Buss for tog

Det skjer stadig oftere. For fortsatt å kunne kjøre tog – stenges togstrekninger i perioder for å utbedre/ vedlikeholde togstrekningene. Jernbanestrekninger må utbedres av sikkerhetsmessige hensyn. For kunder betyr det at tog erstattes med buss.

I disse dager er tog blitt innstilt en hel uke, i selveste skolenes høstferie, og hvor enkelte strekninger ikke erstattes med buss for tog en gang. Det har konsekvenser for mange, og spesielt reiselivsnæringen.
Dette er prisen den norske befolkningen må betale for at politikerne ikke tillot NSB å være en forvaltningsbedrift etter inngåelsen av EØS-avtalen.

NSB har gjennomgått en gedigen EU-ifisering-/ AS-ifiseringstilpassing. Norge leker jernbane som om vi har befolkning på 50 millioner mennesker – fremfor på de drøyt 5 millionene som vi faktisk er, og i den tro at norske jernbaner har den samme standarden/ sporfrekvens som de fleste andre landene i EU.

Selskapsoppsplittingene har den konsekvens at demokratisk styring, kontroll og revisjon har opphørt å fungere som styringssystem innenfor jernbaneforvaltningen. Politikere vil ikke ha makt og styring med samfunnsutviklingen – de er blitt mer eller mindre underholdningsobjekter på debattprogrammer (satt på spissen) – og de som fremlegger budsjetter i tråd med utviklingen for øvrig i verden (internasjonaliseringen).

Styringen i offentlige selskaper er generelt overlatt til “privatpersoner”, som gis myndighet til å sitte i styrer og råd.
I dag drives jernbanesystemene med et kostbart pengesluk, med 17 – 18 forskjellige selskaper + en haug med private konsulentfirmaer som bestemmer hva NSB/ Jernbaneverket skal mene. Det at statsråden utgjør generalforsamlingen er ikke annet enn en floskel i dette systemet.

NSB/ Jernbaneverket er blitt ei økonomisk melkeku for private. Narvesen tjener stort på provisjon for salg av billetter. Billettautomatene, og pengetransporter for salg i tog, er blitt vekterbyråenes arena. Renholdstjenester på stasjoner, og i tog, er blitt out-sourcet til private rengjøringsbyråer. Servering i tog/ automatene drives av eget selskap. Det er snart ikke igjen jernbaneansatte til å forsvare jernbanen og jernbanepolitikken i Norge – fordi de ansatte er borte – og fortjenestene er privatisert.

Jernbanens parkeringsarealer er overtatt av private parkeringsselskaper. Attraktive jernbanearealer selges til latterlig lave priser til boligspekulanter, dvs at sporplass blir borte, og det oppstår kapasitetsproblemer med å få avviklet togtrafikken på en rasjonell måte. På toppen av dette har vi, som nevnt 17 – 18 jernbaneselskaper, med hver sin administrasjon, som sitter og sender regninger til hverandre for utførte tjenester. (På toppen av dette sliter norsk jernbane med betydelige etterslep på investeringer og fornyelse).

På ovennevnte måter/ metoder forsvinner store pengesummer ut av jernbaneselskapene, penger som kunne vært brukt til drift, vedlikehold, utbedring og fornying av jernbanen. Prisen for dette – og mer til – er at vi stadig oftere må kjøre buss for tog. Og hvem stiller opp og kjører de fleste bussene for tog – jo, det er private busselskaper. Ofte fra selskaper hvor det ikke er ordnede lønns- og arbeidsvilkår for de ansatte (billigste anbud).

Tidligere hadde NSB (forvaltning) nok personale til å kunne ta drift og vedlikehold mellom togavgangene – uten nevneverdige stor togforsinkelser. Signal- og sporvekselanleggene fungerte stort sett. Noen ganger datt riktignok kjøreledninger ned. Men togene gikk! Gods- og persontogene utgjorde en del av samfunnsberedskapen – mottoet var; «det går alltid et tog».

Dette med innstilte tog i disse dager, kan være en liten forsmak på hva som kan skje dersom Fremskrittspartiet-/ Høyre-regjeringen får gjennomslag for å privatisere NSB. De private kan innstille tog når det passer seg, uten forpliktelser om skaffe alternativ transport. Bare se hvordan flyselskapet Norwegian forvaltes. Kunder blir av selskapet forsøkt umyndiggjort og nærmest rettsløse når det oppstår driftsproblemer, internasjonal sosial dumping på lønns- og arbeidsvilkår er første prioritet, og etableringer i skatteparadiser er annen prioritet.

Jeg registrerer at noen lever i den villfarelsen at buss for tog opphører som fenomen bare man får konkurranse på sporet (privatisering). Realiteten er den at togsporene er de samme gamle nedslitte som vi har og har hatt i mange år. Bare litt mer nedslitt av mangel på nødvendig vedlikeholdsarbeid.

Det blir ikke flere togspor, det blir ikke flere togsett/ vogner, det blir ikke flere personer til å betjene toggangen av privatisere jernbanen. Det som skjer, er at brukerne må binde seg opp til å benytte kun et togselskap uten mulighet til hoppe på første tilgjengelig tog slik som i dag. Er intercitytoget forsinket i dag, kan du eksempelvis hoppe over på et regiontog uten å betale tillegg. Blir NSB splittet i flere togselskaper har man ikke lengre denne muligheten. Bytter man over til et annet togselskap – må man betale full pris. Generelt er det også slik at togbilletter blir generelt dyrere ved privatiseringer en dagens priser – viser erfaringer. Reiser man eksempelvis til England opplever man hvordan det fungerer.

Ønsker vi en bedre og mer effektiv jernbane, handler det om å forene alle dagens togselskap til et selskap som forvaltningsselskap, og med tilstrekkelig mannskap til å drifte jernbanetjenestene. Da kan man bruke mannskapene mer effektiv.
Videre handler det om å stoppe pengeflukten ut av jernbaneselskapene til private og kutte på den uvettige konsulentbruken. Og ikke sist men ikke minst – å gjeninnføre demokratisk styring, kontroll og revisjon av jernbanedriften.

Transport er og bør være et samfunnsansvar! Politikerne må ta makta tilbake!
Vist 1171 ganger. Følges av 3 personer.

Kommentarer

“Buss for tog” skyldes de rødgrønnes svik ovenfor de tettbygde strøk. Det har vært viktigere å bygge broer og tuneller til omtrent øde øyer, enn å ruste opp rundt de store byene, spesielt rundt Oslo. Her kommer du med synsing og vås igjen. Det var vel først da den ble privat, at Flåmsbanen ble lønnsom …

“Er konkurranseutsetting av togdriften en god ide? Britenes erfaringer tilsier det; privat togdrift kan føre til flere passasjerer, bedre lønninger og kostnadskontroll. Men da må kontraktene organiseres slik at disse målene prioriteres. Videre må større trafikk følges opp med investeringer i ny og gammel infrastruktur uansett valgt modell.”

http://www.jernbaneverket.no/no/Nyheter/Jernbanemagasinet/Gjesten/Konkurranse-ga-trafikkvekst/

Roger; Med all respekt – her avdekker du et område du kan lite om

Etter privatiseringen i Sverige ble togtilbudet fra Oslo til København lagt ned. Nå må en gå over til buss fra Gøteborg.
I en svensk avis sto det at nå var det ingen grunn til å streike fordi togene ikke gikk likevel grunnet manglende vedlikehold.

Så Hassel mener at den rødgrønne regjering satset på tog rundt storbyene, Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim? Jeg referer tiil Tørris Aalbu Rasmussen, masterstudent i transportøkonomi, Universitetet i Leeds.

Manglende vedlikehold har skylden for at jernbanen inn til Oslo, omtrent daglig har problemer virker det som.

Det går to tog daglig mellom Oslo og København, med togbytte i Gøteborg.

Handlekraftig regjering :

Regjeringen gir i statsbudsjettet som legges fram onsdag, NSB kjøpsgaranti som gjør at togselskapet kan kjøpe 15 flere Flirt-tog enn planlagt.

NSB skulle opprinnelig kjøpe 14 nye Flirt-tog i år, men nå får de altså kjøpe 29. Togene skal vare i trafikk til sommeren og vil gi 500 istedenfor 250 flere seter på flere rushtidstog, skriver Aftenposten.

Roger; Nå hopper du fælt! Jernbanesatsingen i Norge er blitt ødelagt av byråkrati (mange selskaper) og selskapsoppsplittinger, samt konsulentbyråer som lager videre utredningsarbeid/ oppgaver til seg selv.

For øvrig bør du lese innlegget mitt en gang til.

At regjeringen ber NSB kjøpe nye togsett, betyr bare at skattebetalerne skal kjøpe togsett som private skal profittere på – dersom de gjennomfører privatiseringsplanene. Dvs at enda mer penger som burde anvendes på fornying av jernbane i stedet blir tatt som privat utbytte, kjempelønninger, bonusordninger, pensjonsavtaler osv.

Åjja … var det sånn det var. De kjøper inn togsett fordi noen skal ta privat utbytte, få kjempelønninger, og bonusordninger, og få pensjonsavtaler (som vel alle har). Jæi ær dom såm ente fårsto det gett ….

Det er kanskje på tide å ta turen hjem fra Andromeda-tåken Hassel?

Annonse