Viser arkivet for stikkord immunitet

FORSKNINGSPROSJEKT- NY KOMBINASJONSVAKSINE.

Det er med sjokk og forundring jeg leser denne artikkelen om at det søkes små barn til ny vaksinestudie, denne gang er ett forskningsprosjekt på en ny kombinasjonsvaksine mot polio, kikhoste, stivkrampe ,difteri Haemofilus influensa og vaksine mot Hepatitt B.
målgruppe.
1. Barn på 3mndr ( 85 – 95 dager)
2. Friske barn
3. ikke påbegynt vaksinasjonsprogrammet

POLIOVAKSINEN.

Dr. Jonas Salk var komitemedlem av WHO – Verdens helseorganisasjon og vaksinen har fått hans navn- Salk-vaksinen.

Nye tilfeller av polio dukket opp der barna først var vaksinerte for denne sykdommen.

Den samme Dr. Salk innrømmet ved ett senere tidspunkt at vaksinasjon var en direkte årsak til at barn fikk denne sykdommen, at vaksinen dehydrerte cellene, tappet kalsium fra nerver, muskler, bein og celler.
Etterhvert forandret poliovaksinen karakter, det medførte til en økning til ME- utmattelsessyndrom, fordobling av kreft og Guillian Barre- syndromet.

I Norge startet poliovaksinen i 1957 og mellom 1957- 1963 ble ca.1million barn vaksinerte.

Poliovaksinen viste seg å inneholde serum fra afrikanske grønne aper – SV 40 og forårsaket misdannelser, leukemi og kreft.
MMR- VAKSINEN.

Denne vaksinen er som de fleste vet mot meslinger, kikhoste og røde hunder.

Vaksinen er dyrket på cellekulturen av kyllingfostre, og rester av vaksinen etterlater spor i hjernen, som igjen utvikler autisme.

Vaksinen lekker fra tarmen over til hjernen og er sannsynligvis ett resultat av den store andel av krybbedød.

I California har autisme økt med 273% i løpet av 10 år og i Maryland økte autisme med 513 % fra 1993- 1998.
Men vaksineprodusentene pønsker på stadig nye metoder å knuse befolkningen på.

Rotavirus er det siste tilskudd på barnevaksiner, og dette er en vaksine mot omgangssyke, som visstnok skal gi 75- 80 % beskyttelse, slik at foreldrene skal unngå å være hjemme fra jobb p.g.a syke barn.

Denne vaksinen forårsaker noe som er langt farligere enn en uskyldig omgangssyke.

Muligheter for å fa KAWASAKI- syndromet er overhengende, og det kan resultere i betennelse i kroppens blodårer – vaskulitt, alvorlige febersykdommer, slimhinneforandringer og lymfeknuteforandringer.

Virkestoffet i denne vaksinen er PHENOL, som er ett giftig, etsende stoff, som utvinnes av kull og tjære, som igjen blir brukt i desinfeksjonsmidler, fargestoffer, legemidler og konserveringsmidler og dette skal norske forskere sørge for at små barn skal bli ødelagt med

Den amerikanske kiropraktoren Tim O’Shea har forsket på vaksiner i nesten 15 år, og har holdt sitt seminar «Vaccination i$ not immunization» verden rundt i mer enn 9 år. O’Shea’s bok «The sanctity of human blood» («Det menneskelige blods ukrenkelighet») er nå kommet ut i 12 opplag. Alle bøkene han hadde med seg ble revet bort av tilhørerne.

Tim O’Shea
Kildene og referansene som O’Shea har lagt til grunn i sin forskning er hentet fra skolemedisinen selv («mainstream science and medicine»). Konklusjonene det er redegjort for i det følgende er mao. basert på et omfattende og veldokumentert faktagrunnlag.
O’Shea baserer seg kun på medisinsk-vitenskapelige fakta for sitt arbeid og konklusjoner. Ser en på konklusjonene og de fakta som presenteres av O’Shea, er det lite som tyder på at de ansvarlige for vaksineringen som pågår i Norge (Folkehelseinstituttet og legestanden m. fl.) har utført en grundig analyse av de samme kildene. Dersom dette stemmer, er det skremmende.
idligere epidemier av infeksjonssykdommer i Europa skyldtes hovedsakelig dårlige hygieniske forhold (urent drikkevann og manglende sanitæranlegg). Rent vann og kloakk førte til at infeksjonssykdommene stort sett forsvant. Det er ganske absurd at det idag vaksineres mot kopper – en sykdom som er utryddet. Tim O’Shea kunne opplyse at det er kun koppervirus fra vaksiner som medfører at sykdommen ennå finnes.
En norsk sjømann fikk 2 millioner i erstatning etter å ha blitt hjertesyk som 40-åring pga. koppervaksinen han fikk som 18åring

I september 2011 ble en tysk studie som sammenligner helsa til vaksinerte opp mot uvaksinerte publiserte. Undersøkelsen pågår fortsatt, pr nå er over 11.000 barn mellom 0 og 19 år inkludert. Data samles ved selvrapportering fra foreldre, hvor et flertall av respondentene er amerikanske. Tallene sammenlignes videre med den tyske helseundersøkelsen KIGGS. Andreas Bachmair som står bak studien er utdannet homeopat.
2-5 ganger hyppigere forekomst av sykdom hos de vaksinerte

henhold til artikkelen refereres det til tre andre studier som har sett på frekvens av sykdom hos vaksinerte versus uvaksinerte.
1. Salzburger studien:
Her fant man i en undersøkelse på 1004 uvaksinerte barn at:
0% hadde astma (8%-12% i normalbefolkning/vaksinerte)
1,2% hadde atopisk deramtitt (10%-20% i normalbefolkning/vaksinerte)
3% hadde allergier (25% av normalbefolkning/vaksinerte)
0,79% ADHD (5%-10% normalbefolkning/vaksinerte)
2. Studien fra Guine-Bissau:
Barn av 15.000 mødre ble observert over en 5 års periode mellom 1990-96. Her ble det funnet at spedbarnsdødeligheten for difteri, stivkrampe og kikhoste var dobbelt så høy hos de vaksinerte (10,5 versus 4,7)
Les mer

Så hva er brgrunnelsen for å ødelegge flere liv ved å forske på vaksiner som faktisk kun øker alle mulige sykdommer i barn og fjerner den vanlige immunforsvaret.
Den tyske okkupasjonsmakten hadde innført barnetrygd i Norge. Da den tyske okkupasjonen ble avløst av alliert okkupasjon ble utbetalingene til mottakerne straks stanset mens arbeidsgiverne måtte fortsette å innbetale til trygden. I 1946 var et betydelig beløp oppsamlet og pengene ble brukt til å bygge et forskningssenter på Bakkebø der små barn ble utsatt for medisinske og psykologiske eksperimenter med sikte på å svekke eller ødelegge det psykiske sanseapparatet, spesielt dømmekraften. Forskningsresultatene ble fremlagt på et topphemmelig seminar på Holmenkollen hotell i 1957.
De som ble utsatt for disse eksperimentene var overveiende såkalte tyskerunger som av allierte soldater ble raidet opp i sine tyske familier og transportert til Bakkebø. Eksperimentene tok sikte på å finne ut hvilke doseringer som skulle til for å svekke dømmekraft og rettferdighetssans slik at hjernen på de stakkars barna ble et «tabula rasa» som de het på vitenskapsmennenes språk. Forsningsresultatene er benyttet for å bestemme doseringen i barnervaksinasjonsprogrammene

Brevet til de ansvarlige for ett nytt vaksineeksperiment finner du her