Viser arkivet for november, 2013

Jordvern eller avvikling?

Det har oppstått en sak av prinsipiell betydning for hele landet. I Trondheim har landbruksminister Sylvi Listhaug (Fremskrittspartiet) gått inn for at 1000 mål dyrket mark skal avvikles til fordel for boligutbygging.
Det skjer til tross for at det finnes mange andre områder som kan anvendes til boligbygging, uten at det rammer dyrket mark. I Vestby går landbruksminister Sylvi Listhaug inn for at Ikea skal få beslaglegge store jordbruksarealer til nytt anlegg. Hvem er det som snakker her?
Er det Sylvi Listhaug som kommer fra pr-byrået First House, som dekker seg bak ei hemmelig liste over hvem som vært hennes kunder har vært. Slik hemmelighold representerer et uakseptabelt demokratisk problem! Kan det være slik at Listhaugs tidligere kunder fra First House-listen har interesser i disse sakene? Kan det være slik at Silvi Listhaug kan være inhabil?

Eller snakker hun som Landbruksminister – hvor hun i hovedsak legger Fremskrittspartiet (delvis Høyres) politikk til grunn? Det vil si en begynnelse på avvikling av norsk landbruk? Her må man legge til grunn at Fremskrittspartiet har en oppslutning på kun ca 15 % i befolkningen. Er Stortinget enig i en slik politikk?

Vi vet at Fremskrittspartiet har til hensikt å bygge ned norsk landbruk, og dermed også alle arbeidsplassene knyttet til næringsmiddelindustrien. I Fremskrittspartiets alternative statsbudsjett for 2013 ville Fremskrittspartiet kutte støtteordninger tilsvarende 6,5 mrd kroner innen landbruket. Sammen med Høyre har Fremskrittspartiet gitt uttrykk for at de går inn for å fjerne ostetollen (som har til hensikt å beskytte norsk landbruk).

Norge produserer bare drøyt halvparten av det norske matvarebehovet, og det i en befolkning som er økende. Det har frem til nå vært en bred politisk enighet om å ha et sterkt jordvern og størst mulig selvbergingsgrad på mat i Norge. Dette av hensyn til samfunnsberedskapen. Det kan oppstå uår (hungersnød) i ulike verdensdeler, ufred, eller klimaendringer, som nødvendiggjør økt selvbergingsgrad på mat i Norge.

Kontrollen over matproduksjon (og vannet) er en stor maktfaktor i samfunnet. Det må derfor være en politisk oppgave å sikre et mangfold innenfor landbruket. I disse dager foregår det en ny urett mot det afrikanske folk, i den forstand at arabiske land og Kina kjøper opp store landbruksarealer i Afrika for å sikre egen befolkning matvarer. Det bør sånn sett være et stort tankekors, dersom Fremskrittspartiet-/ Høyre-regjeringen gjør Norge mer avhengig av matvarer fra utlandet. Spesielt når det er knapphet på mat ovenfor verdens befolkning.

Kan Stortinget stille seg bak Fremskrittspartiets-/ Høyre-regjeringen i den politikken som nå søkes gjennomført? I tilfelle mener jeg det vil være en svikt mot den norske beredskapen og landet befolkning.

Om julebordets gleder og eventuelle senere utskeielser!!! ...

Det er kanskje grunn i disse juletider nå til å minne om og advare mot at det ikke alltid finnes medisinske remedier som er gode nok mot f eks skallebank og/eller andre virkninger av mat- og andre orgier neste morgen! Da hjelper det heller ikke med alle de gode forsetter og politiske siktemål som nå avstedkommer etter f eks LO Stats kartellkonferanse i de meget hyggelige omgivelsene på Pers Hotell på Gol! Noe derfor kanskje viktig å få med seg i ettertid – f eks når det også gjelder abortdebatten etc???
jf
Angrepille virker ikke

Omskjæring på helsa løs

I fjor skjedde det som egentlig var uunngåelig. En 13 dager gammel gutt døde av komplikasjoner etter omskjæring ved et legekontor i Oslo.

I dag bringer Aftenposten historien – sett med foreldrenes øyne. Kort fortalt klandrer de legekontoret for dødsfallet. Legene bærer helt klart et ansvar for tragedien. Likevel mener jeg dette er å snu problemstillingen på hodet. Ethvert kirurgisk inngrep innebærer risiko, og foreldrene ble i henhold til legekontoret informert om slike faktorer. Til tross for dette velger de å sette en bestialsk ego-religiøs tradisjon foran barnets helse, naturlige kroppsfunksjoner og integritet.

Dødsfall er heldigvis sjeldent. Men det er mange andre komplikasjoner forbundet med slike inngrep, bl.a varig nedsatt følsomhet/funksjonalitet, blødninger og alvorlige reaksjoner på anestesimedisiner.
Vi kan vente oss flere dødsfall og saker med alvorlige komplikasjoner. Jmf Aftenposten omskjæres nå ca 2000 muslimske og 5 jødiske gutter hvert år, og tallet er stigende. Oslo Universitetssykehus hadde alene 10 barn inne til behandling for alvorlige komplikasjoner i fjor.

Jeg lurer på hvor lenge denne galskapen skal få fortsette ? Skal vårt helsevesen virkelig brukes til å kjønnslemleste forsvarsløse guttebabyer ? Og kan vi virkelig godta at disse barna er uten rettslig beskyttelse mot slike overgrep ?

Jeg mener svaret gir seg selv. Nå er det på tide at våre politikere slutter å toe sine hender..

Den forunderlige julen.

I dag er det født dere en frelser, som er Messias. Herren-i Davids by. Det sier jule evangeliet. Det er derfor vi feirer jul, men det er nesten ingen som tror på lenger. Vitenskapsmenn og forskere tilbakeviser det. Og de har mange forskjellige forklaringer, men det er de som har sannheten.

Men likevel jul må vi ha. Ja allerede i september begynner handelsstand og sette frem julegaver og nisser. Nesten all kjøtt mat og sjokolader, får embalase med juleinnhold. Litt dyre, litt bedre, eller ?

Også begynner julebordene, med fest musikk og dans. Hvor fagforeningene reiser på hoteller.
Der hvor det blir fortært mat og drikke i store mengder, og blir betalt av medlemspengene som lønns mottakerne har betalt inn. Det fortjener de, det er jo di som har ordnet, med deres lønninger.

Forresten det er ikke noe bedre på arbeidsgiver siden, de må ha jule bord for de ansatte må man skjønne.

Og så må vi ha julegaver til barna, fra 5 år oppover, helst gaver til 5000 eller mer.
Alle må jo ha sin pc, nettbrett eller telefon. Eller skiutstyr av beste merke, eller klesplagg og de må være dyre og ha helst et merke av en type som gir status.

Det er vel ingen måned i året, det er så mye slåss- ing, mer stjeling og overfall, utroskap florerer, og fylla får skylda.

Dette er vel den måneden i året, barn gråter mest. Mamma og pappa oppfører seg så rart.

Det er vel den måneden i året, hvor flest føler seg ensomme. Rusmisbrukere, barn av brutte samliv, minstepensjonister sitter alene i leilighet, nesten uten varme, lite mat og ingen venner. Kanskje med et brev fra e-verket, at betaler du ikke innen nyttår, så tar vi strømmen.

Det er den måneden i året, vi virkelig ser forskjellene i vårt land.

Forresten i år setter vi ny rekord i kortbruk, og betaler med kreditt kort, til 20 % rente eller mer.
Det er gode tider for banker og inkasso selskaper.

Det er født oss en frelser i Davids stad.

Hvorfor Torbjørn Jagland bør si nei til re nominering

Det opplyses at Torbjørn Jagland vurderer å stille til en ny periode som generalsekretær i Europarådet. Dette mener jeg at Torbjørn Jagland bør si nei til.

Sosialdemokrati handler om fellesskap og fordeling. Det kan bare skje gjennom arbeid, skatter og avgifter. Stillingen som generalsekretær i Europarådet er fritatt fra å betale skatt. Stillingen bygger altså på et motsatt prinsipp av alt det sosialdemokratiet står for. Det er den viktigste grunnen til at Torbjørn Jagland bør si nei til gjenvalg.

Europarådet er et organ som er fristilt fra EU. Men sakene Europarådet får til behandling har en meget sterk EU-dominans, gjennom at EU er så dominerende i Europa. I EU føres det en felles økonomisk politikk, det vil si at det føres en økonomisk politikk etter en norm som ligger fast – uavhengig av om regjeringen er borgerlig eller sosialistisk. Alle EU-land er på denne måten låst til en felles økonomisk tvangstrøye (hvor vi ser kutt i arbeidstakeres lønninger, kutt i pensjoner, kutt i uførepensjoner, kutt i sosiale bidrag mv).

Sosialdemokratiet handler om fellesskap – solidaritet – fordeling – empati med omgivelsene = trygghet/frihet. Mens høyrepolitikk handler om privatisering – egoisme – profitt og eiendomsrett (over offentlig velferd) – meg selv nærmest – fleksibilitet (ustabilt) = trygghet og frihet for noen få/ utrygghet og ufrihet for de mange.
Er det riktig at personer forankret i sosialdemokratiet låses til å arbeide for høyrepartienes/ høyre dominerte lands politikk??? Jeg mener nei, og det er den andre grunnen til Torbjørn Jagland må si nei til gjenvalg.

Hvor går Norge under europaminister Vidar Helgesen?

Fremskrittspartiet-/ Høyre-regjeringen har tilsatt en egen europaminister (Vidar Helgesen – Høyre). Hensikten skal være å føre en mer EU-vennlig politikk i Norge. Man regner med at om lag 70 – 75 % av Norges befolkning er imot norsk medlemskap i EU, og dermed er imot EUs politikk. Skal Fremskrittspartiet-/ Høyre-regjeringen ignorere dette?

I disse dager ser vi at europaminister, Vidar Helgesen (Høyre), har vært i Brűssel og redegjort for at Norge vil implementere EUs postdirektiv, at ostetollen kan står for fall, og at Norge vil avgi suverenitet gjennom at Norge slutter seg til EUs pediatridirektiv, som handler om kontroll med legemiddelindustrien. Det innebærer at Norge overfører rett til å bøtelegge aktører som bryter regelverket, til EFTAs overvåkingsorgan ESA. På toppen av det hele viser det seg at de fleste av prosessene som foregår i EU generelt er unntatt offentligheten – hva slags demokrati er det?

Det er nesten ikke til å tro, men for kort tid siden gjennomførte Norge en valgkamp, hvor utenrikspolitikk generelt var fraværende, til og med debatten om Norges forhold til EU. Herunder EØS-avtalen. Den viktigste verdidebatten Norge står ovenfor, ble ikke en del av valgkampen. Mye av det skyldes selvsagt at den sentrale ledelsen i Arbeiderpartiet (Norges største parti) generelt er enige i alt hva EU står for – helt totalt uten motforestillinger.

Det befolkningen i EU og Norge trenger er fellesskap, trygghet og solidaritet. Det er det motsatte av hva EU og EUs politikk står for. I EU og EUs politikk handler alt om privatisering, privat «eiendomsrett» over fellesskapet og profitt til de få. I tillegg er det slik at befolkningen i EU utestenges fra demokratiske beslutningsprosesser i spørsmål som angår velgerne, og deres land.

Hvor går den økonomiske politikken med Fremskrittspartiet-/ Høyre-regjeringen, og med europaminister Vidar Helgesen (Høyre)?
I Norge har vi kunnet føre en politikk – i tider hvor det har vært politisk flertall for det – en tradisjonell sosialdemokratisk økonomisk politikk.
I EU føres det en felles økonomisk politikk, det vil si at det føres en økonomisk politikk etter en norm som ligger fast – uavhengig av om regjeringen er borgerlig eller sosialistisk. Alle EU-land er på denne måten låst til en felles økonomisk tvangstrøye (hvor vi ser kutt i arbeidstakeres lønninger, kutt i pensjoner, kutt i uførepensjoner, kutt i sosiale bidrag mv).

Hvor langt vil den meget EU-vennlige europaminister Vidar Helgesen gå når det gjelder å binde Norges økonomiske politikk opp mot den som EU fører?

Når vi ser hvordan lønns- og arbeidsvilkårene utvikler seg innenfor bygg- og anleggsnæringen, transportnæringen (herunder lovlig/ ulovlig kabotasje), hotel- og restaurantnæringen, varehandel, er det på tide at Norge tar en alvorlig debatt rundt EØS-avtalen – og Norges forhold til EU! Ikke minst når det gjelder den voldsomme kontingenten Norge betaler for EØS-avtalen.
Jeg stoler ikke på europaminister Vidar Helgesen (Høyre) etter hans siste besøk i EU, og hvor det er skapt et inntrykk av at han langt på vei handler i politiske saker uten ryggdekning i Stortinget (blant annet i spørsmålet på oste- og kjøttolen). Etter Vidar Helgesens (Høyre) siste EU-besøk, undrer jeg på; Hvor går Norge med europaminister Vidar Helgesen (Høyre)?

Norge bør følge Sveits sitt eksempel, som har nøyd seg med en handelsavtale. Min holdning er dermed at Norge må si opp EØS-avtalen. Norge må kunne ha frihet til å kjempe for norske interesser, arbeidsplasser og Norges behov samfunnsberedskapsinteresser.

EØS-avtalen gir ufrihet for Norge, norske borgere og utenlandske arbeidstakere!

Det meddeles at Statens Vegvesen aksjonerer mot farlige vogntog, og vil de nærmeste dagene aksjonere på veiene i Nord-Norge.

Det er på tide – men hvorfor reageres det så sent? Konklusjonen er klar; EØS-avtalen og EU gir Norge ufrihet til å kunne ivareta egne (sikkerhets)interesser på landeveien og norsk standard på lønns- og arbeidsvilkår. «Dødsmaskinene» langs norske veier representerer en fare for liv og helse, og skaper ulike konkurransevilkår ovenfor dem som driver seriøst og lovlydig.

Er det ikke på tide å innføre solidaransvar også for norske virksomheter som bevisst (hyrer inn) skaper et marked for ulovlig (og lovlig) kabotasjekjøring, sosial dumping m.v? Etter mitt syn er de medansvarlige for utviklingen.

Det er ikke arbeidsgiverne til utenlandske sjåfører – som presser sine arbeidstakere – som stilles til ansvar når noe går galt. Det er sjåførene som tas både her i Norge og i deres hjemland. Det er meget forunderlig at EØS-avtalen ikke har forordninger som stiller arbeidsgivere, som opererer fra andre land, ansvarlig for det jeg opplever som kriminalitet ovenfor egne arbeidstakere og norsk regelverk.

Det er ikke arbeidsgivere som opererer fra utlandet, som betaler bøtene til sjåfører som jobber for ned mot kr 25 kr timen, når kjettingene/ dekkene ikke holder mål. Det er heller ikke arbeidsgivere som opererer fra utlandet som stilles til ansvar når det unnlates å betale bompenger, eller stikker fra bensinstasjonene med ubetalte regninger. Det er heller ikke arbeidsgivere som opererer fra utlandet som blir stilt til ansvar når de presser sine sjåfører til å kjøre videre tross kjøreforbud mv.

Hvor er regjeringens europaminister, Vidar Helgesen (Høyre)?

Se mer; http://www.abcnyheter.no/nyheter/2013/11/23/vegvesenet-aksjonerer-mot-farlige-vogntog

Ansvar for bruken av offentlige midler

I Aftenposten 19.11.2013 fremgår det at regjeringens europaminister, Vidar Helgesen (Høyre), i den tiden han ledet organisasjonen IDEA i Stockholm, brukte konsulenter for 28 000 kroner dagen. Saken handler om bruken av norske bistandsmidler. Ikke uventet, svarer markedsliberalisten Vidar Helgesen (Høyre) at dette er «normalt internasjonalt».

Prinsipielt og generelt lurer jeg på om man velger riktige ledere, når de er så svake og rådville at de gjør seg avhengig av konsulenter – eksterne sådan, for å kunne utføre sin jobb? Et annet spørsmål er om slike ledere innehar den riktige og rette kompetansen for sin stilling? Når Vidar Helgesen (Høyre) i tillegg forsvarer slik konsulentbruk, må det være tillatt å spørre om han innehar den nødvendig dømmekraft – i sin stilling i IDEA og i bruken av bistandsmidler?

I mine øyne må bruk av pr- og konsulenter være en form for mistillit til egen virksomhet og egne ansatte (kompetanse). I hvert fall er det ingen konsulent som i kroner og ører er verdt mer enn egne ansatte – for egne ansatte sitter med en masse uvurderlig erfarings og realkompetanse som konsulenter ikke innehar.

I Aftenpostens artikkel fremgår det at det tysk-kanadiske Kathleen Hamblin-Trué fikk 28.000 kroner dagen for å drive med ledertrening, og at opplæring av Vidar Helgesen selv, skulle betales med 42.000 kroner for halvannen dags arbeid. (kr 42 000 tilsvarer nesten et ½ års utbetalinger til en sosialhjelpsmottaker – som i snitt er på kr 93 792 pr år).

Hva slags verden og demokrati beveger vi oss inn i, dersom det «normale internasjonalt» er bruk av konsulenter for kr 28 000 pr dag pr virksomhet som drives av offentlige midler? Det spørsmålet må være betimelig å stille når vi har fått

Hva er det sosialister egentlig klager på ?


Den nye Blåblå regjering følger Statsbudsjettet til den rødgrønne-regjering så og si til prikke. Det er bare blitt flyttet på 2.2 milliarder kroner. I det store og hele er dette som en dråpe i havet.

Likevel hyler de rødgrønne-sosialistene mens de langer ut mot den nye regjeringen. De mener at Statsbudsjettet faller dårlig ut for den ene eller andre. Det er Frp som får mest pes.

Hva er det som gjør at de rødgrønne-sosialistene kan akseptere Statsbudsjettet med en rødgrønn-regjering men ikke en Blåblå ?

Om LO Stats dyre kartellkonferanse 2013

Det er tidligere nevnt og omskrevet at LO pampene virkelig feirer seg selv på store konferanser på dyre norske høyfjellshoteller i førjulstiden – så selvsagt også i 1013 hvor det nå foregår på det kjente Pers Hotell på Geilo! Et av de dyreste steder å frekventere og stille opp for dyrt betalte medlemspenger – og hvor kaderne, ledere og eliten innen LO også gratis derfor mesker seg med alt det beste av julebordenes gleder med dyr vin, likør og cognac osv. Selv kjente distriktssekretærer kjent fra Origo – nyter meget godt av gratis opphold og bevertning i slike omstendigheter – og det er derfor forunderlig at det snakkes om omtales så mye om innstramminger, politikk, lønns- og arbeidsforhold for det menige forbundsmedlem i store og brede ordelag! Troverdigheten flyter jo således bort med ribbefettet silende ut av munnviker under slike forhold – og det hele får derved en litt grotesk overbygging av fete innstillinger og løfter til de mange utenforstående menige medlemmer og arbeidstakere – som er så veldig utenfor og langt fra slike ekstraordinære gratis og festlige forhold som blir kaderne i forbundet og eliten kun til gode! Måtte de virkelig bli gode og mette nå da???
Jf
Kartellkonferanse med fokus på valg

16. september 2013 10:57, sist oppdatert 13. september 2013 13:11
LO Stats Kartellkonferanse på Gol avholdes i dagene 19.-21. november. Programmet er under utarbeidelse, men det vil nok ikke komme som noen overraskelse at stortingsvalget og ny regjering blir et av temaene.

LO Stats kartellkonferanse på Pers hotell på Gol samler årlig rundt 200 tillitsvalgte, innledere, presse og gjester fra inn- og utland. Konferansen har tradisjonelt vært et tenkeloft der sentrale temaer debatteres og nye ideer lanseres. Kartellkonferansen har vært arrangert årlig – med noen opphold – helt siden 50-tallet. Hvert fjerde år arrangeres også LO Stats representantskapsmøte samtidig med konferansen. (Sist var i fjor).

Programmet er under utarbeidelse når dette skrives. Valgresultatet, regjeringsforhandlinger og etter hvert en ny regjering med ny politikk vil naturlig nok måtte bli et tema. Men samtidig skal kartellkonferansen også bidra til annen samfunnsdebatt.

- Jobben med programmet vil foregå en stund ennå. Vår ambisjon er at temaene skal være så dagsaktuelle som mulig. I år skal det skje mye i norsk politikk før vi samles på Pers hotell på Gol, så dette blir spennende, sier informasjonssjef Stein Syrstad i LO Stat.

Norge bør boikotte OL i Sotsji.

Dette er et innlegg, jeg aldri hadde trodd selv jeg noen gang ville skrevet, men, det er et stort men.
Putins makt, river husene til folk og gjør de husløse. Det satses så mye penger på dette prestisje prosjektet, som fører til at andre land gruer seg for og søke OL.

Også går Wanda ut med, vi klarer ikke lenger og kontrollere dopingmisbruk.
Dagens idrett er bare juks og fanteri. Og norske ledere og reportere later som de ikke vet det, de blir like overrasket hver gang. Klart de vet det, de som jobber tett nær idretten.

Hele OL handler om penger, og mange blir rike, men på andres bekostning.
Se bare på sykkelsporten, den skulle vært lagt ned som idrett, for mange år siden.
Norge bør trekke seg fra Putins OL i Sotsji.på grunn av juks og ikke minst i solidaritet for den russiske befolkningen.

Tyfoner og usmakelig politisk retorikk

Det skulle altså ta mindre enn 4 dager før de første klimaalarmistene poppet opp av boksen sin for å bruke den tragiske tyfonen på Filippinene som “bevis” for sine påstander. Først ut var Heikki Holmås (SV), og i kveld kunne vi på NRK Debatt sannelig høre Rasmus Hansson (MDG) i fullt alvor legge ut om hvordan norsk oljeutvinning og velstand er en direkte årsak til tyfonen.

Dette blir så dumt at man kan lure på om kunnskapsnivået virkelig kan være så lavt, eller om det er et usmakelig forsøk på å slå politisk mynt på denne tragedien ?

Filippinene er det mest tyfon-rammede området i verden. Årlig rammes området av opptil 20 tyfoner, hvorav mellom 5 og 10 treffer land. Skadeomfanget varierer ikke bare ut i fra tyfonens styrke, men også hvor de treffer.

Den mest aktive tyfonsesongen på Filippinene etter 2. verdenskrig var i 1993 da 36 større tropiske stormer rammet Filippinene, hvorav 19 var tyfoner. Den siste tyfonen ser heller ikke ut til å bli den med størst dødelighet. De siste tallene tyder på et sted mellom 3.500 og 5000 døde. Det er tragisk nok, men tyfonen Thelma tok i 1991 livet av 5.200 mennesker. En av de aller verste tyfonene rammet imidlertid Filippinene i 1911. Da falt det 2,21 meter (!) nedbør i løpet av 15 timer. Da var det ikke mye oljeproduksjon i Norge. Herrene Hansson og Holmås var ikke påtenkt og den eneste religionen var kristendommen.

Når den radikale meningseliten skal styre debatten ...!!!

Elin Ørjasæter som er relativt kjent debattant med mange klare meninger om mangt – har i en artikkel og blogg tatt opp et alvorlig demokratisk problem som oppstår når radikale meningsdebattanter forsøker ta fra alle andre meningsytringer all sunn fornuft – bare fordi en i utganspunktet har motsatt politisk ståsted – selv om en selv i utgangspunktet var enig i det som ble fremsatt og også ga uttrykk for dette! De radikale har åpenbart klare fordommer mot annerledes tenkende og andres ståsted – og bruker alt som er tilgjengelig til å ta personen bak med alle midler i stedet for å debattere demokratisk mot! En virkelig besynderlig innrettet radikal virksomhet! Når det også kommer mer eller mindre tilslørte trusler om korporlige reaksjoner mot motdebattanter – samt at mange har blitt offentlig sjikanert på offentlig gate – så er dette faktisk et åpenbart stort demokratisk problem! Jf blogg
Radikal meningsstyring

Prisverdig av Stein Erik Hagen

VG melder i dag at Stein Erik Hagen har tatt initiativ til et til et nytt forskningsprogram og behandlingstilbud for prostatakreft i Norge. Han finansierer også prosjektet med 100 millioner kroner.

Norge har verdens tredje høyeste dødelighet knyttet til prostatakreft. Hver femte mann som dør av kreft i Norge, dør av prostatakreft. Denne dødeligheten er dobbelt så høy som i USA.
Hagen, som selv ble rammet av dette, opplevde at kunnskapen og behandlingstilbudet var betydelig bedre i USA enn i Norge. Gjennom prosjektet tar han sikte på å få overført denne kunnskapen til Norge. Samtidig skal det gjennomføres et forskningsprogram på norske menn med prostatakreft for å bedre forstå de genetiske faktorene som gjør at så mange norske menn dør av denne kreftformen. Prosjektet skal ledes av professor Edward Schaeffer ved John Hopkins universitetssykehus i Baltimore og samordnes med norske forskere og Radiumhospitalet.

Dette virker som et svært gjennomtenkt og målrettet tiltak, og det er prisverdig at Stein Erik Hagen legger inn såpass mye ressurser på dette uten å forvente noe tilbake. Vi får håpe norske helsemyndigheter kjenner sin besøkelsestid, og bruker dette som inspirasjon til å få fart på arbeidet med dette forsømte området i vårt helsetilbud. Med muligheter for halvering av dødeligheten innenfor rekkevidde, er dette et område hvor man raskt kan oppnå betydelige resultater.

Må vi tilbake til tiden med opprettelser av begravelseskasser?

Det er trist at velferdsstaten er reversert så sterkt tilbake at det er behov for å diskutere opprettelse av begravelseskasser igjen. Og det i det som skal være et av verdens rikeste og beste land å bo i?

Men dette er prisen mange må betale for nedbygging av velferden, og den urimelige fordelingen av overskudd og verdier som skapes i samfunnet. Kan det være slik at behovet for opprettelser av begravelseskasser må gjeninnføres (dvs for dem som ikke er omfattet av slike ordninger)?

Flertallet i befolkningen har talt – velgere vil gjeninnføre fattigdommen!
Civita, Fremskrittspartiet og Høyre m.fl. har vunnet flertallet i folket med retorikken om «at vi må bygge ned velferden for å kunne bevare den» – med klar adresse om skatte- og avgiftslettelser – spesielt for de rikeste. Dette ved siden av opprettholdelse av skattefrysvedtaket fra 2004 – etter initiativ fra Høyre – slik at den offentlige fattigdommen øker parallelt med at den private reallønnsveksten øker for de aller fleste.

Saken er den, at bygger man ned velferden, så går det til et visst punkt, så blir velferden så dårlig at ingen vil ha den. Det vet Civita, det vet Fremskrittspartiet, det vet Høyre og alle andre markedsliberalister som vil demontere hele velferdsstaten.

Flertallet i befolkningen vil ha det slik, det avgjorde de ved Stortingsvalget 09. september, og den nye Fremskrittspartiet-/ Høyreregjeringen stadfestet det med sine forslag til endringer i statsbudsjettet.
Klasseskillet er mer synlig enn noen gang – i vår materialistiske verden handler veldig mye om at de rike skal vise sin rikdom for andre. De rike, som verken dele eller fordele med andre har fått makten.

I døden er vi alle like
Et ordtak heter at «i døden er vi alle like», og det er sant. Men noen har villet det annerledes. For det rike borgerskapet har historisk trodd at klasseskillet gjelder også etter døden.

På kirkegårder ser vi at de rike har egne gravområder, vi finner graver på utsiden av kirkegårder, fordi ugudelige og andre som samfunnet ikke likte ikke fikk komme inn på vigslet jord.
Priser på kister, begravelsesseremonier mv, er blitt en betydelig inntektskilde for dem som driver i den bransjen.
Fra tidligere tider, ble det lagt gull og gjenstander i gravene til de rike, for at de skulle få det med seg dit de kom. Sågar kunne hende at slaver tilhørende herskere kunne bli slått i hjel, for å kunne tjene sine herskere inn i døden.

Fagforeningene hjalp arbeiderfamiliene til en verdig begravelse
På den tiden fagforeningene vokste frem, ble fagforeningsboka (medlemsboka) arbeidstakerens trygghetsgaranti. Det handlet om fellesskap, solidaritet og det å kunne gi arbeidstakeren en stolthet og en verdighet. På denne tiden var Norge et av Europas fattigste land. Mange hadde trange kår, hvor sult og fattigdom var fremtredende. Likevel – fagforeningskontingenten, dvs fellesskapet – ble prioritert først. Dette fordi fagforeningene dannet syke-, arbeidsledighets- og begravelseskasser. Det gav arbeidstakeren rettigheter ved sykdom, arbeidsledighetspenger om de skulle bli arbeidsledige, og retten til å kunne få en verdig begravelse.

Begravelseskassene gav arbeidstakeren og deres familie muligheten og råd til å kunne bli lagt i ei kiste – som var hvitmalt og laget av høvlede bord. Arbeideren kunne få en verdig begravelse på linje med borgerskapet.

Etter hvert som velstandsutviklingen skjedde, også for arbeidstakere og trygdede, er begravelseskassene mange steder lagt ned.

Fagforeningsfanen i begravelsen
Når en arbeidstaker og kollega døde, var det ganske var det vanlig at når en fagforeningskollega døde, så stilte fagforeningskolleger opp i begravelser med foreningens fane. Det var en måte å hedre fagforeningskolleger på, som gjennom sin fagforeningskontingent hadde bidratt til arbeiderfellesskapets syke-, arbeidsledighets- og begravelseskasser.

Den stolte fagforeningsfanen sto ved siden av båren i kirken/ kapellet, voktet av fanevaktene. Når kisten skulle ut av kirken, fulgte fagforeningsfanen etter i gravfølget, og den ble senket 3 ganger over kisten før jordfestelsen – hvorpå man slapp faneduken over kisten siste gang.
En høytidelig og verdig hilsen til en fagforeningskammerat. Slike flotte markeringer eksisterer knapt lengre – dessverre.

Bruk av fagforeningsfaner var ikke alltid velkommen blant prester – som tradisjonelt har stått på borgerskapets side.

Universelle ordninger
Mange av de forordningene som fagbevegelsen bygget opp gjennom medlemskap (eksempelvis syke- og arbeidsledighetstrygd, pensjonsordninger mv), ble gjennom det faglig politiske samarbeidet mellom fagbevegelsen og arbeiderpartiet gjort om til universelle ordninger, som alle kan nyte godt av i dag. Disse er blitt forvaltet på en fornuftig måte i samsvar med samfunnsutviklingen for øvrig. Og det har gått bra helt frem til at EU, og personer som vil erstatte «fellesskap» med «privatisering», kom inn i partienes og maktens korridorer.

I dag sitter Fremskrittspartiet og Høyre, dvs de som representerer de rike (privatisering) – de som verken vil dele eller fordele, og forvalter syke- og trygdeordningene som fellesskapet bygget opp.

Allerede etter tre uker ser vi resultatet; Fremskrittspartiet-/ Høyreregjeringen vil:

- Å øke trygdeavgiften for pensjonister. For folk med vanlig lønnsinntekt øker trygdeavgiften nå med 0,4 prosentpoeng til 8,2 prosent. For pensjonister øker trygdeavgiften til 5,1 prosent.
- kutte i antall tiltaksplasser for arbeidsledige.
- kutte i fagforeningsfradraget.
– kutte i permitteringsordningen og ordinære arbeidsmarkedstiltak i
en tid hvor arbeidsledigheten står i fare for å øke.

Det vil gjøre at flere trolig vil få problemer på sikt med å kunne gjennomføre en verdig begravelse for dem som arbeidstakere og trygdede.

Er vi tilbake dit at vi må opprette begravelseskasser etter gammel modell igjen – bare for at de rike ikke vil dele (gi arbeidstakere anstendige lønns- og arbeidsvilkår og pensjonsordninger) eller fordele (gjennom å betale skatter og avgifter) gjennom skattesystemet?

Se; http://www.moss-avis.no/nyheter/klarer-ikke-betale-for-egen-begravelse-1.8151075

Useriøse rødgrønne opposisjonspolitikere

Så fikk vi endelig det reviderte budsjettforslaget fra den borgerlige regjeringen. Med kun et par uker på seg til å gjennomføre endringer på det siste budsjettforslaget til Stoltenberg-regjeringen, var det få borgerlige velgere som ventet seg de helt radikale endringene.

Men i den rødgrønne leiren er man tydeligvis skuffet. Etter å ha ropt ulv gjennom hele valgkampen og advart mot uansvarlighet, måtte de plutselig forholde seg til at den nye regjeringen legger frem et budsjettforslag som er hakket strammere i forhold til avkastningen av oljefondet enn de selv gjorde. Likevel har man funnet rom for både skattelettelser og økt satsning på kjerneområdene til de borgerlige – samferdsel, helse, skole, justis, for å nevne noe.

Frustrasjonen over å ikke kunne hevde uansvarlighet må ha fått det til å koke over oss ellers sindige rødgrønne politikere. Lengst gikk kanskje Gahr Støre, som fra Stortingets talerstol fikk seg til å hevde at “- budsjettet er preget av tilbaketog og løftebrudd”.

Man kan jo undres på om mannen tenker klart ? Mener han at en ny regjering i løpet av 14 dager skal kaste om på et helt budsjett ? Da ville vel den samme mannen stått og ropt på uansvarlighet, eller hva ?

Større endringer krever planlegging, omlegging og lovendringer. Det tar tid, og det vet både Støre og de andre rødgrønne politikerne som det siste døgnet har kritisert budsjettet. Det er helt enkelt useriøst å snakke om “løftebrudd og tilbaketog” ovenfor en regjering som har sittet drøye tre uker ved roret. De skal tross alt rydde opp i 8 år med vanstyre. Det tar tid.

Hva nå Fremskrittspartiet- / Høyrevelger?

Dagen etter valget, møtte jeg flere som trodde at nå blir det skattelettelser, for Fremskrittspartiet og Høyre sa jo utallige ganger i valgkampen at de skulle gjøre “hverdagen lettere for folk”.
Hva tenker disse personene i dag? For noe av fasiten viser seg å være;

VG skriver i dag;
To millioner nordmenn får ingen glede av kuttene i inntektsskatt i det nye statsbudsjettet fra finansminister Siv Jensen (Frp). Det viser Finansdepartementets egne tabeller.
Bare den rikeste halvdelen får lavere skatt – og aller mest får de som tjener mest.

1.973.600 nordmenn har en årsinntekt under 350.000 kroner. Ifølge Finansdepartementets tabell for virkninger av skatteendringene, får de ingen skattelettelse fra Siv Jensen – ut over det de som forgjengeren Sigbjørn Johnsen (Ap) hadde lagt inn i sitt skatteopplegg.

Unntaket er det lille antallet som har store formuer.

Ifølge tallene som Finansdepartementet selv har offentliggjort i statsbudsjettets hefte om skatteendringer, ligger lettelsen i skatt på opptil 300 kroner i gjennomsnitt for lavinntektsgruppene – når formuesskatten holdes utenfor.

Her ser du hvor mye mer eller mindre disse må betale i inntektsskatt med Siv Jensens budsjett, i forhold til Sigbjørn Johnsens budsjett:

Under 150.000 i inntekt: 100 kroner mer i skatt med Siv.
150.000 til 250.000: Ingen forskjell.
250.000 til 300.000 kroner: 100 kroner mindre i skatt med Siv.
300.000 til 350.000 kroner: Ingen forskjell.

Men Siv Jensen og den nye Høyre-Frp-regjeringen deler rundhåndet ut i andre enden av inntektsskalaen:

De 25.000 nordmennene som tjener over to millioner kroner i året, får i gjennomsnitt 39.000 kroner i skattelette. 14 900 kroner av dette er lettelse i formuesskatten.

Videre registrerer jeg at;
Fremskrittspartiet og Høyre vil finansiere skattelettelser på 4 milliarder gjennom å:

Å øke trygdeavgiften for pensjonister. For folk med vanlig lønnsinntekt øker trygdeavgiften nå med 0,4 prosentpoeng til 8,2 prosent. For pensjonister øker trygdeavgiften til 5,1 prosent.

Videre vil Fremskrittspartiet og Høyre:
- kutte i fagforeningsfradraget.
- kutte skolefrukten til barna
- kutte i regionale utviklingsmidler for gründere.
- opprettholde fjerningen av skatteklasse 2.
- kutte i antall tiltaksplasser for arbeidsledige.
- kutte i bistanden.

Begge regjeringspartiene har lovt 11 måneders studiestøtte, men forslaget foreslås fjernet fra budsjettet.

Den blå/blå regjeringen er motsatt av Robin Hood!

Regjeringen mener at eldre over 75 år skal betale tannundersøkelser selv og avvikler ordningen med gratis tannhelsekontroll annen hvert år. Tenk at de sparer 80 millioner som går til skatteletter til de som har mye fra før.
Vi i Demokratene i Norge Østfold mener at tennene også tilhører kroppen og at alle som er norske statsborgere bare skal betale en egenandel for tannlegetjenester. Vi vil opprette Fasttannlege ordning slik det er med fastleger.
Derfor mener vi at alle pensjonister og uføre skal betale vanlig egenandel som gjelder i helsevesenet og som er fastsatt av departementet da som egenandelstak 3.
Det blir også kraftige kutt i tiltaksplasser for arbeidsledige for å spare 203 millioner og at arbeidsgiver skal betale mer av permitteringsperioden for å spare 147 millioner. Regjeringen burde satse mere på tiltaksplasser enn å gi de rike opptil kr. 50 000 i skattelette.
Demokratene i Norge Østfold la frem et forslag om flat beskatning med et høyt bunnfradrag for alle og det ville slått rettferdig ut for alle. De som tjener lite skal betale mindre i skatt og de som tjener godt skal betale mere i skatt.
Demokratene i Norge Østfold vil bruke falkeblikk i kampen for rettferdighet.
Jan A Falla
Leder
DIN-Østfold

De Rødgrønne tapte kampen om kjøpesenterforbud


Jeg ble veldig trist og lei meg når jeg leste at den tidligere rødgrønne-regjering tapte kampen om kjøpesenterforbud. Her har sosialistiske venstrepartis Bård Vegar Solhjell jobbet med denne saken for den tidligere rødgrønne-regjering i over 1 år, og så kommer den Blåblå-regjering og bare setter en strek over det hele.

Tenk så mange arbeidstimer denne Solhjell har brukt, og tenkt så mange offentlige skattekroner som er brukt til ingen nytte. Et kjøpesenterforbud er veldig viktig. Fy skam til den Blåblå-regjering.

Hva innbefatter dette kjøpesenterforbud og hvorfor var det så viktig for de rødgrønne ? Som den gode sosialist Bård Vegard Solhjell er, ville han tvinge alle fremtidige kjøpesentre i Norge til å etablere seg inne i – eller i umiddelbar tilknytning – til et bysentrum. Ja her støtter jeg Solhjell, vil du ikke – så skal du !! TVANG er det beste en sosialist kan gjøre for sin egen befolkning.

Den kloke sosialist Bård Vegar Solhjell snakker selvsagt for alle i den rødgrønne leir. Han sa at i fremtiden kan vi rett og slett ikke basere oss på at vi alle skal kjøre i bil ut av byene, slippe ut masse klimagasser og i tillegg tappe bysentrumene for handel. Godt sagt Bård Vegar !!

Hva er det vi som befolkning har tapt på og ikke få dette kjøpesenterforbudet ? Jo, Det største tapet for oss som bor utenfor sentrumsstrøk, vi som elsker kollektivtrafikk, vi som reiser med buss, trikk og tog ikke får denne fine opplevelsen av å reise inn til byen og handle dobbeltsenger, kommoder, reoler m.m , for deretter å ta med oss varene med hjem. Store dobbeltsenger inn på trikken er ingen problem. Den Blåblå-regjering har ikke skjønt det !!

Nei, de Blåblå er ekkel. Jeg husker på 60-70-tallet at vi hadde kun en kanal på TV, og det var NRK. Fantastisk. Klokken 18.00 satt vi oss foran svart-hvit TV-et. Barne-Tv var gøyt på den tiden. Hver tirsdag fikk vi spennende finsk fjernsynsteater, fredagen var det detektimen, og gjerne en cowboy film med Gunsmoke, Kitty, Festus osv. Morroa på TV var slutt klokken 23.00. Da måtte vi gå å legge oss. De Borgerlige ødela nok en stor TV opplevelse da de mente at NRK burde få konkurranse. Uff, så dumt. Nå har vi flere 100 kanaler og vi trenger ikke å gå å legge oss klokken 23.00

NRK hadde på den tiden kun en radiokanal. Vi som likte det statlige hørte på NRK mens andre friskuser digget radio Luxembourg med rock og pop fra det store utland. De borgerlige ødela vår fine norske radio opplevelse med å gi konsesjon til nærradiostasjoner, dette var på begynnelsen av 80-tallet. Tenkt at det var de borgerlige som innførte konkurranse på eteren. Uff så trist !! FYDDA !

Når jeg vokste opp på 60-70-tallet var det i blokk. På den tiden var timelønnen svært lav og vi kunne ikke bare bruke penger på alt og ingenting. Søknad til Televerket om telefon betydde lang ventetid. Vi måtte vente i over 12 mnd for å få summetone hjemme. Tellerskrittene var utrolig dyre i forhold til hva du hadde i lønn. Det var rene Julestemningen hver gang vi ringte det store utland. Vi følte oss veldig rike. Tellerskritt kunne gjerne koste mellom 5 og 25 kroner per minutt. Det var dyrt ettersom timelønna kun var 2-3 kroner. I dag kan du ringe så mye du vil, sende SMS så mye du vil + datatrafikk til kun kr. 199.- per mnd. Prisen tilsvarer en timelønn. Den dagen de borgerlige partiene oppløste tele-monopolet skrek jeg høyt samtidig som jeg rev meg i håret. Det var bedre å betale 30 ganger timelønnen for tellerskrittet. De borgerlige ødela alt !!

Nå har vi nok en gang de borgerlige i regjering. Hva skal de ødelegge for oss nå da ?

For mye og for lite forderver alt.

Her om dagen sendte NRK Brennpunkt programmet bare en pille. En sterk advarsel mot medisiner mot nerver, depresjon og smerter. En kjent vitenskaps mann sa: Den som ikke vil bruke morderne medisiner, må regne med flere plager.

Jeg som har jobbet med psykisk syke og rusavhengige i mange år, har alltid brukt medisin på mennesker i vanskelige perioder. Valium, Vival og Sobril er diazepam medisiner i gruppe B.
De hjelper mot angst, fobier, spenninger, kramper og søvnvansker.

Og vi finner smertestillende medisin som inneholder Paracetamol og virkestoffet Kodein. Gruppe B.
Langvarig bruk kan føre til avhengig- het.

Dette er medisiner som er brukt gjennom mange år, og har vist seg som svært gode.
Og dette med avhengighet er sterkt overdrevet, spør du meg. Men det er viktig og følge legens råd, man må ikke bruke mer enn det legen forskriver. Og de aller fleste leger har en god oversikt på dette. Det anbefales og tas blodprøver 1 gang i året. I noen få tilfeller kan det gi leverskader, men det er heller sjelden.

Narkomane bør få disse av hjemmesykepleien, da de ikke klarer og håndtere slike preparater selv.

Og i departementet sitter det altså noen helsebyråkrater, som overprøver leger.
Og blir strengere og strengere og i verste fall tar i fra legens rett til og skrive ut slike preparater.
Legene blir jo også strengere, fordi de er redd for sin egen praksis.

I dag var og besøkte en mann på 85 år, han ligger i sengen med store ryggsmerter, ikke kan de operere, det er slitasje skader etter mange år som tømmerhugger.
Legens hans vil ikke skrive ut sterke smertestillende midler, han er redd for avhengighet.
Og han hadde nok trengt morfin, det vil si gruppe A. Hva i all verden gjør det for noe om en 85 åring blir avhengig av noen medisiner, det må da være en bedre løsning, enn han skal ligge med store kroniske smerter.

Det må da gå an og bruke vett og forstand, de fleste leger vet hva de gjør. Vi har kommet inn i vond sirkel, hvor Nav og helsebyråkrater har fått for stor makt.

For mye og forlite forderver alt.

UDI Foreslår at norske kommuner skal pålegges å ta imot asylsøkere som har fått oppholdstilatelse!

Pr. dagsdato er det ca. 6000 asylsøkere som har fått oppholdstillatelse men ingen kommuner har så langt sagt seg villige til å ta imot dem. UDI vil derfor pålegge kommunene å ta imot asylsøkere, da kan man jo spørre seg hvor er den kommunale selvbestemmelsen? Er det bare når det passer for myndighetene at kommunene kan ta beslutning på et selvstendig grunnlag.
Det er ventet at det vil komme 13-14000 asylsøkere i år og det skal etableres 30 nye mottak, 5000 personer venter på å bli uttransportertes fordi de har fått endelig avslag, 6000 som har fått opphold venter på en plass i en kommune. I 2008-2011 forsvant 9000 asylsøkere og av disse ble 6500 sporløst borte.
Eneste måten å få dette under kontroll er å internere asylsøkere som ikke har fått oppholdstillatelse og de som skal sendes ut slik at vi kan ha en viss kontroll.
Derfor mener Demokratene i Norge Østfold at det må opprettes internerings leire så snart som mulig slik at vi kan unngå tragiske hendelser.
Jan A Falla
Leder
Demokratene i Norge Østfold

En siste skattehilsen fra AP og de R/G!!! ...

Det vil kanskje bli en endring i nytt fremlagt statsbudsjett fra den nye regjeringen – men AP og de R/G la igjen en siste sterk skattehilsen til det norske folk og sine velgere i sitt fremlagte forslag! Så AP og de R/G fornekter seg ikke – det norske folk skal virkelig tynges ned av skatter og avgifter til det siste !!! Jf
Skattehilsen fra AP og de R/G

Herlig nordlandsk lynne!!!

Bedre kan ramsalt sunn fornuft knapt beskrives! Jf
Nordlandsk sunn fornuft