Viser arkivet for stikkord demokrati

OM DIREKTE DEMOKRATI I MARINALEDA, ANDALUCIA.

Er det muligt at gøre op med kapitalismen i Europa i 2012 og indrette sig på en anden måde? Hvis man spørger indbyggerne i den andalusiske landsby Marinaleda, er svaret ja
I den lille landsby har man i årtier udfordret det kapitalistiske system og i de her krisetider er Marinaleda blevet referenceramme for bl.a. den spanske 15.maj-bevægelse. Det skyldes ikke mindst byens arbejdsmarkedspolitik og lokalpolitikernes særlige forestilling om demokrati

*Marinaleda er en jordruksby i Andalucia med underkant av3000 innbyggere.

Styres etter prinsippet om direkte demokrati ogkollektiv eiendomsrett av jord .

Byens jordbrukskooperativ har okkupert og overtatt 1200 hektar jord fra lokale aristokrater. Overskuddet fra jorda fordeles likt mellom koopetaivets medlemmer og er med på å finansiere offentlige tjenester og boliger . Byens ordfører Juan Manuel Sanchez Cordillo blir kalt Spanias Robin Hood og har blitt et av landets fremste symboler på den folkelige motstanden mot bankene, regjeringen og EU . Ordføreren bruker etter manges mening en del uortodoksemetoder for å hjelpe sitt folk.

Gordillo,som også er en av lederne for bondefagforeningen i Andalucía ogsitter i det spanske parlamentet for venstreradikale Izquierda Unida,tar i bruk metoder Robin of Locksley ville ha applaudert. Tidligeredenne måneden var Gordillo til stede da aktivister stormet etsupermarked, fylte handlevogner med matvarer og forlot butikken utenå betale.

Maten ble deretter distribuert til ulike «matbanker» som dele rut mat til fattige spanjoler. Syv aktivister ble arrestert som enfølge av aksjonen.

Vi stjal for å gi til de fattige, fordi de rike allerede stjeler, sier Gordillo. Han har nå planer om at liknende aksjoner skal få bein å gå på i tida som kommer

I zqueireda Unida , som sitter i parlamentet har sørget for å giordføreren immunitet , for ellers hadde han forlengst havnet ifengsel , der han allerede har vœrt 7 ganger tidligere i løpet avsitt 61 – årige liv .

Selv sier ordføreren dette : « Her i Marinaleda viser vi at detfinnes alternativer .

Den økonomiske krisen er en stor svindel , og vi viser atdet er mulig å bryte ned elitens måte å gjøre ting på.

Naturrressursene tilhører folket og ikke en priviligert,egoistisk og latterlig minoritet .

EU-byråkratiet la onsdag fram en omfattende rapport om«makroøkonomiske ubalanser» i 13 medlemsland. Mens elleve land fårbeskjed om at de fortsatt blir fulgt nøye, er det spesieltspanjolene og slovenerne det rettes en advarende pekefinger mot.

Spania er i ferd med å sette i verk reformer, menKommisjonen påpeker at problemene fortsatt er så store at detkreves «markante politiske grep

*I Marinaleda lever radikale ideeer om direkte demokratiog kollektiv eiendomsrett over jord *.

Vi skremmer Spania og Europas eliter sier ordførerenJuan Manuel Sanchez Gordillo , som har vœrt ordfører i Marinaleda i33 år.

I 2011 ble han gjenvalgt med 73 % av stemmene ..

I dag jobber majoriteten av byens innbyggere ijordbrukskoopertaivet .

På markene blir det dyrket rtisjokker, paprika ogbønner , som blir foredlet på fabrikken «El Hemoso.

Byens innbyggere eter ca. 1200 dekar jord i felelsskap ,der overskuddet av produksjonen deles likt .
En vanlig månedslønn er på 1200 euro i måneden .

Det er ikke alltid det er nok arbeide til alle ikooperativet , men arbeidstimene blir fordelt likt , slik at ingengår arbeidsledige over lengre tid .

Direkte demokrati:

I Marinaleda har alle direkte innflytelse over det somformer hverdagen og det holdes ofte folkemøter hvor innbyggernestemmer over politiske spørsmål og organiseringen av arbeidet .

Viseordfører Esperanza Saavedra mener modellen meddirekte demokrati er helt avgjørende for levedyktigheten iMarinaleda .

Den økonomiske likheten og og arbeidernes kontroll overegen hverdag står i meget sterk kontrast til virkeligheten ellers iAndalucia , der 50 % av all jord eies av 2 % av befolkningens rikejordeiere , som betaler fattige landløse sesongarbeidere luselønnfor lange dager under en brennhet sol uten at arbeiderne harmulighet for å klage .

I Marinaleda har det blitt bygget 350 boliger , somkoster 15 euro hver måned .

Mens mange spaniere ikke kan få boliglån i dag, fordide ikke har job, sidder andre i gældsfælden med høje lån, som deikke kan håndtere uden et arbejde. Samtidigt falder boligernefortsat i værdi. Det er en ond og indtil videre håbløs spiral.

I Marinaleda er alle boligspekulationer, ifølgeGordillo, forbudte. Flere hundrede familieboliger i byen er opførtinden for det kommunale boligprogram: Indbyggerne får tilbud om atbygge egne boliger på 90 kvadratmeter med tre-fire soveværelser,bad, garage og en have på 100 kvadratmeter. Grunden er gratis ogmaterialerne har Junta de Andalucía foræret dem. Ved at lægge 450dages egen indsats i boligprojektet får man gratis og professionalhjælp fra arkitekter og håndværkere. Huslejen er 15 euro ommåneden. Ulempen er dog, at man ikke kan sælge boligen.
Blandtde spaniere, som sidder i klemme efter, at boligboblen sprængte i2007, vækker det stærk forundring, at boligejerne i Marinaleda fårgratis byggematerialer fra lokalregeringen. Ifølge Diario Surmodtager Marinaleda desuden årligt økonomisk støtte fra Juntaen ogfra regeringen i Madrid på 325.000 euro

SkremmerMadrid og EU.

Ordføreren er ikke videre populœr blandt alle iAndalucia .

På grunn at han ledet jordokkupasjoner har han vœrtarrestert 7 ganger og overlevd to attentatforsøk fra høyreekstreme.

Men han fortsetter sitt korstog for de fattige iAndalucia.

Gordillohar fått mye oppmerksomhet i Spania de siste ukene. Aksjonene harsamtidig satt sinnene i kok i Spanias regjeringsparti, PartidoPopular. I løpet av sine syv måneder med makta til har partiet, tilEUs glede, gjennomført dramatiske kutt i offentlige budsjetter. Entalsmann for partiet anklager Gordillo for å spille rollen som RobinHood samtidig som han gjennom sin stilling som lønnet ordfører er«Sheriffen av Nottingham». Gordillo fnyser av kritikken han får.

De sier jeg er farlig. Hva med bankfolkene som slipper unna med bedrageri? Er ikke det farlig? Bankene som låner fra Den europeiske sentralbanken for en prosent og selger gjelda videre til spanjoler for seks prosent – er ikke de farlige

Men dette er iferd med å skape ringvirkninger .

Ett fransk filmteam lager i disse dager en dokumentarfilm omMarinaleda .

Filmskaperne er en del av det venstreradikale samfunnet EmmausLescar- Pau , som er i ferd med å etablere en landsby på denfranske landsbygda med de samme prinsipper for direkte demokrati .

Og det kan trenges , for i Spania er 6 millioner uten arbeide og400000 familier er kastet ut av sine boliger bare de siste 4 år

Kilde : Klassekampen 30 april 2013.

GRUNNLOVENS § 93.

Etter at Norge hadde vært i union med Danmark i 430 år, fikk vi vår egen grunnlov. Første paragraf bestemmer at “Kongeriget Norge er et frit, selvstændigt, udeleligt og uafhændeligt Rige. Dets regjeringsform er indskrænket og arvelig monarkisk”

For å gjøre det mulig å undertegne Roma-traktaten om ny union, noe som Grunnloven forbød, fikk vi i 1962 en ny par.93:“*For å sikre internasjonal fred og Sikkerhet eller fremme internasjonal Retsorden og Samarbeide kan Stortinget med tre Fjerdedels Flertall samtykke i, at en internasjonal Sammenslutning som Norge er tilsluttet eller slutter seg til, paa et saglig begrænset område skal kunne udøve Beføyelser der etter denne Grunnlov ellers tilligge Statens Myndigheter—”*.

I dag kan det ikke være tvil om at de rettslærde misforsto sakens natur i 1962.* EU er en stat i staten som utbrer seg mer og mer på de nasjonale medlemsstatenes bekostning – inntil vi får en, stor regionalstat med ett statsterritorium* . Det er uttrykk for ønsketenkning å tro at Norge på sikt kan få beholde sin egen fiskerigrense og ellers herredømmet over sine naturressurser som medlem av den europeiske unionen.* Også bruken av ordet sammenslutning i par.93 beror på en misforståelse* . Roma-traktaten taler om integrasjon, og det er noe ganske annet, nemlig sammensmelting av selvstendige stater i en ny enhet. Par.93 taler videre om internasjonal “Sammenslutning” som ikke er dekkende for begrepet statsdannelse. Slik tilslørte man at målet for Fellesmarkedet var politisk union

At EU er en stat i staten fremgår også av det faktum at EUs lover går foran grunnlovene og all rett i de enkelte medlemsland. EUs egen domstol har enerett til å tolke EU-lovene. At forordninger og direktiver fra Brussel skal gå foran norske lover, også Grunnloven – selv uten transformasjon til norsk rett – strider mot selve hovedtanken i vår grunnlov, nemlig folkesuvereniteten, som har to aspekter, indre og ytre folkestyre. Derfor er medlemskap ulovlig, uaktet den nye paragraf 93 som sier at Stortinget kan med 3/4 flertall overlate til fremmede organer å styre i Norge på et “saklig begrenset område”. Ifølge EUs egen logikk og indre dynamikk som innebærer full integrasjon og politisk union, kan medlemskap ikke begrenses til et “saklig begrenset område” – det økonomiske, hva nå det skulle være. I 1962 var det ingen i Brussel eller Oslo som snakket om felles valuta og seddelbank, kort sagt pengeunion, som i dag er den viktigste brekkstang i integrasjonsprosessen. Heller ikke om personers passløse passering over de indre grensene (kfr.Schengen), eller om felles president og utenriksminister (se Lisboa-traktaten), og felles utenrikspolitikk og forsvar. Saken ble av Handelsdepartementet forelagt juristene som et spørsmål om toll,handel og fri konkurranse.

I Aftenposten for 29.mai 04 skriver professor i statsrett, Hans Petter Graver: “De omfattende endringer som har skjedd i EU, gjør Grunnlovens par.93 uegnet til å melde Norge inn i EU. Par.93. tillater overføring av suverenitet på et saklig begrenset område. EU-samarbeiet kan ikke lenger defineres som et saklig begrenset område. Innføringen av EMU (den økonomiske og monetær union) er et av flere områder der dagens EU er langt mer omfattende enn gårsdagens EU”.

Folket har sagt Nei til medlemskap i to avstemninger, men fremdeles er det sterke krefter som håper at et en ny anledning skal by seg. Derfor ble forslaget om å endre 3/4 til 2/3 vedtatt med stort flertall i kontroll-og konstitusjonskomiteen i Stortinget. Vi fikk en hektisk offentlig debatt om saken. Men ingen, verken i Stortinget eller NRK, så saken i sin historiske sammenheng. Derfor overså de selve poenget. Når de rettslærde på forespørsel fra Stortinget i 1962 foreslo 3/4 flertall i par.93, var det fordi de var engstelige for at Roma-traktaten og Fellesmarkedet inneholdt kimen til en forbundsstat, altså en union. Da måtte gr.l. par.1 si stopp. Dette sier prof. Johs. Andenæs uttrykkelig i sin del av den juridiske betenkning

Johan I. Holm

De som har overtatt muldvarprollene i norsk politikk etter Jens Christian Hauge og Stein Rognlien er etter min oppfatning de to hovedmennene bak EØS-prosjektet, nemlig Jonas Gahr Støre og Morten Wetland. Hele det såkalte “EØS” er deres oppfinnelse. I realiteten var “EØS-forhandlingene” bare en gjennomgang av hvilke lovendringer som måtte til i forbindelse med EU-medlemskap. Overfor norsk opinion ble det gitt inntrykk av at det var en egen “EØS-avtale” det ble forhandlet om. Jonas Gahr Støre skrev talene for Gro Harlem Brundtland og ga inntrykk av at hun tok opp det som i media var fremstilt som “norske interesser”, men i møtene, som var lukket for pressen, sa Gro noe helt annet. På et møte der Støre hadde laget et tosiders “innlegg” bare for å bløffe norsk opinion, satte jeg demonstrativt et kryss over alt det Gro ikke sa. Gahr Støre ble livredd for at jeg skulle gi kopi av mitt eksemplar til pressen og fulgte etter meg til kopimaskinen for å sørge for at det var hans løgner som ble distribuert. Morten Wetland sto for den juridiske biten i tilpasningsforhandlingene. Han gjorde aldri forsøk på å fremme norske interesser, men så det som sin oppgave å få EU-retten innført i Norge så fort og grundig som mulig. Wetland var på mitt aspirantkull. Han er i likhet med Støre en intelligent mann som har gått i “muldvarplære” i mange år. Nå ser det ut til at de to kumpanene sluttfører EU-tilpasningene under dekknavnet WTO. Reelt sett har Norge vært EU-lydrike siden 1991. Men folkeflertallet vil fortsatt gi fremtidige generasjoner muligheten til å innrette seg annerledes og sier derfor "nei til EU

Synnøve Fjellbakk Taftø.

.
.

Georgia, Libya og Korea – paralleller.

Bruken av menneskerettigheter i stedet for sosialisme for å maskere spillet i det negative rom, er karakteristisk for tiden etter Sovjetunionens oppløsning.

I Norge generelt og Oslo spesielt er det utviklet en egen stadig større konsulentbransje som kan skrive regninger med gaffel til de ulike departementene om menneskerettigheter, og som slik sett utgjør et ytre skjold for den russiske fronten som dagens regjering i virkeligheten er. Det daglige brødet avhenger av at dagens system blir opprettholdt.

Det er slik du skaper smart beskyttelse av en regjering som maskert blir holdt oppe av en fremmed makt ved å sette venner og slekt til å skrive utredninger om hvordan du skal beskytte sivilbefolkninger rundt om i verden med grunnlag i menneskerettigheter.

Det er vanskelig å forstå at du blir brukt som nyttig idiot når statens anvisning av store honorarer for utredning om menneskerettigheter er avhengig av at du ikke forstår det.* Bedre maske enn godhet og menneskerettigheter kan ikke en mafia skaffe seg*.
Smart.

Veldig smart.
Den svært så blodige krigen i Libya ble satt i gang i mars ved å benytte mye av de samme bedragmetodene

Beskyttelse av sivilbefolkningen var utad det store argumentet da bombingen ble satt i gang. Dagens meldinger fra Libya forteller at leger ved Sirte vasser i blod fra sivilbefolkningen, og nå er det gått sju måneder i stedet for de få ukene som president Barack Obama lurte det amerikanske folk til å tro.

Grunnen til at Russland kunne benytte Frankrike og Storbritannia til å dra i gang denne strategiske bedragoperasjonen, var at Russland unnlot å stemme i FNs sikkerhetsråd.

Det ble ikke lagt ned veto.

Samme trikset ble brukt da Stalin benyttet Nord- Korea til å lure FN generelt og USA spesielt til å bli viklet inn i en krig i 1950, en krig som for øvrig kostet USA alene 60 000 falne på tre år, og som egentlig var en klassisk horisontal eskalering i en avansert form.

Ved å flytte oppmerksomheten bort fra Europa kunne Stalin befeste den maskerte kontrollen også i Vest-Europa.

Strategisk bedrag.

Av høy kvalitet, vurdert faglig fra en sikkerhetspolitisk vinkel.

Hvis du er litt oppmerksom, har du en parallell til Libya i en krig som skjedde i 2008, nemlig Russlands krig mot Georgia.

Da benyttet Russland hele tiden argumentet om at dette var en fredsbevarende operasjon.

Det ble både vist til at dette angrepet var en beskyttelse av menneskerettigheter og en beskyttelse av sivilbefolkningen, ikke minst ble det siste hele tiden hevdet fra Kreml.

Så hva var mer naturlig enn at at Russland både unnlot å stemme i FNs sikkerhetsråd i vinter og lot stråmenn i vest bli tillagt samme type argumentasjon mot Libya som Moskva hadde brukt i krigen mot Georgia?

Det er smart bedrag, indirekte sådant, og at noen oppdager at virkeligheten er stikk motsatt senere, spiller ingen rolle.

Altfor mange er etter kort tid for mye narret til å medvirke til en forbrytelse til at de hopper av.

Tvert om er den menneskelige reaksjonen etter en feil å gjøre stadig flere feil, men da ikke lenger som følge av uaktsomhet, men som følge av forsett.

Det er slik du skaper vår felles sak nemlig.

Cosa Nostra.* Bare se på saksbehandlingen av Libya i vårt eget storting

Nå er unnlatelsene mest påfallende. Også der.Oppskriften er den samme gamle som fra sovjettiden, men å fremme sosialisme er altså i den nye russiske utgaven byttet ut med å fremme menneskerettigheter som det ideologiske grunnlaget for kriminalitet.

Alt som er skapt med det gode som formål kan bli snudd til det stikk motsatte. Du benytter alltid maske når du røver banker. Denne masken trenger ikke være nøytral, den kan være stikk motsatt av virkeligheten bak masken.

Det gode kamuflerer best det vonde.Stalin studerte teologi før han begynte som bankrøver og bandeleder.

Dette er ikke ville vesten, men ville østen og du kan like godt før jo heller innstille deg på at hvor fantasien slutter, begynner virkeligheten.

Det er en virkelighet som er spektakulær, ja, men det er en fiks måte å lure vesten til å temme seg selv på.

Følgen av spillet i det negative rom er at du blir din egen beste fiende.

Sjelden ser du det demonstrert bedre enn i dag. På begge sider av Atlanterhavet. Hvor folket i økende grad oppdager det samme som den amerikanske generalen, Stanley McChrystal, gjorde i Afghanistan:

Nemlig at den verste og nærmeste fienden sitter i egen hovedstad. Noe som er en kontradiksjon som fanger deg.

Det er for øvrig alltid følgen av indirekte bedrag. Når det lykkes så godt som det gjør også i 2011

De fleste av oss, har levd i troen på at det er minimalt med korrupsjon i “demokratiets høyborg” Norge, og at rett skal være rett, i norske rettssaler. Men vi er så til de grader grundig lurt alle sammen, av disse maktmenneskene som styrer Norge, at det nå er på tide å våkne.

Grunnloven vår som er selve bærebjelken i vårt såkalte demokrati, er nå i fritt fall. Høyesterett gjorde regelrett statskupp i Norge den 26.06.2012. Ca. 90% av Norges 800 dommere, har ikke autorisasjon/sertifikat for å kunne sitte å dømme rundt om i landets rettslokaler. De gjør det likevel, og avsier ulovlige dommer såkalte nulliteter overfor de som sitter på tiltalebenken.

I følge Grunnlovens § 21, så skal alle dommere avlegge embedsed ovenfor Kongen og sverge troskap til Kongen og Grunnloven. Dommerne skal også avlegge dommerforsikring etter Domstollovens § 60, hvor de forsikrer på ære og tro å dømme rettferdig og sant, i alle rettsaker de er satt til å dømme.
Uten Dommerforsikring og Embedsed, utfylt, innlevert, stemplet på Statsministerens kontor med gyldig stempel og Kongens signatur, så vil ikke dommerne ha en gyldig autorisasjon (bestallningsbrevet) som dommerne får, som bevis på at de er gyldige dommere og kan ta sete som dommer eller dommerfullmektige i et embede lokalisert til Tingrett, Lagmannsrett eller Høyesterett.

Statskuppet fra Høyesterett ble bekreftet i en sak (Flexiped saken) som kom opp i Høyesterett den 26.06.2012, hvor nettopp dette med manglende dommerforsikringer kom opp som sak, hvor den ankende part i saken, hevdet at retten var ulovlig sammensatt, med ulovlige/ikke gyldige dommere i saken, som manglet autorisasjon til å sitte som dommer i en norsk domstol

Bakgrunn: Journalist, sjefredaktør,
næringslivsleder og forsvarspolitiker.
Programsekretær i NRK-Dagsnytt og NRKs utenriksavdeling 1979-86, redaktør i Firdaposten 1986-90, politisk rådgiver for forsvarsminister Johan Jørgen Holst,
Forsvarsdepartementet, 1986-88.
Sjefredaktør og adm.dir. i Rogalands
Avis fra 1990. Ble fiktivt borte fra
denne stillingen flere ganger i 1996 og
1997. Leder for og medlem av en rekke offentlige utvalg innen Forsvaret på 1980 og 90-tallet.

Fransk utdanning fra Paris i 1984 og fra 1994-1996.

Hjelp Norgespartiet inn på Stortinget.

Kravet for å kunne stille valgliste i landets respektive 19 fylker er at det samles inn 500 underskrifter for hvert fylke.

Listene må være tilsendt oss i god tid før 31. mars som er fristen for innlevering.

Hjelp Norgespartiet med å få 500 underskrifter i ditt fylke ved å laste ned, printe ut listen for ditt fylke, skrive under og sende listen til adressen som er påført nederst til høyre

DOMMERSKANDALEN .

Vi vil rette en stor takk til jurist Herman Berge som avslørte denne skandalen i november 2011.

Norgespartiet tok samtidig tak i denne skandalen og publiserte den med henvisning til Herman Berges artikkel på hans egen nettside Retttsnorge.no.

Deretter ble det opprettet en gruppe om saken på Facebook januar 2012.
Og ytterligere dokumentasjon og innsikt i skandalen er å finne på http://www.dommerforsikring.no

Når rettstaten er korrupt.
er demokratiet en illusjon.
For det er “Lov & Rett” som er ryggraden i demokratiet.

De fleste av oss, har levd i troen på at det er minimalt med korrupsjon i “demokratiets høyborg” Norge, og at rett skal være rett, i norske rettssaler. Men vi er så til de grader grundig lurt alle sammen, av disse maktmenneskene som styrer Norge, at det nå er på tide å våkne.

Grunnloven vår som er selve bærebjelken i vårt såkalte demokrati, er nå i fritt fall. Høyesterett gjorde regelrett statskupp i Norge den 26.06.2012. Ca. 90% av Norges 800 dommere, har ikke autorisasjon/sertifikat for å kunne sitte å dømme rundt om i landets rettslokaler. De gjør det likevel, og avsier ulovlige dommer såkalte nulliteter overfor de som sitter på tiltalebenken.

I følge Grunnlovens § 21, så skal alle dommere avlegge embedsed ovenfor Kongen og sverge troskap til Kongen og Grunnloven. Dommerne skal også avlegge dommerforsikring etter Domstollovens § 60, hvor de forsikrer på ære og tro å dømme rettferdig og sant, i alle rettsaker de er satt til å dømme.

Uten Dommerforsikring og Embedsed, utfylt, innlevert, stemplet på Statsministerens kontor med gyldig stempel og Kongens signatur, så vil ikke dommerne ha en gyldig autorisasjon (bestallningsbrevet) som dommerne får, som bevis på at de er gyldige dommere og kan ta sete som dommer eller dommerfullmektige i et embede lokalisert til Tingrett, Lagmannsrett eller Høyesterett.

Statskuppet fra Høyesterett ble bekreftet i en sak (Flexiped saken) som kom opp i Høyesterett den 26.06.2012, hvor nettopp dette med manglende dommerforsikringer kom opp som sak, hvor den ankende part i saken, hevdet at retten var ulovlig sammensatt, med ulovlige/ikke gyldige dommere i saken, som manglet autorisasjon til å sitte som dommer i en norsk rettssal.

Høyesterett kom med følgende svært oppsiktsvekkende konklusjon (forenklet satt opp):

bilde 2381381!

Dette er selve kjernen i statskuppet Høyesterett utførte 26.06.2012.

Det som Høyesterett her gjør, er å oppheve Grunnlovens § 21 og Domstollovens § 60, som helt klart fastslår hva som skal til, før en dommer kan kalle seg dommer i Norge, og hvilke dokumenter som en jurist skal innlevere før han/hun kan ta sete i embedet som dommer i en norsk rettssal, og før han/hun kan bruke autorisasjonen/bestallingsbrevet på en gyldig måte som dommer.

Se underliggende illustrasjon av hvilken dommer som manglet autorisasjon som dommer i denne ankesaken for Høyesterett og hvordan prosessen er før en jurist kan ta sete som dommer i et embede i en norsk rett.

Det som er kjernen i statskuppet er følgende:

Makten i Norge er delt i 3 deler i henhold til Grunnloven vår.

Den utøvende makt ligger hos Kongen i Statsråd.
Den lovgivende makt ligger hos Stortinget (folkets eget organ som lager lovene) og
Den dømmende makt ligger hos domstolene.

Når domstolene begynner å kaste lovene til Stortinget over bord og nekter å følge dem, fordi det er ubehagelig at en rekke dommere er avslørt som direkte juksemakere og lovbrytere, så har domstolen og Høyesterett i stor stil, tatt makten fra folket og den lovgivende makt Stortinget som er kjernen i statskuppet er følgende:

Når domstolene begynner å kaste lovene til Stortinget over bord og nekter å følge dem, fordi det er ubehagelig at en rekke dommere er avslørt som direkte juksemakere og lovbrytere, så har domstolen og Høyesterett i stor stil, tatt makten fra folket og den lovgivende makt (Stortinget).

Den utøvende makt (Kongen med sine statsråder, særlig justisdepartementet) har ikke pågrepet de ulovlige dommerne som gjorde statskuppet den 26 juli i år, og gjør seg dermed medskyldig i høyforræderi mot folket (Stortinget).
Statsrådene og Statsministeren har tatt makten fra vår kjære Konge, og opererer totalt utenfor konstituell kontroll. Jens Stoltenberg er et tydelig eksempel på dette, med neglisjeringen han har utført mot Kongens ærefulle utdeling av Krigskorset til veteranene. Forsvarets øverste sjef, Kongen, har blitt satt i skyggen av pasifisten og forsvarbudsjett-dreperen Jens Stoltenberg.
Aerikkelen i sin helhet kan di lese her

EUROPA - DET MØRKE KONTIGENT.

Den europeiske union har skaffet seg en ny overklasse og et nytt dyrt byråkrati både i Brussel og andre steder, som definerer seg til å tjene fellesskapet interesser.
Som vet best.
Nomenklatura ble slikt kalt i Sovjetunionen.

Det er i det hele tatt et karakteristisk trekk ved den generelle utviklingen etter at Moskva snudde det store spillet fra 1991 til å fremme russiske interesser på bakgrunn av å bygge solidaritet mellom beherskere av kapital i stedet for skape solidaritet mellom beherskere av arbeidskraft, under maskering av å beskytte menneskerettigheter i stedet for under maskering av å beskytte sosialismen, at vestlige ledere definerer interesser ut fra et internasjonalt grunnlag i stedet for et nasjonalt.

Dette skaper en elite som blir stadig mer løsrevet fra folket.

Som går på tvers av de tidligere skiller mellom østblokk og vestblokk.

Det er gått bare en vei siden Moskva bare snudde hele spillet på hodet strategisk en gang til

Fra 1991/1992.
Et rokade som Machiavelli ville ha beundret

Norge ønsker en FN-ledet verden," sa statsminister Jens Stoltenberg da han sendte F-16 for å bombe Libya sønder og sammen.

La gå at Norge aldri har vedtatt noe slikt, men Stoltenberg snakker under enhver omstendighet under forutsetning av at det hersker et slags demokrati i FN.

Det er ikke sant.

Ethvert land, samme hvor lite eller stort det er, har en stemme og stormakter kan legge ned veto mot hva som helst.

Storparten av FNs medlemsland bryter menneskerettigheter som de selv har vedtatt i nettopp FN, og er ennå i virkeligheten det samme som den norske forfatteren og forlagssjefen Henrik Groth sa om FN på 70-tallet:

En fagforening av torturister og bødler.

Hva skjer hvis vestlige ledere definerer interesser som de skal ta vare på ut fra et stadig mer internasjonalt grunnlag, en rekke ulike lappet over hverandre, med den logiske følge at det nasjonale grunnlaget blir tilsvarende mindre?

De skaper en felles politisk enhet på samme måte som Europa har skapt en felles pengeenhet, nemlig euroen, løsrevet fra nasjonale forhold.

Det utgjør en kontradiksjon som fragmenterer alt som den kommer bort i til slutt.

Sammensatte og integrerte rasjonelle forhold kan ikke bli desintegrert og fragmentert, uten å bli gjort ulogiske, og begrepet ulogisk eksisterer ikke hos matematikere og logikere.

Det som ikke er logisk er sprøtt.

Det er crazy.Det er bare bedragere og advokater som fragmenterer integrerte rasjonelle forhold, for bryter du kontradisjonsprinsippet til Aristoteles, kan du gjøre hva du vil.

Du skaper illusjoner som er og blir illusjoner, men følgene er virkelige nok.

For dem som blir rammet. Bare spør de stadige flere som må betale regningen i Europa for vår felles sak.

Cosa Nostra.

Som også EU er. Intet annet.

Det er en union som ikke er rasjonelt bygget, tvert om er den bygget motsatt med vilje, med formål å bedra og røve.

Fra skyggene.

Derfor er det interessant om Tyskland og andre stater med penger igjen i kassen klarer å beskytte seg mot mafiarøveriet som er på gang.

Ola Storeng trekker i Aftenposten i dag fram en amerikansk historiker som har skrevet en bok med en tittel som forteller om det mørke kontinent.

Det er flere år siden en eller annen i vestlig etterretning gjorde meg oppmerksom på boken.

Den er en annerledes historie som er nærmere virkeligheten enn de fleste, men heller ikke han er i nærheten av å forstå hvor mørkt Europa er blitt siste tjue årene.

Det var rene lyset før.

Til sammenlikning. Nå er alt maskert

Når nå den store festen for

nobelprisvinner Barack Obama er

over, kan Norge vende tilbake til

virkeligheten. Som ikke er så

glamorøs som Nobels fredspris kan

gi inntrykk av. Denne virkeligheten

har jeg fortalt ganske mye om nå. I

en serie nye artikler her på

hjemmesiden min. Denne siden har

mange amerikanske venner.

Dette speilvendte politiske

pyramidespillet er bygget på

bedrag, og på tvangen som bedraget

skaper. Slik var sosialisme og

kommunisme. I praksis. I

virkeligheten. Både i Norge og

mange andre land. Slik var spillet.

Du kan aldri vinne et spill uten å
forstå det først

*Bakgrunn: Journalist, sjefredaktør,
næringslivsleder og forsvarspolitiker.
Programsekretær i NRK-Dagsnytt og NRKs utenriksavdeling 1979-86, redaktør i Firdaposten 1986-90, politisk rådgiver for forsvarsminister Johan Jørgen Holst,
Forsvarsdepartementet, 1986-88.
Sjefredaktør og adm.dir. i Rogalands
Avis fra 1990. Ble fiktivt borte fra
denne stillingen flere ganger i 1996 og
1997. Leder for og medlem av en rekke offentlige utvalg innen Forsvaret på 1980 og 90-tallet.

Fransk utdanning fra Paris i 1984 og fra 1994-1996.*

Dagens Russland har derfor et solid grunnlag å bygge videre på i Europa- dette mørke kontinent. Kamuflerte drap i utallige former, avansert manipulasjon og rå makt er blant de dagligdagse midlene som ennå benyttes. Terror var kommunistenes og KGBs fremste våpen. Det er det ennå. Jeg vet det bedre enn de fleste. Velkommen til virkeligheten. Bak illusjonene

Norulv Øvrebotten.

REIS UT I VERDEN.

Norulv Øvrebotten og Johan Jørgen Holst.

Reis ut i verden min sønn og se hvor dårlig verden og landene blir styrt," sa en kjent svensk diplomat en gang. Du trenger ikke reise ut av Norge denne helgen en gang for å finne en mann med en internasjonal fremstående stilling som de færreste i Norge tror kan styre noe som helst. Fyren klarer ikke en gang å lære seg engelsk selv om han må bruke språket hver dag.

Thorbjørn Jagland kan jeg påvise er benyttet som “go-between” og klassisk mellommann i russiske bedragoperasjoner i hele sitt voksne liv. Derfor er han også nå generalsekretær i Europarådet og leder for komiteen som deler ut Nobels fredspris. Den blir delt ut i dag.

Jagland var mannen som de russiske hemmelige tjenestene brukte mest til å snu utfallet av den kalde krigen på hodet i Norge, og jeg mener i fullt alvor at alle slike skal ha hvit lapp på brystet og sendes til Akershus. De tjener et annet land enn Norge, nemlig Russland.

I virkeligheten.Ingen nasjon i historien har overlevd uten å gjøre kort prosess med høyforrædere.

Hvis du mener at det ikke er så nøye med om Norge består og gjenvinner friheten fra maskert russisk overherredømme, kan du like godt gi slike som Jens Stoltenberg og Thorbjørn Jagland æreslønn og medalje.

Slik Johan Nygaardsvold fikk etter krigen. For den del kan Jagland få Nobels fredspris. Jeg sier bare at Jagland burde hatt noe helt annet rundt halsen enn hva han går rundt med i dag. Ut fra hva han har gjort.

Nordmenn flest har overdrevne forestillinger om hvor flinke ledere ute i verden er. Jeg har hatt anledning til å studere en del av dem på nært hold, både som reporter i NRK i min tid og ikke minst som sekretær for forsvarsminister Johan Jørgen Holst.

Du blir sjelden imponert. I grunnen kan jeg bare huske to ganger at Holst snakket med likemenn med hensyn til intelligens, kunnskaper og rask tankegang.

Den ene var Israels statsminister og leder i mange andre roller, Shimon Peres, som imponerte meg med raseri og tyngde da Holst i Jerusalem i 1987 begynte å diskutere tungtvannet som Norge hadde levert for å lage israelske atombomber i sin tid, og den andre var selveste arkitekten bak USAs atomstrategi, matematikeren og logikeren Albert Wohlstetter. Den mest innflytelsesrike ukjente mann i verden, som han ble kalt. Johan Jørgen Holst hadde et møte med den gamle mannen i Los Angeles i 1988. Wohlstetter var strategen som alltid hadde fri adgang til Det Hvite Hus.
Samme hvem som var president.

Den intellektuelle utveksling av meninger om sikkerhetspolitiske utfordringer knyttet til atomvåpen mellom disse to usedvanlige begavelsene innen dette krevende fagområdet, var en fryd å sitte og høre på. For øvrig er utenlandske ledere som regel som norske, grunne og overfladiske og gir inntrykk av å ha langt mer makt enn de i virkeligheten har. Jeg er sikker på at Thorbjørn Jagland aldri har hørt om Albert Wohlstetter en gang. Vladmir Putin kjenner Jagland imidlertid godt. Det betyr ikke at Putin har respekt for ham. I Moskva blir Jagland bare sett på som et politisk husdyr. Ett av mange – i en hel flokk i Norge. Noen av minnene fra tiden med Johan Jørgen Holst, som gradvis ble svekket og døde av flere hjerneblødninger utover 1993 og et siste falt slag i 1994, publiserte jeg på hjemmesiden min i 2005.

Den er for øvrig ikke redigert og skrevet på siden i fjor vår som følge av sabotasje og hacking. Det er bare slik livet er i en kamuflert mafiastat under virkelig kontroll av Russland. At Berlin-murens fall ble snudd opp ned i Norge, fikk slike følger for meg

Bakgrunn: Journalist, sjefredaktør,
næringslivsleder og forsvarspolitiker.
Programsekretær i NRK-Dagsnytt og NRKs utenriksavdeling 1979-86, redaktør i Firdaposten 1986-90, politisk rådgiver for forsvarsminister Johan Jørgen Holst,
Forsvarsdepartementet, 1986-88.
Sjefredaktør og adm.dir. i Rogalands
Avis fra 1990. Ble fiktivt borte fra
denne stillingen flere ganger i 1996 og
1997. Leder for og medlem av en rekke offentlige utvalg innen Forsvaret på 1980 og 90-tallet.
Fransk utdanning fra Paris i 1984 og fra 1994-1996.

Når du har lest artiklene på min hjemmeside, er ikke Arbeiderpartiet lenger et mysterium. Arbeiderpartiet, LO og tilhørende organisasjoner har vært bygget opp som en labyrint. Med den innerste makten i Moskva. Den fremgangsmåten ved manipulasjon som jeg har identifisert, kan spores tilbake til Lenin og Stalin. Det er slik KGB har manipulert andre land i alle år.

Dagens Russland har derfor et solid grunnlag å bygge videre på i Europa- dette mørke kontinent. Kamuflerte drap i utallige former, avansert manipulasjon og rå makt er blant de dagligdagse midlene som ennå benyttes. Terror var kommunistenes og KGBs fremste våpen. Det er det ennå. Jeg vet det bedre enn de fleste. Velkommen til virkeligheten. Bak illusjonene

Kravet for å kunne stille valgliste i landets respektive 19 fylker er at det samles inn 500 underskrifter for hvert fylke.

Hjelp Norgespartiet med å få 500 underskrifter i ditt fylke ved å laste ned, printe ut listen for ditt fylke, skrive under og sende listen til adressen som er påført nederst til høyre

DEMOKRATI JA , MEN HVA SLAGS DEMOKRATI.

Representativt demokrati, eller direkte demokrati gjennom folkeavstemninger, der velgerne skal ha siste ord?

*Definisjon av ord: d e m o k r a t i * (Wikipedia):

Demokrati (av gresk: demos = folk og kratos = makt) er en styreform som baserer seg på at folket bestemmer hva slags politikk som skal føres.

”Demokratiets ånd kan ikke innpodes utenfra; det må komme innenfra!” Indira Gandhi

Ordet demokrati betyr folkestyre.

Vanligvis benyttes begrepet i en noe snevrere betydning, der det betegner et system som det man har i de fleste vestlige land i dag, der folket stemmer inn representanter i en riksforsamling, samtidig som man har visse grunnleggende rettigheter i form av ytringsfrihet, eiendomsrett, politisk frihet og likestilling.

Dette kalles også et liberalt demokrati.

Solon blir regnet som demokratiets oppfinner.

Han virket som statsmann og poet i Athen rundt år 600-500 før Kristus.

*Solon uttalte om demokratiet.

Jeg gav til demos så mye privilegier som var nødvendig for dem, slik at de ikke ble fratatt sin ære, eller forsøkte å ta mer etter den…» «…demos følger best lederne sine når de ikke er drevet av vold og ikke får for frie tømmer…»

Ut fra dette forstår vi at følelsen av en viss innflytelse var viktigere enn en reell maktfordeling, slik vi i dag tenker med begrepet.

Marx beskriver derfor demokrati som en form for diktatur (?), siden det fortsatt er de øvre samfunnsklasser som reelt sitter med makten.

Marxister hevder at dette også er en korrekt beskrivelse av dagens demokratiske stater, siden vanlige arbeidere i realiteten har svært begrenset makt.

De henviser også til erfaringer med kupp i land som blant annet Chile og det mislykkede kuppet i Venezuela i år 2002, hvor demokratisk valgte regjeringer har gått inn for å erstatte kapitalismen med sosialisme.

Henviser her til Kommunistisk manifest, sitat; ” Om vi noensinne hadde fått flertall, ville vi fratatt velgerne deres valgmuligheter som gav oss … flertall!”

Men det er en annen historie!

*Ulike demokratibegrep *

Det finnes forskjellige definisjoner og inndelinger for politisk demokrati.

Et demokratisk ideal der alle voksne er aktivt involvert i beslutningsprosessen, er sammenlignet av den amerikanske statsviteren Robert A. Dahl.

Beslutningsjevnlikhet: Hensikten til hver og en har samme tyngde når man skal fatte kollektive beslutninger. Effektivt deltagende: Under hele beslutningsprosessen har hver og en like stor mulighet til å uttrykke sine ønskemål. Opplyst forståelse: Hver og en skal få tilstrekkelig med tid til å sette seg inn i de spørsmål som skal besluttes. Kontroll over dagsorden: Folket bestemmer selv hvilke spørsmål som skal eller ikke skal besluttes gjennom kollektiv beslutningsdyktighet. Inklusjon: Med folket menes alle voksne som lyder lovene, ikke barn eller gjennomreisende.

Som man ser er prinsippene om medborgerskap og lovlydighet (inklusjon) viktig i Dahls kriterier.

Gjennom en stor del av demokratiets historie var det bare menn, ikke kvinner, som ble betraktet som fullverdige medborgere. Tilsvarende har aldri slaver hatt borgerlige rettigheter.

Barn tilkjennes heller ikke alle medborgerlige rettigheter.

En mer generell beskrivning er formulert av filosofen Karl Popper.

Ifølge Popper skiller et demokratisk samfunn seg fra et ikke-demokratisk (Popper anvender termen «tyranni») ved at det tilbyr midler som de styrte kan avsette de styrende med, og at denne ordning ikke uten videre kan settes ut av spill.2

Hva ßå med Norge.

Norge har hatt 6 seks folkeavstemninger siden løsrivelsen fra Danmark.
I 1814 fikk Norge en grunnlov, bygget på demokratiske prinsipper som den gang ble ansett for å være meget avansert.
Dette er nå lenge, lenge siden.
Norges demokratiske utvikling har siden den gang stått stille, meget, meget stille!

*Velgernes demokratiske rettigheter er ikke spesielt fremtredende. Skal vi sammenligne oss med andre avanserte demokratier, må vi på viktige områder her nesten betegne oss som underutviklet

Trenger vi i det hele tatt politiske partier?

I et direkte demokrati kunne vi velgere selv avgjøre de politiske sakene – lovene – uten den utidige innblandingen av politiske partistrateger.
Og takk, gjerne uten ”valgflesk”!

Lover som det er dissens om, både i partiene og befolkningen …

skal velgerne ha siste ord!

Velgerne skal, som siste instans, avgi sin dom over lovene som skal vedtas.

Bismarck skrev følgende om vedtatte lover: ” Den som vet hvordan lover og pølser blir laget, får aldri mer en rolig natts søvn

Underskriftskampanjen fortsetter

VALG OG VELGERE .

Som kjent legger alle partiene fram sine program foran valgene for at vi velgere skal få anledning til selv å vurdere hvilket parti vi mener det er riktig å støtte.

DETTE ble skrevet av Ivar Belck Olsen, i Halden Arbeiderblad,5.februar. Og den anledningen tror jeg flere enn undertegnede ser frem til – for hva har dere politikere egentlig tenkt å foreslå? (Spørsmålet rettes til samtlige partipolitikere, siden dagens situasjon virker fullstendig kaotisk). Som leder i seniorutvalget i Østfold Kristelig Folkeparti er Belck Olsen sikkert fullt klar over det som har foregått både foran og bak politiske kulisser(?) – og som er årsaken til tidens uføre. Det begriper neppe alle – verken politikere eller de som har valgt politikerne.

DERFOR bør flere etterlyse en forklaring, og en politikk som kan rette opp den galskap som politikere og byråkrater i lang tid har vært med på å gjennomføre. Bevisst eller ubevisst. Før et tidsaktuelt, demokratisk, norsk alternativ blir fremlagt, blir jeg neppe alene om å sitte hjemme på valgdagen – nok en gang – i påvente av nettopp et slikt antydet alternativ. Dette ser nemlig ut til å bli fraværende også ved Stortingsvalget-2009.

ALVORET i situasjonen kommer frem blant annet i boken Sov mitt lille Norge av Per-Aslak Ertresvåg, og følgende sitat fra side 13 bør være tankevekkende for absolutt alle: ”Den internasjonale finanseliten har i det skjulte drevet sitt renkespill gjennom flere generasjoner. Målet er å skape en verdensordning som kalles globalisering, det vil si avskaffelse av nasjonal, demokratisk kontroll. Folkestyret skal erstattes av et føydalsk (fascistisk) styre.”

OVERSTÅENDE fikk spalteplass i flere aviser, tidligere i år. Men, til dags dato er ingen reaksjoner sett. Fortsatt opplysningsvirksomhet er tydeligvis nødvendig – for det handler til syvende og sist om demokratiet. IKKE den form for ”demokrati” som i årevis er praktisert. Galskap – er nemlig det riktige ordet i den sammenheng.

ALVORET i tiden er ypperlig beskrevet i artikkelen Penger , Makt og Din framtid
der svindelen blir avslørt i klartekst .

*REALDEMOKRATI *– basert på Norges grunnlov og dens intensjoner – er hva som må opp til bred debatt. (Politikere og byråkrater vil nok komme med innsigelser. Men det skal vi andre rett og slett overhøre). For vi har nå hørt nok fra det lauget. Mer enn nok!

FRIMODIGE ytringer er et kjennetegn i nevnte sammenheng. Derfor blir det spennende å se hvor mange redaktører som denne gang gir spalteplass

Thorbjørn Andersen.

Halden.

PARTIERNES UKJENTE FELLESPROGRAM.
Bare for å understeke ektheten av samrøret mellom partiene. Og riktigheten av at de 7 partiene på Stortinget – på folkemunne – går under fellebenevnelsen “STORTINGSPARTIET”, ber jeg leserne studere denne wikipedia artikkelen.

Fellesprogrammet

*Sitat fra wikipedia artikkelen:":
“Ved Stortingsvalget høsten 1945 var Fellesprogrammet en bærende gren, og forpliktet i realiteten alle partiene til å jobbe for programmets målsetning i mange år framover.”

For den 4/8-2009 skrev den tidligere Stortingspolitikeren Ingvald Godal følgende i VG:
“På de fleste områder er de politiske partiene i praksis nå så like at man må bruke mikroskop for å se forskjellen”.

Med andre ord -* Den politiske Høyre/Venstre aksen er en illusjon*.
Valgurnen har blitt en ønskebrønn.

Det gjenspeiler seg med stor tydelighet etter hvert valg, hvor velgerne får levert den samme politikken, bare i ny forkledning

Det er bare mulig ved å fortelle folket at vi må få et REALISTISK FOLKESTYRE, ET REALISTISK DEMOKRATI, ET DIREKTEDEMOKRATI

Folket må nå selv legge hånda på rattet til skuta Norge og få den på rett kjøl, for slagsiden er nå så stor at skuta må berges før den går under.

*Det er politisk krigstilstand i landet, og alarmen bør ringe i ørene nå så det gir gjenklang

Bidra med din underskrift.

*Deltakerlisten for 2011 for Bilderbergkonferansen *er nå på nettet og fra Norge finner vi Egil Myklebust (medlem i Bilderbergs styringskomité og tidligere styreleder for Hydro), kronprins Haakon, Ole Petter Ottersen (rektor på Universitetet i Oslo) og Erna Solberg (partileder for Høyre).
Professor Andrew Kakabadse har intervjuet mange tidligere deltakere og har skrevet boken “Bilderberg People”. Han sier konferansens formål er ikke å fortelle folk hva de skal gjøre, men forme hvordan de tenker.

Det forklarer at deltakerne kan snakke fritt om det som har blitt diskutert på Bilderberg, så lenge de ikke siterer Bilderberg. Meningene skal fremstå som deres egne og upåvirkede. Bank- og næringstoppenes ønske om et globalt marked der de slipper å forholde seg til lands forskjellige regelverk og valutaer blir til politikere og monarkers taler om internasjonale unioner for fred og sikkerhet

.

EN AVIS OG EN TERROR.

Aftenposten har en sjefredaktør fra det gamle stalinistpartiet AKP (m-l), Hilde Haugsgjerd og en politisk redaktør som heter Harald Stanghelle, som i tillegg til en frynset fortid, er giftet inn i familien Gerhardsen.
Sammen lager de Russlands beste avis i Norge.

Før 22. juli hadde avisen et leserforum som het “Debattsentralen”. Jeg skrev aldri noen innl egg der, men før terroren i sommer var jeg ofte innom for å lese om meg selv. Det ble ført en intens kampanje mot meg i lengre tid på bakgrunn av meningene mine og hva jeg fortalte om norsk politikk.
Jeg fikk den ene diagnosen etter den andre heftet på meg.

Uten hold og uten noen forbindelse med virkeligheten. En partisekretær i Arbeiderpartiet, Bjarne Eikefjord, førte an i hetskampanjen mot meg.

  • Alle narrespillene over samme lesten etter Berlin-murens fall, Lundkommisjonen var sentral i så måte, snudde utfallet av den kalde krigen på hodet, med ditto følger for det politiske livet i Norge.*

De som hadde tapt den kalde krigen ute, vant den her hjemme, og de som hadde vunnet ute, tapte den her hjemme.

Jeg hørte til den siste gruppen.

Siden jeg sto godt plassert på høyresiden i Arbeiderpartiet med hensyn til forsvars- og sikkerhetspolitikk.

Jeg var en av disiplene til tidligere forsvars og utenriksminister Johan Jørgen Holst, og jeg er i tvil om at han ble drept på en maskert måte da han fikk en rekke hjerneblødninger og døde i 1994.

Året etter i 1995 var turen kommet til meg, hardkjøret ble satt inn for alvor tidlig i 1996.

Jeg var da sjefredaktør for Rogalands Avis i Stavanger, en avis innen A-pressen. Det ble kort tid etter satt i gang en operasjon mot en annen av Johan Jørgen Holsts tidligere sekretærer, Anne Orderud Paust. Hun ble til slutt skutt sommeren 1999.

For å beholde kontrollen over Norge. USA oppdaget som følge av mine funn at Norge var en russisk dobbelagent, at supermakten var nettopp lurt med teknikkene innen bedrag som jeg hadde identifisert og hva psykiatere og andre i Norge hadde ment var vrangforestillinger ble oppfattet som briljante forestillinger innen vestlig etterretning.

Jeg hadde løst et mysterium som vestlige land hadde strevet med i alle år.

Nemlig hvordan Moskva gjennomførte perfekte bedrag. De perfekte forbrytelser.

Det ble i 2005 slutt på all politisk forfølgelse ved hjelp av norsk psykiatri. Det var ille nok at den kunne ha latt seg bruke så lenge som ni år, jeg får aldri disse årene tilbake i livet. Ikke det at jeg levde trygt i Norge etter 2005, det skal gudene vite at jeg ikke har gjort, men den personlige sikkerheten er blitt mye bedre og jeg blir igjen sett på som et menneske. Uten merkelapper som kan brukes mot meg.

Likevel gjorde Aftenposten det rett før terroren 22. juli.

Noe så voldsomt, kampanjen mot meg varte i ukevis på Debattsentralen.

Avisen hentet opp informasjon fra tiden da russiske FSB lyktes å benytte psykiatri mot meg og benyttet følgene mot meg i nåtid. Aftenposten gikk med andre ord seks år tilbake i tid og presenterte dette falske grunnlaget fra den gangen som om det skulle ha vært et sant grunnlag i dag.

I 2011.

Noe som ikke gjør fundamentet for en slik svertekampanje sannere. Dette fundamentet er like usant, men teknikken er å lappe nye bedrag over gamle, og lapper du lenge nok blir løgn oppfattet som sannhet.

Dette er det klassiske opplegget innen kommunistisk fremgangsmåte.

Kommunisme som ideologi kan være død de fleste steder, men ikke teknikken.

Den lever.

Blant annet i Aftenposten, hvor sjefen sjøl er en gammel kommunist.

Aftenposten er en avis som dekker over blodflekkene som følge av å medvirke til kontinuerlig bedrag, avisen skjuler virkeligheten.

Ikke tro heller at aviser som denne vil skrive mye om at russiske krigsskip er langt oftere å se i norske farvann enn vestlige. Det er ikke til slike formål som Aftenposten er til for.

Egentlig.

http://www.aftenposten.no/

Norulv Øvrebotten.

Bakgrunn:

Journalist, sjefredaktør,

næringslivsleder og forsvarspolitiker.

Programsekretær i NRK-Dagsnytt og NRKs utenriksavdeling 1979-86, redaktør i Firdaposten 1986-90, politisk rådgiver for forsvarsminister Johan Jørgen Holst,

Forsvarsdepartementet, 1986-88.

Sjefredaktør og adm.dir. i Rogalands

Avis fra 1990. Ble fiktivt borte fra

denne stillingen flere ganger i 1996 og

1997. Leder for og medlem av en rekke offentlige utvalg innen Forsvaret på 1980 og 90-tallet.

Fransk utdanning fra Paris i 1984 og fra 1994-1996

Hele artikkelen kan du lese her
\

Vi vil gi Norge DIREKTEDEMOKRATI .

Da bestemmer folket og ikke politikerne.
Fra Stortingets talerstol blir vi med jevne mellomrom minnet om Norge som et demokratisk land.

Fra den samme talerstol snakker man så flott om vårt Demokrati som, «Et Representativt Folkestyre».
Og vi spør med rette, representativt for hvem, folket eller landets maktelite?

Fler og fler kommer til den erkjennelsen at vårt Demokrati ikke fungerer etter intensjonen som skal være – «Et Representativt Folkestyre».

Vi har istedet fått et fullstendig udemokratisk og langsiktig gjennomført PARTIKRATI.

Det er et Partikrati som over lang tid nå har vist seg å ta sine beslutninger langt over hodene på Det norske folk.
Vi ønsker altså å få etablert et realistisk demokrati, et reelt demokrati, et realdemokrati som er ensbetydende med Direktedemokrati.

Vær oppmerksom på – kjære leser – at Norgespartiet har definert seg ut av den tradisjonelle Høyre/Venstre aksen fordi vi ikke vil være en del av dette politiske illusoriske og direkte udemokratiske rammeverket. Les her om vår tdeologi
Les om DIREKTEDEMOKRATI i Sveits.

Helt siden 1848 har alle viktige lover blitt vedtatt som resultat av folkeavstemminger.

Enhver sveitsisk borger har rett til å ta initiativ til å forsøke å omgjøre en lov som er
[Folkeavstemming-Illustrasjonsbilde fra Wikipedia]

Folkeavstemming-Illustrasjonsbilde fra Wikipedia
vedtatt av parlamentet (Stortinget). Dersom en eller flere klarer å samle 50 000 underskrifter mot loven i løpet av de første hundre dagene etter at den har blitt vedtatt, vil det bli avholdt en folkeavstemming der loven blir enten godkjent eller forkastet. Folkeavstemmingen avgjøres ved simpelt flertall.

Enhver borger kan også foreslå grunnlovstillegg. Her kreves det 100 000 underskrifter samlet i løpet av 18 måneder. I folkeavstemminger om grunnlovstillegg kan Forbundsrådet komme med motforslag, som da blir satt opp imot det opprinnelige forslaget på stemmeseddelen. For at et grunnlovstillegg skal gå igjennom må det få flertall både blant velgerne samlet og i et flertall av kantonene

Nedenfor har vi satt opp områder som vi mener kan være aktuelle for folkeavstemminger basert på norsk Direktedemokrati.

Dette er i dag områder hvor staten (Den norske eliten) suverent bestemmer over hodene på folket.
Salg av Fossefallene
Strøm til norske hushold til selvkostpris
Statens Barnehandel må stoppes
Bomstasjoner/Bomringer
Overvåking
Det norske veinettet
De tåkelagte bilavgiftene
EØS avtalen
Undergraving av Norges Grunnlov.

Dette er noe av de ting det norske folk bør bli med på å avgjøre.
Hele artikkelen kan du lese her

Bli medlem

AP beveger seg mot mindre demokrati og åpenhet ser det ut til!

En ledende politiker fra AP har nå meget oppsiktsvekkende tatt til orde for å begrense velgeres påvirkningsmulighet ved og etter valg!? Det er jo blitt tatt til orde for mer åpenhet og demokrati etter 22. juli – men i virkeligheten ser det ut til at dette partiet ønsker bidra til mindre velgermakt enn slik det har vært til nå! Meget bemerkelsesverdig – og leder tanken igjen hen til politiske tilstander som selv land i Øst-blokken stort sett har forlatt for lang tid siden nå! Jf Sakset fra – politisk.no

Støre vil frata velgerne innflytelse ved valg
Mens Stortinget diskuterer hvordan velgerne skal få større innflytelse ved valg, ønsker utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) å begrense velgernes innflytelse.

VIL HA MER MAKT: Utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) vil frata velgerne makt og la partiene bestemme mer ved valg. .

Etter at over halvparten av representantene som ble valgt inn i Arbeiderpartiets bystyregruppe i Oslo hadde minoritetsbakgrunn, øker kravet i partiet om å redusere velgernes innflytelse på hvem som blir valgt..

Vil ha mindre velgermakt
Utenriksminister Jonas Gahr Støre mener det er klokt å frata velgerne innflytelse over hvem som skal representere dem.

- Makten til velgerne er i første rekke å bestemme parti. De er valgt inn på Arbeiderpartiets program, sier Støre til VG.

Utenriksministeren, som leder Arbeiderpartiets integreringsutvalg, støtter et forslag fra lederen Oslo Arbeiderparti, Jan Bøhler, om å øke antall kandidater partiene har kontroll over ved lokalvalg. Et slikt forslag vil redusere velgernes innflytelse.

Ap står alene om forslag mot innvandrerkupp

- Skivebom av Oslo Ap
Forslaget fra Ap-toppene i Oslo kommer samtidig som Stortinget behandler et annet forslag om å øke velgernes innflytelse ved stortingsvalg. Støre er også på kollisjonskurs med flere av deltagerne i politisk panel på tv2.no, blant dem fylkestingsmedlem for ARbeiderpartiet i Oppland, Morten Djupdal.

- Dette forslaget er skivebom av Oslo Ap, over 40 prosent av velgerne endrer listene. Cirka 25 prosent av befolkningen i Oslo er innvandrere og rundt 50 prosent stemmer Ap. Det viser at resultatet er representativt. Jeg mener dagens ordning er god, skriver Djupdal på politisk panel.

Politisk panel: Bør velgerne ha mer eller mindre innflytelse på hvem som representerer dem?

Rekordmange endrer valglistene
Tall tv2.no har hentet ut fra valgstatistikken viser at det ved høstens lokalvalg var rekordmange velgere som benyttet seg av muligheten til å gjøre endringer på valglistene. Hele 42 prosent av velgerne valgte å gjøre endringer, for dermed å kunne påvirke hvem som ble valgt inn.

- Det bør ikke være sånn at organisering rundt enkeltpersoner kan endre listen på den måten som dagens system kan, sier Støre.

Ap-topper vil endre loven etter innvandrer-kupp

Da Stortinget sist behandlet valgloven valgte Arbeiderpartiet å stå sammen med de andre partiene om dagens regler, mens et mindretall ønsket å gi velgerne enda større innflytelse ved å gi adgang til å stryke listekandidater. Valglovutvalget anbefalte å gi velgerne mer innflytelse for å øke valgdeltagelsen.

- Mer demokrat, mer åpenhet?
Kommunalminister Liv Signe Navarsete som har ansvaret for gjennomføringen av valg ønsker ikke å kommentere forslaget til Arbeiderpartiet. Hennes partifelle i konstitusjonskomiteen på Stortinget, Per Olaf Lundteigen er derimot svært kritisk.

- Tilliten til politikere og partiene er synkende. Det betyr at velgerne bør få mer å si over hvem som blir vagt både ved stortings-, fylkes- og kommunevalg, sier Lundteigen til tv2.no.

Også visepresident på Stortinget, Per-Kristian Foss (H) er svært overrasket over Arbeiderpartiet.

- Dette er en merkelig måte å følge opp sommerens appell om mer demokrati og mer åpenhet, Foss til tv2.no.

Tenk litt over hvilket samfunn du vil ha...

Med volden og massedrapene på Utøya og i Oslo i friskt minne, så kan det vel kanskje være vel verdt å tenke nøye over hvilket syn man har på samfunnet man lever i, og hvilke teorier man legger til grunn for sin politiske overbevisning.
Et samfunn består av mennesker, som mest av alt har behov for å stå sammen, våre organisasjoner og politiske partier har som oppgave gjennom utøvelse av gjeldende lovgivning, i felleskap å forsøke på beste måte å sørge for at vi kan føle oss trygge, ved å beskytte samfunnet mot blant annet terrorangrep som vi nå har sett gjennomført. Dette terrorangrepet viser at det kan gå forferdelig galt, når man lar politiske teorier og fordommer utvikle seg til et hat mot det eksisterende samfunn og dets politiske styresett. Meningen med dette terrorangrepet var nok å skremme oss fra å fortsette å ha troen på den samfunnsmodellen som store deler av verden har respekt for. Vi vil aldri kunne beskytte oss fullstendig mot at enkeltmennesker eller grupperinger begår slike uhyrlige handlinger som vi nå har opplevd. Men vi kan alle bidra til å motvirke at slikt skjer igjen, ved å vise åpenhet og forståelse for at vi alle er mennesker, at vi forsatt setter demokratiet og felleskapet høyt. La oss vise at vi ikke lar oss skremme, men forsetter å utvikle det demokratiske styresettet, at vi har troen på at vi fortsatt vil kunne leve i et fritt samfunn. Vi skylder å vise både de som døde og de som overlevde, og deres pårørende dette, at det de trodde på, føres videre, at vi setter menneskeverd høyere en maktbegjær og egen vinning.

Et svekket lokaldemokrati

Kommunal- og regionaldepartementet skriver i et høringsnotat til dagens bystyremøte at en eventuell reduksjon av antall representanter i et bystyre, bør foretas av et kvalifisert flertall. Dette stiller Venstre seg bak. Om vi skal ha en reduksjon i antallet bystyrerepresentanter må dette være bredt forankret, og ikke tvinges gjennom.

Dersom antallet representanter blir for lavt kan bystyret få lavere legitimitet hos befolkningen. Færre representanter i bystyret vil føre til at færre partier får ytret seg, noe som igjen fører til at færre velgere vil få sin stemme hørt.

Bakgrunnen for at man vil redusere antallet representanter fra 49 til 35, er at noen partier sliter med oppmøtet, samtidig som man gjennomfører omfattende økonomiske nedskjæringer i kommunen. Kommunen må spare, og det er viktig å se på alle mulighetene vi har, men det å skjære ned på de folkevalgte og på selve lokaldemokratiet er ingen god prioritering. Bystyret er kommunens øverste politiske organ og lokaldemokratiet bør ikke bli et offer for nedskjæringer og innsparing, i hvert fall ikke når gevinsten er så liten som den er.

I en kommune som Sarpsborg, der ett parti har så klart flertall, er det spesielt viktig at også mindretallet er representert. Det at enkelte partier i bystyret sliter med forfall er heller ikke noe godt argument for kutt. De partiene som ikke klarer å få sine representanter til å møte, må selv se på hvordan de kan engasjere og motivere sine representanter. Man kan ikke kutte i antall bystyrerepresentanter kun fordi AP og FrP har problemer med dette. Ved en reduksjon vil man miste mange gode ideer og konstruktive debatter, og lokaldemokratiet i Sarpsborg vil stå svakere.

Martine Lindh Løkke
Politisk nestleder Sarpsborg Venstre

Kristin Clemet imot demokrati?

[Bilde 86770 finnes ikke eller har blitt slettet]

Kristin Clemet mener at de folkevalgte er for dumme og at vi må satse på å få klokere folk inn i kommunestyrene. Skal vi slutte med valg og demokrati da? Hva er alternativet? Skal ikke de folkevalgte være et tverrsnitt av befolkningen? Er det ikke det som kjennetegner demokratiet? Er ikke det selve kjernen i et sundt og ekte demokrati? Hvis du er litt lur så sier du ikke at sambygdingene dine er dumme vet du….. ;-)