Viser arkivet for stikkord politikk

Så var det sant allikevel - pensjonister får virkelig en skattesmell ifølge NRK!

I økonominyhetene til NRK på TV i dag kom det bekreftelse på en skatteskjerpelse for pensjonister fra AP og de R/G i neste års statsbudsjett. Det som var Finansdepartementets forslag ser ut til å gå igjennom – slik at en lang rekke pensjonister får oppleve en sterk skatteskjerpelse foir neste år! Sterk skatteskjerpelse for alle med pensjon over kr.281.000,-.

Det er litt bemerkelsesverdig at regjeringens talsmenn og finansminister sier at de aller fleste pensjonistene skulle få oppleve skattelettelse. Men det ser dessverre ikke slik ut i virkeligheten!
Troverdighet??? Nei så absolutt ikke – nå blir det slik at det er dagens pensjonister som skal bidra ekstra til fremtidens pensjonister! Å stole på AP og de R/G skal man tydeligvis ikke gjøre!!!

Stoltenberg har doblet gjelden med 100 milliarder kroner

Etter fem år i regjeringen viser tall Dagbladet har fått fra Finansdepartementet at underskuddet i generasjonsregnskapet har doblet seg under den rødgrønne regjeringstiden.Ifølge generasjonsregnskapet, som viser Norges fremtidige utgifter og inntekter, er underskuddet i 2010 cirka 200 milliarder kroner regnet om til dagens verdi. Dersom skattenivået ikke skal økes for barn og barnebarn, bør derfor det offentlige budsjettet kuttes med – eller skattene økes med – om lag 10,5 prosent. Hva mener du om utviklingen ?

Norske topp politikere har mistet gangsynet!

Statsrådende Liv Signe Navarsete (S) – Jonas Gahr Støre (AP) og Anne Grete Strøm – Erichsen (AP) er en skam for Regjeringen.
Den ene skandalen etter den andre rammer de R/G og en kan spørre seg om hva i all verden er det som rører seg oppe i hodene deres.
Når du mottar et armebånd til kr. 26500 fra Røkke for å døpe en båt bør det ringe noen klokker i hodet på statsråden og ikke unnskylde seg med at hun ante ikke at smykke hadde så stor verdi. Når Røkke gir bort noe så regner han med å få noe tilbake og det fikk han også ett halvår etter at Navarsete fikk gullarmbåndet for da ble den svært kontroversielle avtalen med Aker Kværner kjent og staten kjøpte aksjer for 4,8 milliarder som var en ren gavepakke til Røkke.
Navarsetes armbånd som er taksert til kr. 26.500 kan ha karakteriseres som korrupsjon.
Gahr Støre har trampet skikkelig i klaveret i og med at han har tatt med tepper inn i landet som det ikke er betalt toll og avgifter for og dermed er dette å smugle varer. Ble disse teppene sendt som diplomat post så er det enda verre.
Tidligere Forsvarsminister Strøm-Erichsen fikk en klokke til kr. 7000,- fra den sveisiske stat til privat bruk, men dette blir jo bare blåbær sammenlignet med de to andre.
Eva Joly, korrupsjonsjeger ble i sin tid engasjert som spesialrådgiver for de R/G og hun burde jo kunnet viske ett eller annet ord om hva som er akseptabelt eller ikke fra et topp politisk stå sted.
Men vi har jo hatt en del skandaler tidligere også bl.a. så betalte ikke tidligere Stortingspresident Jo Benkow (H) toll for et smykke han hadde kjøpt i utlandet til sin kone. Han hadde betalt med kort og dermed satt han i saksa hos Tollen, han utalte da at han hadde glemt at han hadde kjøpt smykket. Tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik (KRF) ordnet avgiftlettelse for eierne av hotellet Seilet i Molde og var også en god venn av ”Rimi Hagen” og da han gikk av som statsminister så fikk han en god ”sponsor” avtale med de nevnte herrer da han lanserte Fredsenteret. Han fikk også 3 millioner av de R/G og daværende stortingspresident Torbjørn Jageland (AP) var styreformann i selskapet samtidig som han var Stortingspresident, da har du ikke mye gangsyn.
Statsråder har fått sparken for mindre tabber en dette så det skal jo bli spendende å se hva Stoltenberg gjør fordi i løpet av noen dager har Jonas Gahr Støre, Anne-Grete Strøm-Erichsen og Liv Signe Navarsete fått den norske regjeringen til å se ut som gjeng med amatører og mann må jo stille spørsmål ved statsrådenes dømmekraft i andre saker når de har taklet dette på en ynkelig måte.
Slike skandaler må jo få etterspill og vil også gjøre et gjenvalg vanskelig og bare svært naive personer kan tro at disse sakene er de eneste.
Jan A Falla
Uavhengig
Opposisjonell varamedlem
Østfold Fylkesting

Arbeiderpartiet - skape , dele og leve ?

Arbeiderpartiets politikk forteller oss at det er godt å bo i Norge. Deres måte å skape, dele og leve på gjør at de fleste av oss har det bra. Ja, de fleste av oss har det bra, men hva med de som faller utenfor? Det er gjort og gjøres alt for lite for fattige, rusmisbrukere,eldre og svake samt barn og unge. Barn er de største taperne.

For mange elever har problemer med lesing og regning. Ikke alle får den behandlingen de trenger i helsevesenet. Noen eldre får ikke den omsorgen de fortjener osv.

Her i Norge er de rike blitt rikere og de fattige er og blir fattig, med ingen lys i horisonten.

Rulleteksten går over TV-skjermen daglig " Signaler fra folk om at de ikke er fornøyde med oss skal vi ta på alvor. Det gjør vi.

Ja gjør de det ? Hvor mange år skal folk som faller utenfor måtte vente på at det blir deres tur ?

A poor man begging and the rich man is digging in the poor man's pocket for money to give him a donation!

Eldre og syke blir ofre i et økonomisk spill!

Samhandlingsreformen har følgende slagord:
Rett behandling – på rett sted – til rett tid.
Men det som kommer til skje er at eldre blir et offer i et økonomisk spill fordi
Kommunene får et større økonomisk ansvar når det gjelder eldre og syke.
I forbindelse med Samhandlingsreformen fikk kommunene en samlet pott på 230 millioner i styrking av frie midler i 2010. Ved å overføre mye av helsekronene til kommunene vil det bli lønnsomt å forebygge sykdommer og lønnsomt å få pasientene skrevet ut av sykehuset i tide, men problemet i dag er at det ikke er noe sted å flytte pasienter til som er ferdigbehandlet på sykehus men samtidig er for dårlige til å dra hjem. Folk blir derfor liggende i helsevesenets dyreste senger fordi de som har billigere senger ikke har råd til å ta imot dem og dermed blir pleiepasienter liggende på sykehuset og oppta plasser.
Den ekstra styrkingen av frie midler var beregnet brukt til forebyggende tiltak, men flere kommuner har brukt disse pengene til den ordinære driften og ikke til forebygging.
Dette kan føre til at eldre blir kasteballer og ofre for et økonomisk spill dersom kommunene må betale for utskrivingsklare pasienter fordi kommunene mangler reabiliteringsplasser eller sykehjemsplasser. For eldre som bor hjemme kan havne sist i sykehjem køen selv om de trenger plassen mest og enkelte kommuner selger også sykehjemsplasser til andre kommuner slik at det blir enda færre plasser i hjemkommunen.
De fleste kommunene har ikke engang kartlagt behovet for sykehjemsplasser engang.
Eldre og pleietrengende blir igjen kasteballer i et sprøtt system!
Jan A Falla
Uavhengig
Opposisjonell
Varamedlem
Østfold Fylkesting

Anmeld kommuner som bryter loven om kommunehelsetjenester!

Lov om kommunehelsetjenesten § 2-1 pålegger kommunen å gi enhver ”nødvendig helsehjelp i den kommunen der han eller hun bor eller midlertidig oppholder seg”.
Denne bestemmelsen omfatter både hjemmesykepleien og sykehjem.
Lov om sosiale tjenester § 4-3 bestemmer at ”Den som ikke kan dra omsorg for seg selv, eller som er avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål har krav på hjelp etter § 4-2 bokstav a-d. Den som kvalifiserer til sykehjemsplass skal ha den uten unødvendig opphold.
Unnlater kommunen å gi slik hjelp er det rettsstridig og kan føre til straffeansvar og derfor vil jeg anmode pårørende og anmelde slike saker og få prøvet saken for domstolen.
I 2007, under valgkampen ble det offentlig gjort skandaløse tilstander på sykehjem og i hjemmehjelp tjenesten. Det var eldre mennesker som ble plassert på badet, lagerrom sammen med gammel julepynt og i korridorer på syke og aldershjem. Eldre og pleietrengende dreit i buksa og måtte vente i flere timer på en hjemmehjelp så vedkommende kunne få skiftet og vasket seg og sterkt pleietrengende måtte dele rom med senil demente pasienter.
Skandale ble det kaldt den gangen og dette skulle forbedres ble det utalt både fra sentralt hold og kommunalt hold.
Jeg foreslo den gang i 2007at det skulle opprettes et oppsøkende eldreombud i hver kommune eller at to mindre kommuner slo seg sammen om en stilling og dette ble også diskutert i media og flere kommuner sa seg intresert i ordningen men det kom ingen penge støtte fra det offentlige. Noen kommuner opprettet allikevel en ordning med en bruker/eldre ombud og det ble opprettet en stilling hos Pasient ombudet i fylkene.
Nå er det kommunevalg om ett år og det viser seg at de ikke er noen endring i eldreomsorgen her i landet. Folk på noen og nitti år og som har levd sammen i 69 år må hjerteskjærende skilles fra hverandre fordi kona får plass på sykehjem men ikke mannen da han ikke er syk og pleietrengende nok. På sine gamle dager så savner han å holde kona i hånda. I Trøndelag er det et eldre senter hvor nattevakten er erstattet med et overrislingsanlegg, dette har de lokale politikere bestemt for å spare penger.
De R/G ønsker full sykehjemsdekning fra 2015 (da er vel de R/G ute av regjeringskontorene) men problemet er jo hvor mange plasser er det behov for ? Det vet ingen fordi det ikke foreligger noe data i kommunene hva som er behovet og ingen venteliser.
I årene 2008 til 2009 er det registrert 69 færre sykehjemsplasser og i 2009 fikk kommunene en kraftig økning i pengeoverføringer fra regjeringen ble fasiten 41052 plasser ved syke og aldershjem som da er en økning på 25 plasser.
Velferdssamfunnet under de R/G råtner på rot viss de nå ikke lar staten overta ansvaret for de eldre og at kommunene får øremerket tilskudd til å opprette oppsøkende eldreombud.
Det er skammelig hvordan eldre og pleietrengende blir behandlet i Norge i dag!
Jan A Falla
Uavhengig
Opposisjonell
Varamedlem
Østfold Fylkesting.

Norge dårligst i Norden i ny økonomiranking!

Det har kommet en ny måling i økonomisk frihet som er meget interessant – for Norge som fremholdes som det siste og best økonomisk styrte sosialistiske land havner sist i Norden i denne undersøkelsen jf

Rapporten ”Index of Economic Freedom” ges ut varje år från ett fristående institut, som bland andra stöds av tidningen Wall Street Journal, mäter måttet på ekonomisk frihet inom världens länder.

Värderingen baseras på tio olika kriterier, däribland ekonomisk öppenhet, reglering, effektivitet, rättsäkerhet och konkurrenskraft. De grundläggande principerna för ekonomisk frihet handlar om individuell delaktighet, likabehandling och främjande av konkurrens. Grundläggande för institutet är just 1700-talsekonomen Adam Smiths citat: ”När institutioner skyddar individens frihet, ger det ökat välstånd till alla.”

Norway’s economic freedom score is 69.4, making its economy the 37th freest in the 2010 Index. Its overall score has decreased by 0.8 point since last year, reflecting declines in four of the 10 economic freedoms, including freedom from corruption. Norway is ranked 20th out of 43 countries in the Europe region, and its overall score is well above the world and regional averages.

Scoring fairly well in many of the 10 economic freedoms, the Norwegian economy enjoys vibrant entrepreneurial activity and high levels of prosperity. The country has a strong tradition of openness to global trade and investment, and transparent and efficient regulations are applied evenly in most cases.

Norway’s overall economic freedom is limited by the lack of fiscal competitiveness, the large presence of the government in the economy, and labor market rigidity. The government has focused on containing expensive welfare programs in recent years, but government spending still remains more than one-third of GDP. The state still owns around 50 percent of all industries, including enterprises in manufacturing, telecommunications, hydroelectric power, and transportation. While the corporate tax rate is moderate, personal income taxes are very high, and the overall tax burden is considerable.

————————————————————————————————————————
Background
Back to the topNorway is one of the world’s most prosperous countries, and levels of productivity are high. However, its privatization agenda has stalled recently. Fisheries, metal, and oil are Norway’s most important commodities. The government continues to save a large portion of its oil revenues in investment funds outside of the country as insurance against depleting reserves. Norwegian voters have rejected membership in the European Union in two referenda. Instead, the country maintains close economic interaction with EU members under the European Economic Area agreement. Norway has been a member of NATO since 1949.

————————————————————————————————————————
Business Freedom
88.8

Back to the topThe overall freedom to start, operate, and close a business is strongly protected under Norway’s regulatory environment. Starting a business takes an average of seven days, compared to the world average of 35 days. Obtaining a business license requires less than the world average of 18 procedures. Bankruptcy proceedings are relatively simple and straightforward.

————————————————————————————————————————
Trade Freedom
89.2

Back to the topNorway’s weighted average tariff rate was 0.4 percent in 2008. Some import bans and quotas, restrictions in services markets, import licensing requirements, restrictive pharmaceutical and biotechnology policies, agriculture and manufacturing subsidies, and inconsistent enforcement of intellectual property rights add to the cost of trade. Ten points were deducted from Norway’s trade freedom score to account for non-tariff barriers.

————————————————————————————————————————
Fiscal Freedom
50.5

Back to the topNorway has a high income tax rate and a moderate corporate tax rate. The top income tax rate is 47.8 percent, and the flat corporate tax rate is 28 percent. Other taxes include a value-added tax (VAT), a tax on net wealth (reduced from a two-tiered system as of January 1, 2009), and a number of environmental taxes. Petroleum companies’ profits are subject to a different tax scheme. In the most recent year, overall tax revenue as a percentage of GDP was 43.4 percent.

————————————————————————————————————————
Government Spending
49.8

Back to the topTotal government expenditures, including consumption and transfer payments, are relatively high. In the most recent year, government spending equaled 40.9 percent of GDP. The 2009 budget included some tax-relief measures for corporations as part of a larger stimulus package.

————————————————————————————————————————
Monetary Freedom
74.2

Back to the topInflation has been low, averaging 2.9 percent between 2006 and 2008. The government regulates prices for agriculture products, sets maximum prices for pharmaceuticals, influences prices through state-owned enterprises and utilities, and subsidizes agriculture and manufacturing. Fifteen points were deducted from Norway’s monetary freedom score to account for policies that distort domestic prices.

————————————————————————————————————————
Investment Freedom
65.0

Back to the topForeign and domestic investments are treated equally under the law, but regulations, standards, and practices often favor Norwegian, Scandinavian, and European Economic Area investors, and the government may screen investments to ensure that they are in the public interest. The state continues to play an important role in the economy and restricts investment in sectors in which it has a monopoly and sectors that are considered politically sensitive, such as fishing and maritime transport. Regulations and bureaucracy are generally transparent and efficient, but regulations can change suddenly. Residents and non-residents may hold foreign exchange accounts. There are no restrictions on payments, transfers, or repatriation of profits. Foreign investors may own land, subject to various restrictions.

————————————————————————————————————————
Financial Freedom
60.0

Back to the topSupervision of Norway’s well-developed financial system is prudent, and regulations are largely consistent with international norms. Credit is allocated on market terms, and banks offer a wide array of services. The government retains ownership of Norway’s largest financial institution, which accounts for 40 percent of assets. Reluctance to allow foreign ownership of the domestic financial sector has eased, and the Ministry of Finance has eliminated remaining barriers to the establishment of branches by foreign financial institutions. The banking and insurance markets are highly integrated due to mergers between banks and insurance companies. Prudential lending practices and sound regulations made it possible for the banking sector to withstand the global financial turmoil, although there was a temporary liquidity crisis. In October 2008, the government bailed out the Norwegian operations of two Icelandic banks, Kaupthing and Glitnir.

————————————————————————————————————————
Property Rights
90.0

Back to the topPrivate property and contracts are secure, and the judiciary is sound. Norway adheres to key international agreements for the protection of intellectual property rights. Internet piracy and cable/satellite decoder and smart-card piracy have risen, and enforcement of IPR protection is spotty.

————————————————————————————————————————
Freedom From Corruption
79.0

Back to the topCorruption is perceived as present. Norway ranks 14th out of 179 countries in Transparency International’s Corruption Perceptions Index for 2008. Corrupt activity by Norwegian or foreign officials is a criminal offense, and anti-corruption laws subject Norwegian nationals and companies that bribe officials in foreign countries to criminal penalties.

————————————————————————————————————————
Labor Freedom
47.1

Back to the topNorway’s labor regulations are rigid. The non-salary cost of employing a worker is moderate, but dismissing an employee is relatively difficult and costly. Regulations on work hours are relatively rigid.

Pensjonitene er de store taperne ved årets oppgjør!

Forbundsleder i Pensjonistforbundet Borge Rørvik er stort sett fornøyd med årets oppgjør, utaler han til bladet Pensjonisten.
Det at han og resten av den Lo pregede forhandlings delegasjon med staten er stort sett fornøyd, det sier de hvert år. Vi hører lite om hva grasrota mener om forhandlingsresultatet hvert år. Blir dette på forhånd diskutert i Pensjonistforeningene hva som må bli årets krav, jeg tror det ikke. Her mener jeg at Pensjonistforeningene på kommune og fylkesplan må på banen og være mer aktive fordi dette dreier seg om pensjonen til de på grasrotnivå.
Jeg tror vi trenger et nytt eldreopprør og at de trygdede står på barrikadene og sier hva de mener i det offentlige rom for en gang skyld!
Tilbake til oppgjøret hvor partene er stort sett fornøyd uten å ha sendt resultatet ut til uravstemning:
Etterslepet fra 2008 og 2009 ble ikke tatt hensyn til ved dette oppgjøret, Finansministeren er sikker lykkelig over at det blir mindre utgifter på statsbudsjettet, alle monner drar sa musa hu pissa i havet.
Resultatet viser en økning på 3,79 % fra 1. mai 2010 dvs. Grunnbeløpet i folketrygden øker fra kr. 72 881 til svimlende kr. 75 641 pr år som er en økning på kr. 2760 som utgjør kr. 7,56 pr. dag.
Dermed blir årets pensjon/minstesatser: Enslige minstepensjonister: kr. 151. 2712 kr. 12.606 pr. mnd og ektepar (begge minstepensjonister) samlet kr. 279.866 pr. år og kr. 23.322 pr. mnd.
Minstepensjonist gift m/pensjonist med tileggspensjon høyere enn særtillegget kr. 120.269.
Viss en nå ser på økning av strøm – husleie og mat så har det overskredet dette tilegget med flere % så resultatet for en pensjonist går i minus.
Jan A Falla
Uavhengig
Opposisjonell
Varamedlem
Østfold Fylkesting.

Elever på barne/ungdomsskolen må sikres på skolebussen!

I min villfarelse trodde jeg nå at skolene og kommunene hadde fått med seg at det blir innført setebelte påbud for videregående elever i Østfold Fylke på bussene.

Les mer…

Ingen tillit til Justisminister Storberget!

I følge Politiets Fellesforbund Arne Johannesen så vil det i løpet av de neste 3-4 år forsvinne 500 stillinger i norsk politi istedenfor en økning som Justisministeren påstår.
Jeg skrev en bekymringsmelding den 14. oktober i 09 vedr. nedleggelse av lensmannskontorer og da ble det utalt fra Politisjefen i Follo og fra andre steder i kongerike at det da skulle bli mer synlig politi fordi det da skulle bli flere sivile stillinger som kunne ta kontorarbeidde. Etaten er styrket med 460 sivile stillinger i 2009 og i tillegg jobber alle polititjenestemenn en time ekstra pr. uke og dette utgjør 230 årsverk men dette hjelper jo ikke når midler til flere politifolk blir redusert.
Fakta er vel heller at om en 3 – 4 år er etaten redusert med ca. 500 politifolk fordi distriktene nå blir pålagt å overføre 180 millioner til IKT – satsing, husleieøkninger, lønnsoppgjør. Det er også et faktum at de 1,3 milliardene som ble bevilget ekstra er langt vei spist opp på grunn av dette og at lønnsutgiftene utgjør nesten 80 % av det totale budsjettet er en reduksjon av stillinger det eneste virkemiddelet politimestrene har for å spare penger.
Oslo politiet er også pålagt alle kostnader vedrørende politi helikoptret og har også blitt pålagt å spare in 67 millioner på budsjettet.
De kalde fakta er at det er mindre penger til fri disposisjon og det går utover etterforskning og overtids arbeid og da er det publikum som blir rammet hardt fordi det blir mindre synlig politi og vakt beredskapen svekkes ytterligere.
Det er varslet kutt i stillingene over hele landet og verst ute er Asker og Bærum med 70 stillinger, Østfold og Follo ca 60 stillinger, minst er det i Østfinnmark med 6 stillinger.
Nå må Justisminister Storberget på banen og bevilge minst 250 millioner ut året.
Det er jo fristene og si: ”Hva sa jeg”, men jeg skal ikke hovere.
Jan A Falla
Uavhengig
Opposisjonell
Varamedlem
Østfold Fylkesting.

Arbeiderpartiets sanne Janus-ansikt i helsepolitikken!

Endelig kommer sannheten fram om realiteten i helsepolitikken i det rike Norge -ledet av AP og de R/G! En har lenge skjønt det med stykkprisordning på sykehus – manglende investering på vedlikehold av gamle sykehus – nedleggelser og underlige prioriteringer – utsettelser av operasjoner – endrede betingelser o l!
Er man så tjent med at disse maktorienterte skakkkjørte politikerne skal få skalte og valte med helsen vår – slik det er og kommer til å bli! For det blir bare værre og værre – ser det ut til! I kommuner f eks Skedsmo reiser ordfører til Japan på hyggereise og bruker masse penger – mens dagsentra for eldre som også trenger daglig oppmuntring – legges ned???!!! En kan virkelig spørre seg om fornuften hos det ledende AP – og selv tidligere AP-politikere reagerer nå offentlig på denne åpenbare ufornuften – det har blitt kraftige reaksjoner etter varsel om behandlingskutt

Legemiddel-topp Karita Bekkemellem synes det er «oppsiktsvekkende» at helsedirektør Bjørn-Inge Larsen blant annet tar til orde for å ikke benytte seg av en del nye kreftbehandlinger.

Tidligere statsråd Karita Bekkemellem reagerer kraftig etter helsedirektør Bjørn-Inge Larsens utspill om å bruke mindre penger på livsforlengende behandling.

Larsen tar til orde for å bruke mindre ressurser for å forlenge livet til gamle mennesker på dødsleiet. Han varsler også at svakere helseøkonomi kommer til å begrense behandlingstilbudet til store pasientgrupper. Kreftsyke, MS-pasienter, og folk som lider av KOLS og hjertesvikt er blant dem som rammes av tøffere prioriteringer.

- Vi må begynne å snakke høyt om at vi ikke kan behandle alle med alt som er tilgjengelig. Dette er et tema som er så vondt å snakke om at det har blitt tiet ned i lang tid. Norske pasienter får gode helsetjenerster og skal fortsatt få det. Men vi må være ærlige. Vi må våge å diskutere offentlig at vi allerede sier nei til god, men svært dyr behandling. Og vi må se i øynene at også i Norge vil gapet mellom hva vi kan gjøre og hva vi har råd til å gjøre, øke betraktelig fremover, sier han til Aftenposten.

Direktør i Legemiddelindustriforeningen, tidligere statsråd Karita Bekkemellem, reagerer kraftig på Larsens utspill. Hun mener at det er galt at norsk helsevesen vurderer å ikke ta i bruk de nye, men dyrere behandlingsmetodene.

- Hadde norske pasienter sett det vi ser nå, hadde bråket som har vært i forbindelse med nedleggelser av fødeavdelinger blitt en liten bris i forhold til de reaksjonene som hadde kommet, sier hun til VG Nett.

Etterlyser debatt

Helsedirektør Bjørn-Inge Larsen leder Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten, som nylig sa nei til en ny behandlingsform for tykktarmskreft med spredning.

Larsen innrømmer at de forventer nye, gode behandlingsmetoder innenfor kreftbehandling, men varsler at dette er et av områdene blir rammet på grunn av høye omkostninger. Finansdepartementet vedtok i 2005 425.000 kroner per år som veiledende grense for kostnad for én pasient.

- I Norge har vi lagt til grunn at alle liv er like mye verdt. Dette er en helt ny utvikling der prisen på et liv settes til under en halv million kroner. Skal dette prioriteres annerledes, må det under grundig debatt, sier Karita Bekkemellem.

Storbritannia har tidligere bestemt at behandling som gir ett godt ekstra leveår maksimalt kan koste 350.000 kroner.

Og i Storbritannia tok de virkelig fatt i problemene det skakkjørte sosialdemokratiet skapte – og skiftet de ut – ja endelig har andre sett fornuften i dette

Det er politisk uvilje for å bekjempe fattigdommen i Norge!

I følge Venstre leder Trine Skei Grande har Venstre kommet med flere forslag til stortinget blant annet forslag om en tiltakspakke for å begrense og bekjempe fattigdom blant barn, men får ikke med de andre partiene på Stortinget. Under valgkampen var det full enighet om et felles løft fra alle partier, men i Stortinget etter valget fikk de ikke støtte.
I følge EUs definisjon så utgjør fattigdommen i Norge 11 % av befolkningen og det utgjør ca. 400 000 voksne og 80 000 barn. Dette kan vi ikke godta i Norge i dag så her må noe gjøres og det må skje fort. Et godt eksempel er at i Oslo mener Namsmannen at du kan leve av 6100 pr mnd, dette er en skam for samfunnet. Vi kan jo oppfordre politikerne til å prøve å leve av den summen.
Jeg mener at satsene for livsopphold bør fastsettes til:
Det innføres en statlig fastsatt minstenorm for sosialhjelpsatser som er 5 % høyere enn gjeldene satser og at ingen skal ha mindre til livsopphold enn for enslige kr. 10 169, par 18 790 pr mnd og at husleia da kommer i tilegg og satser for barn bør ligge på mellom 1900 og 3100 pr mnd etter som hvilken alder de er. Det må utarbeides en norm for husleie. Denne summen skal oppjusteres hvert år i forhold til prisøkningen og forskriftfeste at barnetrygd og kontantstøtte holdes utenfor utmålingen av sosialhjelp.
Dette forslaget vil hjelpe folk flest til å komme seg opp av ”gjørma” og se et lys i tunnelen.
Jeg syntes det er bra og jeg støtter opp om at Venstre har tatt dagens fattigdoms problem på alvor.
Jan A Falla
Uavhengig
Opposisjonell
Varamedlem
Østfold Fylkesting.

Pasientreiser nok en gang!

Har du sendt reiseregning til Pasientreiser de siste månedene har du sikkert mottatt brev fra dem hvor de bekrefter mottatt krav og at de ikke kan svare på når pengene kommer inn på konto fordi det er fortsatt laaaang saksbehandlingstid.
Tenk dere om vi sendte ut brev til staten – fylke og kommunene at dessverre på grunn av lang saksbehandlingstid fortiden kan vi ikke si når regningen blir betalt. Da skulle det blitt styr med Kemnere og Namsmenn.
I følge Pasientreiser har nå saksbehandlingstiden blitt halvert fra 9,5 uker til 5 uker fra januar til april i år, dette kan overhodet ikke aksepteres. Nå må stortinget på banen igjen å instruere statsråden til å komme med fornuftige forslag.
I følge uautoriserte kilder så er det helseregionene som står for utbetalinger og de er ikke tilført ekstra midler og har fått beskjed om at budsjettet skal gå i null og dermed har ikke Pasientreiser penger å sende ut til de som har et krav.
Er dette sannheten så er jo dette en skandale av dimisjoner.
Jan A Falla
Uavhengig
Opposisjonell
Varamedlem
Østfold Fylkesting.

Fylkesrådmannen kuttliste vil ramme østfoldingene brutalt!

Utbytte fra Østfold Energi blir også denne gangen redningen for økonomien for Østfold Fylke. Fylkeskommunene har de fire neste årene beregnet et utbytte på 90 millioner pr. år fram til 2014.
Når det gjelder tannhelse har det kommet en ny lov som gjør at tannhelsetjenesten får utvidete oppgaver innen forskning, folkehelsearbeid og overvåkning av tannhelsen i befolkningen. I løpet av de neste fire årene blir det nærmere 3000 flere pensjonister her i fylket og det vil medføre større behov for tannpleie. Det ble i 2010 bevilget 88.6 millioner og i 2011 har Rådmannen i sitt budsjettforslag 89 millioner. De som har krav på gratis tannlege i dag er eldre over 67 år og unge opp til 21 år, funksjonshemmede og rusmissbrukere. I dag er det slik at de eldre beholder sine egne tenner lengre enn før og behovet for økt tannpleie og oppfølging er større enn før. Vi må også begynne å regne tenner som en del av kroppen og behandle dem deretter. Med den økningen av eldre de nærmeste årene må det legges inn en økning av budsjettet med minst 10 % for 2011 slik at det blir på 98 millioner.
Østfold fylkeskommune har ansvaret for ca. 1650 km vei og det foreslås 300 millioner i 2011 (188 mil til drift og 112 mil i innvesteringer) og dette er 40 millioner mindre enn i 2010 dvs. at det blir mindre vedlikehold og mindre med asfaltering av fylkesveiene i 2010. For at fylkesveiene skal holde en noenlunde standard må budsjettet minst opp til 2009 nivå dvs. 340-350 millioner.
Videregående opplæring blir beskåret med 30 millioner som må sies å være en katastrofe for videregående opplæring i fylket. I 2010 var budsjettet på 1445,5 millioner og forslaget for 2011 er 1414 millioner. Dette bør økes til 1500 millioner fordi det ikke kan godtas at klassene skal bli større med mindre lærere og eventuelt nedleggelse av klasser.
Det må også ses på den yrkesrettede opplæringen slik at den blir delt opp i to deler slik at den ene delen får mindre teori og mer praksis fordi som er svake i teori og vanlig undervisning for som klarer seg i teori. Det må også byttes ut lærebøker i den videregående skolen og det vil koste 14 millioner men det er bare avsatt 4 millioner. Dette kan ikke godtas fordi dette gjelder fremtidens yrkesaktive. Skolefrokost og frukt skal fortsette og utvides til alle videregående skoler i Østfold, men det kan legges inn en egenandel med kr. 5 pr dag.
Når det gjelder kollektivtransporten er det foreslått 231 millioner som er en liten økning i forhold til i fjor men det er overhodet ikke nok for i 2011 skal det starte med montering av belter i skolebussene som har en kostnadsramme på ca. 2 millioner og jeg mener også at Fylkeskommunen må bestrebe seg på å senke enkeltbilletter til kr. 20 for voksne og kr. 10 for barn/honnør og at billetten også gjelder som overgang til buss/tog innenfor fylket.
Jeg håper at posisjonen i fylkestinget vil endre Rådmannens kutt forslag.
Jan A Falla
Opposisjonell
Uavhengig
Varamedlem
Østfold fylkesting

Innfør 3 deling av foreldrepermisjonen nå!

Som bestefar har jeg noen refleksjoner når det gjelder foreldrepermisjon. Da jeg vokste opp for 66 år siden så var situasjonen for foreldre en helt annen fordi far da jobbet 6 dager i uken og trengte å hvile den 7. dag. Da vi fikk barn selv fantes det heller ikke noe permisjons tilbud (slapp nesten ikke inn på klinikken engang) så heldigvis har verden forandret seg til noe positivt.

Les mer…

Blir Stortinget ført bak lyset av Jernbaneverket?

I følge et høringsnotat jeg har fått innsyn i fra Norsk Bane AS til Jernbaneverket kan det virke slik.

Les mer…

Skal skolebarns sikkerhet måles opp mot økonomi?

Når mann ser på det vedtaket i Samferdsel, næring og miljøkomiteen i Østfold Fylkesting gjorde den 21. april vedrørende innføring av setebelter i skolebusser kan mann spørre om økonomien skal gå foran skolebarns sikkerhet.

Les mer…

De Rødgrønne fortsetter raseringen av velferdsstaten!

Denne gangen er det støtten til rehabilitering som det blir kuttet i. Helse Sør-Øst har kuttet tilskuddene for denne typen behandling med kr. 240 millioner, fra kr. 300 millioner til kr. 60 millioner. Dette er det jeg vil kalle en skandale.

Les mer…

De Rødgrønne og Krf. vil rasere velferdsstaten!

En reform av uførepensjonen vil få store konsekvenser for de 350 000 uføre her i landet og de vil derfor få en radikal nedgang i økonomien som igjen vil få store økonomiske følger for norsk økonomi i og med mindre kjøpekraft blant syke og uføre.
Bondevik 2-regjeringen satte i 2005 ned Uførespensjonsutvalget som i 2007 la fram sine kuttforslag. 5. mars 2010 la AP frem sitt foreløpige lovforslag som viser at de ønsker å stramme inn på de uføres ytelser og så vidt jeg har klart å bringe på det rene har partiledelsen i Krf. – Venstre og Høyere presset sine stortingsgrupper til å godta forliket, Fr.p er vel unntaket som gikk imot.
Men at et parti som Krf. kunne bli med å stemme for et slikt vedtak er for meg helt ubegripelig. Hva med slagordet om menneskeverdet og omsorg for alle?
Riktig nok tror Krf. at du skal få din lønn i himmelen men hva med ventelønn?
Jeg syntes det er forferdelig at disse forslagene kommer opp og vi må beholde dagens uføreordning fordi at med dette nye forslaget vil det bety at uføre vil få en forverret situasjon.
I 2009 mottok 346.239 personer uføreytelser og av disse var det 201.466 kvinner og 144.773 menn. Dette utgjorde 11,1 % av alle voksne mellom 18 og 67 år og av de var 276.340 fult uføre og resten delvis uføre og av disse var 75 % over 50 år i 2009.
Det er blant annet foreslått levealdersjustering av pensjonen og uførepensjon gjøres om til uførestønad. Uføre regnes ikke lenger som pensjonister og dermed må det lages en overgang til alderspensjon og i forslaget ligger at opptjening til alderspensjon stoppes ved 62 år for uføre og dermed mister de flere opptjeningsår. Stønaden skal skattes som lønnsinntekt, ikke som pensjon og dermed faller særfradraget ut, noe som vil føre til en skatteskjerpelse for de som har minst og som igjen vil gi en omfordeling fra de som har minst til de som har mest.
Når det gjelder barnetillegget, som i dag er behovsprøvd støtte for dem som har ansvar for barn under 18 år, foreslås det at istedenfor et fast beløp som vil bidra mindre enn i dag.
Den svenske regjeringen senker skattene for pensjonister med 5 milliarder SK fra 2011 mens den norske regjeringen vil skjerpeskattene, hvor er logikken?
Lo mener ytelsene til uføre må ligge minst på dagens nivå. LO kan dermed ikke akseptere at uforepensjonen erstattes med en uførestønad som skal beskattes som lønnsinntekt. LO kan heller ikke akseptere at levealderjustering innføres for uføre. De har ingen mulighet for å jobbe lenger for å unngå tapet. LO vil videre arbeide for uføre slik at de beholder det behovsprøvede barnetilegget.
Når det gjelder gruppen 55-62 år som har innvilget uførepensjon, har det vært slik at de har fått 66 % av høyeste inntekt de 3 siste årene. Etter det nye systemet får denne gruppen ikke uførepensjon hvis de har 20 % restarbeidsevne.
Dette lovforslaget fra de R/G og med støtte fra bl.a. støtte fra Krf. vil etter det jeg har forstått tre i kraft fra 2011.
Med dette forslaget er dette begynnelsen på slutten av velferdsstaten Norge og jeg vil gå så langt å kalle dette for ren skjær vandalisme!
Partiet de uavhengige tar opp saker som berører enkelt menneske også mellom valgene.
Jan A Falla
Uavhengig opposisjonell
Varamedlem
Østfold Fylkesting.

Skal syke betale 1 milliard kroner i økte egenandeler i 2011?

Det kan bli resultatet dersom Finansminister Johnsen og Statsminister Stoltenberg får det som de vil.
I følge uautoriserte kilder skal Johnsen ha lagt fram flere innstrammingsforslag deriblant flere og høyere egenandeler i helse- og omsorgssektoren for til sammen 1 milliard.
Dette forundrer meg ikke fordi Soria Moria (drømmeslottet) er lagt dødt og nå skal det brukes ostehøvel metoden på budsjettene og da er det lettest å ta fra de syke og minstepensjonister og gi til de rike.
Nå vet ikke jeg hvordan de bruker ostehøvelen på Hedemarken men her i Østfold begynner vi toppen av osten og høvler nedover men nå begynner de midt i osten og høvler seg nedover.
Mine forfedre som var ihuga AP-folk, ville i dagens situasjon for folk flest gremmet seg og de har vel snudd seg i sine graver opptil flere ganger.
Jeg vil derfor foreslå at det kuttes 20 % i budsjettet til kongehuset og i budsjettet til storting og regjeringen (vis nå litt solidaritet og bruk mindre penger) bare det vil hjelpe en del og så har de dratt inn 15 milliarder ekstra grunnet høye strømpriser. Jeg ser derfor ingen grunn til at egenandeler skal økes.
Nå må folk flest spares og heller ta de med store inntekter og formuer.
Partiet de uavhengige er et talerør for folk flest.
Jan A Falla

Åpent brev til Østfold benken på Stortinget!

Vedrørende høye strømpriser og minstepensjonister og fattige som fryser!

Pr. i dag er det ca. 30 000 personer i dette landet som ikke har råd til å bruke elektrisk oppvarming grunnet høye priser og høye nettleier og midt Norge har kommet veldig dårlig ut. En av grunnene til dette er at staten har tatt ut ca. 90 % i utbytte i flere år og dermed tappet statskraft og andre kraft produsenter som staten har eierskap i slik at de ikke har hatt midler til utbygging av kraftlinjer og økt kraft produksjon.
Jeg vil derfor oversende følgende forslag som jeg tror vil avhjelpe noe for de som blir rammet år etter år når det gjelder høye strømpriser i vinterhalvåret:
De som får bostøtte økes den med kr. 500 pr. mnd fra 1. oktober til 1. april hvert år som en ekstra støtte og at de med dårlig råd også inngår fast pris avtale med strømleverandør slik at de får en fast pris å forholde seg til.

Mvh
Jan A Falla
Partiet de uavhengige

• Unge Venstre stiller sterkt fra Sarpsborg når partiet holder landsmøte i Olavs by i april. To lokale jenter er da delegater. • www.sa.no

Fattige må betale blodpris for strømmen!

Ca. 30. 000 fattige må nå betale en skyhøy strømpris grunnet dårlig betalingshistorikk. De får ikke velge kraftselskap og må få strømmen direkte fra nettselskapet og da blir prisen skrudd opp og dette gjelder kraftleverandører over hele landet.
Thor Erik Grammeltvedt i NVE sier til NRK at høye priser fra nettleverandøren er helt nødvendig.
Petter Sandøy i BKK nett sier at dette påslaget rammer ikke bare late kunder. De som har betalingsproblemer og dårlig betalingshistorikk kan kraftleverandørene si opp. Det betyr at de svake i samfunnet som ingen av leverandørene vil ha, også vil få den høyeste prisen, sier han.
Men dersom NAV går inn og garanterer for at regningen blir betalt kan BKK og andre kraftleverandører levere strømmen billigere.
Jeg må si jeg blir skikkelig forbannet når kraftselskapene går med enorme overskudd, og de samme menneskene sier at de fattige kan gå til NAV for å få regningen dekket da er det noe fundament galt i samfunnet.
Nå må de politiske partiene på Stortinget, som føre hvert bidige valg sier de skal avskaffe fattigdommen, komme på banen og ordne opp i dette som er uverdig ovenfor medmennesker.
Sandøy, BKK etterlyser andre måter å regulere kraftmarkede på og BKK kan godt levere strømmen billigere dersom NAV tar regningen. Det er altså fult mulig å levere strøm til ren spottpris uten påslag viss strømleverandørene får en sikkerhet for betaling.
Jeg er sjokkert og rystet over at strømleverandører hele tiden henviser til NAV, har disse personene noen sinne vært innom et NAV-kontor og søkt om hjelp?
En enkel løsning er å få til en avtale med banken slik at det blir overført et fast beløp hver mnd til kraftselskapet eller det kunne også være en løsning at strømleverandøren i slike tilfelle forlangte en viss sum i forskudd eller et kontantkort som må settes i måleren og at det da må fylles som et kontantkort for mobiltelefoner.
Jeg blir så forbannet over kraftselskapene som går med enorme overskudd og en regjering som overhodet ikke bryr seg om de med minst i dette samfunnet men henviser folk til et NAV-system som ikke fungerer.
Partiet de uavhengige bryr seg også om enkelt menneske også mellom valgene.
Jan A Falla
Partiet de uavhengige