Viser arkivet for januar, 2014

Om APs historieansvar og merkelige politiske håndtering etter siste krig!...

Det interessant at en av etterkrigstidens mest kontroversielle bøker – “Dømmer ikke” av tidligere sjef for Milorg D-13 major Oliver H. Langeland, forligger nå hos bokhandlere 58 år etter at den ble først dømt inndratt. Major Langeland ble innsatt som sjef I milorg i 1942 av Jens Chr. Hauge.

Langeland satte i boken lys på regjeringen Nygaardsvolds forsvarspolitikk før krigen, samt også navngitte Embet- og tjenestemenns bistand til okkupasjonsmakten under krigen og i tillegg til den meget omtalte særbehandlingen enkelte fikk under landssvikoppgjøret hvor ellers mange småfolk ble dømt for landssvik. Dette viser Langeland til var brudd på regjeringens konstitusjonelle plikter etter grunnloven – noe som derfor normalt skulle åpnet for riksrett for de ansvarlige politikere.

Boken hadde også en rekke dokumenter som killdegrunnlag, men som ble altfor sterk kost og sannhet for den nye etterkrigsregjeringen under ledelse av APs Einar Gerhardsen (Olsen). Ved en Kgl. res. av 10 des 1948 ble så riksadvokaten anmodet om etterforskning, og hans bestilte? innstilling ble deretter lagt fram til Stortinget i St.meld.ing 64/1950. Deretter ble det så reist injurietiltale mot Langeland for å få stoppet boken. Han ble selvsagt straffet – samt at det ble mortifisert uttalelser mot navngitte personer. Han ble fritatt for straffeansvar – men boken ble inndratt. Altså en ren politisk dom – iscenesatt av AP!

Nå er denne boken å få tak i igjen – etter 58 år i løyndom og skjul??? – så det er bare nå å løpe og kjøpe – og få innsikt i en politisk styrt historiebeskrivelse om det som skjedde! Virkelig lesbar sann historie!

NAV er fredet av samtlige partier på Stortinget.

I VG 22 januar står følgende og lese : Brukte 700 millioner-dataprosjekt stanset. Nav reformen er vel nærmere 10 år. Og den funker ikke etter sine hensikter på noen måte i dag heller.
Nav ble lite nevnt i valgkampen. Er det ingen partier på Stortinget som tør og ta opp saken NAV.

Som tidligere saksbehandler og litt på si til dags dato, og en facebook gruppe om nav, så kan man virkelig bli forundret hvorfor ingen har turt og røre Nav. Saksbehandlingstider som ikke hører noen sted hjemme. Klare brudd på forvaltningsloven o.s.v. Nav forvalter den aller største delen av statsbudsjettet og det er våre skattepenger de forvalter.

Mange som kommer under Nav får store psykiske problemer og ytterste tilfeller tar noen livet av seg.
Men, hvis noen skulle være så uheldig og ta ut noen tusen for mye, blir de straffet med bøter og fengsel, selv om det er Nav selv som har begått feilen.

Hvorfor tar ikke den nye regjeringen tak i dette problemet ? Hele Nav ledelsen i topp sikte bør jo skiftes ut. Selv sitter de med millionlønn og har altså ikke til dags dato levert.
De eneste som har sagt noe om forholdene er Riksrevisjon.

Hvor lenge skal de få lov og holde på, før noen tør ta tak i dette store problemet.
De er i ferd med og rasere velferd staten.

Det er ikke noen skam og snu heter det i en fjellvetts regel. Kanskje hele reformen bør settes i revers. Den gang det var arbeidskontor-trygdekontor og sosialkontor, da fungerte det.

Hvem skal ta avgjørelsen om abort?

Regjeringen har sendt ut et forslag på høring som går ut på at leger skal kunne bestemme selv om de vil utføre eller henvise en kvinne til abort. Venstre nektet å signere forslaget da H, Frp og Krf forhandlet om en samarbeidsavtale på Stortinget.

Alle mennesker har selvfølgelig en rett til å avstå fra handlinger som strider mot egen samvittighet. Det er derfor det allerede finnes hjemmel i abortloven slik at leger skal kunne si nei til å utføre abort. Saken for meg handler ikke som det å utføre den, men å henvise til den. Legens personlige overbevisning skal ikke, under noen omstendigheter, legge restriksjoner på hva slags informasjon man får om sin helsetilstand.

Å være lege i Norge er et privilegium, ikke en menneskerett. Å henvise til abort er bare en av de mange oppgavene som inngår i arbeidet, og man bør kunne forvente at den ansatte, som i alle andre yrker, utfører de arbeidsoppgavene som inngår i stillingsbeskrivelsen.
Det viktigste i denne saken er hensynet til pasienten. Det å være uønsket gravid, for så at fastlegen skal kunne nekte deg det man etter norsk lov har lovfestet rett til, er absurd!

Hvor er du far ?

I disse dager diskuteres fri abort og fastleger sinn reservasjonsrett. Og fler prater om pasientens rettigheter i sentrum. Kvinnens rett til fri abort.

Men det må da være flere pasienter her: Barnet og faren. Begge uten noen form for rettigheter.
Har kvinnens makt og myndighet, gått for langt ?

Kanskje vi mannfolk snart må kjempe for likestilling. Annen hvert parforhold går i oppløsning.
Taperen blir i mange tilfeller mannen, som mister både hus, hjem og i mange tilfeller barna.
Norske krisesentre ser stadig en økning av menn, som er både fysisk og psykisk mishandlet av kvinner.

Man skulle jo tro, at kvinner hadde et større omsorgs område enn menn.
I så fall tror jeg vi har bommet stygt. Kvinnene er i klart flertall i yrker innen sosial omsorg.
Og det virker som de er mer kyniske, enn menn.

Er norske menn, blitt mer naive og funnet seg i alt for mye etter press fra såkalte kvinner som kjemper for likestilling. Er det ikke på tide at mennene står frem og sier NOK ER NOK ?

Jeg bare spør

STORTINGET VET IKKE HVORFOR DET ER TIL.

Hvis Stortinget hadde vært et reelt maktorgan i Norge og ikke bare en skinndemokratisk kamuflasje, ville det ha vært viktig at de folkevalgte visste hvilken statsmakt som den utgjorde, nemlig den lovgivende og bevilgende makt.

Med parlamentarisme som et prinsipp for styringen av staten. I forhold til den utøvende makten, regjeringen. Når det er en skyggestat som i virkeligheten sier hva Stortinget skal vedta og det smarte russiske spillet i det negative rom utgjør saksbehandlingen i alle viktige forhold, spiller det mindre rolle at representantene lever i villfarelse om hvorfor de i det hele tatt befinner seg i Oslo.

Det er et trist faktum.

En sentral leder i Høyre står fram i kveld og belærer en forvirret folkevalgt fra Fremskrittspartiet om at domstolene i Norge er uavhengige av andre statsmakter

Det er bare tull for dem som kjenner dette systemet godt fra innsiden.

Hvis domstolene var uavhengige, hvordan er det da mulig at Høyesterett kunne låne ut en dommer som heter Ketil Lund og tillegge ham i egenskap av å lede en kommisjon vedtatt av Stortinget i 1994 å slå fast hva som var lovlig og ulovlig av overvåking i etterkrigstidens Norge?

Dette var en av de smarte følgene av det russiske narrespillet som denne kommisjonen utgjorde i mange år og som snudde utfallet av den kalde krigen på hodet.

Med den følge at Russland befestet den kamuflerte makten sin over dobbelstaten i vest.

Hvis det er opp til Stortinget å vedta lover, og opp til uavhengige domstoler å slå fast hva som er rett og galt gjennom dommer og rettspraksis på grunnlag av disse lovene, hvordan er det da mulig at Stortinget indirekte kan avgjøre hva som er lovlig og ikke lovlig, gjennom først en kommisjon og nå et kontrollorgan som heter EOS-utvalget, som bare viderefører narrespillet fra 90-tallet på permanent grunnlag?

Ketil Lund & Co pluss etterfølgere har bare bestemt uten lov og dom hva som er lovlig eller ikke

Uten behandling.

Ved noen domstol.

Svaret er at noe så vanvittig kan hende midt foran øyene på alle fordi det skjer som følge av smart bedrag.

Fra russiske FSB.

Kamuflert som smart jus.

Politisk manipulasjon av godt gammelt kommunistisk merke med KGBs signatur over hele seg.

Mennesker blir blant annet lurte til å begå analogiske feilslutninger.

Stortinget er en hjelpeløs forsamling som vi heller hadde klart oss bedre uten

Når det blir tryllet med den

.Denne nasjonalforsamlingen er i dag en trussel mot sikkerheten til både seg selv og andre.

Nasjonalforsamlingen vet stort sett ikke hva den driver med.

Ikke ser de folkevalgte elefanter som er små i horisonten, og ikke se de dem når de kommer nær og blir store heller.

Når Stortinget ikke vet sitt eget beste, kan det enda mindre vite hva som er til beste for oss andre

Det er logisk.

Du kan bli trampet ned av store elefanter av å gjøre mindre feilfritt

Norulv Øvrebotten

.

Når selv en månelanding bortforklares!!! ...

Etter å ha sett tidligere statsminister Stoltenberg forklare seg for stortingets kontroll – og konstitusjonskomite på en måte som igjen bare viser til nye bortforklaringer og en åpenbar forklaringsuvilje uten selvkritikk – kun med gjentagne forsøk på å si at man nådde delvise mål – så skjønner man godt overskriften til artikkelen og rapporten om dette i Dagsavisen i dag!!! Jf

– Sjokkert over Stoltenberg

MONGSTAD-OPPVASK: Tidligere statsminister Jens Stoltenberg (Ap) viser til prislappen på 25 milliarder kroner som årsak til at månelandingen på Mongstad havarerte. Anslaget stemmer ikke, mener Gassnova.

Flause i ingress

På forsiden av SA idag er det en overskrift med store bokstaver: Stolt av jobben sin

Men i ingressen har journalisten begått en tabbe. Det mangler et “ikke” mellom “sykepleiere” og “vil”: “Dag Werner Larsen kan ikke forstå hvorfor svært få nyutdannede sykepleiere vil jobbe på sykehjem”

Utflagging versus sosial dumping!? ...

Det er noe bemerkelsesverdig at man spesielt fra sosialistisk hold innen AP og ikke minst LO gikk til sterke motangrep, motsigelser og reaksjoner med trusler om boikott, streik m m da Norwegian meldte sin interesse til å benytte seg av de fordeler som lå i mannskap fra og registrert i lavkostland med betydelig lavere lønninger etc enn det man opererte med i Norge. Dette for selvsagt å sikre økede inntekter og styrke for selskapet. Denne gang er det Statoil som signaliserer samme virkemåte – men som “gullungen” til sosialistene innen AP og LO så kommer det denne gang ingen tilsvarende reaksjoner! Oppsiktsvekkende – ikke sant? Jf sakset fra ABC-nyheter – jf

– Statoil flagger ut inntil 350 stillinger
350 stillinger i Statoil skal flagges ut til lavkostland. Stillingene er innen IT, finans og kontroll, bygg og administrasjon.

I tillegg vurderer Statoil å flagge ut ytterligere 145 stillinger, skriver Stavanger Aftenblad.

Konsernsjef Helge Lund vil ikke kommentere saken, men flere uavhengige kilder bekrefter at beslutningen ble tatt mandag. Innholdet blir trolig offentliggjort før børsen åpner tirsdag.

Utflagging av stillinger har lenge vakt stort oppstyr i Statoil. Sist sommer ble det klart at Statoil i interne dokument diskuterte å flagge ut inntil 1.000 stillinger innen 2020. (©NTB)

Verdens beste land?

Nå er vi i gang med et “Godt Nytt År” vil de aller fleste av oss si, og noen av oss mener det også. For andre vil det bare være en frase, for livet deres er langt fra godt og det ser ikke ut til å løse seg med det første i 2014 heller. Hva mener nå de fleste med et Godt Nyttår? Jobb, ferie, god helse, muligheten til å øke livskvaliteten kanskje. Det kan sikkert bety like mye som det finnes folk i verden, men noe går nok igjen. Og for noen vil det nye året føre med seg like mange slag og spark som det forrige, og for noen bokstavelig talt. For ER det slik at vi lever i Verdens beste land? Og er det sant at vi kan ha et flott liv i Norge hvis vi bare legger opp til det selv?
Svaret er dessverre nei i ganske mange tilfeller, for et eller annet sted på veien så svikter systemet mange av oss, og jeg er dessverre blandt dem. Jeg og min familie, mine venner og nære bekjente.
Vi lever i Norge i 2014, har nettopp feiret Jul og Nyttår, men med en bitter undertone som ingen egentlig har lyst til å snakke om. For det er noe i dette landet som ikke fungerer! Måten vi tar oss av våre barn på. Mange barn har hatt en forferdelig Jul og et ikke mindre forferdelig Nyttår. Mange på grunn av foreldrenes lite diskre alkoholforbruk, noen på grunn av direkte mishandling av uvitene og uforstående foreldre, og noen på grunn av foreldre som ikke bryr seg om andre enn seg selv og sin egen tilfredsstillelse. Dette er en grusom tanke som de aller fleste ikke orker holde på i mer enn noen minutter av gangen, for vi vil ikke innse at dette er mange barns realitet.
Så har vi de barna som gjerne skulle ha vært hjemme til Jul, som mitt barn, som er tatt bort av Barnevernet og deres uvitenhet. Som er tatt bort av diffuse årsaker, som sier at noe kan ha skjedd barnet ditt, så vi tar det bort fra deg…“bare i tilfelle det har skjedd hos deg”. “Vi har ingen beviser”, og “barnet vil hjem”, men vi tar det alikevel, sånn for sikkerhets skyld!
I begynnelsen, for ca 1 år siden, rett før Jul, når barnet ble bortført av vårt stolte og allvitende vern for barn, gikk jeg rett i kjelleren. Jeg orket ikke prate, gråt og stirret på TV dagen lang, for å prøve å skjerme meg selv, prøve å glemme hva som hadde skjedd, hva som egentlig foregikk rundt meg. Men det er ikke mulig, man våkner brått opp til rettsrunder i Fylkesnemda, både en, to og tre ganger, før man anker til Rettssystemet, som egentlig har den avgjørende makt i slike saker. Fylkesnemda som mange mener er fullstendig overflødig, og som ikke tjener som en sikkrende innstans for barnevernet lenger, men mer som en forhalingskanal for dem når de mener at de har rett.
Jeg fikk i lang tid høre at det ikke var noe galt med meg som forelder, jeg hadde ikke gjort noe feil, snarere tverdt i mot. De synes alikevel at barnet trengte å komme hjemmefra, for det var så mye usikkerhet rundt alt som hadde skjedd. Det som hadde skjedd var at mitt kjære barn “flippet ut” på skolen etter å ha begynt i 1.klasse, noe som visstnok ikke er så veldig uvanlig. Utfordringer hadde det også vært i barnehagen, men der klarte de å få det inn på rett spor, for i barnehagen har de tid.
Det har vi ikke i den Norske grunnskolen, hverken tid eller ressurser hvis barnet ikke har et fysisk handikap, da er de lovpålagt å fikse det som skal fikses, både assistenter og andre ressurser.
Mitt barn fikk ikke noen ressurser, selv om det var veldig tydelig at det var virkelig store utfordringer på skolen. Vi kjempet en håpløs kamp mot en kommune som ikke var villig til å gi oss noe mer enn det som allerede var tilgjengelig på skolen. Ikke før barnet ble flyttet, etter å ha ventet 6 måneder på en utredning fra spesialisthelsetjenesten, og hun umiddelbart ble flyttet til et annet fylke, flere timer bort fra oss…men det var ikke noe galt med meg!
Etterhver kom meldinger fra barnevernet om at de nok hadde tatt feil, og at jeg ikke var skikket som forelder i deres øyne. Det måtte ha skjedd barnet noe, og jeg hadde ikke gjort som det forventes av en god forelder…nemlig beskyttet barnet.
Denne konklusjonen hadde kanskje vært verdt noe, HVIS jeg hadde visst hva som hadde skjedd og hvor. Hos meg var barnet velfungerende, bortsett fra enkeltepisoder med raseri og hvor det var vanskelig å å kontakt. På skolen var det ikke velfungerende…burde det ikke være åpenbart at noe “ikke fungerte” på skolen, for barnet, på en eller annen måte? Nei, det er selvfølgelig noe galt med foreldrene!
Eller er det det? Jeg mener at det ikke er noe galt med meg som forelder. Kan jeg utvikle meg? Selvfølgelig! Har jeg gjort det i disse årene med et annerledes barn? Barnet er tydelig annerledes fra de andre to barna jeg har(som fortsatt bor hjemme). Ja, jeg har utviklet meg, jeg har lært masse fra mitt barn som har hatt en helt annen måte å uttrykke seg på enn de to andre. Har jeg tenkt at det var noe direkte galt med barnet mitt. Nei, da hadde jeg tatt kontakt med helsevesenet for lenge siden.

Mitt spørsmål til det Norske samfunn er vel egentlig; hva kunne jeg gjort annerledes, er det slik at barn bare kan tas bort fra foreldrene når ting ikke fungerer på en eller annen arena i samfunnet? Dette er et varskurop fra en forelder som ikke har tenkt til å gi seg, som aldri vil godta at mitt barn bare tas bort, uten at det er påvist at jeg har feilet som forelder på noe som helst vis. Jeg vet jeg har støtte i alle som kjenner meg, og denne kampen vil aldri ta slutt! For mitt elskede barn vil jeg aldri gi opp. ALDRI!

APs store kongstanker om seg selv!!! ...

Aps og dynastiene som regjerer der har åpenbart meget store kongstanker om seg selv og sin egen betydning – noe som illustreres meget godt i mange avisers artikler på mer enn en måte. Dette er sakset fra NA24 i en artikkel og gir en meget stor grunn til slik ettertanke! Jf

- Statsministerboligen kom på 350 millioner, men burde strengt tatt ikke kostet mer enn 150.

Dette ble jo gjennomført og fullført i Stoltenberg sin store regjeringstid – og viser en smule ekstraordinær storhet og ekstravaganse en virkelig kunne godt vært foruten – ikke sant?

Hva skjer i FrP.

I dag har jeg virkelig fulgt med på Facebook. Flere innlegg fra FrP folk som har vært medlemmer i en år rekke, raser mot Siv Jensen.
Pål Fredrik Mannsverk og Christian Gjedde trekker seg som fylkesledere og det ser ut som fler følger etter. Kommunestyre representanter melder overgang til Høyre.
Og Karl I Hagen, advarer klart i mot den politikken som FrP fører i dag, det er ikke FrP politikk sier han. Vi kan bli et nytt Sv i størrelse i regjering, sier han.

Personlig hadde jeg håpet at denne regjeringen hadde fått arbeidsro, men kritikken og uroen kommer altså fra deres egne. Ikke bra, så tidlig i en regjeringsperiode.
Flere ønsker også, en ny leder i FrP.
Hvor går veien videre, mon tro ?

Hvem juger?

SA man. 06.01. side 4:
Lite å spare på lite snø i forhold til brøytebudsjettet sier kommunesjef i Sarpsborg Svein Gressløs.
SA man. 06.01. side 9:
Den milde vinteren gjør at Fredrikstad kommune sparer et betydelig beløp på mindre brøyting sier avdelingssjef for vei i Fredrikstad Helge Fredriksen.
Når man har så ulik oppfatning av et så trivielt problem som brøyting i to byer som ligger knappe to mil fra hverandre så tør jeg ikke følge tankerekken videre. For hva annet kan ikke da oppfattes forskjellig?

Et riktig godt nytt blått år ønskes til deg!

Finansminister Siv Jensen og hennes statsrådskolleger trives i sine nye roller. Et nytt år Fremskrittspartiets regjeringsmedlemmer vil sørge for nye gode drypp av FrP-politikk vil komme fra vår nye FrP/Høyre-regjering. Jevnt og trutt har det kommet liberaliseringer av stivbente og formynderiske forbud. Arveavgiften er også en saga blott. Den første store testen på velgernes tilfredshet med FrP og regjeringen vil komme med fremleggelsen av statsbudsjettet til høsten og kommunevalget i 2015. Når Fremskrittspartiet leverer det velgerne forventer av dem, vil de gi uttrykk for sin tilfredshet med den positive utviklingen i samfunnet på meningsmålingene og ved valget. Et riktig godt nytt blått år ønskes til dere, kjære lesere!

Er ikke Norge det rikeste land i verden lenger ?


Nesten hver eneste dag forteller våre politikere oss at vi er det rikeste land i hele verden. Vi har så mye penger at vi deler dem ut i hytt og pine. Nå klager politikerne på ferske tall som viser at antallet utenlandske statsborgere på dagpenger har steget rett i himmelen. Fortsetter det slik vil ikke nordmenn ha penger igjen til sin egen velferd.

Arbeidsinnvandrerne blir nå sammenlignet med dem som kom på 70-tallet. Etter å ha møtt velferdsstaten er det ikke lenger nok å sende penger hjem – de vil heller hente familien til gratis utdanning, gratis helsestell og rause velferdsordninger. Stakkars arbeidsinnvandrerne – Vi har jo råd til det, ikke sant ?

Har ikke det rikeste land i hele verden råd til å være sosialkontor for EU-borgere, eller ?

.