NAV-reformen videreført av de rødgrønne har hatt motsatt effekt enn tilsiktet!!! ...

Flere på trygd og færre i jobb etter Nav-reformen!
To nye rapporter konkluderer med at Nav-reformen som ble innført i 2006, ikke har hatt noen positiv effekt. Ifølge begge rapportene gjorde reformen vondt verre da den ble innført.

NAV-reformen med negativ effekt

Vist 548 ganger. Følges av 5 personer.

Kommentarer

I løpet av 2000 og 2001 kom det rapporter som advarte politikerne om et antall uføre innen 2010 ville bli 350 000 – 380 000 uføretrygdede i Norge. Husk også at befolkningen har økt med 500 tusen.

Antallet uføre økte med 1,1 prosent fra 2011 til 2012. Ved utgangen av 2012 var det 310 000 uførepensjonister. Andelen uføre har holdt seg stabil på 9,5 prosent.

  • Økningen i antall skyldes i stor grad at mange som tidligere mottok en tidsbegrenset uførestønad nå har fått innvilget varig uførepensjon. At andelen uføre holder seg stabil, må ses i sammenheng med befolkningsveksten, sier arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad.

Til tross for økningen i antall, holder andelen uførepensjonister i befolkningen seg stabil. En stor del av befolkningsveksten skyldes arbeidsinnvandring.

  • Høy arbeidsinnvandring kan derfor ha bidratt til å holde andelen uføre på et stabilt nivå, sier Lystad.

Færre eldre uføre
29 000 personer fikk innvilget uførepensjon i 2012. Det er 1 600 færre enn i 2011. Flest nye uføre finner vi i aldersgruppen 55-59 år, hvor 5 600 personer fikk innvilget varig uførepensjon i løpet av fjoråret.

For befolkningen i alderen 60-66 år har andelen uføre gått ned fra 2011 til 2012.

  • Dette har vært en trend vi har sett de siste årene. Trolig har både pensjonsreformen, et høyere utdanningsnivå og bedre helse blant dagens 60-åringer bidratt til denne utviklingen. Isolert sett skulle eldrebølgen ført til en økning, men det har ikke skjedd, sier Lystad.

Unge uføre
Det siste året har antallet unge uføre økt med 700 personer, slik at det nå til sammen er om lag 10 000 uføre i denne aldersgruppen.

Andelen uføre i alderen 18-29 år har holdt seg stabil på 1,2 prosent det siste året. At andelen holder seg stabil må ses i sammenheng med at en stor del av befolkningsveksten blant de unge skyldes arbeidsinnvandring.
De som blir uføre i ung alder risikerer et langt liv utenfor arbeidslivet.

  • Det viktigste vi kan gjøre er å hjelpe ungdom med helseutfordringer inn i arbeid. Dessverre er det slik at en del unge er så alvorlig syke at de ikke klarer å delta i arbeidslivet. Disse får innvilget varig uførepensjon, sier Lystad.

Venter utflating
I løpet av de neste to årene venter NAV at veksten i antallet uføre flater ut.

  • En viktig årsak til dette er at personer i de store etterkrigskullene passerer 67 år i løpet av de neste årene. Disse vil da gå over på alderspensjon. Mellom 2015 og 2017 venter vi så en svak økning, i tråd med den demografiske utviklingen, sier Lystad.

Det er nå kommet en del innvandrere-flyktninger også de seneste årene.Det er nok der økningen i uførepensjonister har økt mest.Unge uføre som er analfabeter og kvinner med mange barn……Tror nok de fleste nordmenn jobber så lenge de kan.Så etterkrigskullene trenger en ikke gjøre så gamle og skrale……

Det er, Spectator, ikke en riktig historisk fremstilling du gir av NAV-reformen! Det var, som her dokumentert, Bondevik II-regjeringen som hadde den avgjørende finger med i etableringen av etaten. Og hvem hadde flertallet i Bondevik II-regjeringen? Nettopp, det hadde Høyre!

Uansett skyldes det visstnok fadesen at de rødgrønne har stor skyld! Viderføring er tilført i overskrift! Jf
De rødgrønne ødela reformen

Det er flott at du korrigerer deg selv, når du farer med uriktigheter i utgangspunktet for dine påstander, Spectator! Så gjenstår det å se hva helseminister Bent Høie greier å gjøre med saken… Hittil har han markert seg med sin skvett-til-side-opptreden når motstanden ble for hard (kfr. reservasjonsretten). Og arbeidsminister Robert Eriksson… Vi bør begynne å oppleve endringer relativt raskt nå… Hvis ikke vil de blå-blå bli delaktige i den ‘skylden’ du er så raust slår om deg med.

Må innrømme at også jeg er spent på dette! :-)

Annonse