Ekspertutvalg eller defektutvalg?

Fremskrittspartiet-/ Høyre-regjeringen har nedsatt et såkalt «ekspertutvalg», som har som formål å utrede hvordan arbeidskraften best mulig kan utnyttes i de kommende tiårene (jf melding fra regjeringen). Språk, eller nyspråk, er generelt blitt et demokratisk problem. Hva betyr ordet «ekspertutvalg» i denne sammenheng? Den definisjonen har vi ikke fått!

Regjeringen vil åpenbart trekke Norge i en annen retning enn hva som har vært gjeldende for oppbyggingen av det norske arbeidsliv, velferdssamfunn og demokratiet. Landet drives mer og mer i retning av å være et bedriftskonsern (fremfor et land/ samfunn for fellesskapet), og styrt mer og mer etter de samme prinsippene som HR-ledelse anvender i virksomheter. Dvs etter lønnsomhetsprinsipper.

HR-ledelse (Human Resources Management – HRM), henter sin inspirasjon fra amerikansk ledelsesfilosofi. HR-ledelse innebærer at målene for utviklingen settes av eier/toppledelse, og er i liten eller ingen grad gjenstand for påvirkning og endring (medbestemmelse) fra de ansatte. Det vil si et system hvor medbestemmelse og bedriftsdemokratiske beslutningsprosesser settes til side.

Den norske modellen, og utviklingen av velferdssamfunnet, har frem til nå vært bygd opp på et trepartssamarbeid, hvor det offentlige (myndighetene), arbeidsgiver- og arbeidstakersiden har funnet frem til løsninger sammen – støttet av fageksperter, forskning, og det offentlig embetsmannsverket.

Det regjeringen har valgt å gjøre i arbeidet med å endre Arbeidsmiljøloven, er å nedsette et såkalt «ekspertutvalg» uten involvering av arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. Ikke bare er regjeringens handlingsmåte et demokratisk problem, det er også et kraftig anslag/ innsnevring av arbeidstakernes grunnlovfestede rett til medbestemmelse (Grunnlovens § 110, siste ledd), mot det som har vært praksis frem til nå.

Hvem skal representere objektiviteten i dette såkalte «ekspertutvalget»? Det vil være slik at «ekspertutvalget» kan søke råd, eller ta imot råd, hos hvem de vil – samt trekke konklusjoner på bakgrunn av det. Men det vil være vanskelig å objektivt kontrollere hvem som eventuelt har kunnet påvirke ekspertutvalgets slutninger. Dog har regjeringen pålagt utvalget å fremme forslag, som forskyver maktbalansen i arbeidslivet, i form av at arbeidsgiversiden skal få vesentlig mer makt over arbeidstakerne i deres arbeidsforhold, samt over arbeidstakernes fritid. Det i seg selv er ganske alvorlig – utvalget har fått et slags bundet mandat.

Riktignok legges det opp til at partene i arbeidslivet (og andre) blir såkalte høringsinstanser, hvor de kan få fremme sine synspunkter. Men hvor mye vil bli vektlagt av innholdet i høringssvarene i det såkalte «ekspertutvalget», og hvor mye vil bli silt vekk? Eller sagt på en annen måte; Hvor mye av høringssvarenes innhold når frem til Stortinget – som Stortinget skal behandle og trekke konklusjoner på – før vedtak fattes?

Det saken handler om gjelder et viktig demokratisk prinsipp, og en demokratisk samarbeidsform, som er i ferd med å bringes til opphør. Det anser jeg som meget alvorlig.
Billedlig sett har norsk arbeidsliv frem til nå vært organisert slik at «vi har kjørt en bil med 4 velfungerende hjul». Regjeringen har valgt å punktere to av hjulene (arbeidsgiver-/ arbeidstakersiden). Bilen er derfor ikke i kjørbar stand». Det er heller ikke «ekspertutvalget» dersom man ønsker å bibeholde den norske modellen. Et utvalg som ikke er representert av folk som har opplevd arbeidsforhold tilsvarende hva foreslåtte endringer innebærer – kan neppe kalle seg et «ekspertutvalg». Har vi fått et «defektutvalg»? Det gjenstår å se, men de politiske partiene som bidrar til å innsnevre demokratiske beslutningsprosesser, bærer et stort ansvar for utviklingen i samfunnet! Vi er i ferd med å skape et pr-byråmarked, hvor noen kan kjøpe seg makt og påvirkning over samfunnsutviklingen er min spådom.

Vist 236 ganger. Følges av 2 personer.

Kommentarer

Dagens anti-kapitalist-propaganda fra Ap.

Odd: Råte jeg ei svært overømfintlig tå?

Jeg er ikke kapitalist :-)

Odd; Jeg synes vi skal holde oss til temaet for debatten.

Ja det syns jeg virkelig.

Annonse