Når staten tar liv.

THOMAS CLAUSEN
Heroinavhengighet er en tilstand med høy risiko for overdosedød og den mest effektive behandlingen er legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Metadon er ett av medikamentene som brukes, og det vekker bekymring når vi nå ser et betydelig antall dødsfall hvor metadon er involvert.

Hva kan årsakene være? Vi vet at nær 80 prosent av dem som dør av metadon, ikke er i LAR-behandling. Men medikamentet som forårsaker dødsfallene, stammer nok i hovedsak fra pasienter i LAR. Problemet med «medisinlekkasje» har fulgt behandlingen fra den ble introdusert på 1960-tallet i USA.
HELGE WAAL Er tiden kommet for å stramme inn igjen noe på kontrolltiltakene, er normaliseringstrenden gått for langt? Vi mener det.
Dødsfallene øker

Først litt om statistikken og behandlingspraksis:
◾Heroin-dødsfallene har gått sterkt ned de siste årene, slik målsettingen har vært med LAR.
◾Metadondødsfallstallene økte med omtrent 50 prosent fra 2009 til 2012.
◾Det var ingen økning i metadonsalget i denne perioden.
◾Pasienter blir ikke lenger kastet ut av behandlingen dersom de ruser seg. Det er dermed flere pasienter med pågående rusatferd i LAR enn tidligere.
◾Det benyttes i økende grad «høykonsentrert» metadon (fem prosent mot tidligere én prosent).
◾Metadon er i mindre grad tilblandet saft, slik den var tidligere. Dermed kan det lettere misbrukes til injeksjon.

Mulige tiltak er derfor å trekke de mest misbruksfarlige, høykonsentrerte metadonpreparatene fra markedet, på ny tilblande metadon med saft, eller å stramme inn kontrollregimet knyttet til utlevering av metadon.

”Vi må erkjenne at den ukontrollerte trangen til å ruse seg, krever ekstern kontroll

Økt kontroll vil kunne redusere mulighetene til personlig vekst og utvikling hos pasientene. Likevel må vi erkjenne at tilstanden som behandles, den ukontrollerte trangen til å ruse seg, krever ekstern kontroll fra en behandler. Når det er flere med pågående problematisk rusatferd i LAR-behandling, kan det være farer ved en for liberal praksis. Overdosedødsfallene knyttet til lekkasjer fra LAR-programmet viser oss det.

Pendelen snudd

Rus- og avhengighetsmedisin er et «ungt fag» i stadig utvikling. Da LAR ble introdusert som behandling i Norge i 1998, var fokuset på kontrolltiltak og restriktivitet stort. Dette må sees i lys av at metadon frem til 1997 ikke var godtatt som behandling av heroinavhengighet.

Det var tidlig i LAR-historien vanskelig å få behandlingsplass og lange ventelister. Pasienter kunne på den tiden i tillegg utestenges fra behandlingen dersom reglene ikke ble fulgt.

I årene som har fulgt, har pendelen snudd. Fra tidlig 2000-tall, er kapasiteten i behandlingen blitt bedre, med korte eller fraværende ventelister. I 2004 kom «Rusreformen», med ledsagende pasientrettigheter. I 2010 fikk vi «Retningslinjer for LAR», som slo fast at behandling skal «normaliseres», og tilrettelegges slik at pasienter kan ha et tilnærmet normalt liv, for eksempel stå i jobb og utdanning.

Les også

«ALDRI AKSEPTERT»: LAR-ordningen i dag innebærer en risikobehandling av pasienter som vi aldri ville godtatt overfor andre pasientgrupper med andre diagnoser, sier Kjersti Toppe (Sp), nestleder i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.
Toppe vil gjennomgå hele LAR-ordningen

Mener LAR-behandlingen i Norge er delvis ute av kontroll.

Dilemma

Rusbehandling står i et dilemma. Mens rusproblemet er kjennetegnet av mangel på kontroll og ambivalens, er det avgjørende i rehabiliteringsprosessen at pasienten skal gjenvinne en bedre kontroll over sitt rusbruk. Dette krever en vanskelig balanse mellom ekstern kontroll og medbestemmelse fra pasienten, som må finnes i samarbeid mellom behandler og pasient.

I de fleste tilfeller vil det være større behov for kontroll tidlig i en behandlingsfase, mens det er mer pasientmedvirkning etter hvert.

Det er i dette landskapet landets LAR-klinikere balanserer daglig, i mer enn 7000 behandlingsrelasjoner. Noen ganger får pasienten for stor kontroll og råderett over mange brukerdoser, og fristelsen for å selge eller dele sin medisin med andre blir for stor. Samtidig går kritikken fra pasientene oftere på at kontrollen er for stor enn at den er liten.

Utsettes for kritikk

Rusbehandling, og ikke minst LAR-behandling, har vært og er en helsetjeneste som utsettes for kritikk. Særlig tre punkter går igjen i kritikken. Det første er at behandlingen ikke er tilstrekkelig tilgjengelig i den form eller på den tiden pasienten har behov for det.

Det andre er at behandlingen er for kontrollorientert, og at det er restriksjoner, eksempelvis knyttet til utlevering av medisiner.

Det tredje er at det har vært for liten grad av pasientmedvirkning eller brukerstyring i behandlingen.

Men i dag kjennetegnes LAR av høy grad av tilgjengelighet, mindre kontroll enn tidligere, og betydelig brukermedvirkning.

Kan ikke aksepteres

Det økende antall metadonrelaterte dødsfall utfordrer på ny LAR-systemet og behandlingspraksis. Dødsfallene skjer i hovedsak blant personer som ikke er under LAR, og ofte som et resultat av injeksjon av metadon, gjerne sammen med andre stoffer. Vi antar at metadonet kommer fra personer under LAR, som har for liberale utleveringsrutiner.

Er kostnaden ved å senke kontrollen med medisinutleveringen i LAR i retning av «normalisering» et økende antall metadondødsfall? Vi mener vi ikke kan akseptere det. Metadondødsfallene kan sette hele LAR-ordningen i fare. Vi anbefaler derfor bedre kontroll med medisinutleveringen, spesielt metadon.

Å få med metadon i såkalte «ta-med-hjem-doser», bør være et privilegium pasientene oppnår gjennom å vise at de har god rusmestring, ikke noe de automatisk oppnår etter en viss tid i behandling.

Tilsett saft

Før vi gjør for store endringer i behandlingspraksis, må vi få et bedre kunnskapsgrunnlag for hva som er årsaken til økningen i dødsfallene. Uansett bør vi vurdere å sette i verk tiltak for å beskytte sårbare individer, både de som deler eller selger sin medisin, og de utenfor LAR som benytter illegal metadon. Dette vil kunne utfordre helsemyndighetenes regelverk, behandlingstilbyderne og brukerorganisasjonene. Det vil også kunne utfordre kommersielle interesser knyttet til enkelte medikamenttyper.

Vi mener man både kan gjøre metadonet som leveres ut mindre egnet for injeksjon, ved at det tilsettes farge og søt saft, og at lavkonsentrasjonsmetadon bør benyttes. Disse to tiltakene vil helsemyndigheter og metadonprodusenter i fellesskap kunne bidra med.

Til sist oppfordrer vi leger som forskriver LAR-medisin, spesielt metadon, til å ha en praksis der kun pasienter uten pågående rusatferd, skal få «ta-med-hjem-doser» av metadon. Det siste krever en nokså tett oppfølging av disse pasientene fra både LAR- og fastleger.

Les også

MEDISIN: En fersk rapport viser at mange LAR-brukere dør mens de er i behandling. Så mange som 1 av 4 dør av overdose, ifølge opplysninger fra helseforetakene. Foto: Jens Sølvberg, Scanpix
Minst 24 LAR-pasienter døde av overdose i fjor

Mer liberalt inntak og svak oppfølging kan forklare mange dødelige overdoser.

Overnevnte artikkel er fra Bergens Tidendene

Er fortsatt aktiv på mange områder i rus omsorgen. Denne er fra 2013, og dessverre er jeg redd for at utviklingen er forverret.

Det er flere som dør av Metadon, enn Heroin. Lar ( legeassistert rehabilitering ). er helt ute av kontroll. Staten, Helsedirektoratet gir altså unge mennesker, et stoff som mange dør av.
Ja, det er sikkert det billigste for samfunnet, men er dette akseptabelt

Vi legger ned behandlings steder, og gir de medisin, som i mange tilfeller fører til døden.
Er det slik vi vil ha det i Norge ? .

Vist 211 ganger. Følges av 3 personer.

Kommentarer

Norges helsevesen skranter. Vi mangler nå over 6500 legestillinger.

Dessverre er metamfetaminen (crystal meth) også på vei, og de første mobile meth labs er rapportert i Sverige og Danmark. Det meste av stoffet produseres i Polen og Litauen, men Norge ansees for verstingen i forbruk. Snart vil vi se at det er et virkelig farlig stoff der folk dør enda lettere og fortere.

Annonse