Viser arkivet for stikkord venstre

Økende arbeidsledighet med rødgrønn-regjering

Foto:VG.no
Verktøyskassa for å holde arbeidsledigheten ned er borte. Den rødgrønne-regjering har resignert i kampen mot lav ledighet. Slagord som “Alle skal med” er kastet på dyngen. Den rødgrønne-regjering har lagt grunnlaget for en høyere ledighet i tiden som kommer. Fra april til mai ble det 2.200 flere arbeidsledige her i landet. Det blir vanskelig å snu trenden.

Nå må partiene foredle talentene

Det er mange talenter i Østfold-politikken, men de gamle traverne holder fast i de mest sentrale vervene.

Les mer…

Et svekket lokaldemokrati

Kommunal- og regionaldepartementet skriver i et høringsnotat til dagens bystyremøte at en eventuell reduksjon av antall representanter i et bystyre, bør foretas av et kvalifisert flertall. Dette stiller Venstre seg bak. Om vi skal ha en reduksjon i antallet bystyrerepresentanter må dette være bredt forankret, og ikke tvinges gjennom.

Dersom antallet representanter blir for lavt kan bystyret få lavere legitimitet hos befolkningen. Færre representanter i bystyret vil føre til at færre partier får ytret seg, noe som igjen fører til at færre velgere vil få sin stemme hørt.

Bakgrunnen for at man vil redusere antallet representanter fra 49 til 35, er at noen partier sliter med oppmøtet, samtidig som man gjennomfører omfattende økonomiske nedskjæringer i kommunen. Kommunen må spare, og det er viktig å se på alle mulighetene vi har, men det å skjære ned på de folkevalgte og på selve lokaldemokratiet er ingen god prioritering. Bystyret er kommunens øverste politiske organ og lokaldemokratiet bør ikke bli et offer for nedskjæringer og innsparing, i hvert fall ikke når gevinsten er så liten som den er.

I en kommune som Sarpsborg, der ett parti har så klart flertall, er det spesielt viktig at også mindretallet er representert. Det at enkelte partier i bystyret sliter med forfall er heller ikke noe godt argument for kutt. De partiene som ikke klarer å få sine representanter til å møte, må selv se på hvordan de kan engasjere og motivere sine representanter. Man kan ikke kutte i antall bystyrerepresentanter kun fordi AP og FrP har problemer med dette. Ved en reduksjon vil man miste mange gode ideer og konstruktive debatter, og lokaldemokratiet i Sarpsborg vil stå svakere.

Martine Lindh Løkke
Politisk nestleder Sarpsborg Venstre

Bekjemp narkotika, ikke narkotikaavhengige!

Som et resultat av helgens (16-18.April, i Sarpsborg) har Venstre kommet med en uttalelse om ruspolitikk, som er en uttalelse jeg virkelig har troen på:

Venstres landsmøte er bekymret over at narkotikaavhengige ikke har tilstrekkelig tilgang til helse- og sosialtjenester. Venstres landsmøte mener narkotikaavhengige må få reellt rettsvern, god tilgang til helsehjelp og bli behandlet som pasienter, ikke kriminelle.

Foto: MicrosoftNarkotikaavhengighet er en sykdom, men i realiteten har ikke narkotikaavhengige samme tilgang til helse- og sosialtjenester som andre syke. Venstres landsmøte er opptatt av at rusomsorgen tilbyr en trygg og stabil behandlingsbase som også fokuserer på årsakene til at den enkelte blir rusavhengig. Rusavhengige som har psykiske plager i tillegg til sin rusavhengighet, må sikres en optimal behandling. Det er derfor viktig å styrke det sosialfaglige og psykologiske innholdet i tverrfaglig spesialisert rusbehandling, samt styrke

Venstre mener tiden er inne for å se på andre løsninger og tilnærminger til narkotika. Narkotikaavhengige må få hjelp og behandling, ikke straff. Venstres landsmøte mener det er viktig å opprettholde et høyt straffenivå for bakmenn og organisert narkotikakriminalitet.

I 2002 gikk en samlet straffelovkommisjonen inn for en reduksjon i strafferammene og straffeutmålingen for narkotikaovertredelser. Sett i forhold til de andre nordiske landene er strafferammene i Norge høye i narkotikasaker. Venstre vil understreke at de strenge strafferammene for narkotikaforbrytelser ikke har vist seg å ha noen nevneverdig preventiv effekt. Venstre mener derfor tidspunktet er inne for en gjennomgang av straffenivået i narkotika.

Det må utredes en modell etter mønster fra Portugal der behandling av narkotiaavhengighet prioriteres fremfor straffeforfølgelse. Narkotiske stoffer som oppdages konfiskeres av politiet, men brukerne kan pålegges å møte opp til et intervju for å avgjøre behov for behandling og oppfølging. Etter at lovgivningen i Portugal ble endret på denne måten har narkotikabruk blant ungdom gått ned og man har sett en kraftig økning i antall rusavhengige som er i kontakt med helsevesenet.

Venstre vil:

• innføre en modell som sikrer at ruspasienter får behandling innen 24 timer etter avrusning
• opprette tilstrekkelige behandlingsplasser for akuttavrusning og bygge ut det totale behandlingstilbudet
• gi narkotikaavhengige behandling, ikke straff
• gjennomgå straffenivået på narkotikaovertredelser
• at Portugal-modellen skal vurderes som en mulig løsning når Stoltenberg-utvalget legger fram sin innstilling

- Tross alt ligger Norge på overdosetoppen i Europa, og 30 år med feil ruspolitikk har gjort at samfunnet har måtte smake på konsekvensene av politikernes valg. Det er viktig at vi ser på verdigheten i enkeltindividet, og ikke tenker kollektivt som store deler av befolkningen allerede gjør. Vi må huske at vi er forskjellige, og trenger forskjellige behandlingsmetoder!

http://www.cato.org/pubs/wtpapers/greenwald_whitepaper.pdf
http://statistikk.sirus.no/sirus/

Østfoldungdommen trenger bedre busskort!

Sosiale nettverk er viktig for trivsel både på skolen og generelt i hverdagen. Slike nettverk kan være særlig vanskelige å opparbeide seg for elever som bor langt fra sentrum eller som studerer i en annen by.
Vi i Østfold Unge Venstre mener at når du får et skolebusskort som dekker skoleveien frem og tilbake fra skolen, skal du også kunne ha sjansen til skape et sosialt nettverk rundt skolen og i nærmiljøet.

Vi i Østfold Unge Venstre synes at det er forferdelig at et skolebusskort skal gå ut klokken 17:00. På denne måten vil ikke eleven som går på skolen kunne skape seg et sosialt nettverk og ha en identitet til byen som man går på skole i. Vi ønsker derfor at alle skolebusskort som blir utsendt fra Østfold Fylkeskommune skal kunne brukes frem til klokken 23:00.

Vi må satse kollektivt, og hindre at flere og flere unge tar i bruk personbilen. Det er viktig at unge får gode vaner med å bruke kollektivtrafikken for å unngå en ny generasjon bilkjørere.

Det er mange gode grunner til at vi trenger mer fleksible busskort i Østfold. En av gruppene som blir hardest rammet av de strenge busskorttidene er de som studerer musikk, dans eller drama.
Det er linjer for musikk, dans og drama på Greåker, Askim, Risum og Kirkeparken. Disse skolene har ansvar for å avle fram Østfolds nye talenter innenfor musikk, dans og drama.

Det sier seg selv at det er begrenset hva lærerne kan lære elevene i løpet av en skoledag. Dette har skolene løst ved å la elevene ha mulighet til å øve på skolen etter skoleslutt. Men hvor mange vil dra nytte av dette når de må ta bussen hjem før kl 17:00?

Martine Løkke
Nestleder Østfold Unge Venstre

Frykt og kriminalitet - selvoppfyllende profeti?

Det er ikke nyere forskning som viser at selvoppfyllende profeti stemmer, det er ren logikk, og jeg mener at om vi beskytter oss mot kriminalitet ved å sette opp overvåkningskameraer, vil det bli mindre fokus på politi og ansvaret for enkelt individene i samfunnet.

Så skal vi satse på at overvåkningskameraene beskytter oss, eller skal vi innse fakta og forstå at vi enten trenger en god blanding av både politibetjenter og overvåkningskameraer? Eller skal vi stole på at politibetjentene ikke legger for mye ansvar på disse kameraene? Det er rett og slett ikke et problem for en som har utøvd mye kriminalitet, å lure et overvåkningskamera, men kanskje det hadde vært bedre å kunne sende ut politibetjenter, som faktisk ikke kunne hvile på laurbærene, og som bare passet på samfunnet istedet?

Unge Venstre sentralstyre
“vil ha flere varme politibetjenter, ikke kalde kameraer for å redusere vold og kriminalitet. Flere varme politibetjenter er en løsning som forebygger kriminalitet, men som samtidig respekterer personvernet.”

Man opplever også et større press enn før for å ha økt sikkerhet i samfunnet.
Man hører ofte om de som ønsker mer innsyn, mer overvåkning og enda mer sikkerhetsregler rundt dette. Dette kan ende opp som de gode hensikters tyranni.

Overvåkningskameraene i Oslo øker, og Oslo er nå den nest mest overvåkte byen i Europa.
Er det er slikt samfunn vi ønsker oss?
Kanskje det hadde vært bedre med en litt jevnere fordeling av politi og overvåkningskameraer? Ikke erstatte politiet, men utjevne den store forskjellen istedet.
Og ja, jeg vet at pensjonert politi har et ønske om å gå med den gamle uniformen og “stille opp” men jeg føler at det er like så viktig som det å være et medmenneske og si ifra til betjeningen på rimi når du ser noen stjele. Det er viktig at vi tar det sosiale ansvaret på våre skuldre og ser bortifra at overvåkningskameraene “kanskje” får tatt gjerningsmannen som overfaller deg når du går hjem fra byen. Kameraene har som oftest dårlig kvalitet og det er mye lettere å lure et overvåkningskamera enn det er å lure et godt voksent politi.
Nei til datalagringsdirektivet!

• Unge Venstre stiller sterkt fra Sarpsborg når partiet holder landsmøte i Olavs by i april. To lokale jenter er da delegater. • www.sa.no

Bussproblemer i Sarpsborg

I Sarpsborg er det mange studenter som bor utenfor sentrum og som er avhengige av å ta bussen både til og fra skolen, dessverre tilfredsstiller ikke tilbudet behovet. Dette ser Unge Venstre på som svært uheldig.

Busstilbudet i Sarpsborg for studenter har blitt dårligere til tross for at Østfold fylkeskommune stadig bevilger mer penger til buss.
Det urimeligste problemet er at bussene er fortsatt ikke er tilpasset de nye skoletidene. Skolestart ble endret fra 08:15 til 08:00, og da må mange elever ta bussen som går en time tidligere for ikke å komme for sent. Å måtte stå opp tidligere kunne vi vel taklet, men når man bor et stykke unna sentrum er det ingen selvfølge at det går noen tidligere buss. Elevene som ikke har noen tidligere buss å ta ender opp med og komme for sent og få anmerkninger. For disse elevene er det også veldig vanskelig å komme seg hjem, og mye tid går bort til venting.

Man ser også en nedprioritering av utkantsområdene. Ruter som Rokkeveien blir byttet ut til fordel for ruter som Ringruta øst/vest som kjører samme retning, men bare halvparten så langt.

Mange har skrevet eller klaget til Østfold kollektivtrafikk uten at situasjonen har endret seg.

Martine Løkke
Nedre Glomma Unge Venstre

For mange kommuner i Østfold?

Mange og små kommuner gjør at innbyggerne i Østfold har et ulikt tilbud og kvalitet på kommunale tjenester. Større kommuner vil kunne bidra til å gi gode helse-, velferds- og kulturtilbud til alle uavhengig av bosted. Med større kommuner vil man få et bedre fagmiljø i kommunen, og flere med høyere utdanning vil kunne bosette seg i distriktene.

I et liberalt demokrati tror man på at makten skal komme nedenfra. Det er viktig at det skal være innbyggerne som former staten og ikke staten som former innbyggerne. For å kunne skape et godt samfunn er det derfor avgjørende at vi har sterke og handlekraftige kommuner.

Sarpsborg Venstre mener at prosessen med å forbedre Østfolds kommunestruktur må begynne nå, slik at Østfold kan bli et foregangsfylke for lokaldemokrati og gode velferdstilbud i kommunene. For Venstre er ikke større kommuner et mål i seg selv, men at de blir sterkere og med gode fagmiljøer som dekker naturlig arbeids-, bo- og serviceregioner.

Martine Løkke
Nestleder Sarpsborg Venstre

Rusavhengige trenger hjelp ikke straff!

I SAs nettutgave står det søndag om høyesterettsdommer Lund som
mener den norske strategien med strengere straffer i
narkotikapolitikken er feilslått. Unge Venstre mener vi ikke har råd
til å fortsette en slik politikk uten å se på andre mulige
løsninger.

Norge har de siste 50 årene drevet en narkotikapolitikk som ikke har
gitt ønsket resultat. Vi ser stadig en økning i antall misbrukere og
i unge som rekruteres til dårlige miljøer.

I 2008 var det hele 179 overdosedødsfall i Norge, det setter oss på
Europatoppen. Var det straff disse menneskene trengte? På grunn av de
høye straffene på bruk og besittelse av narkotiske stoffer er det
mange med rusproblemer som ikke tørr å oppsøke lege, i fare for å
bli straffet.

Dagens ordning gir ikke de rusavhengige god nok omsorg og den bidrar
til å livnære de skulte kriminelle miljøene. De rusavhengige må
kunne benytte seg av helsetjenester akkurat som alle andre uten frykt
for å bli satt i fengsel.

Mennesker med rusproblemer må ikke sees på som kriminelle som må
straffes, men som mennesker med en sykdom som trenger hjelp.

Martine Løkke
Nestleder Østfold Unge Venstre