Viser arkivet for oktober, 2013

Ingen god blå-blå åpning.

De blå-blå har lovet og hjelpe de med rus og psykiske problemer og styrke den. Og det får vi håpe de fortsatt står ved. Men man må regne med at mange gjennom sine senskader, vil bli fortsatt uføretrygdet. Det første de de gjør, er altså og ta fra denne gruppen 5000 kr i året, hvis forslaget går igjennom. Vi vil anmode den sittende regjering og skjerme de uføretrygde. Dette er ikke noe godt forslag.

Frp-Høyre-regjeringen vil ikke lenger skjerme uføre mot pensjonsreformens viktigste grep – levealdersjusteringen. Uføre får dermed flere tusen kroner mindre i alderspensjon.

– Det er en innstramming, bekrefter arbeidspolitisk talsmann Torbjørn Røe Isaksen i Høyre overfor Dagens Næringsliv.

De rødgrønne innførte i 2011 en ordning der uføre som blir pensjonister mellom 2011 og 2018 delvis ble skjermet for levealdersjustering. Skal ikke skjermes I regjeringsplattformen Høyre og Frp la fram mandag fastslår de to partiene at uføre ikke lenger skal skjermes mot levealdersjusteringen, som innebærer at alderspensjonene reduseres i takt med økt levealder. Les også Vil levealderjustere pensjonen for uføre 07.10.2013 – 22:18 Innsparingen for staten kan blir på om lag en halv milliard i 2018, ifølge anslag de rødgrønne kom med da skjermingsordningen ble lagt fram. For den enkelte uføre betyr endringen et kutt på 0,25 prosent av pensjonen for hvert år fra og med 2011. For en ufør som blir alderspensjonist i 2018 og har en gjennomsnittlig pensjon kan endringen bety rundt 5.000 kroner lavere pensjon årlig. Bakgrunnen for skjermingsordningen var at uføre ikke har mulighet til å jobbe flere år for å kompensere for levealdersjusteringen, slik arbeidsføre kan.

Den norske stats skambelagte behandling av samene!!! ...

Det har en jo visst lenge – men nå kastes også nytt lys på denne meget skambelagte saken om ekstrem dårlig behandling av minoriteten samene og deeres barn i det norske samfunn etter krigen! Legen Per Fugelli har kommet med mange skremmende eksempler som distriktslege i Finnmark – og hans erfaringer og observasjoner er uhyrlige og uakseptable i ettertid. Det er oppsiktsvekkende og bemerkelsesverdig at det kun er Kong Harald som på det norske samfunn har bedt offentlig om unnskyldning i 1997. Hvor var det ledende regjeringsparti AP den gang? Hvor er ydmykheten og beklagelsen fra de ledende politikere og ikke minst partiet som stor i forkant av denne behandlingen i etterkrigstiden?
En kan i dag stå hoderystende tilbake og innse at det kongelige norske arbeiderparti ikke tar bryet eller ansvaret for denne skammelige behandlingen av samene og ikke minst barna som fortsatt bærer på de verste traumer etter dette! Jf
Den skambelagte behandling av samene

Varsling - og mange varsleres manglende rettmessige sikkerhet!!! ...

Det heter så fint i f eks regjeringens forskrifter for staten – jf

Varsling er å si fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen, og er en form for ytring. Det
er derfor naturlig å ta utgangspunkt i Grunnloven § 100. De “Etiske retningslinjer for
statstjenesten” behandler de ansattes forhold til ytringsfrihet i punkt 3.3. Vi siterer:
”Ytringsfriheten er en grunnleggende menneskerettighet som hviler på tungtveiende hensyn
til samfunnet og den enkelte. Statsansatte omfattes av den samme grunnleggende
ytringsfriheten som enhver annen innbygger, jf. Grunnloven § 100. Det gjelder også på felter
som har direkte tilknytning til virksomheten den statsansatte arbeider i. Av hensyn til
allmennhetens krav på innsyn og informasjon, er det viktig at statsansatte med sin
sakkunnskap har adgang til å formidle et kritisk og kompetent perspektiv i samfunnsdebatten.
Statsansatte må også ha anledning til å uttale seg på eget fagfelt, selv om lojalitetsplikten til
virksomheten her kan sette noe snevrere grenser for ytringsfriheten.”

Nå har det dukket opp en meget tvilsom oppsigelsessak i denne sammenheng i Oljedirektoratet som setter de ovennevnte retningslinjene i et noe merkverdig lys – jf
Fikk kun 4 timer på rydding av kontor

Dette viser at varslere selv i staten har meget liten eller ingen rettsbeskyttelse – før de selv må ta det skritt til eventuelt å få en rettslig vurdering av lovligheten ved selv å måtte gå til sak! Denne saken skal ha sitt utspring i følgende – jf
Tiet ihjel ved varsling

Videre viser de umiddelbare reaksjonene at med slike reaksjoner selv fra statens side – så gir det føringer for langt mer vanskeligere forhold for varsling enn det regjeringen har lagt opp til i sine forskrifter – jf
Vanskeligere for kritiske røster

Varsling på ulovlige og kritiske forhold enten det er i stat eller bedrift er en sikringsmetode for å få vurdert en slutt på uheldige, ulovlige og urettmessige forhold som foregår.
Det kan være kriminelle forhold som trakasseringer, underslag, kriminelle forhold av ymse slag etc,
og det er åpenbart at det er i samfunnets interesse å sette en stopper for slike forhold. Men så viser det seg gang på gang at det faktisk er varslerne som det går ut over – folk sies opp og sparkes på grunn av at de sier fra. Revisorer er også en utsatt gruppe i slike forhold – og det er underlig å både og erfare at det er varslerne som må ta den største byrden av varsling – tross en form for lovbeskyttelse for varslere! Slik kan en ikke tillate skjer under dekke av at oppsigelser og sluttavtaler avtales uredelig til å være en avgang begge er enig i f eks. Her er det trusler om mange strenge reaksjoner overfor varslere om de ikke godtar det – og opp i mot de overlegne økonomiske ressurser som en virksomhet egentlig har – så er det ofte bare å ta til takke med det! Men det viser bare en svært uheldig utvikling av slike saker – og nå bør man snart skje en endring av slike forhold!

Asylsøkere og våre nye landsmenn, driver et omfattende narkotikasalg.

Jeg er bekymret for skadevirkninger av ny narkotika.
Mens vanlige metamfetamin i snitt har en styrkegrad på 30 prosent, er styrkegraden på den nye typen målt til opp mot 98 prosent. Det er den sterkeste typen «metamfetamin» som kan lages, og kalles «crystal meth».
Det er av et stoff som selv i mindre mengder gir en sterkere og mer forlenget rus, noe som kan føre til blant annet hjerneblødning, hjerteinfarkt og hjerterytmeforstyrrelser.
Norsk narkotikapolitiforening mener helsevesenet nå må forberede seg på de store skadevirkningene stoffet gir
Dette er en farlig utvikling og forklarer en del av de overfallene vi har sett i det siste.
Det er mennesker som selger stoff, fordi de bor under meget vanskelige boforhold og ikke har penger til livets opphold, uten og drive kriminalitet. Og det er selvfølgelig en mindre gruppe, man kan ikke ta alle under en kam. Men problemet er økende, og mange norske ungdommer dør, eller blir lemlestet for livet. Vi kan da ikke la dette fortsette. Politiet klarer ikke denne oppgaven alene..
Hvordan skal vi løse dette ? Har dere noen gode forslag. Dette innlegget er en bekymrings melding fra meg. Er redd vi skal tape ovenfor, de store innen gamet. Dette er internasjonal terror, spør du meg.

Dette er saken. Skrev et innlegg utdannet til fattigdom, litt vanskelig og forstå kanskje.

Har i mange år " kritisert " politikken her i landet, også under Bondevik. Vi har omorganisert oss bort. Har også et kurs i målrettet kommunikasjon. Vi har bygget opp et byråkrati som er svake til og kommunisere hverandre. Den ene vet ikke hva den andre gjør. Dette har ført til at mange saker, har blitt liggende, eller glemt. Saker som ofte går ut over tredje part. Nav er et eksempel, men det finnes mange.
Når det går utover tredje part økonomisk og helsemessig, har byråkratiet skyld i fattigdom.

I dag har vi så mye kommunikasjon, at det blir vanskelig og følge med. Og det er så mye at det er vanskelig og skille ut, hva som er VIKTIK og ikke så viktig. Sykehusene er et eksempel på det. Tror neppe mange omgjør ventelister med viten og vilje, men mengden av kommunikasjon er for stor.

Og så har vi et stort ledelses problem. Alt for mange er for dårlig på dette området.
Psykologi er fag, alt for mange kan for lite om. Og forstå mennesker, er ikke alltid like lett.
Istedenfor og løse problemer, prøver mange og bli kvitt det på en måte som kan føre til katastrofe for enkelt menneske. Dette er lettere og stemple, enn og hjelpe.

Hvor mange har fått uføretrygd på grunn av dårlig ledelse ?

Dette er noe av det Gjørv rapporten inneholder. Tross så mange ansatte i offentlig sektor, fungerte ikke det meste i vårt samfunn, ikke en gang i topp ledelsen. Og det må man ha lov til og sette et stort utropstegn ved.

Man finner ikke noe ideal samfunn, og jeg har ikke noen store idealer.
Men jeg har et budskap : Vi må bli flinkere til og jobbe for hverandre, ikke i mot hverandre.
Med fler og fler akademisk utdannende, så må de lære og ta hensyn til andre mennesker, ikke bare til sine egen lønn og karri- ære. Da blir den svake part taperen også økonomisk. Da har de utdannet seg til og gjøre andre fattige, for egen vinnings skyld.

Og jeg har alltid sagt, at svakheten med demokratiet er : Det er ikke alltid flertallet har rett.

Konsulenter på alle sider av bordet?

Saken rundt Sylvi Listhaug (landbruksminister fra Fremskrittspartiet) og pr- og konsulentbyrået First House har vist en farlig utvikling for demokratiet, nasjonen og befolkningen!

Pr konsulentene må ha et ekstremt god til politikere og har blitt sett, nærmest som et “brorskap” til politikere, siden 1 statsråd og 7 statssekretærer i den nye regjeringen kommer fra pr-/ konsulentbyråer.
Det at pr-/ konsulentbyråene benytter arbeidskontrakter som pålegger sine medarbeidere livsvarig taushetsplikt ovenfor kundelister – selv når pr-konsulentene tiltrer demokratiske politiske organer – har de fått en farlig enveis makt.

Det oppgis at “forretningshemmeligheter” nødvendiggjør slike kontrakter med taushetsplikt. Det er bare et for billig argument. Det at man som politiker oppgir hvem man har hatt et kundeforhold til som konsulent, kan jeg vanskelig se å ha noe som helst å gjøre med “forretningshemmeligheter”. Men det er kanskje ubehagelig for enkelte av kundene å bli avslørt at de står på pr-/ konsulentbyråenes kundelister?

Det jeg er mer bekymret for, er hva pr-/ konsulentbyråene bruker sine opplysninger til i etterkant av å ha blitt benyttet i ulike virksomheter?
Min opplevelse for flere år tilbake, idet et konsulentbyrå hadde blitt hyret inn for å gjøre et oppdrag, var først jobb å sørge for å få flere konsulenter fra samme konsulentbyrået inn i så godt som alle strategiske avdelinger i virksomhet. Min opplevelse var at de hadde unik evne til å skape/ synliggjøre et “behov” som virksomheten ikke hadde. Og oppdraget ble utvidet. Jeg regner med at dette er ikke noe enkeltstående tilfelle.
I mitt hode minner dette farlig nær om det vi lærte at var industrispionasje når man var i militærtjeneste/ gikk på skolen. Det er ingen garanti – som jeg kjenner til – for hvordan opplysninger konsulentbyråene får tilgang til blir brukt opp mot andre kunder nasjonalt og internasjonalt i ettertid.
Disse problemstillingene bør være en forskningsstudie verdt..

Eksempelvis brukte Statens Vegvesen 2 400 000 000 kroner på konsulenter i 2012. Det betyr at det er mye penger i bransjen, og enkelte konsulenter tar opp mot kr 5 000.- pr time på oppdrag. For det offentlige må det være langt billigere å ansette egen kompetanse på edruelige lønninger, fremfor bruk av konsulenter – spesielt fordi kompetansen blir værende i virksomheten i ettertid.
Finnes det noen personer som er verdt en pris på kr 5 000.- pr time når virksomheter/ politikere godtar at sjåfører og ansatte innenfor bygg og anlegg får ned mot ca kr 25 pr time?

Problemet som er avdekket i disse dager, er at folk fra pr-/ konsulentbyråene ser ut til å sitte på alle sider av bordet når vedtak skal fattes i politiske fora!
Og siden offentlige selskaper synes å være et prioritert kundeområde for pr-/ konsulentbransjen, vil politikere fra pr-/ konsulentbransjen sitte på langt mer innside-kompetanse og støtteapparat enn de fleste andre folkevalgte politikere – og dermed å være i stand til å manipulere saker i pr-/ konsulentbransjens interesser. På toppen av det hele er alt pr-/ og konsulentbransjen står for – i all hovedsak basert på Fremskrittspartiets og Høyres politikk og ideologi.

Med overnevnte begrunnelse, vil jeg hevde den påstand at den sittende regjering kan være mer eller mindre inhabil i de fleste sakene de behandler – gitt at statssekretærene er bundet av tilsvarende taushetserklæringer om kundelister som det Sylvi Listhaug er. Hvor vil disse legge sin lojalitet som har vært innom et pr-/ konsulentbyrå? Til dem de har avlagt taushetsplikt til, dvs til arbeidsgivere som de skal tilbake å jobbe for senere, eller til de folkevalgte organene?

Det er ingen tvil om at her har samtlige partier på Stortinget sovet i timen som ikke har sørget for klare regler og lover som hindrer denne type samrøre på et langt tidligere tidspunkt. Særdeles skremmende er det at vi har fått en regjering som så ukritisk baserer store deler av sitt virke på nettopp denne ukulturen!

Plikter og Rettigheter-

Alle snakker om at de har Rettigheter,,,,,,,,De færreste nevner sine Plikter….Men alle krever goder….En bør vel Yte før en kan nyte??

Usmakelig meningsterror

Mobbing i skolen er ett alvorlig uløst problem….Nå ser en klart hvor barn og unge tar det fra. Siste uke har vist at Jornalister og politikere fra den gamle regjering er foregangsmenn i mobbing. Motbydelige overskrifter gjør at her kjøpes ikke en eneste avis.Kanskje på tide at Pressestøtten tas bort?

Utdannet til fattigdom.

Etter åtte år med rød-grønn regjering, har mange høyt kvalifiserte folk havna i nav kø.
Flere med høyskoleutdannelse. De rød-grønne har lagt mest vekt på hvilke parti du tilhører og har vært medlem av LO. Ikke noe rart, at 22 juli rapporten så ut som den var.
Den oste av inkompetanse. Hvor AP sine medlemmer og Stoltenbergs venner, fikk store oppgaver de ikke hadde noen forut setning for og gjøre på en god måte. Russland er i dag et " demokrati ".
Men aldri har forskjellene vært større i Russland.
Stoltenberg og Putin har bestått av et ganske likt politisk innhold. Og de har bygd opp et stort byråkrati, som har en fellesnevner. Et oversiktlig byråkrati, hvor ansvar fraskrivelse har blitt en regel.

Derfor håper jeg virkelig den nye regjeringen tar tak i dette. Folk må få like muligheter og de med høy kompetanse, bør prioriteres.
Vekk med janteloven, og bruk de beste i over overordene stillinger. Og gi de som har praktiske evner, muligheter til læreplasser.
Åtte år med de rød-grønne har vært en stor nedtur for kunnskaps samfunnet.

Import av kriminelle - eksport av terrorister

Mye tyder nå på at det var en 23 år gammel norsk statsborger som ledet angrepet på kjøpesenteret i Nairobi. Videobilder og undersøkelser av den norsk-somaliske mannens telefontrafikk styrker mistanken, sier PST i dagens VG.

I Pakistan sitter Arfan Bhatti fengslet, trolig også på grunn av lefling med terrorgrupper. I Syria kriger for øyeblikket et sted mellom 30- og 40 norske statsborgere som “hellige, muslimske krigere” sammen med Al-Qaida og andre ytterliggående islamister.

Her hjemme sitter Mulla Krekar fengslet for terrortrusler og trusler mot norske politikere. I fengselssystemet deler han fasiliteter med kriminelle fra 120 forskjellige land (pr 2011).

Litt ironisk kan man si at Norge importerer bred kriminell kompetanse og eksporterer spisskompetanse innen krig og terror.

Tiden hvor man kunne gli rett gjennom sikkerhetskontrollene ved å vifte med det velkjente røde passet, er med dette definitivt forbi. Den dagen du ligger svett over en benk på en mer perifer flyplass med en blåkledd finger på leting etter sprengstoff i skyggen av prostata, er tiden kommet for å skjenke naive rødgrønne politikere en liten tanke..

Solveig Horne bør vurdere sin stilling!

Grenser flyttes i politikken! Mediene og politikere bidrar til det i stort mon.
Norges nye barne-, likestillings- og inkluderingsminister, Solveig Horne (Fremskrittspartiet) er blitt konfrontert med tidligere negative uttalelser hun har kommet med i media. Er man i ferd med å gjøre det som for mange er uakseptabelt akseptabelt gjennom ikke å ta et skikkelig oppgjør med Solveig Horne?
Solveig Horne har vært familiepolitisk talskvinne for Fremskrittspartiet.

Spørsmålet er; Hadde en person/ kandidat som offentlig har uttalt seg på samme måte som Solveig Horne (Fremskrittspartiet), blitt nominert på ei valgliste til partier som Arbeiderpartiet, Høyre, Venstre, Sosialistisk venstreparti, Senterpartiet eller Rødt? Jeg spår at svaret på det er et ubetinget; Nei! Og da sier det seg selv at sjansene for å kunne blitt statsråd i disse partiene er lik; 0! Men når det gjelder Fremskrittspartiet, så finnes det visst ingen grenser for hva samfunnet aksepterer.

Det er flere som mener og sier om Solveig Horne – Fremskrittspartiet at; « Hun må få en sjanse». I mine øyne har hun fått veldig mange sjanser til å besinne seg gjennom flere år – uten å gjøre det. Det vi er bitt presentert for – er Solveig Hornes holdninger, meninger og ytringer om andre medmennesker.

Den 17.10 sier til Nettavisen at; «Statsminister Erna Solberg (Høyre) stiller seg hundre prosent bak barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (Frp) etter medieoppslagene om en rekke kontroversielle uttalelser». Det kan ikke bety annet enn at Erna Solberg deler og har det samme synet som Solveig Horne i de samme sakene? Bare at Erna Solberg sier det ikke høyt? Det vises i den sammenheng til at Erna Solberg i samme omtale i Nettavisen uttaler at hun som statsminister «har full tillit til Solveig Horne».

Noen av uttalelsene statsråd Solveig Horne har kommet med;
Solveig Horne uttaler til Blikk den
3. september 2013 at; «Transepersoner
må under 
pasientlovgivningen. Det er der de hører hjemme.»

Solveig Horne uttaler til Dagbladet den 7. februar 2011 at; «Det er typisk de rødgrønne å skulle forby alt de ikke liker. Stripping er noe folk selv må velge om de vil holde på med. Det har ingen sammenheng med menneskehandel.»

Solveig Horne uttaler til VG den 28. februar 2012 at «Rødstrømpe-feministene fremstår som 
kvinnefiendtlige og diskriminerende.»

Solveig Horne uttaler til NRK den 7. mai 2011 om voldtekter at; «Guttene og jentene har like mye ansvar.»

Solveig Horne uttaler til Dagbladet den 2. september 2010 at «Frp vil fjerne dagens Likestillingsombud. Ombudet koster over 50 millioner hvert eneste år, og er i realiteten totalt unødvendig.»

Solveig Horne uttaler til Blikk den 3. september 2013 at «Vi har kuttet støtten i det nåværende budsjettet, og vi vil fortsette denne linjen. Vi mener at det er diskriminering i seg selv å ha egne støtteordninger.»

Solveig Horne uttaler til Stavanger Aftenblad den 13. november 2009 om voldtekter som begås rundt Stavanger at «Mens halve regjeringen jobber for likestilling, jobber den andre halvparten med å hente menn fra middelalder kulturer til Norge. Resultatet gagner definitivt ikke norske kvinner.»

Solveig Horne uttaler til Stavanger Aftenblad om fedrekvoten den 23. september 2010 vedr fedrekvoten at det er; «Sosialistisk tvangsideologi som går på bekostning av familienes valgfrihet»

Solveig Horne uttaler til DagenMagazinet den 2. februar 2011 at; «Norsk familiepolitikk er i ferd med å ødelegge kvinners mulighet til å gjøre karriere, kapre toppjobber og å få bedre betalte jobber. Vi er imot kvotering, men for likestilling.»

Solveig Horne uttaler til Dagbladet den 7. februar 2011 at «Det er typisk de rødgrønne å skulle forby alt de ikke liker. Stripping er noe folk selv må velge om de vil holde på med. Det har ingen sammenheng med menneskehandel»

Solveig Horne uttaler til NTB den 10. mars 2010 at «For denne 
regjeringen er 
rettighetene til homofile og lesbiske sterkere enn trosfriheten. Det er bekymringsfullt.»

Tråkker på andre mennesker
La oss ta utsagnet til Solveig Horne til NRK den 7. mai 2011 om voldtekter at; «Guttene og jentene har like mye ansvar» hva det kan bety for de som er blitt voldtatt og misbrukt.

Tenk deg følgende situasjon; Ei jente ble voldtatt eksempelvis i 3 til 7 årsalderen, og lever med store psykiske og personlige traumer i ettertid. Den samme jenta er nå blitt 15 – 16 år, og leser at Norges barne-, likestillings- og inkluderingsminister mener at «guttene og jentene har like mye ansvar» for den voldtekten som fant sted. Skal da denne 15 – 16-åringen påføres en skyldfølelse av barneministeren for overgrepet i tillegg til problemene vedkommende allerede har fra før av?

Kan Norge leve med å ha en barne-, likestillings- og inkluderingsminister som forfekter et slikt syn, og som på denne måten fremstår som en person uten nødvendig innsikt og empati for andre mennesker som hun skal ha et ansvar for som statsråd.

Solveig Horne (Fremskrittspartiet) bør definitivt vurdere sin stilling som barne-, likestillings- og inkluderingsminister! Og visst ikke hun gjør det – må noen andre hjelpe henne og statsministeren med den oppgaven.

Media og den nye barne- og likestillingsministeren

De nye statsrådene hadde knapt fått utdelt nøklene før ulveflokken i Akersgata kastet seg over dem. De siste to dagene er det Solveig Horne, vår nye barne- og likestillingsminister, som har fått gjennomgå for meninger hun har uttrykt i diverse saker og sammenhenger de siste 5 årene.
Hun kritiseres bl.a for å ha uttalt at innsatte i fengsler ikke bør ha krav på spesialdietter basert på religiøs overbevisning, at økningen i voldtektene kommer som en følge av innvandringspolitikken, at jenter også har et ansvar for å ikke sette seg i situasjoner hvor de risikerer overgrep og at innvandringspolitikken har ført et stort antall menn med middelaldersk syn på kvinner og likestilling til Norge. Selvfølgelig følger media opp med å innhente meningene til personer med ekstremt syn fra motsatt “fløy” til å kommentere dette. Dermed er resultatet gitt.

Jeg stiller meg da spørsmålet : Er ikke Hornes meninger i tråd med det folk flest mener ? Jeg kjenner for egen del knapt noen som mener noe annet – uansett hvilken politisk fløy de tilhører.
Det neste spørsmålet blir da : Hvorfor skal media opptre som meningspoliti ? Anser de seg selv som en “elite” som vet bedre enn alle andre ? Eller har de en egen politisk agenda og forsøker å kneble våre demokratisk valgte politikere ?

Ny meningsmåling viser at norske velgere er fornøyd med valget!!!

Det er foretatt en ny meningsmåling som viser at forskjellen mellom blokkene holder seg tydelig og klar i favør av den nyvalgte regjering! Selv om noen media og såkalte forståsegpåere og misfornøyde forsøker seg på å utfordre ny regjering med krav og uttalelser – så viser den nye meningsmålingen at den gjennomsnittlige norske velger fortsatt står ved regjeringsskiftet! Jf
Ny meningsmåling støtter regjeringsskiftet

Har Erna Solberg vunnet 3 - 0 over Fremskrittspartiet???

Erna Solberg (Høyres leder) har vært usedvanlig dyktig! Selv om jeg politisk står veldig langt fra Høyres politikk – så må man bare beundre hva hun har fått til.

Først får hun til en regjeringserklæring hvor regjeringspartneren Fremskrittspartiet sannsynligvis har måttet gi avkall på minst 3/4 av sin egen politikk (trolig langt mer).

Så blir flere av stemmesankerne for Fremskrittspartiet vraket fra posisjoner i regjeringen. Om dette er Erna Solbergs verk – eller Siv Jensen som har valgt dem bort – blir bare spekulasjoner. Men man kan ikke utelukke at det har vært et krav fra Erna Solberg for at Fremskrittspartiet skulle få plass i regjeringen.

Så har Erna Solberg overlatt de ministerpostene som det kan bli størst skuffelser og bråk med over til Fremskrittspartiet. Et mulig scenario kan bli at Fremskrittspartiet får belastningene og støtene/ ubehaget for politikken som føres mens Høyre smiler stort og ser på. Høyre er selvsagt enige med den politikken som føres men de trenger å stå i første rekke med ansvaret og belastningene.

Noen scenario hvor sannsynligheten er til stede for at kan skje med en nye regjeringen jf partiprogrammene og regjeringserklæringen;

Tenk dere Samferdselsministeren (Fremskrittspartiets Ketil Solvik-Olsen) som skal skuffe de mange som fortsatt møte veibommer (og stadig flere av dem), finansieringsmodeller som vil spise opp bevilgede vei- og jernbanepenger lenge for det blir bygd en meter vei/ jernbane (dvs i form av mer byråkrati til opprettelse av finansieringsselskaper, svindyre OPS-lån, og kjøp av svindyre private konsulenter som skal erstatte offentlige kompetente ansatte).

Tenk dere landbruksministeren (Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug) som sannsynligvis blir satt til legge ned/ lege om store deler av landbruket (Fremskrittspartiet ville kutte 5,5 mrd kr i sitt alternative statsbudsjett til landbruket + fjerne ostetollen), som kan få den konsekvens at tusenvis av arbeidsplasser innenfor bondenæringen og næringsmiddelindustrien ryker.

Tenk dere arbeids- og sosialministeren (Fremskrittspartiets Robert Eriksson) som skal administrere eventuelle endringer i arbeidsmiljøloven, kutte i ytelsene til uføre, kutte i sykefraværsordninger (normert sykefravær). Samt skal innføre EU sosial dumping bestemmelser som er bebudet fortrinnsvis mot arbeidstakere i yrker med midlere/ lavere utdanning og inntekt.

Tenk dere olje og energiministeren (Fremskrittspartiets Tord Lien) som kan bli satt til / å privatisere selge oljen i Nordsjøen (Statoil), eller bli satt til å selge kraftselskapene ut av landet, eller Statskog – verdier som er ment å finansiere helsetjenester, skoler og utdanning, pensjoner osv osv (hele landet eiendommer og verdier).

Tenk dere finansminister (Fremskrittspartiets Siv Jensen) som skal få tilgang til oljefondet – et fond Siv Jensen sannsynlig har brukt opp flere ganger dersom man skal gjennomføre alle de lovnadene Fremskrittspartiet har spredt rundt i landet (veier, skoler, helse- og omsorg, militære, politiet osv osv – dvs mye mer av alt) – men som trolig blir stoppet Høyre. Siv Jensen får belastningene med å avlyse den festen som trolig har gitt partiet mange velgere.

Høyre sitter igjen med alle essene og jokerne kan det virke som. Man må bare ta av seg hatten for Erna Solberg som forhandler!

Pressen, valgomater og folkeopplysning

En sentral sak ved årets valgkamp, ble Fremskrittspartiets og Høyres planer om å kutte i pressestøtten. Hvilke konsekvenser kan det få om det gjennomføres?

Før Stortingsvalget i 2009, hørte jeg på en svensk foredragsholder som forsøkte å beskrive sin versjon av hvordan mediene (med hovedfokus på avisene) styrer mediebildet, og dermed store deler av politikken i Sverige. Og hvordan foredragsholderen mener at mediene hjalp statsminister Fredrik Reinfeldt til makten i 2006 gjennom ensidighet. Historien bør i hvert fall være gjenstand for refleksjon.

Foredragsholderen beskrev det (i kortversjon) slik;
Kapitalen eier mesteparten i de viktigste mediene i Sverige. Disse eierne vil gjerne ha høyrepolitikk – fordi den gir kapitalen best valuta. Det innebærer at den redaksjonelle linjen sørger for at hovedtyngden av alt redaksjonelt stoffet som presenteres er tilpasset eiernes interesser og mål – ofte kortsiktige mål.

Det betyr at det foregår en underrepresentasjon på ytringer fra øvrige partier og interesseorganisasjoner. Ikke nok med det – ytringer fra øvrige partier og interesseorganisasjoner blir ofte omredigert/ forkortet, eller satt på trykk etter at saken har mistet sin aktualitet – slik at hovedpoengene ble borte.
I tillegg kunne det uberettiget komme på trykk større oppslag med spekulasjoner om «når må LO-leder Wanja Lundby-Wedin gå»? Hensikten var selvsagt å forsøke å svekke LO lederens posisjon og legitimitet. Foredragsholderen fremholdt at pressen på denne måten verken bidrar til objektiv eller balansert fremstilling av sakene, og at det kan representere et problem i forvaltningen av demokratiet.

Poenget til foredragsholderen var å få frem at mediene har veldig stor makt til å sette den politiske dagsorden, og til å påvirke utfallet ved valg, samt at for mange velgere er mediene den viktigste informasjonskilden når det skal foreta et valg om hvilket parti de skal stemme på.

TV 2 skapte Fremskrittspartiet
Siden Fremskrittspartiet (Anders Langes parti) ble startet i 1973, og frem til TV 2 så dagens lys i 1992, var Fremskrittspartiet et lite og forholdsvis ubetydelig parti i norsk politikk.

Redaksjonen i TV 2, må etter mitt syn – siden starten av – sett det som et av sine store mål å sørge for å få Fremskrittspartiet ut av dvalen. Dette kom spesielt til uttrykk i debattprogrammene som ble ledet av Per Ståle Lønning m.fl. Den gangen ble Fremskrittspartiet representert i nesten vært eneste debattprogram, og med en overrepresentasjon på nyhetssendingene forøvrig. Ofte med sitat fra debattprogrammene.

TV 2 gikk så langt ved det tilfelle at de lagde et langt nyhetsinnslag på noe som ikke var noen sak (hadde noen nyhetsverdi). Det skjedde på en nyhetssending, hvor hovedoppslaget i sendingen ble at Fremskrittspartiet var samlet til sommerleir i Bø i Telemark, og hvor nyheten gikk på at deltakerne «trente, spilte minigolf og drakk øl». TV-innslaget var av en slik intetsigende karakter at jeg et øyeblikk lurte på om redaksjonen i TV 2 hadde drukket opp alt ølet mens deltakerne fra Fremskrittspartiet trente og spilte golf?

Poenget er at det er ingen tvil om at mediene har makt og påvirkningskraft. En stor del av æren for at Fremskrittspartiets oppslutning, og det faktum at de har nådd regjeringskontorene, er uten tvil den reklamefinansierte fjernsynskanalen, TV 2s omsorg for partiet. Det er fullt mulig at det blir slikt når medieinstitusjoner ikke er underlagt demokratisk styring, kontroll og revisjon.

*Mediene bør ha et etisk ansvar til mangfold *
Skal demokratiet og demokratiske beslutningsprosesser overleve, er man helt avhengig av å ha nyhetsformidlere som gjengir et omfattende nyhetstilbud, som presenterer faktaopplysninger, og gir kommentarer og debatt om samfunnsspørsmål hvor både mindretallets og spesielle gruppers syn kommer balansert og tydelig frem.

Det politiske Norge må derfor sikre at mediene er pålagt et samfunnsansvar som innebærer et etisk ansvar for å gjengi et mangfold i sine programopplegg/ spalteplasser. Her er pressestøtten et viktig virkemiddel for å få det til – og bør derfor ikke endres verken i form eller innhold.

Jeg tror ikke den politiske utviklingen i Italia under mediemagnaten, og statsminister Silvio Berlusconi, skal være noe forbilde for Norge.

Hvordan vil mediebildet se ut om vi får et reklamefinansiert NRK?
Da Carl I. Hagen ikke fikk den samme oppmerksomhet i NRK som han oppnådde i TV 2, kalte han NRK for ARK (Arbeiderpartiets Rikskringkasting). En total skivebom spør du meg – men det resulterte i at Fremskrittspartiet fikk flere innslag i NRK i takt med at partiet vokste.

Foran Stortingsvalget 2013 hørte vi følgende utsagn fra tillitsvalgte i Fremskrittspartiet. Det ene er at kringkastingsavgiften skal vekk om de kommer til makten, og det andre var påstand om at NRK er «sosialistisk» – underforstått et utsalg av NRK til private. Dette kommer i tillegg til forslag om drastiske kutt i pressestøtten.

Spørsmålet er; Hva slags nyheter og mediebilde vil vi få om det skulle skje at får et reklamefinansiert NRK og TV 2?
Historikken er at den reklamefinansierte TV Norge kuttet sine nyhetssendinger i 2009. Det var åpenbart ikke et marked i lille Norge for to reklamefinansierte nyhets- og debattkanaler. TV 2 ble stående alene igjen med reklamefinansierte nyhets- og debattprogrammer, mens TV Norge er blitt en ren underholdningskanal.

En av hensiktene med opprettelse av lisensbetalte NRK, er journalistisk uavhengighet i forhold til eier- og maktinteresser. Det er en viktig målsetting å hegne om i fremtiden i et opplysnings- og mediesamfunn. (Ikke minst sett i forhold til observasjonene til den svenske foredragsholderen – slik utvikling er overhode ikke ønskelig).

Det er beklagelig at NRK i 1996 ble omgjort til AS. All erfaring nasjonalt og internasjonalt, viser at AS-ifisering er det første ledd i en rekke før privatisering.

Om det skulle skje at NRK og TV 2 begge ble reklamefinansierte, og skal konkurrere på nyhets- og debattprogram – vil det da være marked for 2 slike kanaler her i dagens Norge? Og hva slags kvalitet vil det bli på de sendingene? Det er vanskelig å spå, men min påstand er mediemangfoldet er best sikret gjennom å opprettholde et fritt og uavhengig NRK basert på lisensbetaling.

Verdidebatten ble borte i valgkampen
I ettertid av Stortingsvalget, kan man fastslå at ingen av mediene, eller de politiske partiene, greide å få til en verdidebatt i befolkningen under valgkampen. Det er tragisk – men det kan virke som om marked, forbruk og grådighet – har gjort oss blindet for en debatt om hva slags samfunn vi skal ha i fremtiden. Den balanserte verdidebatten vårt moderne samfunn trenger både nasjonalt og internasjonalt trenger kom aldri.

Verdidebatten handler om to hovedretninger i politikken. Den ene handler om å ha et velferdssamfunn for alle – den andre handler om et samfunn/ retning hvor velferd bare gjelder for de som kan betale for den. Eller sagt på en annen måte; Den ene retningen handler om trygghet, solidaritet og velferd til alle gjennom å dele og fordele. Den andre handler om å forfordele grådighet, egoisme og forskjellsbehandling og skape utrygghet for andre.

For å kunne ha en trygg og god velferd for alle, handler det om en eneste ting; Det er å finansiere velferdsstaten! Dvs det handler om skatter og avgifter, og om å skape tillit i befolkningen til det politiske systemet som skal forvalte velferdsstaten. I tillegg innebærer det å oppmuntre til at folk lojalt støtter opp om velferdsstaten gjennom å betale de nødvendige skatter og avgifter som trengs.

Dersom det skulle skje at standarden på ytelsene som velferdsstaten gir befolkningen – blir for dårlige, er faren stor for at befolkningen økonomisk ikke å støtte opp den lengre også. Med dårlige velferdstjenester er risikoen stor for at velferdsstaten smuldrer bort – slik vi ser det i dag i land som sliter med bank-, finans- og gjeldskriser (Hellas, Spania m.fl). Derfor er det viktig at velferdsstaten til en hver tid gir ytelser som gir en god trygghet for den enkelte.

Det finnes ingen annen måte som vi kjenner til – til å fordele (omfordele) velferd på i en nasjon – enn gjennom skatte- og avgiftssystemet. Den reelle verdidebatten ved politiske valg handler derfor om skatter og avgifter. Den debatten ble ganske så fraværende i under valgkampen – enda offentlig velferd angår oss alle på et eller annet (flere) stadium i livet. Er Norge blitt så EU-ifisert at ingen ønsker seg noen skatte- og avgiftsdebatt?

Et sentralt spørsmål i dager; Hvilken påvirkning/ konsekvenser har det tverrpolitiske skattefrysvedtaket fra 2004 for den norske velferdsstaten i dag? Har vi fått en fattigere stat? Er skattefrysvedtaket fra 2004 en medvirkende årsak til at pensjonsforliket i 2005 ble til en sparereform for det offentlige? Er det skattefrysvedtaket som danner grunnlaget til forslag om kutt i uførepensjonene som vi står ovenfor?

Jeg tror at frysvedtaket har medført at vi har fått en fattigere stat over tid. Det begrunnes med at når reallønnsveksten stiger år for år for den enkelte av oss, mens skattenivået er omtrent det samme som på 2004-nivå. På denne måten har det er mitt skjønn oppstått en betydelig ubalanse mellom veksten i privat forbruket og offentlig forbruker som følge av det. Er det en slik utvikling velgerne ønsker seg?

Valgomater og folkeopplysningen.
Foran valget poppet det opp med valgomater hos flere av nyhetsformidlere. Innholdet i spørsmålene på disse valgomatene var ganske like uansett hvilken av dem du svarte på.

Reklamen for at «nettopp du» skulle bruke valgomaten bar preg av at dersom du svarte på spørsmålene – så ville du finne frem til «ditt parti» (underforstått det partiet du bør stemme på). Men hva slags reell folkeopplysning innebar valgomatene spørsmål?

På sosiale medier kunne vi lese om flere som avga svar på valgomatene nærmest hoppet i taket over begeistring over at de hadde funnet nettopp «sitt parti». Det forteller med at valgomatene hadde påvirkningskraft.

Valgomatene er etter min oppfatning den største fordummingsprosessen vi noen gang har opplevd i Norge i moderne tid! Det handler ganske ensidig om «markedet makt over sinnene» slik jeg ser det – for å sitere boktittelen til forskeren Bent Sofus Tranøy.

I de valgomatene jeg undersøkte, registrerte jeg at verdidebatten var fraværende. Alt dreide seg grovt sett om marked, forbruk, egoisme og grådighet. Dvs spørsmål som ligger tett opp til innholdet i valgprogrammene til Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre. Den påstanden vil jeg begrunne slik;

På en av valgomatene var det kun et spørsmål av et 30-talls spørsmål som tangerte til en form verdidebatt, men selv det spørsmålet hadde redaksjonen greid å vinkle til noe negativt i betydning om vi fortsatt skal ha en god velferdsstat. Spørsmålet lød som følger; «Synes du skatte- og avgiftsnivået i Norge er for høyt»? Svaralternativene var; «uenig», «litt uenig», «vet ikke», «litt enig» og «helt enig». Når man hadde svart på det spørsmålet, kom det et nytt. Det spørsmålet lød; Hva betyr det svaret du har avgitt for deg? «Litt», «mye» eller «veldig mye».

Ovennevnte spørsmål kan sammenlignes slik; Du har vunnet 50 mill kroner i Norsk Tipping. Norsk Tipping ringer og meddeler du har vunnet, og størrelsen på premien. Så fortsetter stemmen fra Norsk tipping med spørsmålet; «Er du glad for å ha vunnet? Er du «uenig», «litt uenig», «vet ikke», «litt enig» og «helt enig». Når du har svart på det spørsmålet – kommer oppfølgingsspørsmålet; Basert på svaret du nettopp har avgitt – hva betyr premien for deg; «Litt», «mye» eller «veldig mye»?
Min påstand er at svaret du gir på valgomatens spørsmål, og de fiktive spørsmålene knyttet til Norsk Tipping, er omtrent like forutsigbare – og villedende om man er opptatt av å ha en velferdsstat.

Valgomatene har nok kommet for å bli, men i demokratiets navn må det lages noen etiske retningslinjer, med krav om at spørsmålene skal ha en viss form for objektivitet, nøytralitet og balanse. Dvs å være folkeopplysende og bringe konsekvens- og faktaopplysninger – samt være frie fra å være ledende spørsmål.

Valgkampene er blitt et slags «billøp/ missekonkurranse»
Mediene, men også de politiske partiene (kanskje med unntak av to partier), gjorde alt de kunne for å gjøre om valgkampen til en form for et billøp/ «missekonkurranse (personfokusering)» – hvor det skal kåres en «vinner» og en «taper». Det skjedde ved hjelp av barometre på hvem velgerne foretrekker som statsminister, og ved hjelp av ulike meningsmålinger på partienes frem- og tilbakegang m.m. Og hvor verdidebatten (helheten) tapte til fordel for enkeltsaker.

Det kan virke som at man «glemte» at politikk handler om mennesker og deres hverdag, og hva slags samfunn vi ser for oss at vi skal ha i fremtiden, samt hvordan vi skal forvalte klima, ressurser og miljø for kommende generasjoner.

Når en racerbil har gjort sine billøp – blir den vraket/ tilintetgjort og mer eller mindre glemt. Når sjåføren ikke lengre hevder seg i konkurransen og trer ut – blir vedkommende mer eller mindre glemt og erstattet av andre. Jordkloden er skapt for at det skal bo mennesker her i mange, mange generasjoner. Derfor burde Stortingsvalget i høst ha handlet om levende mennesker i nåtiden, og hvordan vi skal bygge et fellesskap for fremtidige generasjoner, dvs en verdidebatt. Ved årets Stortingvalg vant dessverre «racerbilen og sjåføren», som om få år vil være en parentes i historien! Spørsmålet er; Hvordan ser verden og framtidsutsiktene ut etter at «racerbilen og sjåføren» har gjort sitt?

65 år siden den politisk motiverte likvidasjon av stortingsmann Nils Trædal!

I dag er det 65 år siden stortingsmann Nils Trædal fra Bondepartiet (nå SP) antakelig ble brutalt myrdet av sterke krefter innen motstandsledelsen og tilknyttet AP (Gerhardsen, Hauge m fl!)

Nils Trædal (født 29. november 1879 i Sunndal, død 12. oktober 1948) var en norsk prest og politiker. Han regnes som en av grunnleggerne av Bondepartiet.) Det meget bemerkelsesverdige og forunderlige er at selv i god ettertid har ikke Norsk Hjemmefrontsmuseum eller historikere vurdert denne forunderlige drapssaken og med dens store politiske vinkling og virkning som dette drap på en stortingsmann hadde. I dag samarbeider jo også SP med AP uten problemer – så dette er virkelig en spesiell utvikling! Sakset fra SPs historie – jf
Bare uker etter dødsfallet begynte flere av dem, deriblant generalsekretær Einar Hovdehagen, å
stille spørsmål ved NTB-forklaringen på hodeskadene, undre seg over det påtakelige ved tidspunktet for dødsfallet, og spørre seg hvorfor saken ikke ble etterforsket på vanlig måte. Og hvorfor ble den heller ikke i ettertid etterforsket?
Slike ting ble ikke sagt høyt i de første etterkrigsårene, men det var på 50- og 60-tallet stadig tilbakevendende tema i fortrolige samtaler mellom folk i de indre partikretser. Konklusjonen var
gjennomgående: Trædals tilfelle kunne neppe være en ulykke. Men også denne erfaringen var gjennomgående: Når en forsøkte å finne ut hvorfor saken ikke ble etterforsket, hvorfor sykehusjournalen var så bemerkelsesverdig knapp, og hvorfra NTB hadde meldingen sin, så kom en
ingen vei. Det virket ikke beroligende.

I ettertid er det mange som har tenkt at det skal spesielle forbindelser til for å kunne forhindre
politietterforskning, og for å legge fullstendig lokk på saken. f eks
(Leder av bondepartiet i Norge, prost Nils Trædal, led en voldsom død i 1948 like før han skulle redegjøre for Stortinget om hendelsene under 2. verdenskrig, deriblant om Hjemmefrontledelsens fascistiske tendenser og om dens forsøk på å slutte særfred med Adolf Hitler i 1940. I forslaget inngikk at Kong Håkon VII skulle avsettes.)

Dødsfallet ble ikke etterforsket på vanlig måte. Det er gjort forsøk på å dysse ned saken. Et medlem av frimurerordenen hadde noen år tidligere skrevet til den norske eksilregjeringen i London og bedt om at Trædals medarbeider lærer Emanuel Haug måtte bli likvidert.

Og videre: At nettopp 1948, da den kalde krigen for alvor ble trappet opp og en i flere miljøer bekymret
seg over hvorvidt forsvaret, den offentlige invasjonsberedskapen og etterretningsvesenet var
tilstrekkelig, var et år da det eksisterte mange private, hemmelige paramilitære beredskapsgrupper av ymse slag som blant annet drev politisk overvåking, og der ikke alle medlemmene var like disiplinerte og lovlydige. Også Kretsens folk hadde et eget nettverk “i full sving”. Kunnskapene om disse gruppene og aktivitetene var først og fremst kommet fram på 1980- og 1990-tallet.
Det er i sannhet sagt at AP har mange virkelig skjelletter som detter ut av skap – de har forsørkt å skjule i så mange år! APs politiske framferd har mange destruktive og infiltrerende historiske trekk ved seg de har forsøkt legge skjul på hele tiden! Det er sannelig på tide at sannheter kommer på bordet – nå 65 år etterpå! Sannsynligvis er det fortsatt motkrefter i de kretser som vil motarbeide og hindre at denne saken blir opplyst på riktig måte noen gang! Det vitner om en rettsmoral i det partiet som har sine mørke sider – virkelig svarte! Litt av en poolitisk arv å føre videre og forsvare – ikke sant?
I sykehusets journaler ble den registrert som en “ulykke”. Trædal var fremdeles i live da han ankom til
sykehuset, men han døde av de store hodeskadene like etter ankomsten på kirurgisk avdeling. Det ble ikke utført noen medisinske undersøkelser av ham som kunne skape klarhet i hva som hadde skjedd, eller sendt noen melding fra sykehuset til politiet.

Mange, både da og seinere, har ment at en slik ulykke som NTB beskrev, er svært usannsynlig. Særlig fordi det i dette tilfellet gjaldt en høyreist, kraftig mann og en vindusåpning på 120 × 50 cm. Statistisk er sjansen for slike ulykkesforløp ganske liten.

jf
Mordet på Nils Trædal

Et åpenbart fornuftig helsepolitisk forslag fra den nye regjeringen!!!

Endelig innfører man en fornuftig rabattordning for den som må på sykehjem og er så uheldig at en må dele sitt private rom med en annen pasient! Som Høyres Høie så riktig anfører er et sykehjemsrom en erstatning for det private hjem – og om en må dele et rom med en annen – er det fornuftig også at kostnadene også deles fornuftig! Godt, sunt og riktig forslag da det er flere steder og kommuner hvor man må ta i bruk dobbeltrom som følge av stor pågang og for lite enkeltrom!
Det er jo selvsagt omsorgen man betaler for på sykehjem som er et sted mellom omsorgsbolig/eget hjem og sykehus – og kostnaden for enkeltrom ikke er egentlig så stor – men fornuften med å innføre rabattordning holder godt uansett! Rart at den forrige regjering ikke innså dette???
Rabattordning innføres for dobbeltrom

AP fikk skjermet Stoltenberg i Øygard-saken!!!

Det har vært mye å spekulert i hvordan AP forholdt seg i den nå avsluttede Øygard-saken som endte med fellende dom mot den kjente og profilerte Vågå-ordføreren! Bemerkelsesverdig nok sørget AP sentralt å påvirke saken slik at vår nå avtroppende statsminister skulle slippe å bli innkalt som sentralt vitne i denne sexifiserte og kjedelige saken for det da statsledende partiet! Det er åpenbart at det har vært meget sentrale og sterke krefter i sving med å hindre vitneinnkallelse for statsministeren! Dette har selvsagt også en bemerkelsesverdig spesiell innvirkning på rettssikkerheten til den skadelidtes part i denne kjedelige saken – og her veiet da hensynet til statsministeren langt mer enn hensynet til jenta som saksøker! Godt at hennes side av saken belyses i ny bok!!!
I tillegg har tidligere statsråd Bjarne Håkon Hansen viser det seg vært med på flere møter med de involverte parter i saken – og interessant og bemerkelsesverdig nok avholder nå disse kjente AP-folkene seg fra å kommentere de opplysninger som kommer fram! Det forteller nok mer om dem selv – enn denne jenta som har delvis fått sitt unge liv kommentert og undersøkt på alle måter gjennom media! Det er videre oppsiktsvekkende hvordan lokalsamfunnet i fjellheimen har håndtert og virket også i denne saken! Jf
Stoltenberg ble skjermet

Politiske venner vendte ryggen

Om skyldfølelse

Kutt i uføretrygden – brutaliseringen mot utsatte grupper!

Erna Solberg er tilbake – akkurat like brutal som hun var som kommunalminister under Bondevik II-regjeringen 2001 til 2005. Da bidro hun til å kutte kr 20 000 i utbetalinger til langtids arbeidsledige.
I Høyre får man inntrykk av at det meste dreier seg om å tråkke på de som har det vanskeligst.

Den nye Fremskrittspartiet-/ Høyreregjeringen har funnet en ny gruppe å tråkke på. Denne gangen at det er uføretrygdede som skal få smake den usolidariske Høyrepolitikken som Fremskrittspartiet og Høyre har til hensikt å føre. Uføretrygdede skal nå underlegges levealdersjusteringen, noe som kan bety enn kutt i inntekt på ca kr 5 000 pr år.

Frem til nå har det vært en forutsetning at uføre, som ikke har mulighet til å jobbe flere år for å kompensere for levealdersjusteringen, skulle være skjermet mot levealdersjusteringen. Den vil Høyre endre. Det begrunnes med at de som blir tidlig utslitt og må tre ut av arbeidslivet ikke har muligheter til å jobbe for å kompensere for levealdersjusteringen, men likevel rammes av den.

Det brutale Høyre setter altså svake grupper opp mot hverandre for å gjennomføre en reform som tilgodeser de aller rikeste med flere titalls millioner i skatte- og avgiftslettelser hver seg.

I Fremskrittspartiets alternative statsbudsjett for 2013, foreslo Fremskrittspartiet å kutte uføretrygden med ca kr 30 000 pr år (ca kr 2 400 pr måned). Visste alle uføretrygdede om dette da de stemte på Fremskrittspartiet?

Foran valget, og under fremleggelse av regjeringserklæringen bedyret Fremskrittspartiets Siv Jensen at nå skulle det gjøres et krafttak for fattige – og hun nevnte ikke at uføretrygdede var unntatt. Fremskrittspartiet fremstår totalt nå som helt uten troverdighet

Alt dette visste jo velgerne om før Stortingsvalget i høst, men flertallet synes da å være for en slik brutalisert politikk mot uføre. Flertallet har bestemt – jeg synes virkelig synd på kommende generasjoner som skal arve dette samfunnet.

Vi har retninger ved Stortingsvalg. Det ene går på et verdivalg hvor velferd, solidaritet og likeverd (fordelingspolitikk) står i førersete. Det andre går på å fremme egoisme, grådighet, økt personlig forbruk og ignorere andre mennesker som har det vanskelig. Denne gangen valgte velgerne et kaldere samfunn!

Om å juble for fjerning av tak for flytrafikken til og fra Rygge

RSL AS jubler for ny regjering. Grenser satt for flytrafikken skal bort med ny regjering. Det betyr enorm økning i flytrafikk over Sarpsborg, nå også natterstid.
En økning på 10.000 flygninger som de ser for seg medfører en økning på 300.000 tonn i CO2 utslipp (basert på offisielle tall fra Miljødirektoratet). For å gi et bilde av hvor mye dette er: For å kompensere denne økningen må 11 tusen Østfoldinger bytte ut bilen med en EL-bil !
Hvor er det såkalte miljøpartiet Venstre?

Det underlige politiske spillet!

Det underlige politiske spillet!

Hvor går det politiske Norge? Foran valgkampen forkynte Kristelig folkeparti og Venstre at de ikke så for seg å delta i en regjering hvor Fremskrittspartiet er med. Slik ble det også.

Men så oppstår det virkelige tragikomiske! Resultatet av regjeringssonderingene er at Kristelig folkeparti og Venstre «svinebinder seg til masta» hvor de sørger for at det blir en regjering de ikke vil ha! Og endatil vil de garantere for all den politikken som den regjeringen de ikke vil ha fremmer.

Venstre og Kristelig folkepartis opptreden i denne saken kan ikke ses på annerledes enn et forsøk på å distansere velgere fra politikk og politisk arbeid. Kristelig folkeparti og Venstres velgere må virkelig føle seg snytt – de får en politikk de i utgangspunktet ikke ville ha!

Arfan Bhatti dømt til fengsel i 6 år

TV2 nyhetene kunne i går melde at de hadde funnet Bhatti. Han har mottatt en dom på 6 års fengsel i Pakistan. Det kom ikke frem hva han var dømt for. Men etter en serie med bilder på internett fra fjellområdene i Pakistan hvor han veiver med forskjellige automatvåpen, ble det vel nok for myndighetene der også.

I intervjuet med TV2’s reporter fortalte Bhatti at han ikke hadde kontaktet norske myndigheter fordi han “..ikke ønsket å ta i mot hjelp fra de vantro”.

Det ønsket synes jeg vi skal imøtekomme.

SMERTE.

De siste innleggene mine, har vært litt annerledes enn det de forrige jeg har skrevet. Har jeg skiftet mening ? Nei det tror jeg ikke.

Ikke vet jeg hvor mange ganger det er skrevet: Vi bor i verdens rikeste land. Ja, det er nok riktig.
Spørsmålet jeg har stilt meg er : Hvorfor sliter så mange med smerte i dette vårt rike land.

Hvorfor har vi en av verdens høyeste forbruk, av narkotiske stoffer? Hvorfor bruker så mange smertestillende og beroligende midler? Hvorfor har vi så lange sykehus køer?
Hvorfor sliter så mange med psykiske problemer? Hvorfor dropper så mange ungdommer, ut av ungdoms skolen? Hvorfor lider så mange gamle, de får ikke sykehjemsplass ?
Vi lever lenger, men mange i nedverdige forhold, ensomhet, smerte og angst, menneskeverdet er i ferd med og smuldre opp.

Jeg tror det politiske Norge, har satt feil diagnose på AS Norge.
Vi har høy leve standard ( for mange), men er fattig på i vår livs standard.

Er vi en lykkelig nasjon ? Jeg bare spør.