Viser arkivet for stikkord lokaldemokrati

Et svekket lokaldemokrati

Kommunal- og regionaldepartementet skriver i et høringsnotat til dagens bystyremøte at en eventuell reduksjon av antall representanter i et bystyre, bør foretas av et kvalifisert flertall. Dette stiller Venstre seg bak. Om vi skal ha en reduksjon i antallet bystyrerepresentanter må dette være bredt forankret, og ikke tvinges gjennom.

Dersom antallet representanter blir for lavt kan bystyret få lavere legitimitet hos befolkningen. Færre representanter i bystyret vil føre til at færre partier får ytret seg, noe som igjen fører til at færre velgere vil få sin stemme hørt.

Bakgrunnen for at man vil redusere antallet representanter fra 49 til 35, er at noen partier sliter med oppmøtet, samtidig som man gjennomfører omfattende økonomiske nedskjæringer i kommunen. Kommunen må spare, og det er viktig å se på alle mulighetene vi har, men det å skjære ned på de folkevalgte og på selve lokaldemokratiet er ingen god prioritering. Bystyret er kommunens øverste politiske organ og lokaldemokratiet bør ikke bli et offer for nedskjæringer og innsparing, i hvert fall ikke når gevinsten er så liten som den er.

I en kommune som Sarpsborg, der ett parti har så klart flertall, er det spesielt viktig at også mindretallet er representert. Det at enkelte partier i bystyret sliter med forfall er heller ikke noe godt argument for kutt. De partiene som ikke klarer å få sine representanter til å møte, må selv se på hvordan de kan engasjere og motivere sine representanter. Man kan ikke kutte i antall bystyrerepresentanter kun fordi AP og FrP har problemer med dette. Ved en reduksjon vil man miste mange gode ideer og konstruktive debatter, og lokaldemokratiet i Sarpsborg vil stå svakere.

Martine Lindh Løkke
Politisk nestleder Sarpsborg Venstre

For mange kommuner i Østfold?

Mange og små kommuner gjør at innbyggerne i Østfold har et ulikt tilbud og kvalitet på kommunale tjenester. Større kommuner vil kunne bidra til å gi gode helse-, velferds- og kulturtilbud til alle uavhengig av bosted. Med større kommuner vil man få et bedre fagmiljø i kommunen, og flere med høyere utdanning vil kunne bosette seg i distriktene.

I et liberalt demokrati tror man på at makten skal komme nedenfra. Det er viktig at det skal være innbyggerne som former staten og ikke staten som former innbyggerne. For å kunne skape et godt samfunn er det derfor avgjørende at vi har sterke og handlekraftige kommuner.

Sarpsborg Venstre mener at prosessen med å forbedre Østfolds kommunestruktur må begynne nå, slik at Østfold kan bli et foregangsfylke for lokaldemokrati og gode velferdstilbud i kommunene. For Venstre er ikke større kommuner et mål i seg selv, men at de blir sterkere og med gode fagmiljøer som dekker naturlig arbeids-, bo- og serviceregioner.

Martine Løkke
Nestleder Sarpsborg Venstre