fall. Jeg antar at forfatterne av artiklene gjerne tar i mot en mail som forteller dem at de ikke fulgte med nok på skolen.

Hvis du skal bruke enkle hersketeknikker som “dette er naturfag på ungdomsskolen”, så er det en fordel å ha rett i det man skriver.

Når det gjelder det meste av det andre du skriver, så slår du inn åpne dører. Det er ikke det vi er uenige om, noe jeg forklarer relativt tydelig lenger oppe. Det at du ikke skjønner at motivet bak å fraskrive seg ansvaret for en del ting i en så spesiell situasjon som dette, med slike mengder vaksiner som ble delt ut, kan være andre enn ren ondskap, det får stå for din egen regning.

Det er alltid bivirkninger med alle legemidler, og når man bruker mange millioner på en gang vil det komme frem de helt fantastisk sjeldne bivirkningene. Hvis selskapet skal stå økonomisk ansvarlig for disse, så løper de risikoen med å gå konkurs hver gang på grunn av vanvittige søksmål. Alternativet da er at de slutter å lage vaksiner, og lar folk klare seg selv. De tjener faktisk ikke så mye penger på vaksiner, tro det eller ei. Dette var et helt reelt og aktuelt scenario, frem til slike klausuler ble innført.

Det var helt sikkert noen stygge bivirkninger med koppevaksinen også. Skulle vi ha droppet den? Den orale poliovaksinen har jo faktisk polio som en sjelden og stygg bivirkning, men den har fortsatt vært et fantastisk virkemiddel for å komme dit vi er nå, med polio tilnærmet utryddet. Skulle man tenkt som deg, ville man ha hatt polio i langt større omfang enn vi har nå, men ja, det hadde vært noen færre bivirkninger fra vaksinen. Hurra.

Dere må lære dere litt elementær risikoanalyse og statistikk. Igjen, tar du noensinne med deg barna dine i bil? I så fall, hvorfor i alle dager er du bekymret over bivirkninger slik som vi snakker om nå?

Seppola, la meg spørre, hvor mange ser du rundt omkring i gatene med polio nå til dags? Hvor mange foreldre er redde for at deres barn skal få polio? Hvor mange ligger i jernlunge i norske sykehus i 2013?

Spør deg selv hvorfor svarene på de spørsmålene er hva de er. Det virker som du synes poliovaksinen har vært negativ for menneskeheten. Mener du det?

Andrew Wakefield, som ikke er dr. lengre, så det er ikke noe vits å kalle ham det, hadde egen økonomisk gevinst av å finne det han fant, siden han hadde et patent liggende på en konkurrerende vaksine. Han mishandlet autistiske barn gjennom smertefulle og uetiske undersøkelser, og han jukset i studien sin. Generelt gjorde han ALT som dere beskylder Big Pharma for å gjøre, men dere forsvarer ham allikevel. Gudene vet hvorfor.

Når det gjelder alle de vanvittige påstandene dine, ville det vært et triks med noen kilder. Akkurat nå ser det ut som du dikter, noe jeg jo mistenker at det er akkurat det du gjør. Og nei, Rolf Erik Hanssens bok holder ikke.

Henning, du blander sammen skvalen som naturlig opptas gjennom den metabolske prosessen og emulsjonert skvalen som sprøytes inn i blodbanen. Jeg ser at jeg ikke var særlig presis på dette selv heller.
Skvalen er et oljemolekyl man naturlig finner i mage/tarm, lever, i hjernen og nervesystemet, og som tjener viktige funksjoner på disse stedene, bl.a som antioksidant. Problemet ser ut til å oppstå når skvalen sprøytes rett inn i blodbanen i emulsjonert form (oppløst slik at oljemolekylet kan opptas i blodet). Kroppen reagerer da med å danne antistoffer mot Skvalen. Problemet er at antistoffene ikke bare angriper det som er kommet inn i blodbanen, men også den naturlige bestanden andre steder i kroppen. Dette kan forklare bivirkningene i form av forstyrrelser i nervesystemet, og hvorfor yngre er blitt rammet hardere enn eldre. Yngre har et høyere nivå av naturlig Skvalen.

Jeg er for øvrig godt bevandret i risikoanalyse. Det har inngått i mitt daglige arbeid de siste 25 årene – og er for øvrig en del av forskningsarbeidet til min samboer. Dette var nok en medvirkende årsak til at verken vi eller våre barn tok Pandemrix, og at vi også reagerte på den ubalanserte informasjonen om så vel svineinfluensaen som risikoen ved vaksinen.

Dersom du er opptatt av dette, bør du også fundere på hvor fornuftig det er å innføre rotavirusvaksine for spedbarn – hvor dødeligheten som følge av slik omgangssyke så og si er null i Norge, mens vaksiner aldri er risikofrie og hvor det kan ta år får man eventuelt kjenner alle bivirkningene og effekten av disse.

Poenget mitt med GSK og norske helsemyndigheter, er at man visste at Pandemrix var lite utprøvd. De visste også at dyreforsøkene hadde avdekket reaksjoner på skvalen (om de i det hele tatt leste studiene da). Myndighetene kjente også til kontroversene rundt skvalen i USA, og at amerikanerne av disse grunnene hadde sluttet å bruke denne adjuvansen i vaksiner. De kunne også lese og høre om skepsisen til Pandemrix i andre land. Når da leverandøren i tillegg ønsker å fraskrive seg alt ansvar, bør ikke bare bjellene ringe. Alarmen bør kime for fullt. I stedet går man altså ut og anbefaler mer eller mindre hele befolkningen om å vaksinere seg. Når vi nå i tillegg ser resultatet, er det uforståelig at noen i det hele tatt forsvarer denne hasardiøse vaksineringen.

“Jeg ser at jeg ikke var særlig presis på dette selv heller.”

Ja, det er i grunnen en underdrivelse. Og når soldatene ikke fikk noen av delene, er det egentlig uinteressant.

Igjen, jeg argumenterer ikke mot at skvalen ser ut til å være en utløsende faktor for narkolepsi. Du slår igjen inn åpne dører.

Poenget er at dette slett ikke var klart på forhånd. Avgjørelsen da det brant var den korrekte, basert på det man visste da, og ikke etterpåklokskap. Du baserer mye av din argumentasjon på kontroverser i USA, men de var over på dette tidspunktet. Man var trygg på at skvalen ikke hadde noen forbindelse med gulfkrigssyndromet. Du kan vifte med den gamle Asa/Garry-studien så mye du vil, men det er fakta. Asa/Garry påsto heller ikke, som jeg har vist, at soldatene fikk sprøytet inn skvalen. Jeg anser den delen av debatten som over.

Du fremhever også dette med at de fraskrev seg ansvaret som noe veldig suspekt og skummelt. Husk at erstatningssaker gjerne baserer seg på omvendt bevisbyrde, og lar tvilen komme pasientene til gode. Hvis farmasifirmaene skulle tatt på seg ansvaret for sjeldne bivirkninger ville de rett og slett latt være å produsere vaksiner. Det ville økonomisk sett vært den eneste farbare veien. Og da har vi vært ute å kjøre hvis en virkelig stygg pandemi hadde truffet.

Jeg må nesten spørre konkret, er det et scenario du ville foretrukket? Eller må vi faktisk godta at når det er plutselig er påkrevd med massevaksinering, så må man akseptere en bitteliten risiko for stygge bivirkninger? Man kan ikke teste i 10 år først.

Henning Tvedt . Polio var afktisk på nedadgående da poliovaksinen ble innført, nye tilfek\ller kom etter vaksinene, hvis du hadde giddet og lest hva jeg skrev lengre oppe , så innrømmet Dr. Salk at det var vaksinene som var grunnen til at sykdommen blomstret opp .
På samme måte som at barselfeber og barnedød forsvant da det ble innført at legene vasket seg skikkelig ved barnefødsler.
Det vi kan lære av Semmelweis er at det er ofte veldig åpenlyse sammenhenger i livet som store grupper av mennesker ikke godtar at stemmer med virkligheten selv om det stemmer med virkeligheten yitenskapelig og erfaringsmessig. Disse trangsynte maktmennesker gjør slik at store deler av menneskeheten blir stoppet opp når de kommer med noe viktig og sannferdig er maktsyke mennesker som ikke tåler at de har feil. Disse trangsynte maktsyke mennesker kommer ofte fra en trangsynt religion som de påstår er sannhet selv om religionen dems er dum og stort sett usann

“Polio var afktisk på nedadgående da poliovaksinen ble innført, nye tilfek\ller kom etter vaksinene,”

Tull, tøv og forbannet diktning. Polio var slett ikke på noen særlig tilbaketur. Polio skilte seg faktisk ut ved at mer moderne levestandard førte til flere tilfeller, i motsetning til de fleste andre sykdommene.

Se f.eks http://www.historyofvaccines.org/content/timelines/polio

Der står der:

Polio reached epidemic proportions in the early 1900s in countries with relatively high standards of living, at a time when other diseases such as diphtheria, typhoid, and tuberculosis were declining. Indeed, many scientists think that advances in hygiene paradoxically led to an increased incidence of polio. The theory is that in the past, infants were exposed to polio, mainly through contaminated water supplies, at a very young age. Infants’ immune systems, aided by maternal antibodies still circulating in their blood, could quickly defeat poliovirus and then develop lasting immunity to it. However, better sanitary conditions meant that exposure to polio was delayed until later in life, on average, when a child had lost maternal protection and was also more vulnerable to the most severe form of the disease.”

Vi kan se på en annen kilde, som antagelig vet hva de snakker om, http://www.cdc.gov/vaccines/vpd-vac/polio/dis-faqs.htm

“Polio was one of the most dreaded childhood diseases of the 20th century in the United States. Periodic epidemics occurred since the late 19th century and they increase in size and frequency in the late 1940s and early 1950s. An average of over 35,000 cases were reported during this time period. With the introduction of Salk inactivated poliovirus vaccine (IPV) in 1955, the number of cases rapidly declined to under 2,500 cases in 1957. By 1965, only 61 cases of paralytic polio were reported.”

Du har et svært anstrengt forhold til sannheten og virkeligheten, May Harriet Seppola.

Har jeg ett anstrengt forhold til sannheten fordi jeg ikke følgerr media og strømmen av gamle tankebaner .
Vaksiner tar livet av massevis og lemlester flere . Hvorfor eksissterte ikke krreft før i tiden og heller ikke AIDS?
Vaksiner har forårsaket mere sykdom, død og fordervelse helt fra Edvard Jenner i 1798 satte sine første sprøyter med serum fra kukopper fram til dagens vaksiner, som er tilsatt aluminium, formalin og kvikksølv.

I Afrika har mellom 50 -70 % av befolkningen i enkelte områder blitt utryddet av vaksineprogrammene.

Vår tids største barnemorder Robert Strange McManara har med sin politikk og sin utplanting av HIV-viruset, som forøvrig ble genmanipulert i CIAs laboratorier, har drept millioner av mennesker i Afrika.

Fredsprisvinneren i 2004, Wanghari Mathaahi, forsnakket seg i ett intervju og uttalte at Afrika var forsøkt utryddet av HIV-viruset, som ble laget i ett laboratorium.

Den norske regjeringen under daværende statsminister Bondevik gjorde alt for å sette munnkurv på henne, han gikk så langt som å ta ett privatfly til Afrika for å snakke henne til rette.

Ved en CIA høring innrømmet Cancerlegen Dr.Gottlieb ble Kongofloden infisert av en mengde virus, som var drikkekilden til svœrt mange mennesker.

Fra 1990 til 1993 oppstod det en aidsliknende sykdom, der over 6000 mennesker døde.

Bevisene ble fjernet,men hele landsbyer og familier døde ut på grunn av dette.

Det var sannsynligvis kloning av ett dyrevirus, som ble gitt disse stakkars mennesker i form av en vaksine for kopper

Jeg er ikke like innsatt i de andre delene av debatten her, så jeg velger å holde meg til temaet jeg har diskutert.

Henning : Du baserer slutningene dine på feil grunnlag. For å ta de amerikanske soldatene først, er det svært usannsynlig at man danner antistoffer mot Skvalen uten at dette er blitt sprøytet inn i blodbanen. Når man ser på antall soldater som testet positivt for antistoffer, er det i praksis umulig at de kan ha fått dette på annen måte. Skepsisen mot Skvalen er ikke ny i USA. De hadde en vaksineskandale på 70-tallet som gjorde at Skvalen i ettertid ble tatt ut av markedet for sivile vaksiner. Det er derfor også usannsynlig at et slikt antall soldater skulle ha fått Skvalen i blodbanen på andre måter enn gjennom Anthrax vaksinen.

Dersom vi ser på beslutningen til de norske myndighetene, står denne til stryk i risikovurdering. Dersom vi rekapitulerer hva de visste FØR vaksineringen, er det neppe noen tvil om at de kjente til erfaringene med skvalen fra USA. De visste også at testingen av Pandemrix var mangelfull. Det mange ikke er klar over, er at de også hadde informasjon som viste at andelen svineinfluensasmittede personer av det totale antallet influensatilfeller var så lav som 10%. Sveitsiske helsemyndigheter offentliggjorde sin rapport på dette flere uker for vaksineringen startet i Norge. De visste også at en betydelig andel av disse 10% allerede var delvis immune etter lignende influensaer som gikk på syttitallet. Av de restrerende var det kun spesielle grupper som hadde en reell risiko for alvorlige komplikasjoner. Til tross for dette gikk de til det utrolige skrittet å anbefale massevaksinering av en hel befolkning med en mangelfullt utprøvd vaksine. Vi snakker altså om massevaksinering for noe som i verste fall kun utgjorde en risiko for en prosent eller to av befolkningen. Og da er jeg romslig i anslagene. Sist, men ikke minst, valgte de også å bruke en mangelfullt testet vaksine som inneholdt en adjuvans som er bannlyst på andre siden av Atlanteren. Dette til tross for at det fantes vaksiner tilgjengelig som ikke inneholdt Skvalen.

Det finnes ikke en bedriftsleder som hadde overlevd jobben med en så mangelfull risikovurdering. Merkelig nok sitter de samme helsetoppene fortsatt i stillingene sine. Og den lille granskningen som er foretatt i Norge, har de utført på seg selv. Jeg har lest et par av disse dokumentene, og de er ikke noe annet enn en opplisting av unnskyldninger for hvorfor de valgte å anbefale massevaksinering med Pandemrix.

Nordmenn er tro mot autoriteter. Man skal være en del av gruppen, og stole på myndighetene. Jeg har møtt mange som var redde for vaksinen på forhånd, men likevel ga etter. I dag forbanner de myndighetene opp og i mente. Jeg opplevde selv presset i skole og barnehage, og ble indirekte beskyldt for å utsette andre for risiko ved å ikke vaksinere mine barn. Men mange sto på sitt. Derfor ble kun drøyt 2 millioner av befolkningen vaksinert. Det skal vi være svært glade for i dag. Men mange lider, og flere vil lide for dette i fremtiden.

Det mest skadelig kan imidlertid vise seg å bli mistroen mot helsemyndighetene som har vokst frem etter denne skandalen. En eller annen dag kan det komme en pandemi hvor vi virkelig trenger gode vaksiner. Da kommer mange til å la være å vaksinere seg på grunn av disse erfaringene. Den eneste måten å gjenopprette tilliten på, er å la være å bortforklare årsakene, spille med åpne kort, gjennomføre en full gransking og ta konsekvensene av resultatet. Det siste man skal gjøre, er å anbefale en ny vaksine som er fullstendig unødvendig og begrunne dette med samfunnsøkonomi. Det er i beste fall en grov undervurdering av intelligensen til majoriteten av befolkningen.

“Har jeg ett anstrengt forhold til sannheten fordi jeg ikke følgerr media og strømmen av gamle tankebaner .”

Nei, du har et anstrengt forhold til sannheten, og virkeligheten, fordi du skriver slike ting som dette, bare for å nevne noen eksempler:

-Hvorfor eksissterte ikke krreft før i tiden og heller ikke AIDS?

-I Afrika har mellom 50 -70 % av befolkningen i enkelte områder blitt utryddet av vaksineprogrammene.

-Vår tids største barnemorder Robert Strange McManara har med sin politikk og sin utplanting av HIV-viruset, som forøvrig ble genmanipulert i CIAs laboratorier, har drept millioner av mennesker i Afrika.

-Fra 1990 til 1993 oppstod det en aidsliknende sykdom, der over 6000 mennesker døde. Det var sannsynligvis kloning av ett dyrevirus, som ble gitt disse stakkars mennesker i form av en vaksine for kopper


Det du skriver her er så langt utenfor det rasjonelle at det er vanskelig å forholde seg til deg. Kreft har eksistert i lange tider, HIV er ikke laget i et laboratorium, og kopper var utryddet, pga vaksiner lenge før 1990, så man vaksinerte ikke mot det da.

Dette er bare i din fantasi, Seppola. Du dikter.

“Jeg er ikke like innsatt i de andre delene av debatten her, så jeg velger å holde meg til temaet jeg har diskutert.”

Øystein P. du ville hatt mer troverdighet hvis du hadde tatt avstand fra May-Harriet Seppolas fantasier. Å påstå at du ikke er “innsatt” i det hun tar for seg er jo bare debattmessig feighet. Eller mener du at du ikke er opplest i om kreft fantes før man oppfant vaksiner, eller om HIV er laget i et laboratorium?

Når det gjelder det du faktisk uttaler deg om:

“Henning : Du baserer slutningene dine på feil grunnlag. For å ta de amerikanske soldatene først, er det svært usannsynlig at man danner antistoffer mot Skvalen uten at dette er blitt sprøytet inn i blodbanen. Når man ser på antall soldater som testet positivt for antistoffer, er det i praksis umulig at de kan ha fått dette på annen måte. "

Det er faktisk helt uinteressant hva du synes er sannsynlig eller ikke. Flere solide studier har avvist at det var skvalen i disse vaksinene og at slike antistoffer her helt naturlig. Dine personlige meninger er derfor komplett irrelevante. Akkurat nå stikker du fingrene i ørene og nekter å innse fakta. Det senker debatten ned på barneskolenivå.

Det eneste du har, som du klynger deg til, er Asa/Garrys studie fra 2002, som til og med konkluderte med at man ikke kunne si at de hadde fått skvalen i vaksiner. Senere studier har gjentatte ganger avkreftet det fullstendig. Vil dette synke inn?

Dette er en uvitenskapelig tilnærming, i det man nekter å ta til seg kontrær informasjon, men holder på sine forutinntatte standpunkt.

Du har ennå ikke svart på poenget rundt fraskriving av ansvar for farmasiselskapene. Ser du at dette er vanlig bedriftsøkonomi og det eneste som gjør at de gidder å produsere vaksiner for oss i det hele tatt, eller ser du fortsatt på det som en ond konspirasjon og at “alarmen bør kime”? Det virker jo som du tror de som jobber i slike firma ikke er mennesker selv.

Jeg lurer også på hva du svarer på mitt spørsmål om vi faktisk må godta en ørliten risiko ved massive vaksinasjoner, eller om vi skal la være så fremt vi ikke er 100% trygge. Det ville i så fall bety at vi aldri drev store, akutte vaksinasjoner.

Når det gjelder resten av det du skriver kunne jeg tenkt meg noen kilder. Jeg stoler ikke på det du skriver stort mer enn Seppolas fantasier. Det du skrev om at skvalen ikke finnes i blodbanen tippet din troverdighet til null, og jeg gidder ikke å gå etter deg i sømmene for hver bisetning. Beklager.

“Det mest skadelig kan imidlertid vise seg å bli mistroen mot helsemyndighetene som har vokst frem etter denne skandalen. En eller annen dag kan det komme en pandemi hvor vi virkelig trenger gode vaksiner.”

Slike som deg og Seppola har gjort deres bidrag til dette. Det å spre feilaktige opplysninger gjør at lommer av vaksinemotstand oppstår, og hvert barn som dør fullstendig unødvendig av kikhoste eller som får hjerneskade av meslinger får stå delvis for deres regning. Hvis behovet for vaksiner mot en stygg pandemi oppstår, vil man med din politikk ikke ha noen vaksiner tilgjengelig, siden ingen selskap er villige til å ta risikoen for å bli saksøkt til konkurs fordi innimellom alle de man reddet, så ble noen veldig, veldig få rammet av bivirkninger. Jeg lurer f.eks. på om de 20-30 som ikke døde av svineinfluensaen i Norge synes vaksinasjonen var unødvendig, slik som du gjør?

Det korte poenget: man kan godt være kritisk til hvordan man håndterte svineinfluensapandemien, men man kan jo holde seg til fakta og sannhet underveis, ikke dikte så mye som dere to gjør. (Og ja, så lenge du ikke “er innsatt i de andre delene av debatten her”, og tør å protestere mot Seppolas vås, så omtaler jeg dere som “dere to.”)

Henning, for min del må du gjerne lukke øynene og ta så mange vaksiner du vil.

Når det gjelder Skvalen og Pandemrix, kan jeg bare oppsummere som følger :

- Antistoffer mot Skvalen oppstår ikke uten at det injiseres i blodbanen. Dette er ikke min personlige mening.
Det er faktisk poenget med Skvalen. Man blander Skvalen med virusstammer og trigger kroppen til å danne
antistoffer. Du finner dokumentasjon i linkene jeg har lagt inn i denne artikkelen. Problemet er at det også
produseres antistoffer mot kroppens naturlige Skvalen, som bl.a finnes i nervesystemet.

- I kjølvannet av Golf-syndrom-oppvasken i USA nedla den føderale domstolen forbud mot at Pentagon kan
bruke Skvalen i fremtidige vaksiner. Dokumentasjon finnes i linkene over, og du kan selv laste ned domslutningen fra nettet.

- US Federal Drug Administration (FDA) tillater ikke lenger Skvalen som adjuvans i vaksiner. Dette er også dokumentert i linkene over. Denne beslutningen tok de flere år før norske myndigheter valgte å massevaksinere det norske folk med en vaksine som inneholdt Skvalen, og dertil en betydelig større dose enn det som hadde blitt brukt i testene av Pandemrix.

- Svenske og finske forskere fastslo i 2011 at risikoen for narkolepsi hos barn økte med 7 til 9 ganger etter
vaksinering med Pandemrix. EU’s eget organ, (Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP))
økte senere anslaget til 9 til 13 ganger, eller inntil 1300% om man vil. For de som er interessert, er alle
disse rapportene offentlig tilgjengelig, og også referert til i en rekke dokumenter som er tilgjengelig på nettet.
I medisinsk sammenheng er ikke dette en “ørliten risiko”. Det er hasard.

- Så langt har nærmere 60 norske barn fått narkolepsi etter Pandemrix-vaksinen. Dette er en fullstendig
ødeleggende sykdom som på mange måter frarøver mennesker livet. Siden du synes å mene at dette er
en akseptabel risiko, bør du lese denne artikkelen i Tidsskrift for den norske legeforening. Jeg tillater meg
for øvrig å sitere følgende fra samme sted :

“En kjent årsak til narkolepsi er hypokretinmangel i ryggmargsvæsken, antakelig utløst av en autoimmun prosess. En annen utløsende faktor har vært svineinfluensavaksinen Pandemrix. Johanna er én av 58 barn som har fått diagnosen etter massevaksineringen i 2009. Sammenhengen er utvilsom, forteller Mona Skard Heier, spesialist i nevrologi og klinisk nevrofysiologi. – Ja, det er en sammenheng, men bare med en bestemt variant av vaksinen. Pandemrix, som ble solgt til Norge, Sverige, Finland, Irland, England og Frankrike, inneholdt et tilleggsstoff som skulle styrke den immunlogiske reaksjonen". Mine uthevinger. Det man refererer til her er adjuvansen, altså Skvalen.

Nå må jo du gjerne mene at det er irrelevant at studier avdekket at amerikanske soldater hadde fått Anthrax vaksine med Skvalen, som igjen bidro til Golf Syndromet (inklusive narkolepsi). Men både amerikansk rett og FDA, som selvfølgelig har vurdert dette faglig ut i fra de tilgjengelige studiene, har altså konkludert annerledes. Jeg beklager å måtte meddele at jeg mener disse besitter bedre kompetanse og faglig grunnlag for sine vurderinger enn deg. Min skuffelse er først og fremst knyttet til at norske helsemyndigheter ikke tok dette med i sin risikovurdering i forkant av vaksinen. De kunne med selvsyn også se at andre lands myndigheter vurderte annerledes og i stedet valgte vaksiner uten denne adjuvansen

Når det gjelder avtalen med GSK og deres ansvarsfraskrivelse for ettervirkninger av Pandemrix, viser dette at du ikke er kjent med avtalerett. Det er normalt med ansvarsbegrensninger, men ikke fullstendige ansvarsfraskrivelser. I USA ville man eksempelvis aldri fått solgt en eneste medisin gjennom en avtale som i praksis gir leverandøren juridisk immunitet. Jeg tror de fleste forstår dette.

Jeg registrerer for øvrig at du kritiserer meg for ikke å fordømme Seppola. Det skyldes for det første at jeg av natur ikke er fordomsfull. Jeg prøver også å unngå å være forutinntatt. Det er også slik at jeg ikke kjenner detaljene i de fleste av sakene hun refererer til. Dersom jeg ikke kan tilføre noe med substans, avstår jeg som regel å kommentere. Du burde prøve det samme.

Øystein P, du skriver:

“Nå må jo du gjerne mene at det er irrelevant at studier avdekket at amerikanske soldater hadde fått Anthrax vaksine med Skvalen, som igjen bidro til Golf Syndromet (inklusive narkolepsi). "

Det er vanskelig å diskutere saklig med deg når du bare dikter, Øystein P, inklusive oppdikting av hva jeg skriver. Det er en tarvelig måte å debattere på. Studier har slett ikke avdekket dette, til og med den ene studien du har lent deg tungt på, konkluderer med, og jeg må utheve dette for å være sikker på at du får det med deg:

“It is important to note that our laboratory-based investigations do not establish that squalene was added as adjuvant to any vaccine used in military or other personnel who served in the Persian Gulf War era.”

Sank det inn nå? Dette er fra DIN kilde, studien utført av Asa og Garry.

Du skriver så, rett etter sitatet ditt øverst om skvalen i miltbrannvaksinene: “Men både amerikansk rett og FDA, som selvfølgelig har vurdert dette faglig ut i fra de tilgjengelige studiene, har altså konkludert annerledes.”

Dette er da din påstand. Mine kilder, som altså starter med www.fda.gov sier noe annet. Du på din side, har ingen kilder for din påstand om at FDA har sagt at disse vaksinene inneholdt skvalen.

Jeg utfordrer deg herved, Øystein P, til å komme opp med oppdatert dokumentasjon fra FDA som sier at miltbrannvaksinene soldatene fikk under gulfkrigen inneholdt skvalen, slik du påstår. Til det skjer, vil jeg anse det som at du bløffer. Og at du bløffer mot bedre vitende, med tanke på den dokumentasjonen du har fått fra meg.

Det FDA faktisk skriver er dette:

“A few people claim the Department of Defense (DOD) added squalene to anthrax vaccine to stretch the vaccine supply. Four civilian panels have looked into these allegations since 1999 and repeatedly found them groundless. Neither DOD nor anybody else added squalene to anthrax vaccine for our troops. DOD does not conduct illegal experiments. Details and links to independent sources of data appear below."
http://www.fda.gov/ohrms/DOCKETS/dockets/80n0208/80n-0208-c000037-15-01-vol151.pdf

Du lyger, Øystein P., jeg kan ikke si det noe mer forsiktig enn det. Du lyger. Du dikter. Jeg synes en voksen mann burde slutte med det. Og det er ingen hensikt å fortsette en debatt på de premissene. Du får sitte her med Seppola og se om du blir overbevist om at kreft ikke fantes før vaksiner, siden du “ikke kjenner detaljene” rundt det poenget.

Henning, først leser du ikke informasjonen jeg gir deg. Deretter påstår du at jeg lyver. Er dette nivået du debatterer på ?

Dersom du hadde fulgt linkene i artikkelen av Dr Laursen, slik jeg anbefalte, hadde du funnet alt du nå ber om. De amerikanske Anthrax programmene er en lang og komplisert historie som faktisk krever at du setter deg inn i materialet. Du blander informasjon fra ulike vaksinasjonsprogrammer og faser. Deretter klipper og limer du det som passer argumentasjonen din.

Det ble først kjørt et vaksinasjonsprogram under den første gulf krigen. På slutten av 90 tallet ble programmet forsøkt utvidet. I kjølvannet av dette har det vært en rekke studier og rettssaker. En av de bedre kildene til all informasjon rundt dette er “Military Vaccine Resource Directory”. Her finner du kortfattet balasert informasjon, samt linker til lengre studier og ressurssider. Se meny for mer informasjon. For å forstå historien rundt Anthrax og Skvalen, må du også se de historiske hendelsene.
Du finner en oversikt her.

Jeg tillater meg å referere fra 27 Sep 2000 :

Congressman Jack Metcalf released a report culminating a three year investigation into the conduct of the DOD with regard to the possibility that squalene, a substance in vaccine adjuvant formulations not approved by the FDA, was used in inoculations given to Gulf War era service personnel. According to the GAO, scientists have expressed safety concerns regarding the use of novel adjuvant formulations in vaccines, including squalene.

• “The report reveals that the FDA has found trace amounts of squalene in the anthrax vaccine. The amounts recorded are enough to ‘boost immune response,’ according to immunology professor Dr. Dorothy Lewis of Baylor University.”
• “The report also documents at length DOD ‘stonewalling’ attempts to resolve this issue, which GAO investigators characterized as ‘a pattern of deception.’”
• “GAO also found Peter Collis, DOD official who headed vaccine efforts, refused to cooperate with them.”
• “Finally, the report states that ‘Congress should take immediate action to review the findings of the GAO and the Armed Services Epidemiological Board,, and provide independent oversight for the immediate implementation of their recommendations.”

Linker til relevante rettssaker finner du her.

Jeg vil for øvrig også understreke at Professor R.F Gerry og hans team senere fant at mengdene av Skvalen tilsatt de aktuelle batchene varierte, og at man mistenkte at dette var gjort for å teste ut effekten med ulik dosering.

Nå er det også slik at en del britiske soldater fikk den samme vaksinen, og deretter opplevde de samme bivirkningene. Det britiske forsvarsdepartementet nektet også for at det hadde vært Skvalen i vaksinen. Dette til tross for at man fant antistoffer i soldatene som hadde fått den. I 2003 dukket det imidlertid opp noen ubrukte vaksiner som soldatene hadde kastet. Man fikk da testet vaksinen direkte. Resultatet av dette ble vist på ITV1 17.mars 2003. Det viste seg at vaksinen inneholdt en Skvalen andel på 36 deler av en milliard. Ingen “forurensning” altså, men en real dose.

Dr. Pam Asa, som også var med på å teste 300 amerikanske soldater for Skvalen antistoffer, var med på testen av vaksinen i Storbritannia, og ble også intervjuet i programmet. Her uttalte hun :

“It gave us the opportunity to have the vaccine analysed for content, to determine if there was Squalene in it and this was our first opportunity. It was a treasure, because denials are one thing but when you actually have it chemically analysed you get to the truth.”

Although Squalene occurs naturally in the body, scientific research has shown that when it is injected it could have a different effect. “We eat a number of things that we would not inject in our bodies,” says Dr Asa. The fact is when we digest through our mouths …it goes into our bodies in a way that our body accepts it and uses it for nutritional purposes. When we inject it, it goes into the lymphatic system and is processed in a very different way and our body recognizes injected Squalene as a foreign material that it needs to react to, immunologically."

“I have a patient who got ten parts of Squalene per billion and he has gone on to develop rheumatoid arthritis, he has a very high level of anti Squalene antibodies. He received two Anthrax shots that contain Squalene, determined by the Food and Drug Administration, and then went on to develop Rheumatoid Arthritis. Others in his unit have developed Lupus in their mass and Auto Immune Disease.

“I’m afraid we’ll see people developing the same diseases that I’ve seen from the 1998 – 2000
group, which is again Lupus, MS, Rheumatoid Arthritis and ALS.”

Programmet på ITV gikk før det ble populært å legge dem ut på nettet. Men programmet er referert og kommentert av vitenskapsmagasinet Royal Society of New Zealand, og kan leses her.

Dette handler altså ikke om mine påstander, men fakta som etter hvert er blitt godt dokumentert – og som må ha vært kjent for norske helsemyndigheter før Pandemrix ble gitt til den norske befolkningen.

Når det gjelder din sluttreplikk, vil jeg fra min side si at man bør kunne forvente at en voksen mann faktisk leser andre tar seg bryet med å finne frem og har baller nok til å innrømme at han tar feil. Men det er vel for mye forlangt av deg, vil jeg tro ?

Sukk. Jeg lurer jo på om du leser dine egne kilder.

Når det gjelder dr Laursen, så er han en øyenlege, som er konspirasjonsteoretiker og fordriver tiden med å jakte på NWO. Hva han sier er uinteressant.

Så kaller du Military Vaccine Resource Directory som “balansert.” Ser vi på deres side under “mission”, finner vi:

“The government needs to be held accountable for the grievous and illegal damages done to the troops and Gulf War I and II veterans under the former and current anthrax vaccine program, as well as be held accountable for current and future development of the anthrax vaccine and other bioterrorism vaccines.”

Høres det balansert ut? Ikke i mine ører. Du må altså være litt mer kritisk til kildene dine. Det er ikke rart du har fått et snodig syn på verden når det er slike ting du leser. Jeg vil anbefale at du oppsøker litt mer tungtveiende ressurser. Dette med Laursen tar jo kaka.

Så presenterer du en 13 år gammel politisk rapport. Politiske rapporter er pr def aldri balanserte, og de avgjør heller ikke vitenskapelige kontroverser. Og nevnte jeg at den er 13 år gammel?

Artikkelen rundt tv-programmet er fra 2003, og baserer seg kun på Asa/Garry. Du har gjentatt det materialet mange, mange ganger nå. Du må nesten forstå poenget med at du ikke kan argumentere mot min dokumentasjon som er av en mye nyere dato, og baserer seg på mer utviklede metoder med en artikkel som er 10 år gammel. 10 år er en evighet når det gjelder et slikt tema. Jeg har også gjentatt til det kjedsommelig at dr Asa selv skrev at deres labarbeider på ingen måte kan bekrefte at skvalen var tilsatt vaksinene.

Hvis du hadde hatt en god sak, ville du hatt bedre og mer oppdaterte kilder. Ok? Du er som en person som påstår at det ikke eksisterer noen landmasser mellom Europa og Asia, basert på reiseskildringer fra 1450.

Så til denne påstanden som du hoppet elegant over å dokumentere:

“Nå må jo du gjerne mene at det er irrelevant at studier avdekket at amerikanske soldater hadde fått Anthrax vaksine med Skvalen, som igjen bidro til Golf Syndromet (inklusive narkolepsi). Men både amerikansk rett og FDA, som selvfølgelig har vurdert dette faglig ut i fra de tilgjengelige studiene, har altså konkludert annerledes. "
Så lenge du ikke dokumenterer dette eller er villig til å innrømme at du forsøkte deg på en bløff, så står alle mine påstander om din redelighet fast. Og ja, dokumentasjonen må gjerne være mindre enn 10 år gammel. Er det ikke snodig at du ikke klarer å hoste opp noe som helst som ikke er så gammelt? Man skulle tro at det kom nye opplysninger hele tiden som støttet din sak? Men nei.

Dette: “man bør kunne forvente at en voksen mann faktisk leser andre tar seg bryet med å finne frem og har baller nok til å innrømme at han tar feil. Men det er vel for mye forlangt av deg, vil jeg tro ?” ser jeg dermed på som projisering.

Så ja, si fra når du vil dokumentere denne påstanden og ikke bare gjenta Asa/Garry i nye innpakninger. Da kan vi fortsette debatten på et saklig grunnlag da det er mye vi er enig om. Inntil da, nei.

Vel, du leser fortsatt ikke relevant dokumentasjon..

Denne gangen fikk du ikke engang med deg at vaksinetesten det refereres til i TV programmet, ikke ble utført i USA, men i England. Jeg siterer :

“The Tonight team tested some of the Bridport capsules in a government-accredited laboratory SAL, based in Manchester.

Results showed that the vaccine contained 36 parts of squalene per billion."

Dr Pamela Asa var kun med for å kommentere funnene.

Du “overså” nok også denne kommentaren :

Professor Malcolm Hooper, a scientist who sits on two independent committees investigating illness among Gulf war veterans, said: "Squalene can generate antibodies which can result in Auto Immune Disease,
“So they attack our own bodies with our own immune system and this can effect nerve, it can effect cardiac tissue, it can effect skin…. So squalene is a no, no.”

Du fortsetter for øvrig å bagatellisere Dr Pamela Asa og Professor Dr. Robert Garry. De er blant de ledende forskerne i verden på dette området. I studiene deltok også Dr. Yan Cao . Funnene støttes av en rekke andre forskere og spesialister, bl.a professor Dorothy Lewis ved Baylor College.

I tillegg har jeg dokumentert den tre år lange granskningen ledet av Jack Metcalf i den amerikanske kongressen, som bl.a konkluderte :

“The report reveals that the FDA has found trace amounts of squalene in the anthrax vaccine. The amounts recorded are enough to ‘boost immune response,’ according to immunology professor Dr. Dorothy Lewis of Baylor University.”

I følge deg, er altså ikke dette “gode nok” kilder. I tillegg presterer du å si at det ikke finnes nyere forskning som støtter dette (!).

For å gjøre en lang historie kort, er Skvalen fortsatt ikke i bruk i USA. Og som du kunne lese av artikkelen jeg linket til i Tidsskriftet for den norske legeforening", har erkjennelsen av at Skvalen er farlig, også sunket inn hos norske myndigheter. Det skulle bare mangle. De sitter med den beste dokumentasjonen i fanget : 58 barn og unge (hittil) som har fått livet ødelagt.

De øvrige kommentarene dine er av en karakter som taler for seg selv.

Det er for øvrig ikke min oppgave eller forpliktelse å dokumentere noe som helst ovenfor deg. Jeg underbygger mine kommentarer med relevant og tilgjengelig dokumentasjon, og henviser til steder hvor man kan finne mer informasjon. Hvorvidt du ønsker å leve i uvitenhet eller ikke, er fullstendig opp til deg.

Med det takker jeg for meg i denne tråden.

.

“Med det takker jeg for meg i denne tråden.”

Jeg registrer at du fortsatt ikke klarer å grave opp dokumentasjon som ikke er 10 år gammel, inkl. det britiske. Du klarer heller ikke å forstå at når dokumentasjon som er nyere avkrefter det gamle materialet, så hjelper det ikke å gjenta resultatet fra den gamle studien på nytt og på nytt. Det er jo klart at når man ignorerer nyere forskning, så kan man konkludere med mye rart.

Og ikke minst, du har ikke en gang forsøkt å dokumentere din påstand om at FDA har konkludert at skvalen ble brukt i vaksinene under gulfkrigen. Du er dog flink til å skrive lange innlegg for å skjule alt dette. Som du selv skrev så godt: “man bør kunne forvente at en voksen mann faktisk leser andre tar seg bryet med å finne frem og har baller nok til å innrømme at han tar feil.”

Annonse