Et bedre statsbudsjett for Helse-Norge!

FrP gikk til valg på fire hovedområder; samferdsel, helse og omsorg, justis og innvandringspolitikk, samt skatte- og avgiftslettelser. Disse fire områdene er blant de klare vinnerne i budsjettet som er lagt frem i dag. I mange år har FrP kjempet for økt pasientbehandling, bedre eldreomsorg og en satsing på rus og psykiatri. Nå kommer det mange tiltak som vil gi kortere ventetider, bedre tilbud for pasientene og et løft innen eldreomsorgen. Det blir en betydelig økning i budsjettene til sykehusene neste år, samtidig som man fjerner taket for hvor mange pasienter som kan få behandling. 2 milliarder kroner mer til økt pasientbehandling er strålende. Dette betyr at FrP og Regjeringen sørger med dette for at det blir lagt til rette for høyere vekst i pasientbehandlingen i våre to første budsjetter, sammenlignet med hva de rødgrønne fikk vedtatt gjennom sine åtte år. I tillegg starter man opp reformen som sørger for valgfrihet for pasientene. Først innen rus, psykiatri og enkelte somatiske behandlinger, før man året etter kommer med enda flere pasientgrupper.
I 2015 starter innføringen av fritt behandlingsvalg. Reformen skal redusere ventetidene, øke valgfriheten for pasientene og bidra til at de offentlige sykehusene blir mer effektive. Det handler om å sette pasienten foran rødgrønne systemer, akkurat det vi lovte i valgkampen.
Kommunene får også ressurser til å satse på viktige helsetilbud der hvor folk bor. 400 millioner kroner til satsing på rus, psykisk helse, helsestasjoner og skolehelsesøstertjenesten i kommunene vil bety mye. Dette vil sørge for bedre forebygging og tidlig innsats for både unge og voksne som sliter i hverdagen.
Eldreomsorgen har alltid vært et viktig område for FrP. Nå kommer det betydelig satsing, både på nye plasser i sykehjem og andre heldøgnstilbud, men også dementsomsorgen får et betydelig løft. Samtidig settes det av penger til en forsøksordning med statlig finansiering av eldreomsorgen, slik FrP har kjempet for i årevis. 1 000 flere plasser til dagaktivitetstilbud for demente og 2500 flere heldøgns omsorgsplasser er en annen verden enn hva de rødgrønne holdt på med i sine åtte år. Vi foreslår også midler til å utrede en forsøksordning med statlig finansiering av eldreomsorgen, noe som virkelig blir spennende å følge med på videre. I tillegg er jo arbeidet med å lovfeste rettighetene i eldreomsorgen i full gang, så det er virkelig satt trykk på arbeidet for å få til en mer verdig eldreomsorg.
Det er også en rekke andre viktige saker som varsles i budsjettet. Pakkeforløp innen kreftomsorgen er på trappene, det samme er egne diagnosesentre for kroniske utmattelseslidelser. Lovfestet rett til brukerstyrt personlig assistent (BPA) gjøres også gjeldende fra neste år. Når vi snakket om en bedre kreftomsorg sa de rødgrønne at det ikke var mulig. Nå gjør vi det. Når vi krevde lovfestet rett til BPA, slik at mennesker med ulike utfordringer får ta del i fritidsaktiviteter, yrkesliv og samfunnsliv, da var ikke det mulig å få til. Nå gjør vi det. Det er en ting at jeg er solt og glad i dag, men det er det jammen meg mange pasienter og innbyggere som også kommer til å være. Dette gjør hverdagen enklere for utrolig mange mennesker i Norge!
Hva mener du?

Vist 537 ganger. Følges av 2 personer.

Kommentarer

Mange som trodde oppriktig på Høye, Kjønnaas Kjos og Erna sine løfter. Skuffelsen er nok stor i dag.
Dette er en felles utale fra mange som jobber innen rus/ psykiatri og helsevesenet.

Det er greit og være tilhenger Arthur Knutsen, men her har dere bommet stort.
Begynner og bli lei av manipuleringen til FrP.

Annonse