Viser arkivet for stikkord av

De små blir mindre med de Blå!

Fra disse tar Siv Jensen penger til millionærenes skattelette.

Lavtlønnte,Trygd og pensjons-mottakere må ta støyten.

Lavtlønnede syke må nå tjene 88 370 kroner i året for å få rett til sykepenger. Tidligere var kravet halvparten.
Bevegelseshemmede får mindre støtte til bil. Kun de som trenger det til arbeid eller studier skal få støtte til bil.
Andre må betale det selv. Dette er anslått å spare staten for 65 millioner kroner.

To år mindre med overgangsstønad. I dag kan de få slik stønad i inntil tre år. Regjeringen reduserer perioden
til ett år – eller til man får lovfestet barnehageplass.

Arbeidsledige mister feriepenger. Det er i dag 9,5 prosent av dagpengene. For arbeidsledige betyr det et kutt i
ytelsen fra omtrent 68 prosent av lønnen, til omtrent 62 prosent av tidligere lønn. Dette vil spare én milliard
kroner for Siv Jensen fra 2016.

Færre får foreldrepenger. Foreldrepenger får man først hvis man tjener 88.370 kroner neste år – dobbelt så
mye som i dag. Endringen trer i kraft fra 1. juli.

Kraftig redusert barnetillegg for uføre. Fra 2016 vil uføre med lavest trygd få inntil 28 300 kroner mindre
i barnetillegg pr. barn i året.

Mange uføre småbarnsfamilier med gjeld rammes av
hardere skattlegging av uføretrygden fra og med neste år.

Dyrere lån for uføre. Det foreslås fra Siv Jensen,at uføretrygdede med gjeld får redusert fradragsprosenten
Dette betyr at ei enslig,ufør mor med bolig-gjeld,som ikke kan jobbe noen ting,og har 3 barn,mister både bolig
og livsgrunnlag.

Regjeringen fåreslår å delvis rassere den møysommlige opparbeidede velferds-staten Norge,for at det skal
bli penger til skattelette for millionærene.Nå ser vi virkelig effekten av at folk gikk å sa:“Nei,detta går ikke
lenger.Nå må vi få ei forandring”!! Vel….her er forandringa,p.g.a. at disse blå-blå vant valget.

At ikke såkalte “vanlige” folk snart kan forstå hva de stemmer på,disse som tror at de får det bedre med
de Blå-blå i førersetet.De må vist føle det på kroppen sjøl ser det ut til.

FORSKNINGSPROSJEKT- NY KOMBINASJONSVAKSINE.

Det er med sjokk og forundring jeg leser denne artikkelen om at det søkes små barn til ny vaksinestudie, denne gang er ett forskningsprosjekt på en ny kombinasjonsvaksine mot polio, kikhoste, stivkrampe ,difteri Haemofilus influensa og vaksine mot Hepatitt B.
målgruppe.
1. Barn på 3mndr ( 85 – 95 dager)
2. Friske barn
3. ikke påbegynt vaksinasjonsprogrammet

POLIOVAKSINEN.

Dr. Jonas Salk var komitemedlem av WHO – Verdens helseorganisasjon og vaksinen har fått hans navn- Salk-vaksinen.

Nye tilfeller av polio dukket opp der barna først var vaksinerte for denne sykdommen.

Den samme Dr. Salk innrømmet ved ett senere tidspunkt at vaksinasjon var en direkte årsak til at barn fikk denne sykdommen, at vaksinen dehydrerte cellene, tappet kalsium fra nerver, muskler, bein og celler.
Etterhvert forandret poliovaksinen karakter, det medførte til en økning til ME- utmattelsessyndrom, fordobling av kreft og Guillian Barre- syndromet.

I Norge startet poliovaksinen i 1957 og mellom 1957- 1963 ble ca.1million barn vaksinerte.

Poliovaksinen viste seg å inneholde serum fra afrikanske grønne aper – SV 40 og forårsaket misdannelser, leukemi og kreft.
MMR- VAKSINEN.

Denne vaksinen er som de fleste vet mot meslinger, kikhoste og røde hunder.

Vaksinen er dyrket på cellekulturen av kyllingfostre, og rester av vaksinen etterlater spor i hjernen, som igjen utvikler autisme.

Vaksinen lekker fra tarmen over til hjernen og er sannsynligvis ett resultat av den store andel av krybbedød.

I California har autisme økt med 273% i løpet av 10 år og i Maryland økte autisme med 513 % fra 1993- 1998.
Men vaksineprodusentene pønsker på stadig nye metoder å knuse befolkningen på.

Rotavirus er det siste tilskudd på barnevaksiner, og dette er en vaksine mot omgangssyke, som visstnok skal gi 75- 80 % beskyttelse, slik at foreldrene skal unngå å være hjemme fra jobb p.g.a syke barn.

Denne vaksinen forårsaker noe som er langt farligere enn en uskyldig omgangssyke.

Muligheter for å fa KAWASAKI- syndromet er overhengende, og det kan resultere i betennelse i kroppens blodårer – vaskulitt, alvorlige febersykdommer, slimhinneforandringer og lymfeknuteforandringer.

Virkestoffet i denne vaksinen er PHENOL, som er ett giftig, etsende stoff, som utvinnes av kull og tjære, som igjen blir brukt i desinfeksjonsmidler, fargestoffer, legemidler og konserveringsmidler og dette skal norske forskere sørge for at små barn skal bli ødelagt med

Den amerikanske kiropraktoren Tim O’Shea har forsket på vaksiner i nesten 15 år, og har holdt sitt seminar «Vaccination i$ not immunization» verden rundt i mer enn 9 år. O’Shea’s bok «The sanctity of human blood» («Det menneskelige blods ukrenkelighet») er nå kommet ut i 12 opplag. Alle bøkene han hadde med seg ble revet bort av tilhørerne.

Tim O’Shea
Kildene og referansene som O’Shea har lagt til grunn i sin forskning er hentet fra skolemedisinen selv («mainstream science and medicine»). Konklusjonene det er redegjort for i det følgende er mao. basert på et omfattende og veldokumentert faktagrunnlag.
O’Shea baserer seg kun på medisinsk-vitenskapelige fakta for sitt arbeid og konklusjoner. Ser en på konklusjonene og de fakta som presenteres av O’Shea, er det lite som tyder på at de ansvarlige for vaksineringen som pågår i Norge (Folkehelseinstituttet og legestanden m. fl.) har utført en grundig analyse av de samme kildene. Dersom dette stemmer, er det skremmende.
idligere epidemier av infeksjonssykdommer i Europa skyldtes hovedsakelig dårlige hygieniske forhold (urent drikkevann og manglende sanitæranlegg). Rent vann og kloakk førte til at infeksjonssykdommene stort sett forsvant. Det er ganske absurd at det idag vaksineres mot kopper – en sykdom som er utryddet. Tim O’Shea kunne opplyse at det er kun koppervirus fra vaksiner som medfører at sykdommen ennå finnes.
En norsk sjømann fikk 2 millioner i erstatning etter å ha blitt hjertesyk som 40-åring pga. koppervaksinen han fikk som 18åring

I september 2011 ble en tysk studie som sammenligner helsa til vaksinerte opp mot uvaksinerte publiserte. Undersøkelsen pågår fortsatt, pr nå er over 11.000 barn mellom 0 og 19 år inkludert. Data samles ved selvrapportering fra foreldre, hvor et flertall av respondentene er amerikanske. Tallene sammenlignes videre med den tyske helseundersøkelsen KIGGS. Andreas Bachmair som står bak studien er utdannet homeopat.
2-5 ganger hyppigere forekomst av sykdom hos de vaksinerte

henhold til artikkelen refereres det til tre andre studier som har sett på frekvens av sykdom hos vaksinerte versus uvaksinerte.
1. Salzburger studien:
Her fant man i en undersøkelse på 1004 uvaksinerte barn at:
0% hadde astma (8%-12% i normalbefolkning/vaksinerte)
1,2% hadde atopisk deramtitt (10%-20% i normalbefolkning/vaksinerte)
3% hadde allergier (25% av normalbefolkning/vaksinerte)
0,79% ADHD (5%-10% normalbefolkning/vaksinerte)
2. Studien fra Guine-Bissau:
Barn av 15.000 mødre ble observert over en 5 års periode mellom 1990-96. Her ble det funnet at spedbarnsdødeligheten for difteri, stivkrampe og kikhoste var dobbelt så høy hos de vaksinerte (10,5 versus 4,7)
Les mer

Så hva er brgrunnelsen for å ødelegge flere liv ved å forske på vaksiner som faktisk kun øker alle mulige sykdommer i barn og fjerner den vanlige immunforsvaret.
Den tyske okkupasjonsmakten hadde innført barnetrygd i Norge. Da den tyske okkupasjonen ble avløst av alliert okkupasjon ble utbetalingene til mottakerne straks stanset mens arbeidsgiverne måtte fortsette å innbetale til trygden. I 1946 var et betydelig beløp oppsamlet og pengene ble brukt til å bygge et forskningssenter på Bakkebø der små barn ble utsatt for medisinske og psykologiske eksperimenter med sikte på å svekke eller ødelegge det psykiske sanseapparatet, spesielt dømmekraften. Forskningsresultatene ble fremlagt på et topphemmelig seminar på Holmenkollen hotell i 1957.
De som ble utsatt for disse eksperimentene var overveiende såkalte tyskerunger som av allierte soldater ble raidet opp i sine tyske familier og transportert til Bakkebø. Eksperimentene tok sikte på å finne ut hvilke doseringer som skulle til for å svekke dømmekraft og rettferdighetssans slik at hjernen på de stakkars barna ble et «tabula rasa» som de het på vitenskapsmennenes språk. Forsningsresultatene er benyttet for å bestemme doseringen i barnervaksinasjonsprogrammene

Brevet til de ansvarlige for ett nytt vaksineeksperiment finner du her

Norge dårligst i Norden i ny økonomiranking!

Det har kommet en ny måling i økonomisk frihet som er meget interessant – for Norge som fremholdes som det siste og best økonomisk styrte sosialistiske land havner sist i Norden i denne undersøkelsen jf

Rapporten ”Index of Economic Freedom” ges ut varje år från ett fristående institut, som bland andra stöds av tidningen Wall Street Journal, mäter måttet på ekonomisk frihet inom världens länder.

Värderingen baseras på tio olika kriterier, däribland ekonomisk öppenhet, reglering, effektivitet, rättsäkerhet och konkurrenskraft. De grundläggande principerna för ekonomisk frihet handlar om individuell delaktighet, likabehandling och främjande av konkurrens. Grundläggande för institutet är just 1700-talsekonomen Adam Smiths citat: ”När institutioner skyddar individens frihet, ger det ökat välstånd till alla.”

Norway’s economic freedom score is 69.4, making its economy the 37th freest in the 2010 Index. Its overall score has decreased by 0.8 point since last year, reflecting declines in four of the 10 economic freedoms, including freedom from corruption. Norway is ranked 20th out of 43 countries in the Europe region, and its overall score is well above the world and regional averages.

Scoring fairly well in many of the 10 economic freedoms, the Norwegian economy enjoys vibrant entrepreneurial activity and high levels of prosperity. The country has a strong tradition of openness to global trade and investment, and transparent and efficient regulations are applied evenly in most cases.

Norway’s overall economic freedom is limited by the lack of fiscal competitiveness, the large presence of the government in the economy, and labor market rigidity. The government has focused on containing expensive welfare programs in recent years, but government spending still remains more than one-third of GDP. The state still owns around 50 percent of all industries, including enterprises in manufacturing, telecommunications, hydroelectric power, and transportation. While the corporate tax rate is moderate, personal income taxes are very high, and the overall tax burden is considerable.

————————————————————————————————————————
Background
Back to the topNorway is one of the world’s most prosperous countries, and levels of productivity are high. However, its privatization agenda has stalled recently. Fisheries, metal, and oil are Norway’s most important commodities. The government continues to save a large portion of its oil revenues in investment funds outside of the country as insurance against depleting reserves. Norwegian voters have rejected membership in the European Union in two referenda. Instead, the country maintains close economic interaction with EU members under the European Economic Area agreement. Norway has been a member of NATO since 1949.

————————————————————————————————————————
Business Freedom
88.8

Back to the topThe overall freedom to start, operate, and close a business is strongly protected under Norway’s regulatory environment. Starting a business takes an average of seven days, compared to the world average of 35 days. Obtaining a business license requires less than the world average of 18 procedures. Bankruptcy proceedings are relatively simple and straightforward.

————————————————————————————————————————
Trade Freedom
89.2

Back to the topNorway’s weighted average tariff rate was 0.4 percent in 2008. Some import bans and quotas, restrictions in services markets, import licensing requirements, restrictive pharmaceutical and biotechnology policies, agriculture and manufacturing subsidies, and inconsistent enforcement of intellectual property rights add to the cost of trade. Ten points were deducted from Norway’s trade freedom score to account for non-tariff barriers.

————————————————————————————————————————
Fiscal Freedom
50.5

Back to the topNorway has a high income tax rate and a moderate corporate tax rate. The top income tax rate is 47.8 percent, and the flat corporate tax rate is 28 percent. Other taxes include a value-added tax (VAT), a tax on net wealth (reduced from a two-tiered system as of January 1, 2009), and a number of environmental taxes. Petroleum companies’ profits are subject to a different tax scheme. In the most recent year, overall tax revenue as a percentage of GDP was 43.4 percent.

————————————————————————————————————————
Government Spending
49.8

Back to the topTotal government expenditures, including consumption and transfer payments, are relatively high. In the most recent year, government spending equaled 40.9 percent of GDP. The 2009 budget included some tax-relief measures for corporations as part of a larger stimulus package.

————————————————————————————————————————
Monetary Freedom
74.2

Back to the topInflation has been low, averaging 2.9 percent between 2006 and 2008. The government regulates prices for agriculture products, sets maximum prices for pharmaceuticals, influences prices through state-owned enterprises and utilities, and subsidizes agriculture and manufacturing. Fifteen points were deducted from Norway’s monetary freedom score to account for policies that distort domestic prices.

————————————————————————————————————————
Investment Freedom
65.0

Back to the topForeign and domestic investments are treated equally under the law, but regulations, standards, and practices often favor Norwegian, Scandinavian, and European Economic Area investors, and the government may screen investments to ensure that they are in the public interest. The state continues to play an important role in the economy and restricts investment in sectors in which it has a monopoly and sectors that are considered politically sensitive, such as fishing and maritime transport. Regulations and bureaucracy are generally transparent and efficient, but regulations can change suddenly. Residents and non-residents may hold foreign exchange accounts. There are no restrictions on payments, transfers, or repatriation of profits. Foreign investors may own land, subject to various restrictions.

————————————————————————————————————————
Financial Freedom
60.0

Back to the topSupervision of Norway’s well-developed financial system is prudent, and regulations are largely consistent with international norms. Credit is allocated on market terms, and banks offer a wide array of services. The government retains ownership of Norway’s largest financial institution, which accounts for 40 percent of assets. Reluctance to allow foreign ownership of the domestic financial sector has eased, and the Ministry of Finance has eliminated remaining barriers to the establishment of branches by foreign financial institutions. The banking and insurance markets are highly integrated due to mergers between banks and insurance companies. Prudential lending practices and sound regulations made it possible for the banking sector to withstand the global financial turmoil, although there was a temporary liquidity crisis. In October 2008, the government bailed out the Norwegian operations of two Icelandic banks, Kaupthing and Glitnir.

————————————————————————————————————————
Property Rights
90.0

Back to the topPrivate property and contracts are secure, and the judiciary is sound. Norway adheres to key international agreements for the protection of intellectual property rights. Internet piracy and cable/satellite decoder and smart-card piracy have risen, and enforcement of IPR protection is spotty.

————————————————————————————————————————
Freedom From Corruption
79.0

Back to the topCorruption is perceived as present. Norway ranks 14th out of 179 countries in Transparency International’s Corruption Perceptions Index for 2008. Corrupt activity by Norwegian or foreign officials is a criminal offense, and anti-corruption laws subject Norwegian nationals and companies that bribe officials in foreign countries to criminal penalties.

————————————————————————————————————————
Labor Freedom
47.1

Back to the topNorway’s labor regulations are rigid. The non-salary cost of employing a worker is moderate, but dismissing an employee is relatively difficult and costly. Regulations on work hours are relatively rigid.

SV svelger større og større kameler

Hva gjør egentlig Sosialistisk Venstreparti i Regjering. Det er et samarbeid mellom 3 partier og de kaller seg for en RødGrønn Regjering. Hva de kaller seg en en ting men RødGrønn ? Jeg forstår den Røde sosialistkommunistiske farge men Grønn har de aldri vært.

Sosialistisk Venstreparti har svelget utrolig mange kameler siden de kom i Regjering. Nå har de vært med å vedta store stygge kraftledninger gjennom Hardanger. De har også vært med på å gi Judas penger pålydende 100 millioner kroner til turistnæringen. Sitter du i Regjering så sitter du i Regjering. Du må stå for det som blir vedtatt.

Nok en gang står SV igjen som taper i en miljøsak! Hvorfor blir Sosialistisk Venstreparti sittende i Regjering der de må svelge større og større kameler

Arbeiderpartiets sanne Janus-ansikt i helsepolitikken!

Endelig kommer sannheten fram om realiteten i helsepolitikken i det rike Norge -ledet av AP og de R/G! En har lenge skjønt det med stykkprisordning på sykehus – manglende investering på vedlikehold av gamle sykehus – nedleggelser og underlige prioriteringer – utsettelser av operasjoner – endrede betingelser o l!
Er man så tjent med at disse maktorienterte skakkkjørte politikerne skal få skalte og valte med helsen vår – slik det er og kommer til å bli! For det blir bare værre og værre – ser det ut til! I kommuner f eks Skedsmo reiser ordfører til Japan på hyggereise og bruker masse penger – mens dagsentra for eldre som også trenger daglig oppmuntring – legges ned???!!! En kan virkelig spørre seg om fornuften hos det ledende AP – og selv tidligere AP-politikere reagerer nå offentlig på denne åpenbare ufornuften – det har blitt kraftige reaksjoner etter varsel om behandlingskutt

Legemiddel-topp Karita Bekkemellem synes det er «oppsiktsvekkende» at helsedirektør Bjørn-Inge Larsen blant annet tar til orde for å ikke benytte seg av en del nye kreftbehandlinger.

Tidligere statsråd Karita Bekkemellem reagerer kraftig etter helsedirektør Bjørn-Inge Larsens utspill om å bruke mindre penger på livsforlengende behandling.

Larsen tar til orde for å bruke mindre ressurser for å forlenge livet til gamle mennesker på dødsleiet. Han varsler også at svakere helseøkonomi kommer til å begrense behandlingstilbudet til store pasientgrupper. Kreftsyke, MS-pasienter, og folk som lider av KOLS og hjertesvikt er blant dem som rammes av tøffere prioriteringer.

- Vi må begynne å snakke høyt om at vi ikke kan behandle alle med alt som er tilgjengelig. Dette er et tema som er så vondt å snakke om at det har blitt tiet ned i lang tid. Norske pasienter får gode helsetjenerster og skal fortsatt få det. Men vi må være ærlige. Vi må våge å diskutere offentlig at vi allerede sier nei til god, men svært dyr behandling. Og vi må se i øynene at også i Norge vil gapet mellom hva vi kan gjøre og hva vi har råd til å gjøre, øke betraktelig fremover, sier han til Aftenposten.

Direktør i Legemiddelindustriforeningen, tidligere statsråd Karita Bekkemellem, reagerer kraftig på Larsens utspill. Hun mener at det er galt at norsk helsevesen vurderer å ikke ta i bruk de nye, men dyrere behandlingsmetodene.

- Hadde norske pasienter sett det vi ser nå, hadde bråket som har vært i forbindelse med nedleggelser av fødeavdelinger blitt en liten bris i forhold til de reaksjonene som hadde kommet, sier hun til VG Nett.

Etterlyser debatt

Helsedirektør Bjørn-Inge Larsen leder Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten, som nylig sa nei til en ny behandlingsform for tykktarmskreft med spredning.

Larsen innrømmer at de forventer nye, gode behandlingsmetoder innenfor kreftbehandling, men varsler at dette er et av områdene blir rammet på grunn av høye omkostninger. Finansdepartementet vedtok i 2005 425.000 kroner per år som veiledende grense for kostnad for én pasient.

- I Norge har vi lagt til grunn at alle liv er like mye verdt. Dette er en helt ny utvikling der prisen på et liv settes til under en halv million kroner. Skal dette prioriteres annerledes, må det under grundig debatt, sier Karita Bekkemellem.

Storbritannia har tidligere bestemt at behandling som gir ett godt ekstra leveår maksimalt kan koste 350.000 kroner.

Og i Storbritannia tok de virkelig fatt i problemene det skakkjørte sosialdemokratiet skapte – og skiftet de ut – ja endelig har andre sett fornuften i dette